Методичні рекомендації щодо окремих аспектів організації навчання історії в школі

Скачати
Методичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо окремих аспектів організації навчання історії в школі

Методичні рекомендації стосуються нормативно-правового та навчально-методичного забезпечення навчання історії та суспільствознавчих дисциплін у школі, містять вимоги щодо ведення ділової документації


Історія, правознавство,

предмети філософського спрямування, етика


Якими програмами користуватися?

Історія

У 2010 році модифіковано навчальну програму з історії України для 5 класу. При модифікації програми враховано побажання вчителів-практиків щодо її розвантаження відповідно до вікових особливостей учнів. Програма розміщена на сайті Міністерства освіти і науки (МОН), Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (ІФОІППО) та надрукована у фахових виданнях.

У 2011/2012 навчальному році учні 69 класів навчатимуться за програмою «Історія України. Всесвітня історія. 5–12 класи», котра затверджена наказом Міністерства освіти і науки України 5 червня 2009 року і розміщена на сайті ІФОІППО.

В 10 класі з історії України для рівня стандарту та академічного рівня чинними є програми (автори Пометун О. І., Гупан Н. М. Фрейман Г. О.). Для рівня стандарту – 35 годин на рік (1 година на тиждень). Відповідно 52 години на рік (1,5 години на тиждень) для академічного рівня (універсальний профіль, художньо-естетичний напрям, спеціалізовані школи з поглибленим вивченням іноземних мов, загальноосвітні навчальні заклади з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов, загальноосвітні навчальні заклади з українською мовою навчання з вивченням російської чи іншої мови національної меншини). Програми розміщені на сайті ІФОІППО.

Програма із всесвітньої історії (автор Ладиченко Т. В. та ін.) для рівня стандарту та академічного рівня включає зміст, що вивчається упродовж 35 годин на рік (1 година на тиждень). Вона розміщена на сайті ІФОІППО.

Для 10 класу історичного профілю чинною є програма з історії України (автори Кульчицький С. В., Лебедєва Ю. Г.), розрахована на 4 години на тиждень (140 годин на рік) та програма зі всесвітньої історії (автори Ладиченко Т. В., Черевко О. С., Камбалова Я. М.), котра розрахована на 3 години на тиждень (105 годин на рік).

У зв’язку з переходом на 11-річний термін навчання та з метою розвантаження програми для 11 класу вивчення історії України та всесвітньої історії у 10 класі завершується 1938 роком. До програми для 10 класу з історії України додаються 3 теми: «Українська СРР в умовах нової економічної політики (19211928)», «Закріплення Радянської влади в Україні (19291938)», «Західноукраїнські землі в 19211939 рр.». До програми зі всесвітньої історії додаються 2 теми: «Світ у період економічної кризи 1929–1933 рр. та подолання її наслідків», «Назрівання Другої світової війни». При розробленні календарно-тематичного планування учителю варто врахувати ці зміни. Доопрацьовані програми для 10 класу розміщені на сайті ІФОІППО.

Для учнів 11 класів зберігається градація навчального матеріалу відповідно до рівнів стандарту, академічного і профільного. Програми розміщені на сайті ІФОІППО.

Правознавство

У 2011/2012 навчальному році учні 9–го класу навчатимуться за програмою «Правознавство. Практичний курс» (автори програми О. Пометун, Т. Ремех). Програма розміщена на сайті ІФОІППО.

Для 10 класу рівня стандарту та академічного на вивчення правознавства відводиться 35 годин на рік (1 год. на тиждень). Чинною є програма авторів Котюка І. І. та Палійчук Н. Й., котра розміщена на сайті ІФОІППО.

Для 10 класу правового профілю чинною є програма авторів Ремех Т. та Ратушняка С. На її вивчення відводиться 105 годин на рік (3 години на тиждень) і вивчення правознавства охоплює 1011 класи. Програми розміщені на сайті ІФОІППО.

З метою більш кваліфікованого викладання правознавства в загальноосвітніх навчальних закладах бажано, щоб цей предмет щорічно викладався в школі одним вчителем. До проведення уроків з правознавства, активізації правовиховної роботи варто залучати представників обласних (районних) управлінь юстиції. Їх знання і досвід практичної роботи не тільки сприятимуть поповненню учнями знань із правових дисциплін, а й сприятимуть підвищенню їх зацікавленості в самоосвіті.

Філософія

Для 10 класу філософського профілю чинною є програма з філософії та підручник «Історія філософії. 10 клас» (автори В. О. Огнев’юк, І. Г. Утюж).

Для 11 класу чинною є відповідна програма з філософії. Програми розміщені на сайті МОН.

Курси морально-духовного спрямування

У 2011/2012 навчальному році у 56 класі продовжується вивчення предмета «Етика» відповідно до затверджених Міністерством освіти і науки програм. Програми розміщені на сайті МОН.

Міністерство також рекомендує програми курсів духовно-морального спрямування: «Християнська етика. 1–11 класи», «Християнська етика в українській культурі», «Етика: духовні засади» для учнів 5–11 класів.

Для учнів 14, 711 класів діючою є рекомендована Міністерством освіти і науки програма «Основи християнської етики» (авторський колектив під керівництвом Жуковського В. М., гриф від 13. 07. 10 р. № 1/ІІ-6347). Для учнів 5–6 класів загальноосвітніх навчальних закладів діючою є програма «Основи християнської етики» (газета «Історія України» № 486).

З метою формування у дітей та учнівської молоді високоморальних цінностей та орієнтирів, патріотичної і громадянської свідомості, пошанування національних традицій та культур народів України, Європи та світу у 2011/2012 навчальному році для учнів 111 класів продовжується впровадження програми курсу «Розмаїття релігій і культур світу» (автор Є. В. Більченко).

Викладання основ християнської етики та інших предметів духовно-морального спрямування в загальноосвітніх навчальних закладах можлива лише за умови письмової згоди батьків та за наявності підготовленого вчителя. Підготовка вчителів християнської етики здійснюється в навчальних закладах або на курсах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у Національному університеті «Острозька академія», Львівському католицькому університеті, при обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти.

Програми курсів за вибором та факультативних курсів

Міністерством освіти у науки України рекомендовані наступні програми курсів та факультативів:Назва курсу за вибором

Автор

Кількість

годинМіжнародні відносини у другій половині ХХ століття

Ю. Василюк, М. Семкіяш, В. Островський

17Видатні постаті України кінця XVIXVIII ст.

Н. Лівун, В. Островський

35Видатні постаті України кінця XVIIIпочатку ХХ століть

Н. Лівун, В. Космірак, В. Островський

35Спеціальні (допоміжні) історичні дисципліни

Ю. Василюк, В. Островський

70Міфологія Стародавнього світу

І. Нікітіна

35Спецкурс «Трипільська протоцивілізація»

М. Відейко

17Історія українського кінематографа ХХ ст.

А. Приходько

35Досліджуємо історію України

Ю. Малієнко

35Українське відродження у ХХ ст.

Т. Мацейків

35Історія України першої половини ХХ ст. в особах

Т. Чубукова

35Історія української культури

В. Власов

35Видатні постаті України

І. Гирич

17Українська культура середини XVIХІХ століть

С. Загребельна

35Досліджуючи гуманітарне право
17Права людини

О. Пометун, Т. Ремех

35Еволюція влади

газета «Голос України»

35Конституційне право

М. В. Галенко, О. І. Куцакова

35Права людини в Україні

Т. О. Ремех

17Живи за правилами

Т. О. Ремех

35Основи демократії

Т. В. Бакка, Т. В. Ладиченко, Л. В. Марголіна, С. Г. Рябов

35Ми – громадяни України
35Вчимося бути громадянами

В. Мисан, П. Вербицька, О. Войтенко

35Основи теорії та історії української суспільно-політичної думки

Г. Дичковська, О. Пташник

70Ми різні – ми рівні

О. І. Семиколєнова та ін.

35Історія української філософської думки ХХ століття

В. М. Поздняков

35Основи критичного мислення

О. І. Пометун

17«Розмаїття релігій і культур світу» (111 кл.)

Є. В. Більченко


Громадянська освіта

Бакка Т. В та ін.

105


Які додаткові інформаційні ресурси може використовувати учитель?

Інтернет-ресурси для учителів історії

www.history.org.ua

Інститут історії Національної Академії наук України

www.nbuv.gov.ua

Національна бібліотека України ім. І. І. Вернадського

www.memory.gov.ua

Український інститут національної пам’яті

www.livius.org

Сайт, присвячений історії Стародавнього світу (англомовний)

www.ancient-china.net

Історія Стародавнього Китаю (англомовний сайт)

www.7wonders.synnegoria.com

Сім чудес світу

www.historic.ru

«Познаємо людину через її історію» (енциклопедії, довідники, історичні мапи)

www.vivl.ru

Всесвітня історія в особах

www.ancienthistory.spb.ru

Електронний підручник з історії стародавнього світу (Російська Федерація)

www.ostu.ru/personal/nikolaev

Історичні мапи

www.history.rin.ru

Історична інформація, мапи, цікаві факти

www.pero-maat.ru

Історія Давнього Єгипту

www.ellada.spb.ru

Історія Давньої Греції

www.ancientrome.ru

Історія Давнього Риму

www.mythology.sgu.ru/mythology/ant

Антична міфологія

www.worldhist.ru/index.htm

Єдиний науково-освітній простір вчителів Російської Федерації

www.his.1september.ru/urok

Я йду на урок історії (методичні розробки та рекомендації з викладання суспільних дисциплін)

www.tgorod.ru

Матеріали з історії середньовічного міста

www.bukvaa.narod.ru

Проект «Бібліотека хрестоносця»

www.britannica.com

Он-лайн енциклопедія «Британіка»

www.uk.wikipedia.org

Україномовна версія он-лайн енциклопедія «Вікіпедія»

www.history.vn.ua

Книги та підручники з історії України та всесвітньої історії

www.http://www.thehistorynet.com

Інформація з всесвітньої історії (англомовний сайт)

www.nsta.org

NSTA (Британське наукове співтовариство вчителів)

www.cossackdom.com

Історія українського козацтва

www.prostir.museum

Музейний простір України

www.louvre.historic.ru

Російськомовний переклад офіційного сайту музею Лувр (Франція, Париж)

www.hermitagemuseum.org

Офіційний сайт музею «Державний Ермітаж» (Російська Федерація)


Інтернет-ресурси для учителів правознавства:

www.president.gov.ua

Офіційне інтернет-представництво Президента України

www.rada.gov.ua

Верховна Рада України

www.kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів України

www.ccu.gov.ua

Конституційний Суд України

www.scourt.gov.ua

Верховний Суд України

www.arbitr.gov.ua

Вищий Господарський Суд України

www.ombudsman.kiev.ua

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

www.rainbow.gov.ua

Рада національної безпеки та оборони України

www.minjust.gov.ua

Міністерство юстиції України

www.mvs.gov.ua

Міністерство внутрішніх справ України

www.mon.gov.ua

Міністерство освіти і науки України

www.vru.gov.ua

Вища рада юстиції України

www.gp.gov.ua

Генеральна прокуратура України

www.cvk.gov.ua

Центральна виборча комісія України

www.nbuv.gov.ua

Національна парламентська бібліотека України ім. В. І. Вернадського

www.golos.com.ua

Газета Верховної Ради України «Голос України»

www.ukurier.gov.ua

Газета центральних органів виконавчої влади України «Урядовий кур’єр»

www.pravo.biz.ua

Електронна бібліотека з правознавства

www.pravo.org.ua

Центр політико-правових реформ

www.uapravo.org

Правовий Інтернет – журнал «UApravo»

www.nau.kiev.ua

Нормативні акти України – законодавство для практиків

www.legality.kiev.ua

Інститут проблем законодавства ім. Ярослава Мудрого

www.kphg.org

Харківська правозахисна група

www.pension.kiev.ua

Пенсійна реформа в Україні

www.helsinki.org.ua

Українська Гельсінська спілка з прав людини


Які є основні форми контролю рівня навчальних досягнень учнів?

Основними формами контролю рівня навчальних досягнень учнів є: поточні оцінки; оцінки за можливі практичні роботи; можливі оцінки за ведення зошитів; можливі оцінки за урок узагальнення; оцінки за урок контролю та корекції навчальних досягнень учнів; тематичні, семестрові та річні оцінки; оцінки за державну підсумкову атестацію.


Які є види основних письмових робіт та порядок їх перевірки?

З метою формування картографічних умінь і навичок школярів можуть проводитися практичні роботи з контурними картами (на розсуд учителя). Оцінки за них доцільно виставляти в окрему, без дати, колонку з надписом «Практична робота». На правій сторінці журналу у графі «Зміст уроку» вказується тема уроку. При виставленні оцінок за тему, оцінки за дані практичні роботи враховуються як поточні.

Прізвище,

ім’я, по батькові учнів

5/09

Практична робота

12/09


Яким чином розробляється календарно-тематичне планування?

Згідно з Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів (наказ Міністерства світи і науки України № 240 від 23. 06. 2000 р.) календарне планування навчального матеріалу здійснюється учителем безпосередньо у навчальних програмах. На основі календарних планів вчителі розробляють поурочні плани, структура і форма яких визначається ними самостійно. Поурочними планами для вчителів можуть слугувати також методичні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України.

Під час розроблення календарних планів вчитель може на власний розсуд використовувати резервні години – планувати проведення лабораторних, практичних, контрольних робіт, семінарів, засідань «круглих столів» тощо.


Яка кількість обов’язкових контрольних (практичних та лабораторних робіт)?

Обов’язкових контрольних робіт із суспільствознавчих дисциплін програмою не передбачено.

У програмах для 5–10 класів із суспільствознавчих дисциплін передбачені обов’язкові уроки узагальнення, які можуть проводитись в усній, письмовій чи комбінованій формах. На правій стороні журналу робиться запис: «Урок узагальнення з теми…..» (вказується назва теми, яка вивчалася упродовж визначеного часу). Оцінювання за урок узагальнення може проводитися вибірково, в залежності від організації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

По завершенні вивчення теми (за рахунок годин резервного часу) доцільно проводити урок контролю та корекції навчальних досягнень учнів. У правій стороні журналу робиться запис: «Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів з теми…..» (вказується назва теми, яка вивчалася упродовж визначеного часу). Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів проводиться в усній, письмовій чи комбінованій формах. Доречним є оцінювання навчальних досягнень на даному уроці у всіх учнів.

Під час виставлення тематичного бала вирішальними (у порівнянні з поточними) є оцінки, отримані учнями на уроках узагальнення та контролю і корекції навчальних досягнень учнів.


Яким є призначення учнівських зошитів і як здійснюється їх перевірка?

Учнівські зошити з предметів суспільствознавчого циклу переглядаються учителем один раз на семестр і бал за ведення зошита може (за бажанням вчителя) виставлятися в журнал. Дані оцінки виставляються в окрему без дати колонку з надписом «Зошит». При виставленні семестрових балів оцінки за зошит можуть враховуватися як поточні.


Як здійснюється оформлення записів у класному журналі?

Оскільки у 6 класі навчальною програмою передбачено інтеграцію історії України та всесвітньої історії, в класному журналі для записів відводиться одна сторінка. Запис робиться таким чином: Історія стародавнього світу. Всесвітня історія. Історія України (Інтегрований курс). Відводити дві сторінки та виставляти окремо оцінки з історії України та всесвітньої історії неприпустимо.

Взірці оформлення сторінок журналу

Ліва сторона

Прізвище,

ім’я, по батькові учнів

18/05

Практична робота

22/05

23/05

Зошит

Тематична

ІІ семестр

Скоригована

Річна

ДПАПрава стороназ/п

Дата

Тема уроку

Домашнє завдання
18/05

Культура України в другій половині ХІХ століття22/05

Урок узагальнення з теми: «….»23/05

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів з теми «……»

Методист В. Островський
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації