Він має бути і адміністратором, і наставником, і порадником

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5   6
Розділ ІІІ
Методична робота – це систематична колективна й індивідуальна діяльність педагогічних кадрів, спрямована на підвищення їхнього науково-теоретичного, загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки і професійної майстерності.

Методична робота в школі – це той штамп роботи, який потребує неабияких зусиль від заступника директора, щоб гідно розпочати новий навчальний рік. Під час планування методичної роботи слід відбирати ті її форми, які реально допомагають розв’язувати проблеми і завдання, поставлені перед школою.

Практика свідчить: методична робота найефективніша там, де вона організована як єдина система дій і заходів. Відомо, що існують різні моделі методичної роботи школи, і це добре: хтось використовує готові, хтось розробляє свої, виходячи із специфіки свого навчального закладу. В цьому й полягає творчість завуча. Ситуація школи – завжди унікальна. В кожній – неповторний педколектив, традиції, можливості. Тільки творчий підхід заступника директора допомагає організувати ефективну методичну роботу.

Діяльність заступника директора школи має свої особливості дещо суперечливого характеру. Він одночасно має бути і технологом навчально-виховного процесу, який працює з наказами, інструкціями, планами, і бути натхненником творчої діяльності вчителів та учнів.
Він має бути і адміністратором, і наставником, і порадником.
Успіх розв’язання накреслених перед сучасною школою завдань у новому навчальному році багато в чому залежить від того, наскільки правильно заступник спланує організаційно-педагогічні та методичні заходи.1. Чи передбачено в річному плані школи організація роботи шкільних методичних об'єднань?

2. Наявність у школі методичного кабінету. Ефективність діяльності методичної ради школи.

3. Чи відповідає структура методичної роботи в школі вимогам Рекомендацій Міністерства Освіти України про організацію методичної роботи з педкадрами?

4. Наявність діагностичної карти школи, графіка проведення відкритих уроків. Чи враховуються пропозиції вчителів щодо охоплення їх колективними формами методичної роботи, опрацювання тих питань, з яких вони потребують допомоги?

5. Чи виділено вчителям вільний від уроків день для участі в методичній роботі, здійсненні самостійної освіти?

6. Чи залучено до керівництва методичними об'єднаннями вчителів, яким присвоєно звання «Вчитель-методист», «Старший учитель»?

7. Проведення для керівників методичного об'єднання настановного семінару з питань планування та організації методичної роботи з боку РМК. Яку допомогу з цього питання надали керівники школи? Варіантність форм організації методичної роботи з педагогічними кадрами.

8. Діяльність шкільного (міжшкільного) методичного об'єднання:

а) явка вчителів на засідання методичних об'єднань;

б) актуальність питань, винесених на засідання методичних об'єднань;

в) чи проводили на засіданнях методичних об'єднань обговорення:

• проектів державних стандартів загальної середньої освіти;

• вивчення змісту програм, аналіз їхнього методичного апарату;

• аналізу стану викладання, якості знань, умінь і практичних навичок учнів;

• чи використовували на засіданнях методоб'єднань активні форми навчання вчителів;

а) планування, аналіз (самоаналіз) уроків, виховних заходів;

б) розв'язування конкурсних задач, написання творчих робіт, проведення

лабораторних робіт, виготовлення оригінальних наочних посібників, роздаткового дидактичного матеріалу;

• відвідування та аналіз відкритих уроків, позакласних виховних заходів — чи носять вони випереджувальний характер;

• доповіді вчителів (чи розкривають вони досвід учителя і чи є в них рекомендації вчителям щодо поліпшення результативності навчально-виховного процесу,

чи це переказування змісту повідомлень з фахових газет, журналів);

• ознайомлення з сучасними досягненнями психолого-педагогічних наук, методики викладання даного предмета, сучасними інноваційними технологіями;

• ознайомлення з передовим педагогічним досвідом (чи були рекомендації щодо його поширення і впровадження);

• чи заслуховували на засіданнях методоб'єднань інформації педагогів про здійснення самоосвіти, виконання докурсових та післякурсових завдань;

• активність членів методоб'єднання у підготовці та проведенні методичних заходів;

• чи готували до засідань методоб'єднань виставку учнівських творчих робіт, виробів, дидактичного матеріалу тощо?;

• чи розглядали на засіданнях методоб'єднань питання організації виховної роботи з учнями, формування у них наукового світогляду засобами навчального предмета? Якість цієї роботи.

9. Як враховано в тематиці засідань методоб'єднань аналіз результатів навчально-виховного процесу даної категорії учителів?

10. Яку конкретну допомогу отримав учитель від керівництва школи в підготовці і проведенні методичного заходу?

11. Чи проводили керівники школи аналіз методичного заходу? Його якість.

12. Чи інформують керівники шкіл учителів про зміст і вимоги директивних документів, інструктивно-методичних листів.

13. Робота з молодими вчителями.

13.1. Організація стажування молодого спеціаліста в школі ( наявність наказу по школі про призначення стажиста і відповідального за проведення стажування — директор школи чи заступник директора).

13.2. Наявність індивідуального плану стажування молодого спеціаліста, що зроблено з його виконання (надання допомоги вчителю з боку наставника,

складання планів навчально-виховної роботи, підготовка і проведення відкритих уроків, виховних заходів, взаємовідвідування уроків).

13.3. Як і де проведено підсумки стажування молодих спеціалістів.

13.4. Організація роботи вчителів-наставників.

14. Самостійна освіта педагогів:

• якість і зміст цієї роботи;

• чи ознайомлені вчителі з публікаціями, які стосуються змісту і характеру їхньої роботи, в газетах «Освіта України», «Освіта», фахових журналах? Як використовуються учителями ці рекомендації в навчально-виховному процесі;

• чи ознайомлені вчителі з інструктивно-методичними рекомендаціями ОІУВ за своїм фахом?

15. Робота опорних шкіл і шкіл передового педагогічного досвіду:

• аналіз роботи творчої (ініціативної) групи з озброєння вчителів опорної школи досягненнями психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду;

• робота опорних шкіл у напрямку підвищення педагогічної майстерності керівних і педагогічних працівників району (семінари, «дні відкритих дверей», проведення відкритих уроків);

• ефективність роботи шкіл передового педагогічного досвіду (якість виконання слухачами школи домашніх завдань, озброєння їх методикою проведення сучасного уроку).

16. Організація і проведення для педагогів психолого-педагогічних семінарів.

17. Якість підготовки і проведення науково-практичних конференцій, педагогічних читань у школі.

18. Вплив методичної роботи на підвищення ефективності навчально-виховного процесу
Проблема науково-методичної кафедри

Використання різних форм і методів організації навчальної

діяльності учнів початкових класів

в умовах особистісно орієнтованого навчання.


Мета:

1.Створення умов для формування освіченої творчої особистості громадянина,

реалізація його природних задатків і можливостей.

2. Постійне підвищення рівня загальнодидактичної і методичної підготовки педагогів

Для організації та здійснення навчально-виховного процесу.

3. Забезпечення засвоєння і використання найбільш раціональних методів і прийомів

навчання і виховання школярів.


Проблемна тема,

над якою працюють члени кафедри

№ пп

Прізвище вчителя

Тема роботи

1.

Андрушко Б.Й.

Особливості всебічного розвитку дитини в системі розвивального навчання

2.

Загурська Т.Ф.

Методика формування швидкісного навчання

3.

Колодій З.В.

Особистісно орієнтоване навчання на уроках читання в початкових класах

4.

Любчик Я.В.

Розвиток вокально-хорових навичок учнів на уроках музики

5.

Онищук І.В.

Методика формування швидкісного навчання

6.

Цибенко Н.В.

Використання елементів методики «Лицем до дитини»

7.

Бойчук Н.М.

Особистісно орієнтоване виховання школярів


Участь членів кафедри у шкільних та районних

формах методичної роботи
пп

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Шкільні

форми роботи

Районні

форми роботи

1.

Андрушко Б.Й.

Школа передового педагогічного досвіду

Творча група «Педагогічні проекти»

2.

Загурська Т.Ф.

Творча група»Особистісно орієнтоване навчання»

Педагогічна студія

3.

Колодій З.В.

Школа передового педагогічного досвіду

Школа творчо працюючих завучів

4.

Онищук І.В.

Динамічна група «Педагогічні проекти»

Педагогічна студія

5.

Цибенко Н.В.

Творча група «Інтерактивні технології навчання»

«Майстер –клас»

6.

Любчик Я.В.

Творча група «Особистісно орієнтоване навчання»

Член методоб’єднання вчителів музики

7.

Бойчук Н.М.

Школа молодого вчителя

Школа молодого організатора
Реалізація програми « Обдарованість »

членами науково-методичної кафедрипп

Форма роботи

Термін виконання

Виконавці

1.

Участь учнів у роботі МАН

січень

Онищук І.В., Загурська Т.Ф.

2.

Участь учнів у Всесоюзному математичному конкурсі «Кенгуру»

Березень

Андрушко Б.Й.

Онищук І.В.

Загурська Т.Ф.

3.

Участь учнів у шкільному та районному турі конкурсу з української мови імені Петра Яцика

Листопад

Онищук І.В.,


4

Участь учнів у Всеукраїнському конкурсі дитячої творчості в номінації декоративно-прикладне мистецтво

грудень

Вчителі початкових класів

5.

Забезпечення впровадження комп’ютерної техніки в навчальний процес

Протягом

року

Ніцевич Л.В.


Кваліфікаційна характеристика

членів науково-методичної кафедри

вчителів початкових класів

№ п/п


Прізвище,

ім’я,

по батькові

вчителяРік народження

Стаж роботи


Предмет


Висновки

попередньої

атестації

Рік курсової

перепідготовки

Рік останньої

атестації

Рік наступної

атестації

1

2

3

4

5


6

7

8

9

1

Андрушко Б.Й.

1954

35

Початкові

класи

Вища категорія,

старший вчитель

2007

2004

2009

2

Любчик Я.В.

1981

8

Музика


9 розряд

2002

2004

2009

3

Загурська Т.Ф.


1966

23

Початкові

класи

9 розряд

2006

2008

2013

4

Цибенко Н.В.


1966

23

Початкові

класи

9 розряд

2007

2008

2013

5

Онищук І.В.


1968

21

Початкові

класи

9 розряд

2006

2008

2013

6

Бойчук Н.М.

1986

-

Педагог-організатор

8 розряд

-

-

2013

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації