Правознавство цікаво знати! (на допомогу вчителям правознавства)

Скачати
Документи

ПРАВОЗНАВСТВО - ЦІКАВО ЗНАТИ!

(на допомогу вчителям правознавства)

ВСТУП

Правова освіта та правове виховання молоді в дусі поваги до закону завжди були пріоритетними державними завданнями. Такими вони залишаються в даний час і будуть такими в майбутньому. Цей підхід диктує сьогодення. Ми не можемо не помічати того, що серед значної частини молоді відбувається перерозподіл моральних, правових, культурних цінностей, в тому числі іншою стає мотивація щодо навчання та праці.

Активну, в правовому відношенні, людину необхідно формувати з дитинства, особливо у шкільному віці, коли дитина готова сприймати всю інформацію, яку їй дають. Тому перед школою стоїть завдання розширювати правові знання молоді, формувати в ній високу відповідальність перед суспільством і державою, виховувати молодих людей в дусі безумовного дотримання норм права і моралі. Сьогоднішня школа – це майбутнє правової держави.

В підлітковому віці спостерігається потреба у створенні власного погляду, прагнення до дорослості, бурхливий розвиток фантазії та уяви, спрямованість на самоствердження в суспільстві. З огляду на це найбільш продуктивними у цьому віці є нестандартні уроки, які залучають підлітка до діяльного розв’язання завдань і проблем, ставлять його в позицію причетності до подій. Тому майбутній діяч виховується насамперед у грі, зокрема на нестандартних уроках під час повторення, вивчення та закріплення нового навчального матеріалу.

Актуалізація проблеми нестандартних уроків та їх вплив на всебічний розвиток дитини пов’язаний із загальновизнаним фактом низького рівня об’єктивної та суб’єктивної готовності дітей до життя за межами школи, фактичною відсутністю у більшості навчальних закладів системи роботи, спрямованої на розвиток соціально-психологічної готовності дитини до життя, що включає такі якості: уміння приймати рішення та робити вибір, бути свідомим громадянином своєї держави, завжди працювати якісно, проявляти ініціативу, навчитися працювати з великим обсягом різноманітної інформації, самостійно здійснювати її пошук, обробку, аналіз і зберігання.

Важливим елементом успішного засвоєння знань з правознавства є використання різноманітних методів активізації учнів: рольових ігор, брейн-рингів, вікторин, диспутів, “круглих столів” на правову тематику.

Враховуючи вищевказане та з метою розроблення передових форм роботи у напрямку правової освіти, правого виховання та навчання наводимо декілька прикладів.

ПРАВОВИЙ РИНГ

Мета проведення правового рингу: з’ясувати, які учні знають основні поняття з правознавства, навчити дітей користуватися своїми правами в різних ситуаціях, виховувати почуття відповідальності за свої вчинки.

Створюється суддівська бригада, яка готує й оцінює виступи учасників. Її функції полягають у спостереженні за дотриманням правил ведення “рингу”, часом, відведеним на відповіді і запитання та виконання практичних завдань. За сигналом гонга починається гра. 

І період – Інтелектуальний штурм

(учасники по черзі відповідають на запитання)

1.     Назвати одну із форм захисту прав дітей, позбавлених батьківського піклування (опіка).

2.     З якого віку людина може вибирати своє громадянство самостійно (з 18 років).

3.     Які основні міжнародні документи закріплюють права дитини? (Конвенція про права дитини 1989 р., Декларація про права дитини 1959 р.).

4.     Які обов’язки учнів ви знаєте? (дивитися Статут школи).

5.     Коли і ким прийнято Загальну декларацію прав людини? (10.12.1948 р. Генеральна асамблея ООН).

6.     До якого віку людина вважається дитиною? (До 18 років).

7.     Які права учнів ви знаєте? (дивитися Статут школи).

8.     З якого віку наступає кримінальна відповідальність? (з 16 років).

9. Чи застосовують смертну кару до неповнолітніх? (ні).

10. Чи може неповнолітня особа бути засновником політичної партії ( ні, тільки повнолітні) 

ІІ період – умовна назва “Агітатор”

За 2-3 хвилини представники команд мають виступити перед товаришами і переконати їх, що законодавство України дійсно захищає права дитини.

 ІІІ період – конкурс “Аукціон ідей”

Представники команд намагаються запропонувати найцікавішу ідею стосовно захисту прав дитинства у світі. Ці ідеї схвалюються або не схвалюються шляхом голосування всіх учасників “рингу”.

 ІV період – “Хто правий?”

Учасники команд складають ситуаційні розповіді, де дитина вчинила правильно або не правильно. Команда-суперниця висловлює своє бачення проблеми.

V період – “Міра покарання”

Йде “суд” із придуманої командами справи. Команди зачитують справи злочину, а команда-суперниця виносить вирок.

 VІ період – “Конвенція прав дитини”

Учасники команд по черзі називають права дитини (в різних правових ситуаціях). Виграє команда, що назвала більше вправ.

 VІІ період – “Хто на що здатний”

Кожна команда малює малюнок, що коментує права дитини, дитину в різних правових ситуаціях.

У кінці гри “суддівська” бригада називає переможців.

ПРАВОЗНАВЧИЙ РИНГ

Мета: виховувати у школярів інтерес до правових знань, популяризувати правові закони, формувати правову культуру школярів.

Форма проведення: рольова гра.

Методичне забезпечення: Плакати-девізи команд і таблички з їх назвами, картки із юридичними завданнями, картки з правовими ситуаціями, годинник, свисток.

Час і місце проведення: навчально-виховна гра проводиться в рамках загальношкільного тижня (місячника) правових знань. Час – 1 година. Місце проведення – актовий зал.

У рингу беруть участь 3 команди по 5 осіб – учні 9-11 класів. Назви команд: “Юні прокурори”, “Юні судді”, “Юні адвокати”. Обирається журі у складі 3 осіб.

Система оцінювання:

10 балів – відповідь правильна, точна, повна;

5 балів   – відповідь частково правильна, неточна;

0 балів   – відповідь не правильна.

План проведення гри:

1.      Правознавча бліц-розминка.

2.      Раунд “Юридичний буквар”.

3.      Правознавча естафета.

4.      Раунд “Логічні ланцюжки”.

5.      Практичне право “Ситуація”.

 

Хід правознавчого рингу.

І раунд – “Правознавча бліц-розминка”

1.     Розкрийте поняття “громадянин”. (Поняття "громадянин" означає з'вязок особи з правовою системою держави, громадянином якої він є , і те, що особа має визначену правоздатність саме в цій державі чи перебуває під юрисдикцією цієї держави).

2.     Коли в людини виникає правоздатність? ( з народження)

3.     Назвіть обов’язки громадян України (Конституція України).

4.     Розкрийте поняття “людина”. (Термін "людина" визначає людську істоту з природньої точки зору, як невід'ємну частину живої природи, живий організм, який підкоряється біологічним законам і який з огляду на особливості свідомості та психіки пристосований до суспільного способу буття разом з собі подібними)

5.     Назвіть політичні права громадян (Конституція України)

6.     Розкрийте поняття “особа” (Поняття "особа" використовується для позначення людини-учасника суспільних відносин свідомої діяльності. Іноді його розуміють, як систему суспільних рис ,що характеризують індивіда, як члена суспільства або спільності людей, хоча в цьому випадку вживають термін "особистість".

7.     Назвіть особисті права громадян (Конституція України).

8.     Назвіть соціально-економічні права громадян (Конституція України).

9.     Що таке авторське право. ( Це набір виключних прав, які дозволяють авторам отримати соціальні блага від результатів своєї творчої діяльності. АП історично виникло внаслідок потреби захистити права авторів літературних творів та творів мистецтва; нині АП поширюється фактично на будь-які результати творчої діяльності, включаючи комп'ютерні програми, бази даних, фільми, фотографії і скульптури, архітектурні проекти, рекламні проспекти, карти і технічні креслення.)

 

II раунд  – “Юридичний буквар”

1.     Що таке право? (Право — це система загальнообов'язкових правил фізичної поведінки — соціальних норм, встановлених або санкціонованих державою, які виражають волю домінуючої частини соціально неоднорідного суспільства, спрямовані на врегулювання

суспільних відносин відповідно до цієї волі, а також до загальносоціальних потреб і забезпечуються державою).

2.     Що таке держава? (Держава — це організація політичної влади до­мінуючої частини населення у соціально неодно­рідному суспільстві, яка, забезпечуючи цілісність і безпеку суспільства, здійснює керівництво ним на­самперед в інтересах цієї частини, а також уп­равління загальносуспільними справами.)

3.     Що таке правопорушення? (Правопорушення - це соціально небезпечне або шкідливе, протиправне, винне діяння деліктоздатного суб’єкта (фізична чи юридична особа), яке передбачене чинним законодавством і за нього встановлена юридична відповідальність) 

III раунд – “Правознавча естафета”

Учням пропонується підтвердити або заперечити наступні твердження. (Закон України «Про громадянство України»)

1.     Громадянство України втрачається, якщо особа втратила законні джерела існування.

2.     При різному громадянстві батьки, один із яких був на момент народження дитини громадянином України, якщо вона народилася на українській території.

3.     До громадянства України не приймаються особи, які відмовилися виконувати військовий обов’язок.

4.     Набуття громадянства України за народженням залежить від волі громадян.

5.     Громадянство України зберігається, якщо особа проживає або тимчасово перебуває поза межами України.

6.     Необхідною умовою отримання громадянства України є безперервне проживання на території України на законних підставах протягом останніх 5 років.

7.     При бажанні позбавитись громадянства України можлива відмова, якщо особа, що порушила клопотання про вихід, є військовослужбовцем Збройних Сил України.

8.     Особа може втратити громадянство України, якщо вона набула його в разі подачі фальшивих документів.

9.     Чи можна жертвувати життям певної кількості людей задля врятування життя більшості?

 

IV раунд – “Логічні ланцюжки”

1.  Визначте, якими судами будуть вирішуватися справи:

-  Справа про розлучення;

-  Справа про порушення закону Про державний бюджет;

-  Справа про несплату за використану фабрикою електроенергію.

2.  Зазначте, яка дія буде злочином, а яка адміністративним проступком:

-  17-річний громадянин Д. розмалював стіни державної будівлі;

-  22-річний громадянин Ж. вживає наркотичні речовини;

-   лікар О. не надав необхідної допомоги громадянину, який втратив свідомість на вулиці, а О. це бачив;

-   15-річний юнак зняв годинник з руки чоловіка, який перебував у нетверезому стані;

-   запізнення на роботу;

-   порушення правил пожежної безпеки;

-   втручання у роботу суддів;

-   поява на роботі у нетверезому стані;

-   порушення правил користування бібліотечними фондами.

3. Запишіть види юридичної відповідальності, які застосовуються за кожне із вказаних правопорушень:

а) перехід вулиці на червоне світло;

б) порушення правил проїзду у громадському транспорті;

в) керування автомобілем у нетверезому стані;

г) пошкодження бібліотечної книги;

д) крадіжка;

е) прогул;

є) продаж наркотичних речовин;

ж)      пошкодження паркану сусіда;

з) залишення автомобільного транспорту в місці, де стоянка заборонена;

й) несплата комунальних послуг.

 

V раунд – Практичне право “Ситуація”

Зараз ми розглянемо ряд ситуацій, які юні правознавці спробують прокоментувати.

1.     Громадянин Е. опублікував написану на основі детального аналізу діяльності державної адміністрації за три останні роки статтю, в якій критикував кадрову політику голови державної адміністрації області. Чи мав громадянин Е. право робити це?

2.     5-річного Ромчика, який гуляв біля будинку, покусав собака, якого господар вивів у двір. Батьки зажадали відшкодування за моральну травму і відшкодування затрат на лікування. Господар собаки відмовився виконати ці вимоги. Яка ваша думка з цього приводу?

3.     Літак компанії по перевезенню тропічних фруктів через погодні умови не зміг впродовж 7 діб вилетіти до України. У результаті цього зіпсувалося 5 т. бананів. Чи буде компанія відшкодовувати збитки постачальникам і замовникам фруктів?

ПРАВОВИЙ БРЕЙН-РИНГ “ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ. ДІТИ ТА ЇХНІ ПРАВА”

Брейн-ринг – відома телевізійна гра, в основі якої лежить змагання, де стартом є складне цікаве запитання, а фінішем – правильна відповідь. Необхідно зуміти швидко зреагувати, адже час прийняття рішення обмежений.

Успішне проведення брейн-рингу вимагає підготовчої організаційної роботи, а саме:

-   наявності спеціально обладнаного приміщення (класу), кількості ігрових столів, яка повинна відповідати кількості учасників;

-   встановлення на кожному столі сигнального пристрою або дзвінка, щоб ставити до відома ведучого про готовність команди відповідати;

-   призначення ведучого, який є одночасно організатором і арбітром гри.

Готуючись до брейн-рингу, учням дають завдання:

1. Створити команди.

2. Дати їм назви.

3. Обрати капітанів.

4. Обрати девіз команди.

5. Підготувати газету на правознавчу тематику.

6. Підготувати прислів’я на правознавчу тему.

7. Розшукати вислови відомих людей про право.

8. Підготувати антирекламу

У першому турі

команда повинна дати правильну відповідь на три запитання, тоді вона зможе зайняти стіл лідера. Команда, яка найдовше утримається за столом лідера, вважається переможцем гри.

Гру розпочинають ведучі із вступними словами:

1-й ведучий: Добрий день, дорогі друзі!

2-й ведучий: Добрий день!

1-й ведучий: Ми раді вітати всіх, хто зібрався у цьому залі – юних правознавців.

2-й ведучий: Фахівців у галузях цивільного, адміністративного, кримінального та шлюбно-сімейного права.

1-й ведучий: Сьогодні на нашій сцені виступатимуть ті, хто через декілька років стане на стражі закону.

2-й ведучий: Майбутні юристи, судді, прокурори, адвокати

1-й ведучий: Та просто законопослушні громадяни. Тому зараз на сцену я запрошую команду правознавців “Праволюби”.

Представляється капітан команди, члени команди, команди виголошує свій девіз: “Як світло денне, нам потрібне право, бо без законів не живе держава!”

2-й ведучий: А я запрошую команду правознавців “Освітяни”.

Представляється капітан команди, члени команди, команда виголошує свій девіз: “На ниві правових знань немає краще освітян!”

Звучить музика, команди займають свої місця

1-й ведучий: Як на кожному солідному конкурсі. Ваші знання оцінюватиме компетентне журі...

2-й ведучий: Наш перший конкурс буде проходити за принципом брейн-ринга: короткі чіткі запитання – короткі чіткі відповіді, на обміркування яких ви матимете 30 секунд. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал. Якщо команда не дає правильну відповідь на поставлене запитання, то цей шанс передається команді суперників.

Питання для брейн-рингу:

1.     Це слово є синонімом термінів “посередник”, “проведор”, “комісар”. Воно означає особу, яку наділив парламент обов’язком здійснювати контроль за дотриманням прав та інтересів людини і громадянина. (Омбудсмен).

2.     На цій мові розмовляли Юлій Цезар і Цицерон, Юліан Клавдій і Корнелій. У V столітті вона почала вмирати. На ній записані “Пакти і конституції законів та вольностей Війська Запорізького”. Сьогодні цією мовою широко користується медицина. (Латинь).

3.     Те, що лежить у чорному ящику – народилося на американському континенті, визначає основи державного устрою, є інструментом демократії, має вищу юридичну силу. Що лежить у чорному ящику? (Конституція).

4.     Вольтер сказав, що “Свобода полягає в тому, щоб залежати лише від...” Що сказав Вольтер? (Закону).

5.     Завершіть фразу Віктора Гюго “Право – це все те, що є істинне та ...” (Справедливе).

6.     Дочка Урана і Геї, друга дружина Зевса. За однією з версій – мати Прометея. Богиня передбачення. Передавала людям повеління Зевса. Зображувалась з пов’язкою на очах (символ неупередженості), терезами в одній руці і мечем в другій. Хто вона? (Феміда).

7.     У наш час це слово є крилатим словом і юридичним терміном: так називають, наприклад, право постійного члена Ради Безпеки ООН заборонити прийняття рішення, з яким він не згоден. Цим правом користується і Президент України. Яке це слово? (Вето).

8.     У Шрі-Ланці він називається асамблеєю, в Ісландії – альтингом, Норвегії – стортингом, в Ірані – меджлісом. А як він називається в Україні? (Парламентом).

9.     У кожного народу є прислів’я, котрі говорять про те, що добре, а що, погано в житті. Пам’ятайте: “На злодію і шапка горить”, а “У брехуна сльози ...” (Дешеві).

10. Ще одне прислів’я говорить: “І той злодій, хто...” Хто ж це вважається злодієм згідно з цим прислів’ям? (Знав та змовчав).

11. Ще один латинський афоризм означає “Знання закону не в тому, щоб знати його слова, а в тому...” В чому ж полягає знання закону, на думку давніх латинян? (Щоб розуміти їх зміст).

12. Чи є громадянином України дитина, яка народилася на території України від осіб без громадянства, котрі постійно проживають в Україні? (Так).

13. Певні правила соціальної поведінки людини. (Мораль).

14. Основний Закон України. (Конституція).

15. Особа, наділена державою юридичними правами та обов’язками. (Громадянин).

16. Правило поведінки, що склалося людством протягом тривалого часу. (Звичай).

17. Людина, що виступає носієм різних суспільних відносин у державі. (Особа).

18. Перше і важливе право кожного громадянина. (Особиста свобода).

19. Здатність особи мати права і обов’язки. (Правоздатність).

20. Винна протиправна дія. (Правопорушення).

21. Протиправна поведінка. (Проступок).

22. Повна незалежність держави. (Суверенітет).

23. Герб України. (Тризуб).

24. Гімн України. (“Ще не вмерла Україна”).

25. Основний документ, який засвідчує приналежність особи до держави. (Паспорт).

26. Автор першої в історії українського народу справді демократичної конституції. (Пилип Орлик).

27. Членами політичних партій можуть бути тільки громадяни України, які досягли... (18-річного віку).

28. Засновником молодіжних та дитячих організацій можуть бути громадяни ... (з 15-річного віку).

29. Максимальна тривалість робочого часу в Україні... (40 годин на тиждень).

30. Повна дієздатність громадян настає... (з 18-річного віку).

31. Суспільне небезпечна дія або бездіяльність, за які передбачено кримінальне покарання. (Злочин).

32. Кримінальна відповідальність неповнолітніх за особливо тяжкі і небезпечні злочини настає... (з 14 років).

33. Кримінальна відповідальність неповнолітніх настає... (з 16 років).

34. Найпоширеніший вид адміністративного стягнення. (Штраф).

35. Письмові договори про повну матеріальну відповідальність можуть бути укладені підприємством лише з працівником, який досягнув... (18 років).

36. З якого віку настає правоздатність громадян. (З дня народження).

37. Президент України обирається... (Всенародним голосуванням).

38. Президентом України може бути особа віком... (Не молодша 35років).

39. Найдавніша класова людська цивілізація. (Рабовласницька).

40. Джерелом особистого і суспільного багатства є ... (Праця).

41. Не допускається прийом на роботу осіб, які не досягли... (16-ти років).

42. Перше невід’ємне право кожної дитини. (Право на життя).

43. Коли було прийнято Декларацію про державний суверенітет України? (16 липня 1990 р.).

44. Коли підписано Акт проголошення незалежності України? (24 серпня 1991 р.).

45. Чи платне в Україні використання землі? (Так).

46. Чи передбачена кримінальна відповідальність за екологічні правопорушення? (Так).

47. У чиї функції входить забезпечення стабільності грошової одиниці України гривні? (Національного банку України).

48. Конституційний принцип, за яким особа, яка підозрюється у скоєні злочину, вважається невинною до того часу, поки її вину не буде доведено. (Презумпція невинності).

49. Правило поведінки, що склалось людством протягом тривалого часу. (Звичай).

50. Вид, міра поведінки особи щодо використання та здійснення прав. (Обов’язок).

 

ІІ-й    тур: конкурс на кращу правознавчу газету.

ІІІ-й  тур: конкурс прислів’їв на правознавчу тематику.

IV-й  тур: конкурс висловів на правознавчу тематику.

V-й    тур: конкурс ескізів.

VІ-й  тур: конкурс антиреклами.

VІІ-й тур: конкурс пісні.

Журі підводить підсумок. Нагородження призами переможців.

  БРЕЙН-РИНГ ПРАВОЗНАВЦІВ

Кожна людина живе за законами своєї держави. Ми – за законами України. Деякі громадяни здійснюють вчинки, якими порушуються приписи діючого права. Такі вчинки звуться правопорушеннями Сьогодні ми поведемо мову про кримінальні правопорушення, які є найтяжчими за своїм характером і в законодавстві називаються злочинами. Більше уваги приділимо злочинам, скоєним неповнолітніми.

 I тайм

1.     Що означає термін “склад злочину”? (Це сукупність встановлених кримінальним законом ознак, наявність яких і характеризує те чи інше діяння як злочин. При відсутності хоча б однієї з ознак, відсутнім є і відповідний злочин).

2.     Поясніть термін “суб’єкт злочину”? (Це особа, яка може скоїти відповідний злочин і нести за це кримінальну відповідальність).

3.     Згідно з кримінальним законодавством, яких осіб вважають неповнолітніми? (Неповнолітніми вважають осіб від 14 до 18 років).

4.     Що означає термін “покарання”? (Покарання – це захід державного примусу, який застосовується до особи виключно за вироком суду за вчинення злочину і полягає в обмеженні  прав і свобод даної людини).

5.     Який максимальний строк позбавлення волі неповнолітніх згідно з діючим законодавством України? (Покарання у виді позбавлення волі особам, які не досягли до вчинення злочину вісімнадцятирічного віку, не може бути призначене на строк більше десяти років, а у випадках, передбачених пунктом 5 частини третьоїї статті 102 ККУ, — більше п’ятнадцяти років. Неповнолітні, засуджені до покарання у виді позбавлення волі, відбувають його у спеціальних виховних установах).

 II тайм

1.       Яка загальна межа віку, з якого можливе притягнення до кримінальної відповідальності? (16 років, в окремих випадках з 14 років).

2.       Назвіть злочини, за які можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності особи у віці від 14 до 16 років? (Суд може притягнути до кримінальної відповідальності осіб у віці від 14 років за:

1) Вбивство;

2) посягання на життя судді, працівника правоохоронного органу;

3) умисне заподіяння тілесних ушкоджень, що причинили розлад здоров’я;

4) згвалтування;

5) крадіжку;

6) грабіж;

7) розбій;

8) злісне або особливо злісне хуліганство;

9) пошкодження об'єктів нафто-, газопроводів при обтяжуючих обставинах;

10) умисне знищення або пошкодження державного, колективного чи індивідуального майна громадян, що спричинило тяжкі наслідки;

11) умисне вчинення дій, які можуть викликати аварію поїзда;

3.     Які заходи можуть застосовуватись до особи, яка вчинила у віці до 18 років злочин, що не становить великої суспільної небезпеки, якщо буде визначено, що її виправлення можливе без застосування кримінального покарання? Назвіть їх.

(Суд може застосувати примусові заходи виховного характеру, які не є кримінальним покаранням, їх п’ять:

1)     зобов'язання публічно, або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого;

2)     застереження;

3)     передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за його згодою, а також окремим громадянам на їх прохання;

4)     покладання на неповнолітнього, який досяг 15-річного віку і має майно або заробіток, обов'язку відшкодувати заподіяні збитки;

5)     направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення.

4.       На який строк може бути направлений неповнолітній до спеціальної навчально-виховної установи для дітей та підлітків? (До його виправлення, але не більше 3-х років).

5.       Як назвати звільнення від кримінальної відповідальності, прощення одним словом. (Амністія)

Ігровий тайм-аут. Питання до залу.

Це початкова форма попереднього розслідування, основна функція якої – проведення оперативно-пошукових заходів і слідчих дій з метою виявлення ознак злочину та осіб, які його вчинили. Назвіть одним словом, що це? (Дізнання).

 III тайм

1.         Двоє неповнолітніх проникли в чужий гараж і викрали автомобіль. Це, безумовно, злочин. Який? Адміністративний чи кримінальний? (Кримінальний – передбачений ч. 1 ст. 185 КК України – таємне викрадення чужого майна (крадіжка)).

2.         Учень 10-го класу займався продажем наркотичних речовин. Чи є це злочином і якщо це так, то як карається? (Так, оскільки цей злочин передбачений ст. 307 КК України. Карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років).

3.         Група учнів зрубала в дендропарку ялинку. Як кваліфікується такий вчинок? (Це адміністративній злочин, який передбачено ст. 65 КУпАП Карається штрафом у розмірі від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

4.         Група хуліганів напала на учня. Обороняючись, учень вибив око нападнику. Яке покарання чекає на учня? (Ніяке, він діяв в межах необхідної оборони).

5.         Неповнолітній відбирає у дітей гроші. Який це злочин?   (Кримінальний – передбачено ст. 186 ККУ – відкрите викрадення чужого майна (грабіж). Карається штрафом, виправними роботами або позбавленням волі).

 Переможці нагороджуються книгами.

 Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації