Мета педагогічної практики Метою педагогічної практики є розвиток у студентів уміння здійснювати

Скачати
Документи
  1   2   3   4


Майбутні вчителі шкіл України мають бути озброєні сучасними науковими знаннями, що складають основу їх професійної діяльності, та володіти комплексом необхідних фахових умінь. У формуванні педагогічної техніки та майстерності виняткова роль належить педагогічній практиці, у процесі якої студент має використати всі знання, навички та вміння, набуті з психолого-педагогічних, мовних та суспільствознавчих предметів. Положенням про проведення практики у вищих закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року № 93 передбачено, що програми практик є основним учбово-методичним документом для студентів та керівників практики.


Мета педагогічної практики


Метою педагогічної практики є розвиток у студентів уміння здійснювати навчання іноземної мови в навчально-виховних закладах на базі сформованої у них іншомовної компетенції та знань основ теорії методики, педагогіки та психології, уміння поєднувати теоретичні знання майбутніх учителів з практичною діяльністю навчання учнів; забезпечення практичного пізнання студентами закономірностей професійної діяльності та оволодіння способами її організації, вміння вирішувати конкретні методичні завдання згідно з умовами педагогічного процесу; виховання у студентів потреби систематично поновлювати свої знання і творчо застосовувати їх у практичній діяльності.


Завдання педагогічної практики


 1. Формування в практикантів уміння проводити уроки з використанням сучасних методів і прийомів навчально-пізнавальної діяльності. Студент повинен уміти:

а) складати плани-конспекти окремих уроків та серії уроків за

темою; визначати конкретні цілі, завдання та етапи кожного

уроку;

б) обирати ефективні прийоми досягнення поставлених цілей на

кожному етапі уроку;

в) визначати типи вправ та послідовність їх виконання у

відповідності до етапів оволодіння мовленнєвими навичками та

вміннями, а також з урахуванням труднощів навчального

матеріалу і рівнем підготовки учнів;

г) використовувати реальні та проектувати навчальні мовленнєві ситуації, а також відповідний їм мовленнєвий матеріал для сприймання і засвоєння мовних явищ, що вивчаються, та їх творчого застосування в мовленнєвій діяльності;

д) проектувати і створювати необхідні наочні посібники для проведення уроків;

 1. Розвиток у практикантів уміння здійснювати виховну роботу на базі вивчення іноземної мови. Студент повинен уміти:

а) реалізовувати загальноосвітній, розвиваючий та виховний потенціал мовленнєвого матеріалу уроку;

б) формувати і розвивати на матеріалі іноземної мови інтелектуальну та емоційну сфери особистості учня, його пізнавальні інтереси;

в) вирішувати засобами іноземної мови завдання морального,

культурного, естетичного виховання учнів;

г) складати план позакласної роботи з іноземної мови;

д) складати план і сценарій позакласного заходу з іноземної мови.

 1. Формування вміння проводити науково-дослідницьку роботу, а саме:

а) вивчати ставлення учнів до предмета і виявляти рівень

сформованості мовленнєвих навичок та вмінь учнів за завданням

викладача;

б) здійснювати методичний аналіз мовного матеріалу з метою

прогнозування можливих труднощів його засвоєння учнями та добору оптимальних шляхів попередження помилок;

в) проводити спостереження та аналіз відвіданих уроків з опорою на

схему або вузькоцільове завдання;

г) спостерігати, аналізувати та узагальнювати досвід учителів,

студентів-практикантів,переносячи ефективні прийоми і форми у

практику своєї роботи;

д) вивчати методичну літературу і теоретично осмислювати навчальний процес у формі виступів на методичних семінарах, а також удосконалювати свою роботу, використовуючи описані в літературі нові форми, прийоми роботи.


Зміст та організація діяльності студента-практиканта


Зміст навчальної роботи студента під час педагогічної практики складається з таких видів діяльності:


Зміст позакласної роботи студента-практиканта складається з таких компонентів:


Зміст дослідницької роботи студента-практиканта складається з таких компонентів:


Навчально-виховна робота студентів-практикантів здійснюється в чотири етапи:

На початковому етапі педагогічної практики, що триває п’ять днів, студент-практикант здійснює таку діяльність:

 1. Бере участь у настановчих зборах і організаційних заняттях в університеті та у школі.

 2. Знайомиться з класом, вивчає робочий план, журнал, розклад уроків та інші документи.

 3. Складає індивідуальний план роботи педпрактики, подає його на підпис керівникам педпрактики.

 4. Відвідує уроки вчителів, позакласні заходи, бере участь в їх аналізі.

 5. Складає тематичний план серії уроків.

 6. Складає план позакласної роботи іноземною мовою.

 7. Груповий методист і керівник від кафедри педагогіки/психології разом зі студентами складають загальний розклад:

зазначенням студентів, які готують захід;


На основному етапі педагогічної практики студент-практикант здійснює таку діяльність:

 1. Проводить не менше чотирьох уроків на тиждень.

 2. Студента допускають до проведення уроків тільки за наявності повного конспекту уроку, підписаного вчителем, методистом або керівником від кафедри педагогіки/психології.

 3. За час педпрактики студент готує та проводить не менше одного позакласного заходу іноземною мовою, має конспект його проведення.

 4. Студент відвідує уроки та бере участь в їх аналізі: не менше 8 уроків на тиждень, що проводять вчителі іноземної мови та студенти-практиканти згідно з розкладом відвідувань та взаємовідвідувань.

 5. Студент відвідує позакласні заходи, здійснювані іноземною мовою, які проводять вчителі та практиканти і бере участь в їх аналізі.


На заключному етапі педагогічної практики студент виконує

таку роботу:

 1. Готує звітні матеріали з педагогічної практики:

директор, учитель та класний керівник.

 1. Здає звітну документацію керівникам педагогічної практики для перевірки та оцінювання.

 2. Бере участь в підсумкових заходах з педагогічної практики.Зміст навчальної діяльності керівників педагогічної практики

Діяльність керівників педагогічної практики – професорсько

-викладацького складу університету, керівництва школи та вчителів – здійснюється у п’ять етапів: етап попередньої роботи, початковий, основний та підсумковий, етап організаційної роботи після педагогічної практики.

На етапі попередньої роботи керівники педагогічної практики

виконують такі види діяльності:


На початковому етапі керівники педагогічної практики виконують такі види діяльності:


На основному етапі керівники педагогічної практики виконують такі види діяльності:


На підсумковому етапі педагогічної практики керівники педпрактики виконують такі види діяльності:


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації