Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


В.П. Бурмака, В.В. Жигло


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КУЛЬТУРОЛОГІЇ

З МЕТОДИЧНИМИ ВКАЗІВКАМИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


(для студентів 1 курсу напряму 0922 – «Електромеханіка»)


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2008 р.

Плани семінарських занять з культурології з методичними вказівками до самостійної роботи (для студентів 1 курсу напряму 0922 – «Електромеханіка») / Укл.: Бурмака В.П., Жигло В.В. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 24 с.


Укладачі: В.П. Бурмака,

В.В. Жигло


Рекомендовано кафедрою Історії та культурології ХНАМГ,

протокол № 7 від 6.03.2008 р.

ПЕРЕДМОВА


Курс «Культурологія», що включений до програми ЕТ факультету, має на меті познайомити студентів з феноменом культури, її структурою, формою, функціями і розвитком в різні історичні епохи. Засвоєння цього матеріалу дозволить виховати повноцінного спеціаліста й всебічно розвинуту особистість, що необхідно для успішного розвитку духовності українського народу.

При вивченні феномену культури особлива увага приділяється її природі, формам, типам, особливостям розвитку, взаємодії діяльності людини з навко- лишнім середовищем.


ЗМІСТ

Стор.


План курсу «Культурологія» з розподілом часу між темами й формами

занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Плани семінарських занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Тематика рефератів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів . . . . 20

Список літератури з курсу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23


План курсу «Культурологія» з розподілом часу

між темами й формами занятьп/п

Теми курсу

Кількість годин

Лекції

Семінари

1

Суть, структура і форми культури

2

2

2

Культура і природа

2

2

3

Культура і діяльність

1

1

4

Творчість і розвиток культури, куль- тура і мистецтво

1

1

5

Зарубіжна культура в історичному контексті

8

8

6

Культура, гуманізм, людина

1

1

7

Вселюдське й національне в культурі

1

1

8

Особливості історичного розвитку української культури

1

1

9

Проблеми національної культури в умовах становлення і розвитку дер- жавної незалежності України

1

1

Всього

18

18ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1. Суть, структура і форми культури


Питання до семінару:

1. Культурологія як наука і навчальна дисципліна.

2. Поняття, сутність і структура культури.

3. Функції культури.

4. Види, форми й основні етапи розвитку культури.


Культурологія як наука: предмет та об`єкт її вивчення, міжпредметні зв`язки, функції культурології, її значення у гуманізації освітнього процесу. Поняття «культура» в найбільш широкому значенні. Духовна й матеріальна культура, інші типи культур, функція культури, етапи розвитку.


Теми рефератів:

1. Школи, напрямки і теорії в культурології.

2. Актуальні проблеми сучасної цивілізації і культури. Сучасні досягнення в розвитку міського господарства.


Список літератури:

1. Гуревич П.С. Культурология: Учебник. – М., 2000.

2. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – М., 1993.

3. Культурология: Уч. пособие / Под ред. Драча Г. – Ростов-на-Дону, 2002.

4. Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посібник / Под ред. М.Заковича. – К., 2004.

5. Культурология. ХХ век: Антология. – М., 1995.

6. Культурология. ХХ век: Энциклопедия. Т.1. – СПб., 1998.

7. Теория и история мировой культуры. – М., 1993.


Тема 2. Культура і природа


Питання до семінару:

1. Співвідношення природного і культурного.

2. Людина як продукт біологічної і культурної еволюції.

3. Культура – основа гармонізації суперечностей між людиною і природою.


Культура і природа – співвідношення природного та штучного середовища існування людини. Вплив культурної діяльності людини на оточуюче сере- довище. Людина як продукт біологічної еволюції – етапи становлення людини, її відокремлення від природи. Культурна і соціальна еволюція людини. Роль праці у цьому процесі. Як співвідноситься біологічна й культурно-соціальна сутьність людини, що більше вплинуло на її еволюцію? Суперечності між людиною й природою, їх зв'язок з НТР середини ХХ ст. Проблема штучного втручання у біологічні процеси – смертна кара, евтаназія, тощо. Необхідність культурного природокористування людиною, значення цього для майбутнього людства.


Теми рефератів:

1. Формування штучного середовища існування.

2. Культура природокористування людства: історія і сучасний стан проблеми.

3. Християнська концепція світу і природа.


Список літератури:

1. Бердяев Н. Смысл истории. – М., 1990.

2. Босенко О.В. Реквієм по ненародженій красі (Дослідження з історії та теорії культури). – К., 1992.

3. Вернадский В. Начало и вечность жизни. – М., 1989.

4. Энциклопедический словарь по культурологии / Под общ. ред. проф. А. А. Ра- дугина. – М., 1997.

5. Гуревич П.С. Культурология: Учебник. – М., 2000.

6. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1994.

7. Культурология: Учебное пособие. / Под ред. Г. Драча   Ростов-на-Дону, 2002.


Теми 3, 4.

Культура і діяльність. Творчість і розвиток культури,

культура і мистецтво


Питання до семінару:

 1. Природа й витоки техніки, її зв'язок із сутністю людини.

 2. Особливості зв'язку техніки з культурою. Технічна складова культури і культурна складова техніки.

 3. Культура й техніка в перспективі майбутнього людства.

 4. Творчість і культура.

 5. Культура і розвиток мистецтва.


Теми рефератів:

1. Біоантропологічні й соціальні основи походження техніки.

2. Техніка і наука: еволюція взаємин.

3. Техніка і особливість.

4. Техніка і мистецтво.


Список літератури:

 1. Анисимов К. Л. Человек и техника: современные проблемы. – М., 1995.

 2. Бердяев Н. А. Человек и машина. Проблемы социологии и метафізики техники // Вопросы философии. – 1989. – № 2.

 3. Культурологія Учебное пособие / Под. ред. В. М. Пічі. – К., 1999.

 4. Мелещенко Ю. С. Техника и закономерности ее развития. – Л., 1970.

 5. Миронов В. Б. Техника и человек. – М., 1988.

 6. Новая технократическая волна на западе. М., 1986.

 7. Культурология: Учебное пособие / Под ред. Драча Г. Ростов-на-Дону, 2002.

 8. Ортега-и-Гассет Х. Размышления о технике // Вопросы философии. – 1993. – № 10.

 9. Тавризян Г. М. Техника, культура, человек. – М., 1986.

 10. Хайдеггер М. Время и бытие. – М., 1993.

 11. Шейкин А. Г. // Культурология. XX век. Энциклопедия. Т.2. – СПб.,1998.

 12. Шпенглер О. Человек и машина // Культурология. XX век. Антология. – М.,1995.

 13. Энгельмейер П.К. Технический итог XIX века. – М., 1989.

 14. Юханов А. Л. Современная зарубежная социология техники. – М., 1992.

 15. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1994.

16. Греченко В., Чорний І. Історія світової та української культури. Навч. посібник. – К., 2005.

17. Політологія. Підручник // За заг. ред. проф. Кременя В.Г., проф. Горба- ча М.І. – Харків, 2001.


Тема 5. Зарубіжна культура в історичному контексті


Заняття 1.

Питання до семінару:

 1. Загальна характеристика типів соціокультурних світів.

 2. Первісна культура.

 3. Матеріальні й духовні здобутки культур стародавнього Сходу (Єгипет, Месопотамія, Індія, Китай).

 4. Досягнення античної культури.


Загальна характеристика та періодизація культури первісного суспільства, виникнення матеріальної та духовної культури, первісні форми релігії, причини їх виникнення, мистецтво первісного суспільства: наскельний живопис, скуль- птура. Особливості культури цивілізацій Давнього Сходу: відношення до людини, відношення до суспільства та держави. Давньоєгипетська і месопотамська куль- тури: наука, мистецтво, релігія, література тощо. Особливості індійської культури, її періодизація, веди, брахманізм, буддизм, наукові досягнення. Китайська куль- тура – її періодизація, характеристика. Особливості античної культури – відно- шення до людини, до держави, до суспільства, давньогрецька «пайдейя», демократія, театр, література, релігія. Періодизація античної культури: Крито-Мікенський період, Гомерівський період, Архаїчний період, Класичний період, Елліністич- ний і Римський періоди. Давньогрецька і давньоримська міфологія.


Теми рефератів:

 1. Особливості західного типу світосприймання як основа формування оригінальних культур.

 2. Вплив античної культури на формування системи західних цінностей.

 3. Християнство як духовний вимір європейської культури.


Список літератури:

1. Васильев Л.С. Культура, религия, традиции в Китае. – М., 1987.

2. Васильев Л.С. История религий Востока. – М., 1988.

3. Кун Н.А. Легенды и мифы древней Греции. – Симферополь, 1998.

4. Гаспаров М.П. Занимательная Греция. Рассказы о древнегреческой куль- туре. – М., 1995.

5. Гловацька К. Міфи давньої Греції. – Вид. 4-е, доп. – К., 1997.

6. Кнабе Г.С. Материали к лекциям по общей теории культуры античного Рима. – М., 1993.

7. Семенникова Л.И. Цивилизация в истории человечества. – Брянск, 1998.

8. Тайлор Э. Первобытная культура. – М., 1989.

9. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури: Навч. посібник – 3-тє вид., стереотип. – Харків, 1999.

10. Лекції з історії світової та вітчизняної культури /За ред. Яртися А. – Львів, 2005.

11. Греченко В., Чорний І. Історія світової та української культури: Навч. посібник. – К., 2005.


Заняття 2.

Питання до семінару:

1. Західнохристиянська культура в добу середньовіччя.

2. Особливості культури раннього і зрілого середньовіччя.

3. Формування і світоглядні засади культури Ренесансу.


Епоха Середньовіччя, її періодизація, роль католицької церкви в сере- дньовічній культурі, теоцентризм, освіта в середні віки – поява університетів, література Середньовіччя: варварський героїчний епос, лицарська література, богословська література, архітектура Середньовіччя: романський і готичний стилі. Відношення до людини, світу, природи – концепції Аврелія Августіна і Фоми Аквінського. Періодизація Ренесансу, його ідеологія: антропоцентризм. Література, живопис, наукові досягнення, Великі географічні відкриття, Реформація і Контрреформація. Особливості Північного Відродження.


Теми рефератів:

1. Людина в Середньовічній культурі й культурі Ренесансу.

2. Виникнення та розвиток наукового природознавства і техніки в епоху Від- родження.

3. Ренесансний титанізм та його прояви.


Список літератури:

1. Гайденко В.П., Смирнов Г.А. Западноевропейская наука в средние века. – М., 1989.

2. Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. – М., 1986.

3. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М.,1984.

4. Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посібник / Под ред. М.Заковича. – К. 2004.

6. Гуревич П.С. Культурология: Учебник. – М., 2000.

7. Історія і теорія світової і вітчизняної культури. – К., 1993.

8. Иванов В. Дионис и прадионисийство. – СПб., 1994.


Заняття 3

Питання до семінару:

1. Риси новоєвропейської культури.

2. Просвітництво та його принципи.

3. Головні напрями європейської культури 19- поч. 20 ст.


Епоха Нового часу, періодизація. Емпіризм і раціоналізм, теорія суспіль- ного договору. Головні риси культури та ідеології Просвітництва: культ розуму, матеріалізм, дуалізм, подальший розвиток теорії суспільного договору й при- родного права. Теорія «досвідченого абсолютизму». Окремі діячі Просвітництва – Вольтер, Монтеск`є, Дідро, Ламетрі, Гельвецій, Ж.-Ж. Руссо. Питання про співвідношення соціального й природного в людині, педагогічні ідеї Просвіт- ництва. Європейська культура ХІХ – поч. ХХ ст.: література, образотворче мистецтво, наука, завершення промислової революції. Ідеологія романтизму, позитивізму. Боротьба ідеалізму (І. Кант, К. Гегель, І. Фіхте) й матеріалізму (Л. Фейєрбах, К. Маркс, Ф. Енгельс). Дарвінізм. Песимізм щодо подальшого розвитку культури й суспільства серед діячів кінця ХІХ – поч. ХХ ст.


Теми рефератів:

1. Типи світоглядних концепцій в культурі Просвітництва.

2. Становлення основних художніх напрямків і специфіка їхнього прояву в різних сферах культури нового часу.


Список літератури:

1. Гардини Р. Конец нового времени. – К., 1990.

2. Гуревич А. Я. Западноевропейская музыка в лицах и звуках: 17 – первая половина 20 века. – М., 1994.

3 Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посібник / Под ред. М.Заковича. – К. 2004.

4. Культура эпохи просвещения. – М., 1993.

5. Малая история искусств.: Искусство 17 ст. / Колл.авт.: А. М. Кантор, Е. Ф. Ко- хина, И. А. Лифшиц и др. – М., 1977.

6. Мастера классического искусства Запада. – М., 1993.

7. Лекції з історії світової та вітчизняної культури. / За ред. Яртися А. – Львів, 2005.

8. Культурологія: українська і зарубіжна культура: Навч. посібник / За ред. М. Заковича. – К. 2004.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації