Курсу за вибором образотворче мистецтво для учнів 5-7 класів

Скачати
Програма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
м. Горлівка

Горлівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 14–

багатопрофільний ліцей «Лідер»Узгоджено

Проректор обл.. ІППО

Л.Г. Чернікова


“___” ________________ 2004 р.


Затверджено

Начальник Головного

управління освіти і науки

В.В. Тесленко

“___” ________________ 2004 р.
Програма


курсу за вибором образотворче мистецтво

для учнів 5-7 класів


2004 р.

Вчитель Тарановська Людмила Миколаївна

Вчитель образотворчого мистецтва, вищої категорії


Рецензент(и) Непочатих Е.А


Підпис печатка


Затверджено педагогічною радою школи


Протокол № ___ від “____” __________ 2004 р.


Підпис директора печатка


Узгоджено з методичним кабінетом міста


Підпис печатка


Науково-методична експертиза обл. ІППО


Кабінет


Кафедра


Підпис печатка

Горлівка

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14Узгоджено

Проректор обл.. ІППО

Л.Г. Чернікова


“___” ________________ 2004 р.


Затверджено

Начальник Головного

управління освіти і науки

В.В. Тесленко

“___” ________________ 2004 р.
Програма


курсу образотворчого мистецтва

для учнів 5-7 класів


2004 р.

Тарановська Людмила Миколаївна


вчитель ОШ № 14


м. Горлівка


Рецензент(и) (прізвище, ім’я, посада)


Підпис печатка


Затверджено педагогічною радою школи


Протокол № ___ від “____” __________ 2004 р.


Підпис директора печатка


Узгоджено з методичним кабінетом міста


Підпис печатка


Науково-методична експертиза обл. ІППО


Кабінет


Кафедра


Підпис печатка

Образотворче мистецтво – 5-7 класи

Пояснювальна записка.

Передмова.


На сучасному етапі розбудови держави певна і велика відведена освіті, від якої суспільство чекає формування високоосвіченої і духовної особистості, здатної до саморозвитку і до самореалізації власних здібностей і потенціалу. Сучасна молодь віддалилась від культури нашого народу, його звичаїв і традицій. Найціннішим джерелом відновлення духовності є мистецтво. Образотворче мистецтво впливає на внутрішній світ дитини і є первинним щодо інтелектуального світосприйняття, вчить сприймати красу, розвиває образне мислення, уяву, пам’ять.

Курс образотворчого мистецтва в загальноосвітній школі для 5-7 класів орієнтований на знайомство з вітчизняною та світовою художньою культурою, на розвиток творчих здібностей дитини, естетичного смаку, формування особистої оцінки світу. Час ставить перед вчителем завдання – створити умови для засвоєння нових знань та вмінь і розвитку та саморозвитку творчих задатків учнів.

В попередніх програмах, з якими я працювала, мене вражають дві речі: бажання осягти неосяжне (за один час на тиждень, і неврахування умов сучасної провінціальної школи). Це зумовило мене спланувати власну чітко-системну, послідовну, логічно-взаємозв’язану програму, з урахуванням вікових особливостей дітей.

Програму складено за власною організацією розділів та змісту, спираючись на власний багаторічний педагогічний досвід, потреби сьогодення і особливості сучасного стану школи.

Маю надію, що дана програма стане не тільки мені в нагоді й допоможе зробити викладання предмету розвиваючим, насиченим, і цікавим молодому поколінню відкривати чудовий світ художньої культури.


Мета і задачі навчання образотворчому мистецтву.


Сучасне замовлення суспільства вимагає оновлення освіти і навчально-виховного процесу, що означає зміну цілей та змісту навчання.

Мета в навчальних програмах образотворчого мистецтва, це прогноз майбутнього, бажаного результату. В стислій формі визначається як розвиток у дітей естетичних ідеалів, індивідуальних здібностей, розширення інтелектуального та духовного рівнів на основі вивчення культурної спадщини українського народу і народів світу, що допоможе раціонально підготувати дитину до життя.

Мета.

Конкретизується в головних задачах курсу образотворчого мистецтва.

  1. Формування художньо-естетичного ставлення до дійсності, як здатності до неспоживацького художнього пізнання світу, розвивати вміння бачити прекрасне і усвідомлювати його.

  2. Розвиток творчого потенціалу особистості, творчої уяви, оригінального асоціативно - творчого мислення, спостережливість, здорову пам’ять тощо.

  3. Формування уявлення про образотворче мистецтво, його історію, навичок розуміння мови різних видів образотворчого мистецтва, усвідомлення ролі художнього образу в мистецтві, розвивати навички його сприйняття емоційно-естетичної оцінки.

  4. Формування потреб до художньої, творчості, вміння створити виразний художній образ, оригінальну композицію мовою того чи іншого образотворчого мистецтва; оволодіння основами художньо-образної мови і виражальними можливостями художніх матеріалів та різних видів художніх технік.

  5. Розвиток сенсорних здібностей дітей, що сприятиме повноцінності художньо-естетичного сприймання та поліпшенню якісного боку практичної художньо-творчої діяльності.


Зміст і структура програми.


Пропоновану програму з образотворчого мистецтва розроблено відповідно до державної програми “Освіта (Україна ХХI ст.)”. Програма забезпечує умови розвитку особистості учня на рівні державних стандартів у галузі художньої культури.

Система змісту образотворчого мистецтва в даній програмі запозичена у Б.М. Німенського. В основу його програми була покладена цілісна блоково-тематична побудова. Єдиного кола пізнання у кожному році і чверті при різноманітній практичній діяльності.

Структура програми, послідовність виконання завдань, зміст уроків, визначені відповідно до вікових закономірностей в галузі образотворчої діяльності, з виділенням головних проблем, зв’язку теоретичних знань і практичних умінь. Системність програм дає дитині опорні знання і змогу розвивати її мислення, емоційно-ціннісну оцінку світу через особисте приймання.

Закладена динаміка викладання образотворчого мистецтва розгортається за домінуючими напрямками художньо-естетичного розвитку школярів:

I. Пізнавальний.

II. Сприймальний.

III. Художньо-творчий.


Основні вимоги до знань та вмінь учнів на кінець навчального року по розділах програми.


Питання композиції.


Учні повинні знати:

Підпорядкованість сюжетно-тематичної композиції темі і цілі розкриття задуму.

Учні повинні вміти:

Графіка.

Учні повинні знати:

Учні повинні вміти:

Живопис.

Учні повинні знати:

Учні повинні вміти:

Декоративно-ужиткове мистецтво.

Учні повинні знати:

Учні повинні вміти:

Дизайн.

Учні повинні знати:

Учні повинні вміти:

Скульптура.

Учні повинні знати:

Учні повинні вміти:

Архітектура.

Учні повинні знати:

Учні повинні вміти:

Програми для 5-7 класів.


Головне-виховати з дитинства смак, поняття і спрагу спілкування із справжнім мистецтвом, високий естетичний смак і самостійність судження.


З огляду на сказане, мета програми-навчити учнів різних способів відображення реального світу, зберігаючи індивідуальність, безпосередність кожного, розвиваючи творчу уяву і формуючи зацікавленість художньо-естетичного сприйняття дійсності.

Сприйманню мистецтва програма приділяє велику увагу на окремих уроках у кожному розділі. Крім того, майже на кожному уроці пропонується запозичити кілька хвилин для сприймання, що допоможе формуванню основ художнього мислення учнів, їхнього стійкого інтересу для спілкування з образотворчим мистецтвом.

У розділах сприймання здійснюється на матеріалі шедеврів світового мистецтва і творів українських авторів і вирішує такі задачі:

Практична художньо-творча діяльність учнів охоплює максимальну кількість учбового часу на уроках образотворчого мистецтва і передбачає широкий спектр художніх технік і матеріалів, включаючи роботу на площині і в об’ємі.

В кожному з розділів робота виконується за основними навчальними проблемами.

Освоєння навчальних проблем програма пропонує здійснювати у трьох аспектах художньо-творчого розвитку:

Таким чином учні ознайомлюються з:

Запропонована програма складається з двох частин:

  1. Розділи програми з тематикою навчальних із орієнтовним переліком практичних завдань.

  2. Розгорнутий календарно-тематичний план.

Тематичний план.Розділи

Кількість годин

5 кл.

6 кл.

7 кл.

Оригінальна графіка

6Графіка

12

9

5

Живопис

7

9
Декоративно-ужитнове мистецтво.

10

10
Скульптура
9
Дизайн. Художнє конструктування.7

Архітектура.12

Тематична композиція. Жанри.11

Всього за рік

35

35

35


Програма складається з таких розділів і подається в такій послідовності:


Клас

Семестр

Розділ

Кількість годин

5

I

Живопис. Світ кольорів. Оригінальна графіка. Графіка (12 г. усього).

7


6

3

II

Графіка.

Декоративно-ужиткове мистецтво.

9

10

6

I

Графіка.

Живопис. Жанри. Техніки.

7

9

II

Декоративно-ужиткове мистецтво.

Скульптура.

10


9

7

I

Тематична композиція. Жанри. Графіка.

11


5

II

Дизайн. Художнє конструювання.

Архітектура.

7


12

105 годин.

Планування програми розрахування на проведення уроків раз на тиждень, протягом однієї години.

Програма дає змогу систематизувати знання, отримати раніше, збагатити їх, розвивати індивідуальні здібності, вдосконалити практичні навички.

Навчальний матеріал підібрано з урахуванням пори року, щоб діти могли спостерігати за змінами в природі, в музей, в місто. Зміст програми враховує: вікові особливості дітей, їхні нахили та здібності, наявність матеріальної бази школи і можливостей забезпечення уроку, а також моїми власними уподобаннями.


Програма

I частина

5 клас

Розділи програми


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації