Методичні рекомендації до планування та здійснення навчального процесу у знз запорізької області у ІІ півріччі 2009/2010 н р

Скачати
Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7Гусєва Н.М., 236-30-96


Математика

З метою забезпечення виконання у повному обсязі навчальних програм з математики у 2009-2010 н.р. вчителям математики 9, 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів області рекомендується скласти навчально-тематичні календарні плани у II семестрі, які передбачають різні способи ущільнення навчального матеріалу за рахунок:Канакіна Л.П., 236-30-96


Хімія


У зв’язку із тимчасовим припиненням навчального процесу у загальноосвітніх навчальних закладах області у листопаді та грудні 2009 року з метою надання методичної допомоги вчителям 7, 8, 9, 10, 11 класів щодо забезпечення виконання навчальних планів і програм на 2009-2010 навчальний рік застосувати різні способи ущільнення вивчення навчального матеріалу:Орієнтовне тематичне планування вивчення хімії

в 7 класах

Тема уроку

Кількість годин
Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Фізичні й хімічні властивості речовини.
Як вивчають хімічні сполуки і явища. Спостереження й експеримент у хімії.

Закон як форма наукових знань.
Закон збереження маси речовин. Хiмічні
рівняння.

1


2

1


3

Тема 2. Прості речовини метали і неметали
Оксиген. Кисень, склад його молекули, фізичні властивості. Добування кисню в лабораторії.

Реакція розкладу. Поняття про каталізатор.
Хімічні властивості кисню: взаємодія з вугіллям, сіркою, фосфором. Реакція сполучення.

Поняття про оксиди, окиснення, горіння. Умови виникнення й припинення горіння.
Поширеність та колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль.
Ферум. Залізо. Фiзичні та хімічні властивості заліза: взаємодія з киснем, сіркою.
Поширеність Феруму в природі. Застосування заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природних умовах.1


1

1


1


1


1


1Орієнтовне тематичне планування вивчення хімії

в 8 класах

Тема уроку

Кількість годин
Фізичні властивості основ. Класифікація основ. Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Реакція нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ під час нагрiвання. Заходи безпеки під час роботи з лугами. Використання основ.
Поняття про амфотерні гідроксиди.
Фізичні та хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями. Поширення солей у природі та їхнє практичне значення.
Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук.
Загальні способи добування оксидів, кислот, основ, солей.

Значення експериментального методу в хімії (на самостійний вивчення).
4


1

2


2


2
Тема 3. Періодичний закон і перiодична система хiмічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома
Історичні відомості про спроби класифiкації хiмічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени.
Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.
Будова атома: ядро і електронна оболонка. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число.
Сучасне формулювання періодичного закону. Ізотопи (стабільні та радіоактивні).
Будова електронних оболонок атомів хiмічних елементів. Поняття про радіус атома. Стан електронів у атомі. Енергетичні рівні та підрівні. Структура періодичної системи.
Взаємозв’язок між розмiщенням елементів у перiодичній системі та властивостями хімічних елементів, простих речовин, сполук елементів з Гідрогеном та Оксигеном.
Характеристика хімічних елементів малих періодів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома.

Значення періодичного закону. Життя і наукова дiяльність Д.І.Менделєєва (на самостійне вивчення).


1

1


2

1

3


2

1


Тема уроку

Кількість годин
8 клас (поглиблене вивчення)
Основи, їх склад, назви, класифікація, визначення. Фізичні властивості основ. Поняття про луги. Заходи безпеки під час роботи з лугами.

Хімічні властивості основ: зміна забарвлення індикаторів. Взаємодія з кислотами, реакція нейтралізації як вид реакції обміну. Взаємодія лугів з оксидами неметалів. Розклад нерозчинних основ при нагріванні.

Поняття про амфотерні оксиди і гідроксиди.

Розв'язування задач.

Солі, їх склад, назви, класифікація, визначення. Поширення солей в природі, їх практичне значення. Фізичні властивості.

Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями. Поняття про кислі солі.

Поняття про кристалогідрати.

Добування оксидів, кислот, основ, солей.

Генетичні зв'язки між класами неорганічних сполук.

Розв'язування задач.

Узагальнення й систематизація знань з теми

1

2


2


2

2


2


2

2


2

2

2


Тема 2. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома


Історичні відомості про способи класифікації хімічних елементів.

Поняття про природні групи елементів - лужні метали, галогени.

Періодичний закон Д.І.Менделєєва.

Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва (коротка форма).

Будова атома. Поняття про радіоактивність. Модель атома Е.Резерфорда. Фізичний зміст періодичного закону. Атомний номер елемента - заряд ядра його атома. Сучасне формулювання періодичного закону.

Склад атомних ядер. Поняття про нуклонне число і нукліди. Ізотопи стабільні та радіоактивні. Радіоактивний розпад хімічних елементів. Ядерні реакції і період напіврозпаду. Шкідлива дія радіоактивного випромінювання (радіації).

Рух електронів у атомі. Поняття про орбіталь, форми орбіталей.


Будова електронної оболонки атома. Енергетичні рівні й підрівні, послідовність їх заповнення електронами. Принцип мінімальної енергії. Правило Клечковського, принцип Паулі, правило Хунда.


Періодична система хімічних елементів й електронні структури атомів. Напівдовга форма періодичної системи.

Залежність властивостей елементів від періодичної зміни електронних структур атомів.

Поняття про радіус атома, енергію йонізації, спорідненість до електрона, електронегативність.

Характеристика елемента за місцем у періодичній системі та будовою атома.

Значення періодичного закону як закону про єдність і взаємозв'язок хімічних елементів для наукового розуміння природи та розвитку науки.

Життя і діяльність Д.І.Менделєєва

Узагальнення і систематизація знань з теми.1


2


1

1

3


4


2


4

2

2


3


2


1

2

Тема 3. Хімічний зв'язок. Будова речовини


Взаємодія атомів. Сутність хімічного зв'язку. Утворення ковалентного зв'язку. Електронні та структурні формули речовин. Довжина, полярність, напрямленість ковалентного зв'язку. Полярний і неполярний ковалентні зв'язки.

Йонний зв'язок.

Кристалічні ґратки - молекулярні, атомні, йонні. Залежність деяких фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.

Валентність атомів елементів, пояснення її на основі електронних структур атомів і утворення хімічних зв'язків.


4


2


3

2Орієнтовне тематичне планування вивчення хімії

в 9 класах

Тема уроку


Кількість годин

1ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ.

Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками . Реакції сполучення, розкладу, обміну, заміщення ( вивчаються оглядово або за рахунок самостійного вивчення) .


Окисно-відновні реакції, процеси окиснення і відновлення, складання найпростіших рівнянь.


Тепловий ефект хімічних реакцій, екзотермічні та ендотермічні реакції. Швидкість хімічних реакцій та чинники, що впливають на швидкість реакцій.


Розрахункові задачі


1 година

1 година

2 години


1 година


2.


Найважливіші органічні сполуки

Спільні та відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук ( вивчаються оглядово або за рахунок самостійного вивчення) .

Утворення ковалентних зв’язків між атомами карбону.


Метан. Будова молекули. Гомологічний ряд метану. Молекулярні та структурні формули.

Етилен і ацетилен. Молекулярні , структурні формули. Фізичні властивості.


Хімічні властивості вуглеводнів.


Застосування вуглеводнів. Полімери. Застосування поліетилену (вивчається оглядово або за рахунок самостійного вивчення) .


Узагальнення знань з теми1 година

1година

1 година


1 година

1 година


1 година


3.


Найважливіші органічні сполуки ( продовження)

Метанол, етанол, гліцерин. Будова молекул, функціональна група, фізичні властивості.


Хімічні властивості спиртів.

Застосування спиртів вивчається оглядово або за рахунок самостійного вивчення


Отруйна дія спиртів на організм .


Оцтова кислота, молекулярна і структурна формула, фізичні властивості.


Хімічні властивості і застосування оцтової кислоти.


Практична робота 4. Властивості оцтової кислоти.


Поняття про вищі карбонові кислоти
1 година


1 година


1 година


1 година

1 година

1 година


4.


Найважливіші органічні сполуки

( продовження)


Жири. Склад жирів, їх утворення. Гідроліз та гідрування.


Жири у природі, біологічна роль, застосування жирів(вивчаються оглядово або за рахунок самостійного вивчення)


Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, поширення у природі.

Полімерна будова крахмалю і целюлози.

Гідроліз. Застосування вуглеводів, їх біологічна роль

Амінооцтова кислота, як складова білків.


Білки: склад і будова.


Нуклеїнові кислоти


1 година

1 година


1 година


1 година


1 година


1 година

5.

Значення хімічних процесів у природі Роль хімії в житті суспільства.

2 години.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації