Освіта. Виховання. Навчання

Скачати
Документи
  1   2   3

 1. Буйлова, Л.Н. Дополнительное образование в современной школе / Л.Н. Буйлова, Н.В. Кленова; Отв. ред. М.А. Ушакова. – М.: Сентябрь, 189, [3] с. (УДК 371.3 Б 90)

 2. Грейда, Н.Б. Основи рекреаційного районування: Метод. вказівки для студ. ін-ту фіз. культури та здоров’я / Н.Б. Грейда, В.В. Чижик; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки; Ін-т фіз. культури та здоров’я. – Луцьк: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. – 39, [1] с. (УДК 379.8 Г 79)

 3. Дурманенко, Є.А. Конфлікти в педагогічному процесі: Монографія / Є.А. Дурманенко. – Луцьк: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. – 286, [2] с. (УДК 37.06 Д 84)

 4. Зарецкая, И.И. Коммуникативная культура директора профессиональной школы / И.И. Зарецкая. – М.: Издат. центр НОУ ИСОМ , 2005. – 52 с. (УДК 377 З-34)

 5. Зінченко, О.П. Використання Системи швидкого тестування RIS: Метод. ред. для викл. вищ. навч. закл. / О.П. Зінченко, В.Л. Крюков. – Луцьк: Ред.-видавн. від. „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. – 44 с. (УДК 378 З-63)

 6. Идейно-нравственное воспитание / Сост.: О.А. Минич, О.А. Хаткевич. – М.: ИООО „Красико-Принт”, 2005. – 125, [3] с. (УДК 373.5 И 29)

 7. Комплексний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: (Б-ка з освіт. політики): [Монографія] / Н.М. Бібік, Л.С. Ващенко, О.І. Локшина та ін.; Під заг. ред. О.В. Овчарук. – К.: „К.І.С.”, 2004. – 111, [1] с. (Сухомлинський В.О. К 63 )

 8. Крылова, Н.Б. Организация индивидуального образования в школе: (теория и практика) / Н.Б. Крылова, Е.А. Александрова; Отв. ред. М.А. Ушакова. – М.: Сентябрь, 2005. – 207, [1] с. (УДК 371.3 К 85)

 9. Модернізація освіти в Україні: Аналіт. огляд результатів всеукр. опитування кер. заг.-освіт. навч. закл. у 2004 р. / Під заг. ред. О. Овчарук, О. Локшиної; Здійснено за підтримки Прогр. розвитку Орг. Об’єднаних Націй в рамках проекту „Освітня політика та освіта „рівний-рівному””. – К., 2004. – 32 с.: іл. (Сухомлинський В.О. М 74)

 10. Мониторинг качества образования / Сост.: С.В. Дормаш, Т.Е. Заводова. – Минск: ИООО „Красико-Принт”, 2005. – 125, [3] с. (УДК 373 М 77)

 11. Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні: (Рек. з освіт. політики) / Під заг. ред. О.І. Локшиної. – К.: К.І.С., 2004. – 158, [2] с. (Сухомлинський В.О. М 77)

 12. Навстречу 60-летию Великой Победы / Сост. Т.Е. Заводова. – Минск: ИООО „Красико-Принт”, 2005. – 125, [3] с. (УДК 371.3)

 13. Нариси історії Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка: 1834 – 2004 / В.В. Різун, М.С. Тимошик, А.Є. Конверський та ін.; Передм. В.В. Скопенка. – К.: Наша культура і наука, 2004. – 438, [2] с.: іл.. (УДК 378.4 Н 28) 1. Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття. Кн.1: Пріоритет інтелекту / В. Литвин (кер.), В. Андрущенко, А. Гуржій та ін.; За заг. ред. В. Литвина. – К.: Навч. кн., 2004. – 636, [4] с. (УДК 37 Н 34)

 2. Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття. Кн.2: Освіта і наука: творчий потенціал державо-і культуротворення / Авт.-упоряд.: В. Литвин (кер.), В. Андрущенко, А. Гуржій та ін.; За заг. ред. В. Литвина. – К.: Навч. кн.., 2004. – 664, [8] с. (УДК 37 Н 34)

 3. Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття. Кн. 3: Модернізація освіти / Авт.-упоряд.: В. Литвин (кер.), В. Андрущенко, А. Гуржій та ін.; За заг. ред. В. Литвина. – К.: Навч. кн., 2004. – 943, [1] с. (УДК 37 Н 34)

 4. Ніколаєв, С.Ю. Методика фізичного виховання студенток залежно від їх психофізичних особливостей: Метод. рек. / С.Ю. Ніколаєв. – Луцьк: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. – 55, [1] с. (УДК 378 Н 63)

 5. Новые исследования. „Педагогическая наука – практике”. № 1: Исследования ИРПО. Научные сообщения из регионов / Акад. проф. образования; Редкол.: И.П. Смирнов, В.А. Малышева, А.Т. Глазунов и др. – М.: ИСОМ, 2005. – 118, [2] с. (УДК 377 Н 76)

 6. Ответы на актуальные вопросы по образовательной деятельности / Вып. ред. И.С. Ретюнских. – М.: Про-Пресс, 2005. – 55, [1] с. (УДК 371.1 О-30)

 7. Педагогические игры / Сост. О.А. Минич, О.А. Хаткевич. – Минск: ИООО „Красико-Принт”, 2005. – 125, [3] с. (УДК 37.02 П 24)

 8. Петр I: Материалы к урокам / А. Уткин, А. Степанов, Т. Булаш, Н. Ситько; Общ. ред. сер. „История” А.Л. Савельев. – М.: Чистые пруды, 2005. – 30, [2] с.: ил. (УДК 373.5 П 30)

 9. Петровська, Н.М. Методика проведення позааудиторних заходів англійською мовою: Метод. рек. для студ. ф-ту міжнар. відносин. Вип. 3 / Н.М. Петровська, В.М. Коломєєць, О.П. Черняк; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. Ф-т міжнар. відносин. – Луцьк: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім.. Лесі Українки, 2005. – 56 с. (УДК 378 П 30)

 10. Резер, Т.М. Номативно-правовое обеспечение деятельности ИПР учреждений профобразования / Т.М. Резер. – М.: Издат. центр НОУ ИСОМ, 2005. – 49, [3] с. (УДК 377 Р 34)

 11. Рындак, В.Г. Вокруг тебя - мир отношений…: Учеб.-метод. комплект по воспитанию у младшего школьника уважительного отношения к миру (на основе произведений В.А. Сухомлинского): 2 кл. / В.Г. Рындак, О.С. Тимофеева; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования „Оренбургский гос. пед. ун-т”. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2004. – 55, [1] с.: ил. – (Сер. „Мир отношений”). (Сухомлинський В.О. 373.3 Р 95)

 12. Рындак, В.Г. Вокруг тебя - мир отношений…: Учеб.-метод. комплект по воспитанию у младшего школьника уважительного отношения к миру (на основе произведений В.А. Сухомлинского): 3 кл. / В.Г. Рындак, О.С. Тимофеева; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования „Оренбургский гос. пед. ун-т”. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2004. – 59, [1] с.: ил. – (Сер. „Мир отношений”). (Сухомлинський В.О. 373.3 Р 95)

 13. Рындак, В.Г. Вокруг тебя - мир отношений…: Учеб.-метод. комплект по воспитанию у младшего школьника уважительного отношения к миру (на основе произведений В.А. Сухомлинского): 4 кл. / В.Г. Рындак, О.С. Тимофеева; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования „Оренбургский гос. пед. ун-т”. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2004. – 92 с.: ил. – (Сер. „Мир отношений”). (Сухомлинський В.О. 373.3 Р 95)

 14. Рындак, В.Г. Вокруг тебя - мир отношений…: Учеб.-метод. комплект по воспитанию у младшего школьника уважительного отношения к миру (на основе произведений В.А. Сухомлинского): 1 кл. / В.Г. Рындак, О.С. Тимофеева; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования „Оренбургский гос. пед. ун-т”. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2004. – 48 с. – (Сер. „Мир отношений”). (Сухомлинський В.О. 373.3 Р 95)

 15. Технология и программы организации семинаров по самоуправлению в детских коллективах / Авт.-сост.: А.В. Волохов, И.И. Фришман. – М.: ГОУ ЦРСДОД, 2005. – 68, [4] с. (УДК 371.5 Т 38)

 16. Указатель документов, опубликованных в сборнике приказов и инструкций Министерства образования и науки РФ „Вестник образования России” за 2002-2004 годы / Вып. ред. И.С. Ретюнских. – М.: Про-Пресс, 2005. – 71, [1] с. (УДК 37 У 42)

 17. Файзуллина, Г.З. Директору профшколы: как оценить инновационную деятельность. Ч. 2 / Г.З. Файзуллина. – М.: Издат. центр НОУ ИСОМ, 2005. – 27, [1] с. (УДК 377 Ф 17)

Дисертації

 1. Антонець, Н. Б.   Педагогічна діяльність Спиридона Черкасенка в контексті руху за національну освіту (1906-1940): Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Антонець Наталія Борисівна. - К., 2005. - 221 с. - Бібліогр.: с. 171-203.

 2. Гриневич, Л. М.   Тенденції децентралізації управління базовою освітою в сучасній Польщі: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Гриневич Лілія Михайлівна. - К., 2005. - 259 с. - Бібліогр.: с. 192-211.

 3. Грушко, О.В.   Розвиток творчих здібностей молодших школярів у процесі мовленнєвої діяльності: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 / Грушко Ольга В’ячеславівна. - К., 2005. - 279 с. - Бібліогр.: с. 192-212.

 4. Гузик, М. П.   Комбінована система організації навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 / Гузик Микола Петрович. - К., 2004. - 230 с. - Бібліогр.: с. 167-184.

 5. Заболотна, О. А.   Соціалізація учнівської молоді в загальноосвітніх та альтернативних закладах середньої освіти в США: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Заболотна Оксана Адольфівна. - К., 2005. - 192 с. - Бібліогр.: с. 169-186.

 6. Ізотова, Л.В.   Підготовка майбутніх учителів початкових класів до розвитку творчих можливостей молодших школярів у процесі навчання математики: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ізотова Людмила Володимирівна. - К., 2004. - 278 с. - Бібліогр.: с. 190-202.

 7. Кучеренко, І. А.   Система роботи з розвитку стилістичних умінь і навичок учнів (10-11 класи): Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Кучеренко Ірина Анатоліївна. - К., 2005. - 218 с. - Бібліогр.: с. 200-218.

 8. Улищенко, А. Б.   Методика вивчення української еміграційної прози в старших класах загальноосвітньої школи: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Уліщенко Андрій Борисович. - К., 2005. - 192 с. - Бібліогр.: с. 174-192.

 9. Фатєєва, Е. М.   Організаційно-педагогічні засади управління центром довузівської підготовки вищого навчального закладу: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Фатєєва Ельвіра Михайлівна. - К., 2005. - 250 с. - Бібліогр.: с. 186-1.

Автореферати дисертації

 1. Бойчев, І.І.   Підготовка майбутнього вчителя до організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Бойчев Іван Іванович. - О., 2005. - 21 с.

 2. Болтівець, С. І.   Теоретико-методичні засади педагогічної психогігієни: Автореф. дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.07 / Болтівець Сергій Іванович. - К., 2005. - 40 с.

 3. Вдовенко, В.В.   Проблеми початкової освіти України і в роботі педагогічних з'їздів (1861-1920): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Вдовенко Вікторія Віталіївна. - К., 2005. - 19 с.

 4. Голіяд, І. С.   Активізація навчальної діяльності студентів на заняттях з креслення засобами графічних завдань: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Голіяд Ірина Семенівна. - К., 2005. - 20 с.

 5. Гусак, Н. І.   Підготовка юнаків-старшокласників до виконання соціальних ролей чоловіка і батька: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Гусак Надія Іванівна. - Луганськ, 2005. - 20 с.

 6. Давидюк, М. О.   Формування національної самосвідомості учнів 9-11 класів у процесі вивчення художніх творів історичної тематики (на матеріалі історичної прози): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Давидюк Марина Олександрівна. - К., 2005. - 21 с.

 7. Єльнікова, Г. В.   Наукові основи адаптивного управління закладами та установами загальної середньої освіти: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Єльнікова Галина Василівна. - Луганськ, 2005. - 44 с.

 8. Замашкіна, О.Д.   Проблеми розвивального навчання молодших школярів в український педагогічній науці (60-90-ті рр. ХХ століття): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Замашкіна Ольга Дмитрівна. - К., 2005. - 20 с.

 9. Іваницький, О. І.   Теоретичні і методичні основи підготовки майбутнього вчителя фізики до впровадження інноваційних технологій навчання: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Іваницький Олександр Іванович. - К., 2005. - 43 с.

 10. Ішичкіна, Л. М.   Педагогічні умови підвищення ефективності фізичної підготовки особового складу підрозділів пожежної охорони: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ішичкіна Лариса Михайлівна. - Луганськ, 2005. - 20 с.

 11. Іщенко, А. Л.   Методичні принципи відбору текстових завдань з курсу загальної методики викладання математики та їх використання в навчальному процесі: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Іщенко Анастасія Леонідівна. - К., 2005. - 20 с.

 12. Карелін, М. В.   Трудове навчання у загальноосвітніх закладах Харківської губернії у другій половині ХІХ - на початку ХХ століття: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Карелін Михайло Вікторович. - Луганськ, 2005. - 20 с.

 13. Клименко, Н. О.   Формування мотивів навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Клименко Наталія Олександрівна. - Луганськ, 2005. - 20 с.

 14. Ковбаса, Ю.М.   Зміст і методика професійної підготовки старшокласників з бухгалтерського обліку в умовах міжшкільного навчально-виробничого комбінату: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ковбаса Юрій Миколайович. - К., 2005. - 20 с.

 15. Комишан, А. І.   Визначення освітнього рейтингу курсантів вищих військових навчальних закладів в умовах модульної системи навчання: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Комишан Анатолій Іванович. - Луганськ, 2005. - 20 с.

 16. Кузьмінська, Л. Д.   Формування морально-ціннісного відношення до музичного виконавства у підлітків (на матеріалі дитячих музичних шкіл): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Кузьмінська Леся Дмитрівна. - К., 2005. - 18 с.

 17. Литвиненко, С. А.   Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Литвиненко Світлана Анатоліївна. - К., 2005. - 40 с.

 18. Локарєва, Г. В.   Теоретичні та методичні засади застосування художньо-естетичної інформації у підготовці соціального педагога до професійного спілкування: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Локарєва Галина Василівна. - К., 2005. - 44 с.

 19. Ляшенко, В. І.   Формування життєвої компетентності дітей-інвалідів у центрах ранньої соціальної реабілітації: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Ляшенко Валерій Іванович. - Луганськ, 2005. - 20 с.

 20. Матвієнко, О. В.   Теорія і практика підготовки спеціалістів з інформаційного забезпечення системи управління невиробничою сферою: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Матвієнко Оксана Володимирівна. - К., 2005. - 40 с.

 21. Мукомел, С. А.   Формування духовних цінностей старшокласників в умовах соціально-виховуючого середовища: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Мукомел Світлана Анатоліївна. - Луганськ, 2005. - 20 с.

 22. Оленюк, І. В.   Методичні основи управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у процесі навчання фізики: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Оленюк Ірина Василівна. - К., 2005. - 20 с.

 23. Паньків, Л. І.   Теорія та методика підготовки майбутнього вчителя до керівництва учнівськими музичними колективами: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Паньків Людмила Іванівна. - К., 2005. - 19 с.

 24. Праворська, Н. І.   Система задач як засіб формування професійно значущих знань з інформатики студентів економічних спеціальностей: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Праворська Наталія Іванівна. - К., 2005. - 20 с.

 25. Прудченко, І. І.   Київський Фребелівський педагогічний інститут в системі вищої освіти України (1907-1920 рр.): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Прудченко Інна Іванівна. - К., 2005. - 20 с.

 26. Сура, Н. А.   Навчання студентів університету професійно орієнтованого спілкування іноземною мовою: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Сура Наталія Анатоліївна. - Луганськ, 2005. - 20 с.

 27. Цибулько, Л. Г.   Соціальне виховання у вітчизняній педагогічні теорії та практиці 20-х - 30-х років ХХ століття: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Цибулько Людмила Григорівна. - Луганськ, 2005. - 20 с.

 28. Черненко, Г. М.   Соціально-педагогічні засади розвитку початкової освіти в Україні (1917-1933 рр.): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Черненко Галина Миколаївна. - К., 2005. - 20 с.

 29. Яворська, С. Т.   Становлення і розвиток методики навчання української мови як науки (XVI-XX ст.): Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Яворська Стефанія Теодорівна. - К., 2005. - 40 с.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації