Методичні рекомендації до планування та здійснення навчального процесу у знз запорізької області у ІІ півріччі 2009/2010 н р

Скачати
Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7

Орієнтовне тематичне планування вивчення хімії

в 11 класах

Тема уроку


Кількість годин


1

Амінокислоти, як складові частини білків. Функціональні групи.


Білки. Склад молекул, хімічна будова.


Значення амінокислот і білків у життєдіяльності організмів. Синтетичні волокна.

Взаємозв’язок між органічними сполуками


Практична робота2. Розв’язування задач на розпізнавання органічних сполук.


Узагальнення знань

1 година

1 година


1 година

2 години


1 година

1 година


2.


Роль хімії у житті суспільства (вивчаються оглядово або за рахунок самостійного вивчення )


4 години

3.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ПРО НЕОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Основні поняття, теорії, закони хімії


Хімічний зв'язок і будова неорганічних сполук


Взаємозв’язок складу, будови, властивостей і застосування органічних і неорганічних сполук.


Класифікація хімічних реакцій та закономірності їх перебігу.


Генетичний зв’язок між органічними і неорганічними речовинами.


Узагальнення знань з теми
2 години


2 години

2 години


2 години

2 години

1 години

4.

Практикум

3 години


Тема уроку

11 клас природничого (хіміко-біологічного профілю)

Кількість годин
Тема 13. Нітрогеновмісні сполуки

Семінарські заняття.

Будова і властивості амінів. Взаємний вплив атомів у молекулі аніліну.1
Тема. 15. Узагальнення знань з курсу органічної хімії

Семінарські заняття

Сучасна теорія будови органічних сполук. Електронна природа хімічних зв’язків. Залежність властивостей речовин від хімічної, просторової, електронної будови молекул.

Багатоманітність органічних речовин, ізомерія, гомологія, полімерія. Генетичний зв’язок між речовинами.

Практикум

Розв’язування експериментальних задач з вивченого курсу (генетичні зв’язки між органічними речовинами, дослідження їх властивостей)


1


1


1Узагальнення знань з хімії

Семінарські заняття

Закони хімії.

Використання основних хімічних понять і законів для проведення обчислень за хімічними рівняннями та виведення молекулярних формул речовин

Розвиток наукових знань про хімічний зв'язок і будову неорганічних та органічних сполук. Поняття про рівні організації речовини.

Хімічні реакції, їх класифікація в неорганічній та органічній хімії.

Швидкість хімічних реакцій. Залежність швидкості реакцій від умов їх перебігу. Каталіз у неорганічній та органічній хімії. Генетичний зв'язок між неорганічними та органічними речовинами.1

1

1


2

2


2
Роль хімії в житті суспільства

Місце хімії серед наук про природу. Її значення для розуміння наукової картини світу. (на самостійне вивчення)

Значення хімії у створенні нових матеріалів і розв’язуванні сировинної проблеми. Роль хімії у розв’язування енергетичних проблем та повсякденному житті.

Семінарські заняття.

Хімія та енергетика.

Хімія та екологія1


1Примітка.

Теми, які не внесені до орієнтовного розподілу годин в зв’язку з ущільненням:

В класах фізико-математичного, технологічного профілю навчання теми вивчаються аналогічно ущільненню тем Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

В класах гуманітарного напряму навчання аналогічні теми виносяться на самостійне вивчення як за ущільненою Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів. Наведений розподіл годин у програмі орієнтовний. Учитель залежно від своїх методичних уподобань може вносити зміни у розподіл часу на вивчення окремих питань і навіть тем, вмотивовано змінювати послідовність вивчення певних питань в межах теми.


Дехтяренко С.Г., 236-30-96


Історія


З метою виконання державної програми в повному обсязі та не вилучаючи жодної теми доцільно використовувати:

1) інтеграцію навчання для вивчення наскрізних тем;

2) раціональне об’єднання тем;

3) елементи модульного навчання;

4) лабораторно-практичні роботи (як різновид самостійної роботи учнів);

5) нетрадиційні методи і прийоми навчання.

Це дозволить забезпечити як мінімум знань, які підлягають обов’язковому засвоєнню, так і повне опрацювання їх у певній системі, усвідомлення і застосування згідно з компонентом програми «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів».

Разом з тим варіантами корекції календарного планування може бути:

- використання резервних тем навчальної програми та годин, передбачених на проведення окремих уроків тематичного оцінювання;

- скорочення кількості повторювально-узагальнюючих уроків (за можливістю);

- збільшення оглядового або самостійного вивчення навчального матеріалу;

- доцільне об’єднання навчальних тем.

Наводимо деякі приклади можливого об’єднання тем.


5 клас

Якщо для систематичних курсів з історії в основу результативної частини покладено знання учнів та сформовані вміння, то історична пропедевтика націлена передусім на початкові знання, елементарні уявлення та на найпростіші вміння. Історичні знання п’ятикласників можна схарактеризувати як фрагментарні, початкові. Це дає можливість поєднати теми:


6 клас

Можливо поєднання тем:


7 клас

Історія України


Всесвітня історія


8 клас

Історія України


Всесвітня історія9 клас

Історія України


- об’єднання навчальних тем:

- оглядове або самостійне вивчення навчального матеріалу:

Всесвітня історія


- оглядове або самостійне вивчення навчального матеріалу:


10 клас

Історія України

Тема 3. Зменшити кількість годин на уроки з теми «Культурне життя в Україні 1917-1920 рр.».

Урок з теми «Наш край у 1917-1920 рр.» інтегрувати з уроками історії України.

Тема 4. Уроки «Культура і духовне життя» - використовувати інтерактивні технології і творчі роботи.

Надолужити теми за рахунок резервних уроків.


11 клас

Історія України

Тема 4. «Україна у період загострення кризи радянської системи (сер. 60-х - поч. 80-х рр.)

Використовуючи між предметні зв’язки, знання з теми 4 всесвітня історія «Радянський Союз і пострадянські країни», зменшити кількість годин, інтегруючи і об’єднуючи їх.

Тема 5. «Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України», об’єднати теми уроків «Розгортання національно-визвольного руху в Україні» і «Спроби політичних реформ і зростання активності українського суспільства», «Формування передумов незалежності України» і «Здобуття Україною незалежності».

Тема 6. «Наш край наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст..» на самостійне вивчення.

Уроки підсумкового повторення винести на поурочний час для учнів, що здають ЗНО з історії.


Всесвітня історія

Тема 6. Уроки «Країни Африки», «Країни Латинської Америки» - оглядово.

Тема 8. «Культура країн зарубіжного світу».

Зменшити кількість годин за рахунок виконання учнями творчих робіт, або оглядово.

Слід зауважити, що перелік тем не є обов’язковим, він орієнтовний та за бажанням вчителя може бути змінений.


Ушакова Г.Р., 236-30-97


Іноземна мова

Згідно із наказами МОН України від 20.11.2009 року № 1/9-200 «Про організацію навчального процесу в 2009/2010 навчальному році» та КЗ «ЗОІППО» ЗОР від 11.01.2010 № 3 «Про розробку рекомендацій на допомогу вчителям 9-х, 11-х класів ЗНЗ Запорізької області» та з метою забезпечення


виконання у повному обсязі навчальних планів з іноземної мови 2009/ 2010 навчального року, рекомендуємо врахувати наступне.

Усі навчальні програми з іноземних мов не визначають чітку послідовність вивчення тематичного змісту та не встановлюють жорсткі часові обмеження щодо вивчення лексико-граматичного матеріалу.

Програми з іноземної мови зорієнтовані на кінцеві цілі навчання та відображають основні методичні прийоми, що найбільш підходять для їх реалізації.

У зв’язку зі скороченням кількості годин, запланованих для виконання програмних вимог, вчителям іноземної мови рекомендується використати години, що належать до категорії резервних, та зменшити кількість годин на вивчення окремих тем, зберігаючи при цьому виконання змістової частини програми, та за рахунок ущільнення годин, запланованих на проведення форм контролю з 4-х видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письма).

У класах з поглибленим вивченням іноземної мови доцільно зменшити кількість годин, призначених для проведення роботи з домашнього читання. Бажано планувати завдання, котрі є формою самоконтролю рівня засвоєння мови. Це завдання, що змушують учнів подумати і знайти мовні засоби для вирішення конкретної проблеми, вибрати та скласти необхідні комунікативні блоки, звернутися за коментарями, поясненнями, тобто провести певну пошукову роботу. Результати такого пошуку фіксуються в письмовій формі, оскільки письмові завдання тренують використання форм мовного матеріалу, певних граматичних явищ та є тим резервом часу, який допоможе ущільнити часові рамки програми.

Щодо вивчення другої іноземної мови, то семантизація, опрацювання і закріплення великих обсягів навчального матеріалу, передбачено лише на початку першого семестру. Тому у другому семестрі вивчення другої іноземної мови виконує більш узагальнюючу функцію, активізацію раніше сформованих умінь і навичок у 4-х видах мовленнєвої діяльності та формування більш високого рівня комунікативної компетенції.

В організації навчального процесу з іноземної мови можуть бути застосовані різні способи ущільнення вивчення навчального матеріалу, а саме:


Ущільнення навчального матеріалу вчитель на свій розсуд може здійснити за рахунок годин, запланованих на узагальнення вивченого матеріалу, при цьому перевагу слід надавати самостійним та індивідуальним формам роботи. На самостійне опрацювання виносяться завдання, які не потребують докладних пояснень вчителя. Підбираються завдання, що спонукають учнів до пошукової


роботи з довідковою літературою та ресурсами мережі Інтернет. Результати самостійного опрацювання пошукової роботи фіксуються в письмовій формі.

Проектна робота та використання інтерактивних методів навчання повинні домінувати.

При цьому обов’язково мають бути виконані всі види фронтальних контрольних робіт, визначених навчальними програмами.


Халемендик Н.П., Чорна В.М. 236-30-97

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації