Програма з курсу "Лексикології англійської мови" для спеціальності 030500 "Мова та література"

Скачати
Програма
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний лінгвістичний університет


ТИПОВА ПРОГРАМА

з курсу “Лексикології англійської мови”

для спеціальності 6.030500 “Мова та література”

напряму підготовки “Філологія”

освітньо-кваліфікаційного рівня - бакалавр


Київ - 2007

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний лінгвістичний університет
Кафедра лексикології та стилістики англійської мови

Типова програма з курсу “Лексикологія англійської мови”

для спеціальності 6.030500 “Мова та література”

напряму підготовки “Філологія”

освітньо-кваліфікаційного рівня - бакалавр


Укладач к.ф.н. доц. Бойцан Л.Ф.


Рецензент д.ф.н. проф. А.Е.Левицький


Зав. кафедри: д.ф.н. проф. О.П.Воробйова


Затверджено на засіданні

вченої ради університету

протокол № 18 від 31.05.2007


КИЇВ

2007

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма з лексикології англійської мови призначена для студентів факультету англійської мови, перекладацького факультету та факультету заочного та вечірнього навчання, які навчаються за спеціальностями “7-03-05-02” та “7-03-05-07”.

Метою курсу лексикології англійської мови є навчити студентів розумінню суті лексичних явищ сучасної англійської мови, усвідомленню процесів взаємодії англійської мови, усвідомленню процесів взаємодії соціальних та мовних факторів, процесів збагачення словникового складу мови, утворення нових терміносистем в зв’язку з розвитком науки та техніки.

Курс лексикології має озброїти студентів сумою знань, які допоможуть їм як фахівцям-філологам та викладачам правильно інтерпретувати мовні факти, глибоко осмислювати тексти, що вивчаються. Студентам перекладацького відділу набуті знання з лексикології допоможуть кваліфіковано здійснювати переклад текстів з урахуванням їх лексичних особливостей.

Основна мета курсу лексикології англійської мови полягає в оволодінні студнтами системою знань з лексикології як мовознавчої дисципліни, зокрема: про словниковий склад як мовну підсистему, яка об’єднує взаємообумовлені номінативні елементи; про функціонувані, історико-етимологічні, соціолінгвістичні та стилістичні ознаки лексичних одиниць; про розвиток та збагачення словникового складу англійської мови з точки зору семантики, словотвору, запозичення, про специфіку англійської фразеології; про лексикографічну науку, яка знайомить майбутніх фахівців з принципами побудови різних словників.

Вивчення лексикології передбачає оволодіння студентами теоретичними знаннями з розділів: етимологічний склад сучасної англійської мови, словотворення, мотивовані та немотивовані словосполучення, семасіологія, варіанти та діалекти англійської мови, лексикографія.

Мета курсу лексикології англійської мови полягає в розвитку студентів навичок аналізувати та узагальнювати найбільш важливі та актуальні явища словникового складу мови, в розвитку навичок реферувати наукову лінгвістичну літературу, робити лексикологічний аналіз тексту.

У відповідності до практичної орієнтації сучасного вузівського викладання в курсі лексикології англійської мови у студентів повинні бути сформовані такі професійно-мовознавчі вміння:

Кінцевою метою практичних знань є вміння проаналізувати текст згідно з параметрів, відповідних основним розділам теоретичного курсу лексикології.

Основними проблемами, покладеними в основу курсу та типової програми з лексикології англійської мови, є проблема форми та змісту слова, проблема збагачення словникового складу англійської мови, проблема рівней та типів мовних одиниць.

В процесі вивчення даного курсу реалізуються міжпредметні зв’язки з такими дисциплінами:

 1. Вступ до мовознавства. Функції мови як засіб спілкування. Поняття мови і мовлення, діахронія та синхронія, парадигматика та синтагматика. Слова. Значення.

 2. Історія мови. Мовні контакти. Запозичення.

 3. Теоретиіна граматика. Морфема. Морфологічна структура слова. Словотворення. Вільні словосполучення. Семантика слова та словосполучення.

 4. Країнознавство. Події, які справили вирішальне значення на розвиток словникового складу англійської мови.

Структура курсу лексикології сучасної англійської мови передбачає проведення лекцій і семінарських занять при загальному об’ємі курсу 130 годин.

В курсі лекцій основін найбільш складні в теоретичному плані питання розглядаються з використанням останніх досягнень мовознавства, здійснюється ознайомлення студентів з різними методами лінгвістичного аналізу. Опис словникового складу сучасної англійської мови базується на єдності діахронічного і синїронічного підходів до мовних явищ.

Семінарські заняття з курсу лексикології присвячуються найбільш складним та дискусійним проблемам, що сприяє виробленню у студентів вміння застосовувати в практичній діяльності набуті теоретичні знання, використовувати засвоєні наукові методи та прийоми. На семінарських заняттях передбачається реферування наукової літератури, лексикологічний і фразеологічний аналіз текстів, аналіз різних типів словників (тлумачних, синонімічних, фразеологічних).

Лекції та семінрські заняття спрямовані на те, щоб розвивати наукове мислення студентів, ознайомлювати їх з різними методами лінгвістичного дослідження; вчити вмінню робити самостійні висновки і спостереження над мовним матеріалом.

Самостійна робота з лексикології англійської мови передбачає вивчення певних розділів з використанням рекомендованої літератури. Проблеми, які досить ровно та всебічно викладені в рекомендованій літературі, але не знайшли повного відображення за браком часу на лекціях, також розглядаються студентам самостійно.

Студентам, які виявили інтерес до проблем англійської лексикології, рекомендується поглибити свої знання при написанні курсових та дипломних робіт.

Курсові та дипломні роботи з лексикології мають на меті перевірку набутих знань студентами не лише з лексикології, а також з інших лінгвістичних дисциплін. Мета курсової роботи полягає і в перевірці практичних вмінь та навичок аналізу мовних явищ. Курсова робота повинна відобразити вміння студента стисло, логічно та лінвістично-граматно викладати матеріал у відповідності з вимогами до її оформлення курсові та дипломні роботи з лексикології повинні розглядати актуальні проблеми сучасної англійської мови, відповідати основним напрямкам науково-дослідної роботи кафедри лексикології та стилістики англійської мови та мати комплексний характер.

В ході навчального процесу здійснюється поточний контроль знань студентів у формі самостійних робіт та тестування з усіх учбових тем (всього 70 годин).

Усному іспиту з лексикології англійської мови передує виконання заключного тексту, спрямованого на перевірку глибини знань з лексикології та рівня сформованості базових навичок лексикологічного аналізу мовних явищ.

Усний іспит проводиться згідно екзаменаційними білетами, кожний з яких включає три питання:

Оцінка за тест враховується під час усного іспиту та впливає на загальну оцінку, яка базується на наступних критеріях:

“Відмінно”:

 1. Глибокий та повний виклад теоретичних положень у бездоганній мовній формі. Уміння виділити, вірно сформулювати основні теоретичні проблеми, що пов’язані з зазначеним у першому питанні явищем.

 2. Повне розкриття змісту та значимості конкретного лексичного явища наведення його дефініцій та критеріїв класифікацій лексичних функцій з наведенням прикладів, що ілюструють це явище. Відповідь у бездоганній мовній формі.

 3. Вміння зробити цілісний лексикологічний аналіз уривку тексту, максимально повно визначивши лексикологічні явища, що характеризують цей уривок. При аналізі тексту допускається можливість 2-3 граматичних помилок.

“Добре”:

 1. Достатньо послідовне викладення теоретичного матеріалу у відповідній мовній формі. Допускаються незначні неточності у визначенні 1-2 понять.

 2. Досить повне розкриття змісту та значимості конкретного лексикологічного явища, точне визначення його функцій, яке не завжди супроводжується прикладами, що ілюструють його вживання.

 3. Вміння зробити цілісний лексикологічний аналіз уривку тексту. При аналізі тексту допускається можливість 3-5 помилок та однієї незначної лексичної помилки.

“Задовільно”:

 1. Досить поверхове викладення теоретичного матеріалу в задовільній мовній формі, яке вимагає від екзаменатора наведення додаткових питань. Допускається неточність у визначенні 2-3 понять.

 2. Неповне розкриття суті та значимості конкретного лексикологічного явища, невміння дати повну характеристику його фукцій та навести відповідні мовін ілюстрації.

 3. Невміння зробити лексикологічний аналіз уривку тексту, певні труднощі у визначенні лексичних явищ. При аналізі тексту допускається не більш 7-8 граматичних або лексичних помилок та не більш трьох змістовних.Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації