Методичні рекомендації щодо підготовки навчально-методичних комплексів дисциплін в умовах кредитно-модульної системи

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Ніжинський державний університет ім. М.Гоголя


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


щодо підготовки

навчально-методичних комплексів дисциплін

в умовах кредитно-модульної системи

організації навчального процесу


Ніжин - 2007


Методичні рекомендації щодо підготовки навчально-методичних комплексів дисциплін в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Укладачі: Кладинога В.С., Лісова Т.В. - Ніжин: НДУ, 2007. - 25 с.


Рецензенти: П.М. Никоненко, перший проректор, канд.філ.наук, доцент


Рекомендовано до друку Вченою радою НДУ ім. М.Гоголя, протокол № 10

від 29 червня 2007 р.


З М І С Т
З а г а л ь н і п о л о ж е н н я


1. Методичні рекомендації підготовлені на основі Закону України "Про вищу освіту" від 17.01.2002 р., Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, за­т­ве­р­­дженого наказом Міністра освіти України від 02.06.1993 р., №161, Тимчасового положення про організацію навчального процесу в кредитно-моду­ль­ній системі підготовки фахівців, затвердженого наказом Міністра освіти і науки Украї­ни від 23.01. 2004 р., №48, інших матеріалів Міністерства освіти і науки Ук­раїни щодо запровадження кредитно-модульної системи органі­за­ції навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів ак­редитації, рішень Вченої ради університету та наказів і розпоряджень ректора університету щодо ор­­га­­нізації навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи.


2. Навчально-методичні комплекси дисциплін розробляються і зберігаються на кафедрах і включають:

Наявність та якість цієї документації є базою для оцінки роботи кафедри та окремих викладачів.


3. Навчально-методичні комплекси формуються для кожної дисципліни в паперовому та електронному вигляді.

Для дисциплін, які викладаються кілька років за кредитно-модульною системою, мають відпрацьовані і апробовані навчально-методичні комплекси, можливе видання брошури "Навчально-методичний комплекс дисципліни".

Брошура повинна містити такі обов’язкові компоненти: програму навчальної дисципліни; робочу програму навчальної дисципліни з тематичним планом для денної та заочної форм навчання; плани лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять; індивідуальні завдання та завдання для самостійної роботи; перелік рекомендованої літератури; критерії оцінювання знань студентів; питання для підсумкового контролю та підсумковий тест з орієнтовною довжиною 30 завдань на 1 кредит (36 годин), відведений на вивчення дисципліни.

Електронні версії згаданих документів є основою для створення інтерактивного комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни, який може видаватись студенту в електронному варіанті і обов’язково розміщується у віртуальному навчальному середовищі університету.
1. Програма навчальної дисципліни


1.1. Програми навчальних дисциплін є складовою стандартів вищої освіти. "Програми навчальних дисциплін визначають їх інформаційний обсяг, рівень сформованості вмінь та знань, перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів, критерії успішності навчання та засоби діагностики успішності навчання. Програми навчальних дисциплін розробляються вищим навчальним закладом відповідно до освітньо-професійних програм підготовки і затверджуються керівником вищого навчального закладу" (Закон України "Про вищу освіту", ст. 11, 14).

1.2. Програми з нормативних дисциплін можуть розроблятися для кожної спеціальності провідним ВНЗ і затверджуватися науково-методичною комісією з напряму підготовки як типові. Для тих дисциплін, з яких відсутня типова програма за вимогами кредитно-модульної системи, затверджена після 2002 року, а також для всіх вибіркових дисциплін програми розробляються кафедрами на основі відповідних освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ), освітньо-професійних програм (ОПП) та навчальних планів.

1.3. У програмі навчальної дисципліни відображається мета і завдання дисципліни; перелік знань та умінь, якими повинні володіти студенти після вивчення дисципліни; міжпредметні зв’язки (опис місця дисципліни за структурно-логічною схемою); зміст дисципліни (назви розділів, тем та їх стислий зміст); список рекомендованої літератури.

1.4. Розроблена програма навчальної дисципліни обговорюється на засіданні кафедри і подаються разом з двома рецензіями (одна – зовнішня, бажано з провідного ВНЗ) на розгляд вченої ради факультету. Загальноуніверситетські кафедри та кафедри, які забезпечують викладання дисциплін на інших факультетах, подають програму з аналогічними рецензіями на розгляд Вченої ради університету. Схвалену вченою радою програму затверджує ректор університету.


1.5. Програма навчальної дисципліни підлягає обов’язковому перезатвердженню у випадку внесення суттєвих змін до неї, наприклад, після затвердження нової редакції ОПП чи нового навчального плану.


Зразок титульної сторінки


Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя

Кафедра ________________

ЗАТВЕРДЖУЮ

ректор університету

_____________ О.Д.Бойко

"____" ____________200_ р.

Програма

навчальної дисципліни

"______________________________"

(за вимогами кредитно-модульної системи)


Ніжин-200_
Зразок наступної сторінки

Програма навчальної дисципліни "________________________"

для спеціальності ____________ напряму _________________, спеціалізація ____________. – НДУ ім. М.Гоголя, 200­_. – __ с.

Розробники (автори): ____________________________


Рецензенти: ____________________________________

____________________________________


Рекомендовано кафедрою

протокол № __ від ________

Схвалено Вченою радою факультету

(університету) протокол № __ від ______

Ніжинський державний університет

ім. М.Гоголя, 200_ р.1.6. Структура програми навчальної дисципліни:


1.6.1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ містить загальні відомості про дисципліну (на якому курсі і в якому семестрі вона вивчається, за яким напрямом підготовки та освітньо-кваліфікаційним рівнем, нормативна чи вибіркова, кількість кредитів, модулів та змістових модулів, кількість годин: загальна, лекційних, семінарських, практичних, лабораторних, самостійної та індивідуальної роботи), форма контролю (див. Таблицю 1).


1.6.2. ПЕРЕДМОВА. Зазначаються: мета вивчення дисципліни, актуальність, місце і значення дисципліни для підготовки фахівця відповідної спеціальності, міжпредметні зв’язки, анотація змісту навчального курсу, вимоги до знань та умінь студентів, види, форми і засоби навчання та поточного і підсумкового контролів.


1.6.3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ за змістовими модулями містить коротку анотацію кожної теми курсу з висвітленням основних понять, характеристик, ознак та інших навчальних елементів, які розкривають зміст навчального матеріалу.

Таблиця 1

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ _____________________________________________

(назва дисципліни згідно з навчальним планом)

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальна характеристика навчальної дисципліни

Структура навчальної дисципліни

Шифр та назва напряму (наприклад, 0101- «Педагогічна освіта»)


Шифр та назва спеціальності: (наприклад, 6.010100 Педагогіка і методика середньої освіти. Історія)


Освітньо-кваліфікаційний рівень (бакалавр, магістр, викладач)

Нормативна чи за вибором університету або студента


Семестр:


Кількість кредитів ECTS:

(к-ть кредитів)

Змістових модулів:

(к-ть модулів)


Загальна кількість годин:

(к-ть годин за навчальним планом)


Лекції: (теоретична підготовка): (к-ть годин)


Семінари: (к-ть годин)


Практичні: (к-ть годин)


Лабораторні: (к-ть годин)


Самостійна робота: (к-ть годин)

Індивідуальна робота:

(к-ть годин)


Вид контролю: (екзамен або залік)Для прикладу наведено частину змісту дисципліни "Вища освіта України та Болонський процес".

ЗМІСТОВИЙ Модуль I

Європейська освітня інтеграція

ТЕМА 1. Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами.

Європейський вибір України — невід'ємна складова її подальшого розвитку. Хронологія та коротка характеристика подій з налагодження співробітництва України і ЄС. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС – один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства. Науково-технічне співробітництво України та ЄС. Входження освіти і науки України у європейське інформаційне та освітнє поле як вагомий чинник економічного, соціального, інтелектуального, інноваційно-технологічного та культурного розвитку.

 ТЕМА 2. Назва. Зміст.

(Далі - перелік усіх тем змістового модуля І)


ЗМІСТОВИЙ Модуль II

Адаптація вищої освіти України до вимог Болонського процесу

ТЕМА 5. Європейська кредитно-трансферна система та система накопичення - ECTS.

ТЕМА 6. Назва. Зміст.

(Далі - перелік усіх тем змістового модуля ІІ)


1.6.4. ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН містить інформацію про розподіл навчального часу за розділами та видами занять (можливо – за весь період вивчення дисципліни) і наводиться у вигляді таблиці 2 :

Таблиця 2

п/п


Теми

Всього годин

З них:

Лекції (год)

Практичні, сем., лаборант.

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна робота (год)

ЗМІСТОВИЙ Модуль I. Назва

1.

Назва теми
2.

Назва теми
Разом на змістовий модуль І
ЗМІСТОВИЙ Модуль ІI. Назва

3.

Назва теми
Разом на змістовий модуль ІІ
ВСЬОГО ГОДИН

1.6.5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ. Вказуються: форми проведення навчальних занять; орієнтовна тематика практичних, семінарських, лабораторних занять (не обов’язково); види індивідуальних науково-дослідних завдань (ІНДЗ) з коротким описом характеру та вимог до їх виконання; типи завдань для самостійної роботи та методи її контролю; форми підсумкового контролю та орієнтовний розподіл балів, що присвоюються студентам за темами та модулями у вигляді таблиці 3. Інформація даного розділу подається у стислому описовому вигляді і в розгорнутому – в робочій програмі навчальної дисципліни.

Таблиця 3

Поточне оцінювання

ІНДЗ

Підсумковий контроль

Сума

Змістовий модуль І

Змістовий модуль ІІ

40

30

100

15

15

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

2

7

2

4

5

5

5


1.6.6. ЛІТЕРАТУРА. Список літератури складається з основної і додаткової літератури. До основної літератури включають нормативні документи, підручники та навчальні посібники (в тому числі з грифом Міністерства освіти і науки України з урахуванням їх наявності в бібліотеці університету).

У список додаткової літератури включають довідкові, періодичні видання, монографії, статті, методичні рекомендації, Інтернет-ресурси тощо.


2. Робоча програма навчальної дисципліни


2.1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищо­го навчального закладу і розробляється науково-педагогічними працівниками кафедри для кож­ної навчальної дисципліни окремо для денної та заочної форми навчання на підставі програми навчальної дисципліни та навчального плану. Робоча програма навчальної дисципліни "містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю. Структурні складові робочої навчальної програми дисципліни:

- тематичний план;

- засоби для проведення поточного та підсумкового контролю;

- перелік навчально-методичної літератури." (Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, наказ МО України від 02.06. 1993р., № 161).


2.2. Розроблена робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні кафедри, узгоджується з методичною комісією відповідного факультету і затверджується проректором з науково-педагогічної та методичної роботи.


2.3. Кафедра щорічно переглядає робочу програ­му навчальної дисципліни з урахуванням змін ОПП, нових тенденцій в науці, економіці, управлінні, законодавстві, суспільній практиці, нових підходів до організації навчального процесу, регламентованих нормативними документами МОН України, наказами ректора університету. Незначні зміни до програми фіксуються на окремих аркушах, що додаються до робочої програми із зазначенням протоколу засідання кафедри, на якому було затверджено зміни.


2.4. Робоча програма навчальної дисципліни підлягає обов’язковому перезатвердженню у випадку затвердження нової програми навчальної дисципліни, але не пізніше п’яти років з часу її останнього затвердження.


2.5. Копію затвердженої робочої програми кафедра надає деканату відповідного факультету для формування розкладу занять, графіка індивідуальної роботи викладачів зі студентами, консультацій, модульного контролю тощо.

2.6. З робочою навчальною програмою мають бути ознайомлені студенти на одному з перших занять з даної дисципліни.

Зразок титульної сторінки


Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя

Кафедра ________________


ЗАТВЕРДЖУЮ

проректор з науково-педагогічної та

методичної роботи ­­­­_______________

"____" ____________200_ р.

Робоча програма

навчальної дисципліни

"______________________________"

для студентів спеціальності ____________

напряму ________, спеціалізація ____________.

(за вимогами кредитно-модульної системи)


Розроблена викладачем __________________ на основі програми навчальної дисципліни, затвердженої ректором університету "___ " _________ 200 _ року (або на основі ОПП чи типової програми, затвердженої ____________ ).Рекомендовано кафедрою

__________ ______________,

протокол № __ від

"___ " _____________ 200 _ ,

Зав. кафедри ____________


Узгоджено з методичною комісією

факультету ___ ______________,

протокол № __

від "___ " _____________ 200 _ ,

Голова метод.комісії ___________Ніжин-200_
2.7. Структура робочої програми навчальної дисципліни:


2.7.1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ містить загальні відомості про дисципліну по кожному заліковому кредиту окремо. Якщо залікових кредитів кілька, доцільно опис дисципліни робити у вигляді таблиці 4 на прикладі дисципліни "Методи оптимізації та дослідження операцій".

2.7.2. АНОТАЦІЯ. Коротко зазначається мета вивчення дисципліни, вимоги до знань та умінь студентів, види, форми і засоби навчання та поточного і підсумкового контролю.

2.7.3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН вивчення дисципліни складається на основі орієнтовного тематичного плану і вказує розподіл часу за розділами та видами занять для кожного залікового кредиту окремо у вигляді таблиці 2 з урахуванням структури та форми індивідуального завдання, самостійної роботи.

2.7.4. ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ. Зазначається перелік лекційних занять з коротким планом лекцій та кількість годин на їх проведення.

2.7.5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ (семінарських, лабораторних) ЗАНЯТЬ. Подається перелік питань до семінарських занять, список рекомендованої літератури, зміст практичних, лабораторних занять, кількість годин на кожне заняття тощо.

Таблиця 4.

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Напрям підготовки: 0802 – Прикладна математика.

Спеціальність: 6.080200 – Соціальна інформатика.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.

Статус дисципліни: нормативна, цикл професійної підготовки.

Час вивчення: 5-й, 6-й семестри.

5-й семестр

(1-й заліковий

кредит)

6-й семестр

(2-й заліковий

кредит)

Разом

Кількість кредитів ECTS

3

3

6

Кількість тижнів

17

16

33

Кількість годин

загальна

108

108

216

лекції

24

26

50

практичні

24

24

48

індивідуальна робота

3

4

7

самостійна робота

57

54

111

аудиторних на тиждень

3

3
Змістових модулів

4

5

9

Модулів

2

2

4

Форми контролю

тести,

контрольні роботи – 2,

індивідуальне контрольно-розрахункове завдання,

залік

тести,

контрольні роботи – 2,

індивідуальне контрольно-розрахункове завдання,

іспит

2.7.6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. Формулюються завдання для самостійної роботи студентів з урахуванням реального часу на їх виконання, передбаченого навчальним планом. Це може бути перелік тем, які виносяться на самостійне опрацювання кожним студентом, із зазначенням форми контролю (наприклад: комп’ютерне тестування, модульна контрольна робота, опитування на семінарі, індивідуальна усна спів­бесіда тощо) та термінів виконання. Кількість балів за даний вид роботи може враховуватись під час поточного оцінювання.

При необхідності, формулюються індивідуальні навчально-дослідні завдан­ня, вказується їх тип (див. п.3), вимоги та методичні рекомен­дації щодо виконання, терміни виконання, критерії оцінювання. ІНДЗ оцінюється окремою кількістю балів.

2.7.7. МОДУЛЬНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ. Описується система поточного та підсумкового контролю, система заохочень, подаються зразки завдань, запитань, тестів для модульного контролю, наводиться орієн­товний перелік питань та завдань, що виносяться на іспит. Вказуються критерії оцінювання знань та умінь студентів та схема переведення академічної успішності, вираженої у 100-бальній шкалі, у національну 4-бальну шкалу та шкалу ECTS відповідно до Положення про систему контролю та оцінювання навчальної діяльності в умовах кредитно-модульної системи організації навчального про­цесу.

Обов’язковою в даному розділі є схема, яка містить перелік усіх видів робіт, що підлягають оцінюванню, з розподілом балів за кожен вид роботи по кожному змістовому модулю (темі). До схеми можуть додаватись пояснення, щоб вона однозначно сприймалась студентами. Для прикладу наведено схеми розподілу балів, що присвоюються студенту при вивченні дисципліни "Математична логіка і теорія алгоритмів" (Таблиця 5) та "Термодинаміка і статистична фізика" ( Таблиця 6).

Таблиця 5

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, що ПРИСВОЮються СТУДЕНТАМ


Модулі

Види

контролю

Поточне оцінювання

Індивід. розрах.-граф. робота

ЗМ І

ЗМ ІІ

ЗМ ІІІ

ЗМ IV

ЗМ V

Математичний диктант

5

-

-

5

-

10

Експрес-контрольна

10

5

5

-

5

Домашнє завдання

3

2

Колоквіум

10

10

Тестове опитування

17

13

Разом

50

40

100
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації