Програми спеціальних та факультативних курсів з української мови

Скачати
Документи
  1   2
ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНИХ ТА ФАКУЛЬТАТИВНИХ КУРСІВ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Профільна філологічна освіта передбачає не тільки поглиблене вивчення предметів відповідного напряму, але й вивчення школярами спеціальних та факультативних курсів філологічної тематики. На сьогодні схвалення до використання в навчальному процесі мають понад двадцять програм таких курсів, які відображають різні аспекти філологічної проблематики. Кількість навчального часу, який відводиться на засвоєння учнями цих курсів, регулюється


Для класів профілю української філології філологічного напряму це можуть бути такі предмети, як літературне редагування, основи журналістики, історія української мови, психолінгвістика, соціолінгвістика, основи науки про мову, риторика, зв’язки з громадськістю, ділове українське мовлення, техніка української мови, методика викладання української мови тощо. Деякі з-поміж них мають надпрофільне значення, тому можуть використовуватися й в інших (суміжних) профілях (наприклад, основи науки про мову, риторика, соціолінгвістика, психолінгвістика, зв’язки з громадськістю – у профілі іноземної філології, риторика, зв’язки з громадськістю, ділове українське мовлення – в будь-якому профілі тощо). Як спеціальні курси, що складають профільне доповнення змісту з української філології, на 2007-2008 навчальний рік пропонуються такі предмети:

Програми факультативних курсів (курсів за вибором), пропоновані Міністерством освіти і науки України, відображають увесь спектр філологічної тематики на сучасному етапі розвитку науки про мову, спрямовані на поглиблення мовної поінформованості учнів, вироблення у них наукового погляду на мовні явища, навичок активного володіння нею, термінологією та понятійним апаратом її глибокого вивчення. За призначенням їх можна поділити на дві групи: призначені для використання виключно в класах філологічного профілю (10-11 класи) та класах поглибленого вивчення української мови (8-11 класи) і призначені до використання в класах будь-якої спеціалізації та профільності, зокрема й філологічної. З факультативних курсів першого різновиду на 2007-2008 навчальний рік пропонуються такі курси:


Найцікавіші та найперспективніші курси другого різновиду (тобто призначені до використання в класах філологічної та нефілологічної спеціалізації й покликані зацікавлювати школярів вивченням української мови, підносити їхню загальну поінформованість у мовній царині) це:

факультативний курс “Практикум з правопису української мови” /8-9 класи/ (автори С.А.Омельчук, М.В.Чаловська) покликаний піднести грамотність школярів, створює умови для повторення ними відомостей з орфографії та пунктуації української мови (Методичні діалоги. – 2006. – №8. – С.16-21).

факультативний курс “Мова як генетичний код народу” /9 клас/ (автор В.І.Цимбалюк) призначений розширити знання школярів про мову як основу буття нашого народу, ознайомити їх з певними етимологічними відомостями, сприяти розвиткові творчих здібностей і науково-дослідницьких навичок.

факультативний курс “Український мовленнєвий етикет” (автор В.В.Синюта) вивчатиметься у 8 (9) класах, сприятиме побільшенню поінформованості школярів щодо ключових питань української національної деонтології, привчатиме їх до культури поводження в різних ситуаціях спілкування.

факультативний курс “Лексика української мови” (автори О.П.Глазова, Ю.Б.Кузнецов) розрахований на вивчення протягом одного року у 8 класі й має на меті поглиблення у школярів знань про лексичну систему української мови, шляхи її становлення та розвитку, її головні поняття й одиниці, характер зв’язків між її компонентами (друк див.: Методичні діалоги. – 2006. – №1. – С.13-18.).

факультативний курс “Українська фразеологія” (автори О.П.Глазова, Ю.Б.Кузнецов) розрахований на вивчення протягом одного року у 8 класі й має на меті глибше порівняно з базовою програмою ознайомити школярів із складниками фразеологічного фонду української мови, їхніми семантико-структурними різновидами, ґенезою фразеологічної системи української мови (друк див.: Методичні діалоги. – 2006. – №2. – С.12-18.).

факультативний курс “Українська лексикографія” (автор М.Г.Степанюк) розрахований на вивчення протягом одного року в 9 класі (з розрахунку одна година на тиждень) і має на меті поглиблення знань школярів про історію становлення та розвитку українського словникарства, ознайомлення їх із головними типами словників, правилами їх використання (друк див.: Методичні діалоги. – 2006. – №4. – С.5-11.).

факультативний курс “Словотвір і морфеміка української мови” (автор М.І.Радишевська) розрахований на вивчення в 10 класі (1 година на тиждень) і спрямований на поглиблення знань школярів про словотвірний рівень мовної системи, його одиниці, найпродуктивніші моделі творення слів в українській мові, найпоширеніші словотвірні елементи та засоби.

Деякі факультативні курси та курси за вибором мають повне навчально-методичне забезпечення (див., наприклад: Оперчук О. Українське ділове мовлення: Програма. Календарне планування. Плани-конспекти. 10-11 класи. – К.: Любисток, 2004. – 160 с.). Для більшості з таких курсів навчально-методичне забезпечення розробляється й готується до друку в окремій серії видавництвом “Основа” (Харків), друкуватиме ці матеріали також і фахова преса вчителів-словесників.

Комплекти профільних програм з української мови та літератури, програм спеціальних та факультативних курсів підготовлено до друку видавництвами “Дивослово” (Українська мова й література: Програми факультативних та спеціальних курсів/ Випуск 1. – К.: Редакція журналу “Дивослово”, 2007. – 252 с.; зміст видання склали такі програмні розробки: Авраменко О. Стилістика української мови /програма факультативного курсу для 10-11-х класів філологічного профілю; Глазова О., Кузнецов Ю. Лексика української мови /програма факультативного курсу для 7-х класів; Глазова О., Кузнецов Ю. Фразеологія української мови /програма факультативного курсу для 8-х класів; Глазова О., Кузнецов Ю. Основи риторики /програма факультативного курсу для 10-х (11-х) класів універсального профілю; Омельчук С., Чаловська М. Практичний курс української мови /програма факультативного курсу для 8-9-х класів; Оперчук О. Ділове українське мовлення /програма факультативного курсу для 10-х (11-х) класів універсального профілю; Пентилюк М. Культура мови і стилістика /програма факультативного курсу для 8-9-х класів; Степанюк М. Лексикографія української мови/програма факультативного курсу для 9-х класів; Федоренко В. Фразеологія сучасної української літературної мови / програма факультативного курсу для 11-х класів філологічного профілю.) та “Шкільний світ” (Програми спецкурсів та факультативів з української мови./ Упорядники В.Федоренко, Г.Федяй. – К.: Видавничий дім “Шкільний світ”, 2006. – 120 с.; зміст видання склали такі програмові розробки: Заболотний О. Основи науки про мову/ програма спеціального курсу для 10-11-х класів філологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів; Карпіловська Є., Вінтонів М., Ситар Г. Комп’ютерна лінгвістика/ програма факультативного курсу для 11-х класів філологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів; Омельчук С. Комунікативно-функціональний синтаксис української мови/ програма факультативного курсу для 8-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів; Федоренко В. Фразеологія української мови/програма факультативного курсу для 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів; Цимбалюк В. Мова як генетичний код народу/ програма факультативного курсу для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів; Цимбалюк В. Цікава етимологія/ програма факультативного курсу для 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів).

Тексти програм спеціальних та факультативних курсів з української мови можна знайти також у фаховій пресі, що буде відображено в бібліографічному покажчику, який друкуватиметься до початку нового навчального року. У деяких виданнях, що публікували ці програмові матеріали (наприклад, у газеті „Методичні діалоги”), самий видрук супроводжувався зразками конспектів занять, що даватиме змогу вчителеві змоделювати ввесь курс на час відсутності навчально-методичного забезпечення.

Щодо організації та проведення вивчення української мови в умовах поступового переходу старшої школи до профілізації на сьогодні накопичено значний теоретико-методологічний та практичний досвід. Перелік головних видань, у яких висвітлюються питання організації профільного навчання на теоретичному та практичному рівнях, міститься в бібліографічному покажчику „Профільне навчання в старшій школі: шляхи розвитку” (Освіта України”. – 2006. – №90-91. – 64 с.).

З метою піднесення на якісно вищий щабель організації та проведення роботи з філологічно обдарованими школярами в процесі вивчення української мови з ініціативи департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України підготовлено методичні рекомендації відповідної тематики (автори – головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України Валерій Федоренко, завідувач відділу роботи з обдарованими дітьми Київського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, заслужений учитель України Олександр Заболотний). Рекомендації містять виклад обґрунтування методологічних засад організації та проведення роботи зі школярами, які виявляють здібності до вивчення предметів філологічного циклу, пропонують психолого-педагогічний коментар до вибору провідних методичних форм налагодження такої роботи на уроці й у позаурочній діяльності, характеризують найбільш ефективні й перспективні інноваційні напрями плекання мовно-літературних здібностей учнівської молоді (друк рекомендацій див., наприклад: Українська мова та література. – 2007. – №20; Українська мова та література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – №3 та ін.).

У системі допрофільної підготовки за філологічним напрямом має здійснюватися також активна гурткова робота з української мови (5-7 класи). Міністерством освіти і науки України схвалено до використання в навчальному процесі такі програми гурткової роботи з мовного напряму:


До нового навчального року буде видано окремий збірник програм гурткової роботи з української мови, який складуть вищезгадані матеріали та ще ряд інших програм і який згодом буде доповнено відповідним навчально-методичним забезпеченням.

На сьогодні кращими педагогічними колективами загальноосвітніх навчальних закладів України вже нагромаджено значний перспективний досвід вивчення української мови в системі профільної освіти, він потребує узагальнення, осмислення та поширення в межах усієї національної освітньої системи. Учителям-словесникам, які працюють в умовах профільного вивчення української мови, слід постійно звертатися до цього досвіду.

Урізноманітненню форм роботи в процесі вивчення української мови, зацікавленню школярів навчанням і переорієнтуванню лінгводидактики на активні форми навчальної діяльності сприятиме використання робочих зошитів, насамперед тих, що мають відповідне схвалення Міністерства освіти і науки України. Наприклад, цикл робочих зошитів авторів Г.К.Дмитренко та Ю.В.Росохи (Дмитренко Г. Українська мова: Навчальний посібник для учнів 7 класу. – К.: Видавець Микола Дмитренко, 2006. – 80 с.; Дмитренко Г., Росоха Ю. Українська мова: Навчальний посібник для учнів 8 класу. – К.: Видавець Микола Дмитренко, 2006. – 80 с.; Дмитренко Г. Українська мова: Навчальний посібник для учнів 9 класу. – К.: Видавець Микола Дмитренко, 2006. – 84 с.; Дмитренко Г. Українська мова: Навчальний посібник для учнів 10 класу. – К.: Видавець Микола Дмитренко, 2006. – 96 с.; Дмитренко Г., Росоха Ю. Українська мова: Навчальний посібник для учнів 11 класу. – К.: Видавець Микола Дмитренко, 2006. – 100 с.) висвітлює ґрунтовну методичну систему вивчення мови, яка відзначається цікавістю й досконалістю дидактичного матеріалу, оригінальністю й інноваційністю дібраних завдань, великою увагою до розвитку творчих здібностей школярів.

Виробити цілісну й ефективно працюючу систему оцінювання навчальних досягнень учнів 5-7 класів з української мови великою мірою вчителеві-словеснику допоможуть підготовлені видавництвом “Навчальна книга” посібники “Зошит для оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови. 5 клас”, “Зошит для оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови. 6 клас” та „Зошит для оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови. 7 клас” (автори обох видань – О.В.Заболотний, В.В.Заболотний), які мають схвалення Міністерства освіти і науки України. Видання призначені для виконання контрольних робіт з української мови, передбачених чинною програмою, зокрема тестування, аудіювання, читання мовчки, диктантів, переказів, творів. Використання цих посібників створюватиме належні умови для проведення контрольного оцінювання навчальних досягнень учнів, а також сприятиме об’єктивності, чіткості, прозорості оцінювання, значно полегшуватиме роботу вчителя щодо підготовки та проведення контрольних робіт з мови.

У своїй роботі вчителі можуть скористатися й іншими зошитами: Жовтобрюх В.Ф. Рідна мова. 6 клас: Комплексний заліковий зошит для тематичного оцінювання (для шкіл з українською мовою навчання). – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2006. – 56 с. та ін. Ці зошити містять завдання для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови.

Можливим є й використання кращих зразків такої навчально-методичної літератури, яка не фігурує в офіційному реєстрі дозволених до використання МОН України в навчальному процесі посібників, проте відповідають чинним програмам з української мови, пройшли апробацію та підтвердили свою ефективність. Наприклад, посібники, підготовлені Т.Ткачуком (Ткачук Т.П. Рідна мова. Робочий зошит. 8 клас. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2004. – 132 с.; Ткачук Т.П. Рідна мова. Робочий зошит. 9 клас. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2005. – 152 с. та ін.) відзначається високим рівнем методичної культури, оригінальністю дібраних завдань, зверненням до ігрових методик вивчення мови, потужною креативною спрямованістю та досконалістю лінгвістичного матеріалу.

В.Л.Федоренко.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації