Мета педагогічної практики. Завдання студентів під час педагогічної практики

Скачати
Документи
  1   2   3   4


Зміст


 1. Мета педагогічної практики.

 2. Завдання студентів під час педагогічної практики.

 3. Аналіз уроку іноземної мови.

  1. Схема загального аналізу уроку.

  2. Схема поглибленого аналізу уроку.

 4. Планування навчального процесу.

  1. Календарне планування.

  2. Тематичне планування.

  3. Планування уроку іноземної мови.

   1. Структура уроку іноземної мови.

   2. Вимоги до поурочного плану.

 5. Позакласна робота з іноземної мови.

 6. Підготовка до написання бакалаврських робіт з методики викладання іноземної мови.

 7. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов.

 8. Звітна документація студента-практиканта.

  1. Зразок звіту.

  2. Схема характеристики студента-практиканта.

  3. Зразок характеристики студента-практиканта.

  4. Схема характеристики учня.

  5. Схема психолого-педагогічної характеристики класу.

  6. Схема розробки позакласного заходу.

  7. Варіанти наочних посібників.

 9. Вирази класного вжитку

10 Список рекомендованої літератури


Додаток 1. Титульний лист бакалаврської роботи.

Додаток 2. Зразки календарних планів.


Мета педагогічної практики

Метою педагогічної практики є розвиток у студентів уміння здійснювати діяльність з навчання іноземної мови в навчально-виховних закладах на базі сформованої у них іншомовної компетенції та знань основ теорії методики викладання іноземних мов; забезпечення практичного пізнання студентами закономірностей професійної діяльності та оволодіння способами її організації, вміння вирішувати конкретні методичні завдання згідно з умовами педагогічного процесу; виховання у студентів потреби систематично поновлювати свої знання і творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

Студенти мусять оволодіти системою професійних умінь у процесі проведення навчально-виховної та дослідницької роботи.


Завдання студентів під час педагогічної практики

І тиждень – пасивна практика.

Знайомство з режимом роботи навчального закладу, з розкладом занять. Знайомство з класами, групами, де студенти будуть вести уроки англійської, німецької мови та виконувати обов’язки класного керівника.

Вивчення шкільної документації: класних журналів, особових справ учнів, календарних планів вчителів англійської та німецької мови; виховного плану класного керівника; ознайомлення з планом роботи школи на період педагогічної практики. Складання виховного плану, календарних планів з англійської та німецької мови.

Відвідування уроків англійської та німецької мови, відвідування уроків з інших предметів у класі, де студент буде виконувати обов’язки класного керівника, з метою вивчення класу. Бесіди з учнями з метою встановлення контакту з колективом, виявлення проблем щодо вивчення іноземної мови, планування подальшої позакласної та позашкільної роботи тощо.

Знайомство з навчальними комплексами, кабінетами іноземної мови, додатковою літературою, яка є в кабінетах та в бібліотеці школи. Підбір матеріалів для наступних уроків.

Складання планів-конспектів на наступні уроки та узгодження їх з учителями іноземної мови. Виготовлення роздаткового матеріалу та наочності.

IІ – ІV тиждень – активна практика.

Студенти готують і проводять всі уроки англійської та німецької мови у класах/ групах, за якими вони закріплені.

Студенти відвідують уроки іноземної мови в інших практикантів та беруть участь у їх обговоренні.

На кожний урок студент-практикант складає конспект уроку, готує наочність, додаткову літературу, технічні засоби навчання.


Студенти повинні:

- регулярно перевіряти зошити та словники учнів,

- проводити консультації,

- вести позакласну роботу з іноземної мови,

- проводити виховну роботу: індивідуальні бесіди, виховні години, присвячені якимось подіям, датам тощо, організовувати відвідування музею, театру, вогники, вечори, брати участь у загальношкільних заходах і т.д.,

- вивчати учнів та класний колектив. У кінці практики студенти складають психолого-педагогічну характеристику учня та класу,

- брати участь у проведенні батьківських зборів (разом з класним керівником),

- брати участь у засіданнях методичного об’єднання вчителів іноземної мови,

- брати участь у нарадах класних керівників.


Ведення зошитів та словників

Учням рекомендується мати 2 зошити, (у молодших класах один з них може бути на друкованій основі), зошит-словник. Бажано також вести окремо зошит для домашнього читання у середніх та старших класах.

При перевірці робіт з іноземної мови у початковій школі (2 – 4 класи) всі помилки виправляються, вгорі пишеться правильний варіант. Зошити перевіряються після кожного уроку у всіх учнів з виставленням оцінок.

У 5 – 9 класах зошити перевіряються один раз на тиждень.

У 10 – 11 класі у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи, але з таким розрахунком, щоб один раз на місяць перевірялися роботи всіх учнів.

Словники перевіряються один раз у семестр.

Записи в зошитах учні повинні вести з урахуванням таких вимог:

1. Писати акуратно та розбірливо.

2. Записувати дату виконання роботи. Дата в зошитах з іноземних мов записується іноземною мовою. Наприклад:

Montag, den fünften Oktober. Monday the fifth’ of October.

3. Вказувати номер вправи або вид роботи, що виконується: Exercise 5. Page 10. || Übung 5. Seite 10.

4. Зошити та словники підписуються іноземною мовою.

Deutsch

Iryna Petrowa

Klasse 8– A

Schule #5 in Sumy


Vokabelheft

Olexandr Iwanow

Schule #1 in Sumy


Hauslektüre

Olexandr Iwanow

Klasse 8– A

Schule #1 in Sumy

English

Irina Ivanova

Form 5 – A

School #1 of Sumy


Vocabulary

Irina Ivanova

School #1 of Sumy


Home reading

Irina Ivanova

School #1 of SumyБажано, щоб учні вели власний граматичний довідничок. Це можуть бути окремі сторінки у словнику, у зошиті чи окремий зошит. Учень може робити окремі картки чи схеми на те чи інше граматичне явище. Такі записи учні можуть вести хоча й під керівництвом вчителя, але в довільній формі, різними кольорами тощо.


Аналіз уроку іноземної мови

Високий професіоналізм, педагогічна майстерність учителя досягаються не лише у процесі систематичної, вдумливої, творчої підготовки до своїх уроків, але й за рахунок проведення аналізу та узагальнення досвіду колег, збагачення на цій основі своєї практики ефективними прийомами навчання. Уміння спостерігати та аналізувати педагогічний процес є професійно необхідним для кожного вчителя. Воно складає основу успішної реалізації дослідницької функції вчителя, а також є базою для оволодіння самоаналізом, що є запорукою високого професіоналізму.

Аналіз уроку іноземної мови вимагає як всебічних знань про урок, так і спеціальних умінь його спостереження та оцінювання. Складність аналізу уроку полягає не тільки в багатоплановості останнього, але й у специфічності окремих його компонентів і типів. Проте існують певні характеристики, які є обов’язковими для кожного уроку іноземної мови. Це насамперед відповідність конкретного уроку основним вимогам до уроку іноземної мови, зумовленим специфікою цілей, змісту і технології навчання саме цього предмета в середніх навчальних закладах. Реалізація вчителем саме цих вимог повинна стати об’єктом загального аналізу уроку іноземної мови, метою якого є цілісна оцінка уроку через призму його особливостей, в однаковій мірі притаманних усім типам уроків. До таких вимог відносяться.

- цілеспрямованість уроку,

- структурна цілісність і змістовність уроку,

- активність учнів на уроці,

- відповідність мовленнєвої поведінки вчителя цілям, змісту та умовам навчання,

- результативність уроку.

З урахуванням сказаного можна запропонувати схеми загального та поглибленого аналізу уроку іноземної мови, складовими частинами яких виступають основні вимоги до уроку ІМ.


Схема загального аналізу уроку

І Цілеспрямованість уроку

1 Визначити тему уроку, місце уроку в тематичному циклі, тип уроку.

2 Назвати цілі уроку: практичні, виховні, загальноосвітні, розвиваючі.

3 Встановити відповідність поставлених цілей уроку та його місцю в тематичному циклі уроків.

ІІ Структура та зміст уроку

1 Зафіксувати етапи уроку в їх послідовності.

2 Встановити відповідність прийомів навчання основним цілям уроку.

3 Оцінити раціональність співвідношення тренувальних і мовленнєвих вправ.

4 Назвати допоміжні засоби навчання, що використовувалися, оцінити їх доцільність та ефективність.

5 Визначити розвиваючу, виховну, освітню цінність мовленнєвого матеріалу уроку і вправ, їх відповідність віковим інтересам учнів.

ІІІ Активність учнів на уроці

1 Визначити основні форми взаємодії вчителя та учнів на уроці, їх місце (на якому етапі, для виконання яких завдань) та ефективність.

2 Назвати прийоми стимулювання мовленнєвої і розумової активності учнів.

IV Мовленнєва поведінка вчителя

1 Визначити відповідність мовлення вчителя мовній нормі, його адаптованість до рівня мовної підготовки учнів і вимог шкільної програми.

2 Визначити ступінь володіння виразами власного вжитку.

3 Оцінити чіткість і доступність формулювання вчителем завдань для учнів та зверненість його мовлення до учнів.

4 Визначити доцільність використання рідної мови вчителем на уроці.

5 Встановити співвідношення мовлення вчителя та учнів на уроці.

V Результативність уроку

1 Підсумувати те, чого навчились учні на уроці.

2 Визначити відповідність рівня сформованості мовленнєвих навичок та вмінь поставленим цілям.

3 Оцінити об’єктивність та мотиваційний потенціал виставлених учителем оцінок.


Схема поглибленого аналізу уроку

І Цілеспрямованість уроку

1 Визначити практичну, виховну, розвиваючу, загальноосвітню мету уроку.

2 Встановити відповідність мети уроку його місцю в ситуативно-тематичному циклі, типу та етапу навчання.

ІІ Структура та зміст уроку

1 Назвати етапи уроку.

2 Співвіднести їх послідовність і розподіл у часі з поставленою метою, цілями та віковими особливостями учнів і конкретними умовами навчання.

3 Дати детальну характеристику зафіксованим етапам уроку.

А Початок уроку:

- визначити форму проведення уроку та оцінити мотиваційний потенціал, відповідність віковим особливостям і рівню мовленнєвої підготовки учнів;

- сформулювати навчальні завдання початку уроку та визначити їх зв’язок з цільовою установкою уроку;

- встановити відповідність використаних прийомів поставленим цілям;

- оцінити ефективність використаних засобів навчання;

- охарактеризувати мовленнєву поведінку вчителя.

Б Основна частина уроку (з урахуванням наявності конкретних ланок уроку):

а) подача нового мовного матеріалу:

- визначити адекватність прийомів навчання етапам формування мовленнєвих навичок, труднощам засвоєння даного матеріалу і рівню підготовки учнів;

- оцінити рівень вмотивованості та мовленнєвої спрямованості подачі мовного матеріалу, забезпечення мовленнєвої та розумової активності учнів;

- назвати використані прийоми поточного контролю та оцінити їх адекватність поставленим цілям;

- визначити виховний, освітній, розвиваючий потенціал використаних прийомів та їх відповідність віковим особливостям учнів;

- оцінити мовленнєву поведінку вчителя;

б) активізація дій учнів у використанні мовного матеріалу:

- встановити відповідність мовленнєвих одиниць та послідовність вправ етапам формування мовленнєвих навичок;

- визначити співвідношення некомунікативних і умовно-комунікативних вправ та оцінити його раціональність з урахуванням труднощів засвоєння мовного матеріалу;

- оцінити рівень вмотивованості та мовленнєвої спрямованості тренування;

- визначити прийоми активізації роботи всіх учнів та оцінити ефективність прийомів з урахуванням вікових особливостей учнів;

- встановити зв'язок урочного тренування з виконаним домашнім завданням, оцінити ефективність форм його перевірки;

- назвати використані допоміжні засоби навчання, оцінити ефективність та відповідність віковим особливостям учнів і рівню їх підготовки;

- визначити прийоми поточного контролю та оцінити їх адекватність поставленим завданням;

- визначити виховний, розвиваючий, освітній потенціал використаних прийомів навчання;

- оцінити мовленнєву поведінку вчителя;

в) практика учнів у спілкуванні:

- оцінити рівень вмотивованості та ситуативної забезпеченості іншомовного спілкування учнів;

- визначити відповідність методичних прийомів етапам розвитку мовленнєвих умінь;

- назвати прийоми активізації роботи всіх учнів;

- визначити адекватність прийомів контролю його об’єктам;

- встановити зв'язок урочної роботи з виконаним домашнім завданням та оцінити ефективність форм його перевірки;

- визначити виховний, розвиваючий, освітній потенціал використаних прийомів навчання;

- оцінити мовленнєву поведінку вчителя.

В Завершення уроку:

- оцінити своєчасність і чіткість пояснення домашнього завдання, та його мотивуючий потенціал, підготовленість учнів до його виконання;

- визначити забезпеченість усвідомлення учнями досягнутого рівня практичного володіння мовою;

- оцінити об’єктивність виставлених оцінок, їх мотиваційний і виховний потенціал.

ІІІ Результативність уроку

1 Визначити ступінь успішності виконання плану уроку.

2 Встановити відповідність досягнутого на уроці рівня сформованості мовленнєвих навичок та умінь поставленим цілям.

IV Рекомендації щодо удосконалення уроку

Залежно від результатів уроку сформулюйте конкретні поради щодо:

- поліпшення вибору методичних прийомів навчання;

- забезпечення вмотивованості і мовленнєвої спрямованості вправ;

- удосконалення організаційних форм уроку;

- раціональність використання допоміжних засобів навчання;

- поліпшення мовленнєвої поведінки вчителя.


Планування навчального процесу

Календарне планування

Календарний план складається на основі навчальної програми з іноземних мов та навчального плану, де вказується кількість годин на тиждень по всіх предметах для кожного класу.

Можна використовувати також орієнтовні плани які містяться в книжках для вчителя. Учитель може опускати або добавляти певні графи на свій розсуд.

Календарні плани складаються, як правило, на семестр. У календарному плані вказуються теми, підтеми, види роботи над темами, способи підсумкового та тематичного контролю, основні засоби навчання, матеріал, який підлягає повторенню, терміни опрацювання матеріалу (Додаток 2).


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації