Методичні рекомендації до планування та здійснення навчального процесу у знз запорізької області у ІІ півріччі 2009/2010 н р

Скачати
Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7


Тема уроку

Кількість годин
9-й клас (поглиблене вивчення)Тема 2. Електролітична дисоціація

Хімічні властивості кислот, основ, амфотерних гідроксидів, солей у світлі уявлень про електролітичну дисоціацію та окисно-відновні процеси.

Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонні рівняння.

Дисоціація води. Поняття про водневий показник – рН реакції середовища.

Гідроліз солей.3


2


1

2

Тема 3. Окисно-відновні та електрохімічні процеси


Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення атома елемента за хімічною формулою сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення атомів елементів. Процеси окиснення і відновлення, відновники та окисники.

Окисно-відновні реакції. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій за методом електронного балансу. Роль окисно-відновних процесів.

Електрохімічні процеси. Закони Фарадея.

Поняття про електродний потенціал.

Гальванічний елемент, його робота.

Електроліз, послідовність електродних процесів, застосування електролізу.1

2


2


1

3

Тема 4. Хімічні реакції та закономірності їх перебігу


Узагальнення знань про основні типи хімічних реакцій.

Окисно-відновні реакції. Найважливіші окисники і відновники (на самостійне вивчення)

Поняття про енергетику хімічних реакцій. Закон збереження енергії, його значення для хімічних процесів. Перетворення енергії під час хімічних реакцій. Внутрішня енергія і тепловий ефект, поняття про ентальпію. Екзо- та ендотермічні реакції.


Термохімічні рівняння. Закон Гесса.

Розрахунки за термохімічними рівняннями.2


3


Поняття про хімічну кінетику. Швидкість хімічної реакції. Залежність швидкості реакції від концентрації реагуючих речовин. Закон діючих мас. Залежність швидкості реакції від температури і природи реагуючих речовин. Поняття про енергетичний бар’єр, активований комплекс, енергію активації. Залежність швидкості реакції від наявності каталізатора і від площі поверхні зіткнення реагуючих речовин.

Поняття про ланцюгові реакції (на самостійне вивчення).

Каталіз. Каталізатори та інгібітори. Теорія проміжних сполук. Загальні відомості про гомогенний і гетерогенний каталіз.

Хімічна рівновага. Оборотні та необоротні реакції. Константа хімічної рівноваги. Порушення рівноваги внаслідок зміни концентрації будь-якої з речовин, що беруть участь в реакції, тиску і температури. Принцип Ле Шательє.


4


2


4


Тема 5. Найважливіші органічні сполуки


Спільні й відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук.
Особливості будови атома Карбону в основному і збудженому станах. Утворення ковалентних зв’язків між атомами Карбону. Структурні формули органічних речовин.
Метан. Молекулярна, електронна і структурна формули метану, поширення у природі. Гомологи метану. Молекулярні та структурні формули, назви. Моделі молекул. Значення моделювання в хімії ( на самостійне вивчення).
Фізичні властивості гомологів метану.
Етилен і ацетилен. Молекулярні, електронні та структурні формули, фiзичні властивості.


Хімічні властивості вуглеводнів: відношення до розчинів кислот, лугів, калій перманганату; реакції повного окиснення, замiщення, приєднання водню і галогенів.
Відношення об’ємів газів у хімічних реакціях.
Застосування вуглеводнів ( на самостійне вивчення).

Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену.
Метанол, етанол, гліцерин, їхні молекулярні, електронні та структурні формули, фізичні властивості. Функціональна гідроксильна група. Хімічні властивості: повне окиснення, взаємодія з натрієм. Застосування метанолу, етанолу, глiцерину. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини.
Оцтова кислота, її молекулярна та структурна формули, фізичні властивості. Функціональна карбоксильна група. Хімічні властивості: електролiтична дисоціація, взаємодія з індикаторами, металами, лугами, солями, спиртами. Застосування оцтової кислоти. Поняття про вищі (насичені й ненасичені) карбонові кислоти.
Жири. Склад жирів, їх утворення. Гідроліз та гідрування жирів. Жири у природі. Біологічна роль жирів.
Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза.
Молекулярні формули, поширення в природі. Полiмерна будова крохмалю й целюлози. Реакції їх гідролізу. Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль. Загальна схема виробництва цукру.
Амінооцтова кислота, її молекулярна та структурна формули, фізичні властивості. Функціональні амiно- та карбоксильна групи. Амфотерні властивості, утворення пептидів.

Білки: склад і будова. Гідроліз, денатурація, кольорові реакції білків. Біологічна роль амінокислот і білків (міжпредметні зв’язки з біологією)


Нуклеїнові кислоти: склад і будова (у загальному вигляді). Біологічна роль нуклеїнових кислот.
Природні й синтетичні органічні сполуки. Значення продуктів органічної хімії


1


1

2

1


2

2


1

3

2


1


2

1


1


1


1Орієнтовне тематичне планування вивчення хімії в 10 класах
Тема уроку

Кількість годин
Тема 1. Загальні відомості про неметали та їх сполуки

Карбон і Силіцій, їх місце в періодичній системі, будова атомів. Алотропні модифікації Карбону. Хімічні властивості вуглецю і силіцію: взаємодія з киснем. Воднем, відновні властивості.


1
Карбонатна кислота і карбонати. Якісна реакція на карбонат-іони. Перетворення карбонатів. Поняття про кислі солі. Силікатна кислота і силікати.

Поняття про твердість води. Кругообіг Карбону в природі (на самостійне вивчення).

Поняття про будівельні матеріали: скло, цемент, бетон (на самостійне вивчення)

1

Тема 2. Органічні сполуки.


Явище ізомерії. Ізомерія насичених вуглеводнів. Міжнародна номенклатура. Залежність властивостей речовин від їх хімічної будови. Теорія хімічної будови органічних сполук О.М.Бутлерова. Розвиток теорії будови, їх значення.

Ненасичені вуглеводні. Етилен та ацетилен як представники ненасичених вуглеводнів. Склад молекул, електронні та структурні формули, кратні зв’язки. Гомологи етилену й ацетилену. Загальні формули етиленових і ацетиленових вуглеводнів. Ізомерія карбонового скелету і положення кратного зв’язку. Поняття про номенклатуру алкенів і алкінів. Фізичні властивості етилену й ацетилену. Хімічні властивості: повне і часткове (без запису рівняння реакції) окиснення, приєднання водню, галогенів, галоген оводнів. Застосування етилену й ацетилену. Добування ацетилену, карбідним способом з метану (хімія процесів)

Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Реакція полімеризації. Загальна формула поліетилену. Будова полімерного ланцюга. Застосування поліетилену. Склад поліпропілену, полівінілхлориду, політетрафлуоретилену, застосування пластмас на їх основі.

Застосування бензину. Поняття про хімічні засоби захисту рослин (на самостійне вивчення)

Взаємозв’язок насичених і ароматичних вуглеводнів. Розв’язування задач.

Склад і властивості нафти. Основні процеси переробки: перегонка, крекінг. Застосування нафтопродуктів.

Охорона довкілля під час переробки і використання вуглеводневої сировини (на самостійне вивчення)


2

4


1


2

1


Тема уроку

10 клас природничого профілю навчання (хіміко-біологічного)

Кількість годин
Тема 1. Загальні відомості про неметали та їх сполуки

Семінарські заняття.

Карбон і Силіцій та їх сполуки


1
Тема 2. Загальні відомості про метали та їх сполуки

Загальна характеристика елементів I А групи (місце в періодичні системі, будова атома, поширення у природі). Фізичні й хімічні властивості простих речовин – лужних металів, їх добування і застосування

Загальна характеристика елементів II А групи (місце в періодичні системі, будова атома, поширення у природі). Фізичні й хімічні властивості, добування, застосування

Загальна характеристика елементів III А групи (місце в періодичні системі, будова атома, поширення у природі). Фізичні й хімічні властивості алюмінію, добування, застосування1

1


1
Органічна хімія

Тема 1. Вступ. Теорія і будова органічних сполук.

Семінарське заняття.

Теорія і будова органічних сполук. Ізомерія

Утворення і розрив ковалентних зв’язків. Їх характеристики.


1


1
Тема 3. Насичені вуглеводні. Циклопарафіни.

Семінарське заняття.

Особливості ординарного карбон-карбонового зв’язку. Хімічна. Просторова, електронна будова молекул парафінів

Гомологія, номенклатура, фізичні та хімічні властивості алканів і циклопарафінів. Залежність властивостей речовин від їх будови.1


1

Тема 4. Ненасичені вуглеводні.

Семінарське заняття.

Особливості кратних карбон-карбонових зв’язків. Хімічна, просторова, електронна будова молекул, номенклатура ненасичених вуглеводнів2
Тема 5. Ароматичні вуглеводніДобування, застосування бензину. Відомості про найпоширеніші засоби захисту рослин. Їх використання у сільському господарстві на осевої вимог щодо охорони природи. (на самостійне вивчення)

Семінарське заняття.

Порівняльна характеристика насичених, ненасичених ароматичних вуглеводнів. Їх взаємозв’язок1
Тема 6. Гетероциклічні сполукиЗагальні відомості про гетероциклічні сполуки. Гетероцикли як складові біологічно активних речовин, барвників, ліків. Піридин як представник нітрогеновмісних гетеро циклів.

Порівняння хімічних властивостей бензину і піридину (повне та часткове окиснення, заміщення. Приєднання водню, утворення солей) (на самостійне вивчення)

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації