М. М. Петренко робоча навчальна програма

Скачати
Програма
  1   2   3
Міністерство освіти і науки України

Кіровоградський національний технічний університет


„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної роботи

____________М.М.Петренко


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліна


Іноземна мова ІІ (французька)

Напрям підготовки


0501 “Економіка і підприємництво”

Освітньо-кваліфікаційний рівень


Бакалавр

Факультет


Економіки та менеджменту

Кафедра


Міжнародної економіки

Курс


Другий

Семестр


Третій-Четвертий

Всього годин на вивчення дисципліни


216 години

Аудиторних занять


140 годин

В тому числі:


Лекцій


практичних занять (семінарів)


139 годин

Самостійна робота


76 годин

Форма підсумкового контролю


Залік-Залік

Укладач програми


Козел О.М., викладачРобоча програма обговорена і затверджена на засіданні кафедри від “ “

2006 р., протокол №


Завідувач кафедри міжнародної

економіки : І.М.Миценко


1.Загальні положення


Програма розроблена кафедрою міжнародної економіки КНТУ з урахуванням принципів типових програм для неспеціальних факультетів вузів, а також методичних вказівок, розроблених учбово-методичним об'єднанням Міністерства освіти України: розрахована на 213 годин аудиторних занять.

Від випускників, які матимуть кваліфікацію бакалавра міжнародної економіки, буде вимагатися практичне володіння іноземною мовою на рівні професійного та побутового спілкування. Виходячи з цього, цикл дисциплін, що викладається, включає викладання курсів іноземних мов різного рівня, а саме базового курсу розмовного мовлення, базового курсу ділової іноземної мови, а також спецкурсів, які охоплюють весь спектр професійних інтересів слухачів.

Мета викладання дисципліни "Іноземна мова" підпорядкована завданням підготовки бакалаврів у галузі міжнародної економіки і тісно пов'язана з обраною спеціалізацією.

Програми нормативних та спецкурсів з іноземних мов передбачають комплексне вивчення іноземної мови і спрямовані на розвиток у слухачів відповідних теоретичних знань, вмінь, навичок та мовну практику у вигляді виконання перекладів в усній та письмовій формах, анотування та реферування документації. Особлива увага приділяється читанню іноземною мовою літератури з фахової дисципліни.

Слухачі зможуть отримати спеціалізоване навчання французької мови упродовж чотирьох років і по закінченню навчання матимуть можливість захищати курсові або дипломні роботи іноземною мовою.

Вивчення іноземної мови проводиться протягом чотирьох років.


Граматика викладається у тісному зв'язку з лексикою. Особливої уваги заслуговує вивчення особливостей та труднощів граматики, а також стилістичного використання граматичних форм для спілкування.


Лексика. Під час вивчення курсу слухачі повинні засвоїти 200 лексичних одиниць спеціальної лексики та 600 одиниць побутово-суспільної та політичної лексики. Поширенню лексичного запасу сприяє аудиторне читання суспільно-політичної та фахової літератури - 5 сторінок на тиждень.

Велика увага приділяється вивченню та складанню документації з різноманітних аспектів діяльності фірм та інших організацій, в галузі маркетингу, пов'язаному з зовнішньоекономічною діяльністю.

Після закінчення курсу слухачі повинні вміти:

1.Читати з повним розумінням змісту суспільно-політичну літературу та художню літературу.

2.Володіти усною монологічною та діалогічною мовою в межах суспільно-побутової тематики, та тематики обраної спеціалізації.

3.Розуміти французьку усну мову з такої ж тематики в процесі комунікації з іноземцями.

4.Перекладати з іноземної мови на рідну тексти країнознавчого, суспільно-політичного, економічного характеру. А також тексти з профілю факультету.

5.Реферувати та анотувати спеціальну літературу.


  1. Мета викладання дисципліни.


Навчити студентів-економістів практично володіти французькою мовою, а саме: розмовляти на побутові теми, вести ділову бесіду, читати літературу суспільно-політичного та економічного напрямків.

Забезпечити граматичними знаннями , які б дозволили висловлювати свої думки, володіти навичками письма, а також перекладати та реферувати оригінальну літературу з фаху.


  1. Задачі вивчення дисципліни


Для досягнення мети студент повинен:


1.3. Перелік забезпечуючих дисциплін

В процесі вивчення дисципліни „Французька мова” забезпечити спадкоємність знань студентів-економістів з наступними курсами „ Економіка підприємства”, „Мікроекономіка”, „Статистика”. Використовувати набуті теоретичні та практичні навички для обговорення економічних проблем на Україні та у Франції, читати й розуміти зміст прочитаної фахової літератури.


 1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ПО СЕМЕСТРАХ І МОДУЛЯХ
Семестр


№ модуля

Аудиторні заняття

(год.)

ПЗ

(год.)

СРС

(год.)

Форма семестро-

вого контролю

ІІІ семестр

1

39

27

12

залік

2

42

27

15

ІV семестр

3

60

39

21

залік

4

72

462

28
 1. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ПРИ РЕЙТИНГОВІЙ СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ
Семестр


Модуль

ПЗ

СРС

Модульний контроль

За модуль

Семестровий контроль

Сума балів


III

1

20

10

10

40

20

100

2

20

10

10

40


IV

3

20

10

10

40

20

100

4

20

10

10

40


Максимальну кількість балів студент може одержати за умови:4. Тематичний план викладання дисципліни „Французька мова”

ІІІ-семестр


Модуль

№ п/п

Назва теми

Всього годин

В тому числі

Практичні заняття

Самостійна робота

1 модуль

1.

Професійна діяльність.


9

6

3

2.

Офіційна зустріч. Вибачення. Розмова по телефону.

10

7

3

3.

Співбесіда. Поради. За­со­би ма­со­вої ін­фо­р­ма­ці­ї

9

6

3

4.

Ві­зит до фра­н­цу­зь­ко­го су­пе­р­ма­р­ке­ту.


5.

Під­су­м­ко­ве за­нят­тя, контрольний тест.

2

2
2 модуль

6.

В ре­с­то­ра­ні, у ка­фе.


10

7

3

7.

Аварія на дорозі, нещасний випадок.

10

6

3

8.

Транспорт (Метро, потяг, літак).

10

6

3

9.

В го­те­лі.

10

6

3

10.

Під­су­м­ко­ве за­нят­тя, контрольний тест

2

2

3

Всього

81

54

27

IV-семестр
3 модуль

1.

Висловлювання і аргументація .

12

8

4

2.

Реклама .

11

7

4

3.

Свята Франції.

11

7

4

4.

Свята України.

13

8

5

5.

Правила бізнес-етикету.

11

7

4

6.

Під­су­м­ко­ве за­нят­тя, контрольний тест.

2

2
4 модуль

7.

Визначні події в історії Франції.

13

8

5

8.

Подорожування.

Туристична агенство.

13

8

5

9.

Франкофонія.

12

8

4

10.

Європейська столиця- Париж.

11

7

5

11.

Європейська столиця- Київ.

11

7

5

12.

Ділова і особиста кореспонденція.

10

6

4

13.

Під­су­м­ко­ве за­нят­тя, контрольний тест

2

2
Всього:

135

85

495.Зміст програми дисципліни „Французька мова”


ІІІ-семестр

1 модуль


Тема 1. Професійна діяльність.


 1. Лексичний матеріал по темі.

 2. Граматика „Présent, Passé composé, Futur et Passé immédiat”. Révision.

 3. Монологічне висловлювання по темі.

 4. Діалогічне мовлення по темі .


Тема 2. Офіційна зустріч. Вибачення. Розмова по телефону.

 1. Лексичний матеріал по темі.

 2. Граматика „Temps des verbes”.

 3. Монологічне висловлювання по темі.

 4. Діалогічне мовлення по темі .


Тема 3. Співбесіда. Поради. За­со­би ма­со­вої ін­фо­р­ма­ці­ї.

 1. Лексичний матеріал по темі.

 2. Грамматика „Imparfait.”

 3. Монологічне висловлювання по темі.

 4. Діалогічне мовлення по темі .


Тема 4. Ві­зит до фра­н­цу­зь­ко­го су­пе­р­ма­р­ке­ту..

 1. Лексичний матеріал по темі.

 2. Граматика „Pronoms –en,-y.

 3. Монологічне висловлювання по темі.

 4. Діалогічне мовлення по темі .


Тема 5. Під­су­м­ко­ве за­нят­тя, контрольний тест.

 1. Контрольне тестування з модулю.

 2. Контроль сформованості мовленнєвих вмінь.


2 модуль


Тема 6. В ре­с­то­ра­ні, у ка­фе.

 1. Лексичний матеріал по темі.

 2. Граматика. За­пе­ре­чен­ня. Сло­ва rien, plus, jamais, personne, nulle part. Їх вжи­ван­ня та мі­с­це в реченні.

 3. Монологічне висловлювання по темі.

 4. Діалогічне мовлення по темі .Тема 7. Аварія на дорозі, нещасний випадок.

 1. Лексичний матеріал по темі.

 2. Граматика. Мі­с­це осо­бо­вих при­діє­слі­в­них за­йме­н­ни­ків-­до­да­т­ків у скла­д­них ча­сах. Мі­с­це при­слі­в­ни­ка.

 3. Монологічне висловлювання по темі.

 4. Діалогічне мовлення по темі .


Тема 8. Транспорт (Метро, потяг, літак).

 1. Лексичний матеріал по темі.

 2. Граматика. Від­но­с­ні за­йме­н­ни­ки qui/que/dont/ou – їх вжи­ван­ня в скла­д­но­під­ря­д­них ре­чен­нях.

 3. Монологічне висловлювання по темі.

 4. Діалогічне мовлення по темі .


Тема 9. В го­те­лі.

 1. Лексичний матеріал по темі.

 2. Граматика. Активна і пасивна форма дієслів.

 3. Монологічне висловлювання по темі.

 4. Діалогічне мовлення по темі .


Тема 10. Під­су­м­ко­ве за­нят­тя.

 1. Контрольне тестування з модулю.

 2. Контроль сформованості мовленнєвих вмінь.


ІV-семестр


3 модуль


Тема 1. Висловлювання і аргументація.

 1. Лексичний матеріал по темі.

 2. Граматика. Les pronoms relatifs composés. (lequel/laquelle/lesquels/lesquelles/auquel/duquel)

 3. Монологічне висловлювання по темі.

 4. Діалогічне мовлення по темі .


Тема 2. Реклама .

 1. Озна­йо­м­лен­ня з но­вою ле­к­си­ко­ю.

 2. Граматика Вжи­ван­ня складних від­но­с­них та пи­та­ль­них за­йме­н­ни­ків lequel, laquelle, lesquels, lesquelles про­с­то­го від­но­с­но­го за­йме­н­ни­ка – dont, осо­бо­вих за­йме­н­ни­ків en, y.

 3. Монологічне висловлювання по темі.

 4. Діалогічне мовлення по темі .


Тема 3. Свята Франції.

 1. Лексичний матеріал по темі.

 2. Граматика «Вжи­ван­ня ча­с­т­ко­во­го ар­ти­к­лю».

 3. Монологічне висловлювання по темі.

 4. Діалогічне мовлення по темі .Тема 4. Свята України.

 1. Лексичний матеріал по темі.

 2. Граматика. Вжи­ван­ня осо­бо­вих са­мо­стій­них за­йме­н­ни­ків (moi, toi, lui, elle), вка­зі­в­них за­йме­н­ни­ків.

 3. Монологічне висловлювання по темі.

 4. Діалогічне мовлення по темі .


Тема 5. Правила бізнес-етикету.

 1. Лексичний матеріал по темі.

 2. Граматика. Вжи­ван­ня по­си­люва­ль­них зво­ро­тів ce sont...qui, ce sont...que, мі­с­це двох за­йме­н­ни­ків-­до­да­т­ків.

 3. Монологічне висловлювання по темі.

 4. Діалогічне мовлення по темі .


Тема 6. Під­су­м­ко­ве за­нят­тя.

 1. Контрольне тестування з модулю.

 2. Контроль сформованості мовленнєвих вмінь.


4 модуль


Тема 7. Визначні події в історії Франції.

 1. Лексичний матеріал по темі.

 2. Граматика. Вжи­ван­ня прийменників.

 3. Монологічне висловлювання по темі.

 4. Діалогічне мовлення по темі .Тема 8. Подорожування. Туристичне агентство.

 1. Озна­йо­м­лен­ня з но­вою ле­к­си­ко­ю.

 2. Граматика. Вжи­ван­ня Passé simple.

 3. Монологічне висловлювання по темі.

 4. Діалогічне мовлення по темі .


Тема 9. Франкофонія.

 1. Лексичний матеріал по темі.

 2. Граматика. Утворення і вжи­ван­ня Gérondif, Participe présent.

 3. Монологічне висловлювання по темі.

 4. Діалогічне мовлення по темі .Тема 10. Європейська столиця- Париж.

 1. Лексичний матеріал по темі.

 2. Граматика. Утво­рен­ня і вжи­ван­ня Futur simple.

 3. Монологічне висловлювання по темі.

 4. Діалогічне мовлення по темі .


Тема 11. Європейська столиця - Київ.

 1. Лексичний матеріал по темі.

 2. Граматика. Вжи­ван­ня Subjonctif у простих і під­ря­д­них ре­чен­нях.

 3. Монологічне висловлювання по темі.

 4. Діалогічне мовлення по темі .


Тема 12. Ділова і особиста кореспонденція.

 1. Лексичний матеріал по темі.

 2. Граматика. Вжи­ван­ня Conditionnel Present/passé у простих і під­ря­д­них ре­чен­нях.

 3. Монологічне висловлювання по темі.

 4. Діалогічне мовлення по темі .


Тема 13. Під­су­м­ко­ве за­нят­тя.

 1. Контрольне тестування з модулю.

 2. Контроль сформованості мовленнєвих вмінь.


4.Завдання для самостійної роботи


1. Граматичні вправи до уроку 5.

Ст.78-79 впр.5.5.1.-5.5.10.

Література [4]

2. Граматичні вправи до уроку 6.

Ст.95-96 впр.6,5

Література [4]

3. Systematisation orale.

Ст.97-99 впр.5.6.

Література [4]

4. Граматичні вправи до уроку 7.

Ст.110-112 впр.7.5.

Література [4]

5. Systématisation orale.

Ст.112-114 впр.7.6.

Література [4]

6. Граматичні вправи до уроку 8.

Ст.126-127 впр.8.5.

Література [4]

7. Systématisation orale.

Ст.128-129 впр.8.6.

Література [4]

8. Граматичні вправи до уроку 9.

Ст.140-142 впр.9.5.

Література [4]

9. Systématisation orale.

Ст.143-145 впр.9.6.

Література [4]

10. Граматичні вправи до уроку 10.

Ст.156-158 впр.10.5.

Література [4]

11. Systématisation orale.

Ст.159-160 впр.10.6.

Література [4]

12. Граматичні вправи до уроку 11.

Ст.171-173 впр.11.5.

Література [4]

13. Systématisation orale.

Ст.174-175 впр.11.6.

Література [4]

14. Граматичні вправи до уроку 12.

Ст.189-191 впр.12.5.

Література [4]

15. Systématisation orale.

Ст.192-193 впр.12.6.

Література [4]

16. Граматичні вправи до уроку 13.

Ст.203-206 впр.13.5.

Література [4]
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації