Мета педагогічної практики. Завдання студентів під час педагогічної практики

Скачати
Документи
1   2   3   4
Тематичне планування

Тематичний план – це цикл уроків, об’єднаних однією темою, що є частиною календарного плану.

Результат навчальної діяльності на кінець навчального року закладено в програмі (кількісні та якісні параметри по видах мовленнєвої діяльності).

Перше, що повинен зробити вчитель, розробляючи тему – це чітко уявити собі результат на кінець роботи над темою: кількість нових лексичних одиниць, граматичний матеріал, мовленнєві уміння та навички і т.д.

Друге: продумати шляхи досягнення заданого результату:

- підібрати цікавий та адекватний поставленій меті текстовий матеріал;

- матеріал для аудіювання;

- продумати ситуації для монологічного та діалогічного мовлення;

- вибрати найбільш ефективні варіанти семантизації та активізації лексики;

- розробити завдання, таблиці, мовні ігри, серію вправ тощо для опрацювання граматичного матеріалу;

- визначити варіанти контролю;

- підібрати чи виготовити унаочнення.

Третій, не менш важливий момент: розробляючи тему, вчитель не повинен випускати з поля зору основну ланку навчального процесу – учня з його інтересами, нахилами, бажаннями і, нарешті, з його рівнем підготовленості, розвитком інтелектуального кругозору та якостей, які відіграють провідну роль в оволодінні іншомовним мовленням.

Кожне завдання, запитання повинно бути адресовано конкретному класу / групі / учню. Завдання, ефективне в одній групі, може не «спрацювати» в іншій групі одного й того ж самого класу.

Всі завдання повинні бути спрямовані на активізацію резервних можливостей особистості (це і мнемонічні прийоми і проблемні завдання, і творчі завдання і т.д.).

Всі уроки тематичного циклу повинні бути логічно взаємопов’язані: весь урок – це підготовка до виконання домашнього завдання, тобто до самостійної роботи. У свою чергу домашнє завдання є місточком до наступного уроку, до сприйняття нового матеріалу, до вирішення нових проблем.


Наприклад, тема «Екологія» 9 клас. 6 уроків

1 Урок. Уведення лексики. Для введення лексики можна використати малюнки, діафільм, текст для читання чи аудіювання. Тобто дати лексику в контексті чи з опорою на наочність.

2 Урок.

1 Робота над граматичним матеріалом.

Passiv. Wodurch wird die Natur bedroht? Die Natur wird durch die Abgase, die Abwässer bedroht. Die Luft wird verschmutzt usw.

2 Активно обговорюються екологічні проблеми регіону (області, міста, села, України). Лексика інтенсивно повторюється на всіх уроках теми.

3 Аудіювання.

3 Урок. Читання текстів про охорону навколишнього середовища в інших країнах, про те, яку користь приносять зелені насадження та ін. Можна використати фабульні тексти для читання чи аудіювання для обговорення проблеми «Людина – природа».

Можна підібрати готові тексти, якщо ж немає таких текстів, можна взяти складніші тексти з додаткової літератури та адаптувати їх відповідно до віку дітей та поставлених завдань.

Варіанти завдань до тексту:

  1. обговорення змісту прочитаного.

  2. інсценування.

  3. продовження тексту.

4 Урок. Робота в парах. Учні розповідають один одному інформацію, яку вони знайшли у місцевих газетах. Газети – рідною мовою,розповіді – іноземною. Потім учні переповідають те, що почули від товаришів (аудіювання та монологічне мовлення).

5 Урок. Робота в групах (3 – 4 групи), кожна група розробляє власний проект «Захистимо природу» або «Захистимо наше місто. Учні обговорюють і визначають, що можна і потрібно зробити для збереження природи, що можуть вони самі зробити (посадити дерево, квіти, прибрати пришкільну територію чи свою вулицю, не смітити, не палити і т.д.). ці пропозиції оформляються в газеті, плакаті чи проспекті. У групах розподіляються завдання:

- мовне оформлення текстів,

- художнє оформлення плакатів,

- комп’ютерний набір текстів (чи написання),

- презентація пропозицій своєї групи.

Робота починається на уроці та завершується як домашнє завдання в позаурочний час.

6 Урок. Заключний, підсумковий, він же і контрольний. Представники від кожної групи презентують свої плакати, свої пропозиції щодо природи та підтримання чистоти. При цьому контролюється мовлення, аудіювання, письмо, а також мовна компетенція (володіння лексичним та граматичним матеріалом)


Планування уроку іноземної мови

Структура уроку іноземної мови

Частина уроку

Компоненти уроку

Початок уроку

Організаційний момент

Фонетична зарядка

Мовленнєва зарядка

Основна частина уроку

Подача нового матеріалу

Тренування у вживанні нового матеріалу

Практика у мовленнєвій діяльності

Систематизація / узагальнення вивченого

Контроль навичок та вмінь

  • поточний,

  • тематичний,

  • підсумковий.

Заключна частина уроку

Повідомлення домашнього завдання

Підведення підсумків уроку.


Вимоги до поурочного плану

Основна умова успішної організації навчального процесу та реалізації програмових вимог - орієнтування на кінцевий результат. Ще на початку навчального року учитель повинен чітко уявляти, що повинні знати та уміти учні на кінець навчального року, на кінець семестру, на кінець кожної теми в усіх видах мовленнєвої діяльності. Плануючи урок учитель ставить питання: що повинні засвоїти учні на уроці, скільки та які лексичні одиниці, який граматичний матеріал. Кожний етап уроку, кожне завдання повинно бути підпорядковане певній меті.

Тема уроку зазначена в календарному плані. Мету уроку вчитель ставить та формулює в залежності від місця уроку в рамках теми.

Практична мета стосується роботи над мовними аспектами мови (граматикою, лексикою, фонетикою, орфографією); над видами мовленнєвої діяльності (читанням, письмом, аудіюванням, монологічним та діалогічним мовленням).

Освітня мета передбачає розширення знань учнів про культуру, літературу, географію, звичаї країни, мова якої вивчається, про свою країну, тощо.

Виховна мета передбачає формування суспільно-політичних поглядів, почуттів, ставлення до морально-етичних категорій, до навколишнього світу і т.д.

Розвиваюча мета реалізується в процесі навчання. Це розвиток пам’яті, уваги, уяви, здатності аналізувати, порівнювати, робити висновки.

Наприклад. Урок № … Клас 9-А. Дата.

Тема уроку: Wo beginnt der Umweltschutz?

Мета уроку: практична. Навчити вживати лексику: der Umweltschutz, die Natur, bedrohen,…. і т.д.

Повторити граматичну тему «Passiv».

Вчити вести бесіду про природу рідного краю (Україна). Удосконалювати техніку читання тексту про себе.

Розвивати вміння переказувати текст.

Освітня: познайомити учнів з охороною природи в європейських країнах.

Виховна: прищеплювати любов до природи.

Розвиваюча: розвивати мовну здогадку, логічне мислення.

Наочність: малюнки, касета «…». Граматична таблиця «…».

Хід уроку

І Початок уроку.

Організаційний момент.

Бесіда з класом про новини, справи в класі, завдання на уроці.

Фонетична зарядка.

ІІ Робота над текстом «____»:

а) читання тексту про себе.

б) контроль розуміння. Відповіді на питання. Доповнити речення та ін.

ІІІ Розвиток умінь і навичок монологічного мовлення:

а) складання плану до тексту.

б) переказ тексту з використанням ключових слів.

с) висловлення власних думок щодо прочитаного, оцінка дій головних героїв.

ІV Робота над граматичним матеріалом.

а) вибірковий переклад пасивних речень з тексту.

б) аналіз речень: учні знаходять у реченні головні члени речення, додаток; порівнюють активні та пасивні речення, формулюють правило.

Passiv = допоміжне дієслово werden + Partizip II основного дієслова.

V Бесіда про природу рідного краю.

Wodurch wird die Natur bedroht? Wodurch wird die Luft /die Erde/ das Wasser verschmutzt

Учні відповідають на питання, вживаючи пасивні речення.

Заключний етап уроку.

а) пояснення домашнього завдання. Описати природу рідного міста за складеним планом.

б) підведення підсумків роботи на уроці (що вивчили, що дізналися нового). Обговорення оцінок.

Всі етапи роботи на уроці повинні бути логічно взаємопов’язані. Мовленнєва зарядка є підготовчим етапом і одночасно дійсно-комунікативною вправою. Фонетична зарядка є фонетичним відпрацюванням тих лексичних одиниць, які будуть використовуватися на уроці або зустрінуться в текстах для читання чи аудіювання. Текст для читання та аудіювання може бути основою для монологічного чи діалогічного мовлення і т.д. Підведення підсумків робиться іноземною мовою, воно є також комунікативною вправою. У розгорнутому плані - конспекті дається зміст або питання мовленнєвої зарядки, матеріал для фонетичної зарядки, тексти для читання та аудіювання, завдання для контролю розуміння з відповідями. Не всі компоненти можуть бути присутні на кожному уроці. Співвідношення компонентів уроку, їх послідовність та взаємозв’язок залежать від типу уроку та визначаються вчителем для кожного окремого уроку.


Позакласна робота з іноземної мови

Позакласна робота з іноземної мови є продовженням роботи на уроці, одним із засобів формування позитивної мотивації до вивчення іноземної мови.

Поєднання класної роботи з позакласною забезпечує ефективне формування комунікативних умінь і навичок та реалізацію виховних, освітніх і розвиваючих цілей з урахуванням як психологічних особливостей особистості так і психологічних особливостей колективу.

Позакласна робота повинна проводитися протягом навчального року.

Так як студенти-практиканти обмежені в часі, вони можуть проводити такі види позакласної роботи, які можна підготувати і провести у стислі строки.


Стінгазета

Стінгазета може бути позакласною або класно-позакласною роботою. Участь у роботі над стінгазетою можуть брати всі учні, виконуючи різні завдання: збір матеріалів, художнє оформлення, складання текстів, редагування текстів і т.д. Якщо цією роботою займаються кілька класів, можна організовувати конкурс стіннівок. У такому разі потрібно розробити критерії оцінювання стіннівок. Наприклад:

1. Художнє оформлення.

2. Мовне оформлення.

3. Оригінальність матеріалів.

4. Масовість (скільки учнів класу залучені до цієї роботи).


Орієнтовні рубрики:

1. Fundbüro (бюро знахідок, куди потрапляють загублені щоденники чи зошити і т.д.).

2. Werden gesucht (жартома можна описати зовнішність учнів, які не завжди відвідують заняття).

3. Anzeigen (оголошення про шкільні заходи).

4. Erinnerungen an Neujahrsfeiertage.

5. Miniwörterbuch (жартівливі тлумачення слів).

6. Rätsel.

7. Wir reimen.

8. Wir übersetzen.

9. Seiten aus dem Buch des Hinnesrekorde.

10. Unsere Geburtstagskіnder.

11. Lacht mit (жарти з шкільного життя).

12. Sportreportagen.

13. Neue Regeln fur die Schüler (вигадані правила для учнів).

14. Aus der Geschichte unserer Stadt (якщо опрацьовується тема «Місто»).

15. Meine Traumschule (якщо на уроках іде мова про школу).

Можуть бути запропоновані учням інші рубрики, відповідно до тем, що опрацьовуються на уроках, або до подій, які відбуваються в школі чи місті. Наприклад, конкурс на кращу «валентинку» чи лист до Дня Святого Валентина.

Вибір заголовка та рубрик газети може бути темою обговорення іноземною мовою на уроці. Також розподіл обов’язків може бути обговореним у класі. Нарешті учні одержують завдання (індивідуальні чи на групу), збирають матеріал (інтерв’ю), обговорюють його з учителем, потім працюють над оформленням. Збір матеріалу можна провести таким чином: зробити поштову скриньку, куди всі бажаючі будуть вкидати свої листи (можна під своїми прізвищами, можна вигадувати псевдоніми), а редакційна колегія через кілька днів виймає «пошту» та опрацьовує її. Випуск стінгазети можна поєднати з конкурсом перекладачів або конкурсом на краще читання віршів, літературною конференцією (у такому варіанті газета присвячується творчості письменника чи поета).


підготовка до написання бакалаврських робіт з методики викладання іноземних мов

Під час педагогічної практики студенти збирають матеріал для написання курсової роботи з методики викладання іноземних мов.

Приклади тем курсових робіт з методики викладання іноземних мов

1 Шляхи реалізації виховних цілей уроку ІМ.

2 Естетичне виховання учнів на уроках ІМ.

3 Лінгвокраїнознавчий аспект навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах (початковий/ середній/ старший ступінь навчання).

4 Форми взаємодії вчителя та учнів на уроці ІМ.

5 Навчання вимови на початковому ступені оволодіння усним мовленням.

6 Способи ознайомлення учнів з граматичним матеріалом (активним і пасивним).

7 Способи організації і презентації граматичного матеріалу.

8 Використання різних видів наочності у навчанні граматичного матеріалу.

9 Узагальнення граматичного матеріалу на різних ступенях навчання.

10 Способи семантизації лексики.

11 Використання різних видів наочності у навчанні лексичного матеріалу.

12 Шляхи формування потенційного словника учнів.

13 Розвиваючий аспект навчання аудіювання на різних ступенях.

14 Виховний та освітній потенціал навчання аудіювання на різних ступенях.

15 Лінгвістичні особливості діалогічного мовлення.

16 Навчання діалогічного мовлення на початковому/ середньому/ старшому ступені.

17 Використання опор у процесі навчання монологічного мовлення на початковому/ середньому/ старшому ступені середньої школи.

18 Особливості навчання техніки читання іноземною мовою на початковому ступені.

19 Використання наочності для навчання техніки читання.

20 Система вправ для навчання читання іноземною мовою.

21 Читання як засіб навчання інших видів мовленнєвої діяльності та мовних аспектів.

22 Письмо як мета і засіб навчання іноземної мови

23 Організація поточного контролю на уроках іноземної мови

24 Організація підсумкового контролю у навчанні іноземної мови

25 Особливості тестового контролю на різних ступенях навчання іноземних мов

Робота над курсовою роботою починається з чіткого визначення проблеми, цілей і завдань дослідження. Курсова робота повинна складатися з теоретичного обґрунтування основних положень роботи та з практичної частини.

Теоретичне обґрунтування проблем, поставлених у курсовій роботі робиться на основі критичного аналізу літературних джерел; вивчення та узагальнення передового досвіду вчителів; спостереження та інших методів. Так, студенти мають можливість проводити анкетування, тестування, бесіди з учнями та вчителями (метод інтерв’ю), хронометрування виконання певних завдань тощо.

У практичній частині студенти презентують власні розробки уроків, фрагментів уроків та позакласних заходів, різні варіанти унаочнення уроків, приклади роздавального матеріалу, тестових завдань, контрольних робіт, проектних завдань та ін. Розробки, представлені у практичній частині, повинні ілюструвати теоретичні посилання, крім цього у практичній частині описуються умови виконання даних завдань, місце даного завдання (уроку, заходу тощо) у тематичному циклі, режим виконання, підготовча робота вчителя та учнів, використання наочності та ТЗН і т.д.

Під час педагогічної практики студенти мають можливість апробовувати окремі положення своєї курсової роботи, що сприяє об’єктивності дослідження, дає можливість врахувати всебічні зв’язки явища, яке досліджується, та дати власне бачення проблеми, зробити певні висновки. Окремі матеріали курсової роботи можуть бути винесені у додатки.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації