Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни "Культурологія" для студентів

Скачати
Методичні рекомендації
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА «ДИЗАЙН»


Рег. № __________________


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


до виконання самостійної роботи з дисципліни

"Культурологія"

для студентів

напряму підготовки 020210

галузі знань 0202

факультету


ІV курсу

Дизайн

Мистецтво

КібернетикаХерсон 2009


Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни "Культурологія" /професор В.Г. Чуприна ,
ст. викладач. С.І. Афанасьєва, О.П. Сандік, - Херсон. ХНТУ. 2009 р. 17 с.


Рецензент: _____________________________________


Затверджено

на засіданні кафедри дизайну

протокол № від . . 09 р.

Зав. кафедри О.В.Чепелюк

_________________________


Відповідальний за випуск:_________________________________


ВСТУП

Радикальна зміна вітчизняної освітньої парадигми в умовах стрім­кого реформування традиційних освітніх інститутів і усталених спо­собів педагогічної діяльності стимулює інтенсивні процеси формуван­ня принципово нового багатовимірного освітнього простору. Склад­на соціально-культурна ситуація ставить професіонала перед пробле­мою одночасного включення у різні види професійної діяльності у різних культурних спільнотах. Повноцінна самореалізація фахівця за таких умов залежатиме від його здатності виходити за межі вузь­копрофесійної життєдіяльності, вміння проектувати нові її способи і види адекватно до трансформування наявної соціокультурної си­туації. Взаємозв'язок освітніх і соціокультурних процесів актуалі­зує культурологічну освіту студента вищої школи як один з факторів професійної готовності до діяльності в сучасному динамічному світі.

Навчальна дисципліна “Культурологія” є складовою частиною повноцінної освіти дизайнерів-графіків. Основною метою вивчення предмету є питання культурології, які призначається для розширення професійного світогляду студента з освідомленням належності і причетності до світу через своє особисте, творче і національне “я”.

Вивчення предмету культурології, дає студентам можливість ознайомитись з витоками історичного розвитку, з напрямками, стилями, школами, митцями різних держав світу і нашого суспільства на протязі усього розвитку.

Отже, головною задачею культурології є виявлення загальних принципів та особливостей художнього світосприйняття, відкриття багатообразних форм функціонування відчуття краси, вивчення важливих рис естетичної творчості з метою формування цілісного, універсального світосприйняття, обґрунтування особливого світобачення системою ціннісних орієнтацій, підґрунтя яких складає здібність людини відрізняти Вічне від тимчасового.

Самостійна робота виконується студентами в період навчального процесу з даної дисципліни і є додатковим засобом навчання з використанням внутрішньої мотивації пізнання спеціальності.


1. ЗНАЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ


1.1. Мета самостійної роботи є вивчення додаткової інформації з різноманітних джерел - книжок, журналів, Інтернету, та закріплення отриманих знань з лекцій та практичних робіт. А також закріплення отриманих знань шляхом написання рефератів.


1.2. Значення самостійної роботи полягає в розвитку у студента мотивації вивчення конкретної теми за різними літературними джерелами, порівняльного аналізу матеріалу, навички формулювання питань для наступної дискусії в колективі і з викладачем. Розвиток необхідної якості фахівця - здатності до самоосвіти - є найважливішою складовою вищої освіти.


2. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОБОТИ


Самостійна робота з даного курсу полягає у опрацюванні теоретичного матеріалу за літературними джерелами та у оформленні звітів з практичних робіт.

Контроль за виконанням завдань з самостійної роботи здійснюється викладачем підчас опитування, та захисту рефератів на практичних заняттях, та лекціях.

Конкретні завдання з індивідуальної роботи видаються студентам у процесі навчання як доповнення до досліджуваного матеріалу на лекціях, лабораторних і ін. заняттях. Завдання з індивідуальної роботи отримують студенти, які бажають покращити свій результат і отримати більшу кількість білів при підведенні семестрових результатів.


Індивідуальна робота студентів передбачає написання рефератів за однією з вказаних нижче тем. Тема реферату обирається студентом за бажанням. Також студент може приймати участь у проведенні наукових досліджень з проблем культурології. Напрями наукової роботи формулює викладач, відповідно до проблем даної дисципліни, наприклад таких як –«Культурологічний аналіз Херсонщини», та інші.

3. САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТАТаблиця 1

Види самостійної та індивідуальної роботи

Рекомендована
література

Планові
терміни
виконання

Форми контролю

та звітності

Максимальна

кількість балів

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 (26 год.)

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ

Культура Київської Русі.Період феодальної роздрібненості України.

Згідно переліку п.9

1-5 тижні

Опитування

5

Козацька доба.

Побут та звичаї українського народу 13-19 ст.

Згідно переліку п.9

6-7 тижні

Опитування

5

Духовні пошуки 19 ст. у культурі України. Україна на зламі століть. Культура 20 століття.

Згідно переліку п.9

8-9 тижні

Опитування

5

Разом балів за обов’язкову СРС

15

2. ВИБІРКОВІ

(альтернативні завдання для підвищення рейтингу студента)

1. Написання реферату

Згідно переліку п.9


1-9 тижні

Захист

реферату


15

2. Участь у науковій роботі з культурології

Згідно переліку п.9


1-9 тижні

Захист

реферату

20

Разом балів за вибіркову СРС

35


4.ТЕМИ РЕФЕРАТІВ


Тема 1: Поняття культури| та предмету культурології|.

Структура культури|.

Виникнення і початкові етапи становлення людської культури.


Тема2: Особливості формування і загальна характеристика культур найдавніших цивілізацій Сходу.

2.1Культура Месопотамії.

Історія виникнення і розвиток.

Релігія і уявлення про загробний світ.

Суспільство наука та освіта.

2.2Культура Давнього Єгипту.

Періодизація історії Давнього Єгипту.

Міфологія, релігія і уявлення про загробний світ в культурі Давнього Єгипту.

Феномен влади в культурі Єгипту.

Наука в Давньому Єгипті.

Закони і традиції в Давньому Єгипті.

Побут і повсякденність в Давньому Єгипті.

Староєгипетські піраміди.

Тема 3: Культура стародавнього і середньовічного Сходу.

3.1.Культура Китаю.

Історія виникнення.

Періодизація історичного і культурного розвитку.|

Етико-релігійні традиції Стародавнього Китаю.

Даосизм і конфуціанство.

Лєгізм, моїзм| та буддизм в Китаї.

Наука, писемність і література Китаю.

Архітектура та мистецтво.

3.2. Культура Індії.

Історія виникнення.

Періодизація історичного і культурного розвитку Стародавньої Індії.

Вєдізм.

Кастова система Стародавньої Індії.

Брахманізм, індуїзм, джайнізм| і буддизм.

Наука в Стародавній Індії.


Тема 4: Греко-римська Антична культура.

4.1Культура Стародавньої Греції.

Культурні особливості і загальна характеристика.

Періодизація історичного та| культурного розвитку.

Крито-мікенський період.

Гомерівський період.

Архаїчний період.

Класичний період.

Період еллінізму.

4.2 Культура Стародавнього Риму.

Періодизація історичного| культурного розвитку Стародавнього Риму.

Царський період.

Період республіки.

Період Імперії.

Зародження християнства в Римській Імперії.


Тема 5: Витоки формування і особливості культури європейського середньовіччя.

5.1 Культура Європейського середньовіччя.

Передумови формування культури середніх століть.

Періодизація, загальна характеристика і особливості розвитку.

Роль християнства в культурі середніх століть.

Феномен середньовічного рицарства.|

Середньовічна Архітектура.

Світанок культури середньовіччя.

5.2. Витоки та особливості культури Візантії.

Виникнення Візантійської держави.

Загальна характеристика і культурні особливості.

Архітектура.

Світанок Візантійської культури.

Рух іконоборства. Падіння Візантії.


5.3 Культура Київської Русі.

Передумови формування і розвиток староруської культури.

Писемність.

Бібліотеки, школи, освіта і наукові знання.

Література, музика і архітектура.

Живопис, прикладне мистецтво,| чеканка.


Тема 6: Культура епохи Відродження і Нового часу.

6.1 Відродження і Реформації.

Загальна характеристика та | культурні особливості епохи Відродження.

Періодизація культури Відродження.

Проторенесанс.

Високе Відродження.

Пізнє Відродження.

Гуманістична спрямованість епохи.

Епоха Реформації.

6.2 Новий Час. Західноєвропейська культура 17 ст.|

Передумови формування європейської культури.

Формування і розвиток науки.

Художня культура Нового часу.

6.3. Західноєвропейська культура 18 ст|. Освіта.

Загальна характеристика і особливості епохи.

Розвиток науки епохи Освіти.

Гуманістична і соціальна спрямованість ідеології Освіти.

Стилі і напрями в художній культурі.


Тема 7: Європейська культура 19-20 ст.

7.1 Культура західної Європи 19 ст|.|

Загальна характеристика і культурно-національні особливості.

Стилі і напрями в художній культурі.

Розвиток західноєвропейської науки 19 ст|.|

7.2 Західноєвропейська культури 20 ст|.|

Загальна характеристика і культурні особливості світосприймання.

Стилі і напрями в художній культурі 20 ст|.|

Феномен масової культури.

Криза культури і глобальні проблеми людства.


Тема 8: Становлення Української культури 13-16 ст|.|

8.1 Витоки формування української культури.

Освіта культури 13-14ст.| Книгопис.

Освіта 15-16ст|. Поширення перших друкарських книг.

Література та народна словесність.

Літописання і світська| література.

Образотворче мистецтво і архітектура України.

Музика і театр.

8.2 Культура України 16-17 ст|.|

Освіта і наука.

Книгодрукування в Україні.

Фольклор і література.

Розвиток музики і театру.

Архітектура і образотворче мистецтво.


Тема 9: Культура України 17-| 20ст|. Побут та звичаї.

9.1Культура України 17-18 ст|.

Утворення науки та | книгодруку.|

Усна народна творчість та | література.

Театр, музика і архітектура.

Живопис і декоративно-прикладне мистецтво.

9.2 Побут і звичаї українського народу 13-| 18 ст|.|

Житла і господарські будови.

Землеробство і ремісничі знаряддя праці.

Транспорт, шляхи та сполучення | середньовіччя.

Знаряддя землеробства, ремесла і промисли.

Одяг і взуття.

Національна кухня.

Обряди і звичаї.

Народний календар, свята і вірування.

9.3 Культура 19 ст. |

Умови розвитку культури та початок культурного| відродження.

Розвиток літератури і театру.

Стилі і напрями в художній культурі.

Наука і освіта.

9.4Культура 20 ст.

Умови розвитку.

Ташизм, поп-арт, гіперреалізм, , графіті, трансавангард, неоекспресіонізм. Відеомистецтво, театральне видовище, література.


5. ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТУ ПО ДИСЦИПЛІНІ "КУЛЬТУРОЛОГІЯ" ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4-ГО КУРСУ

Реферат повинен бути набраний і роздрукований при використанні текстового редактора Microsoft Word і займати по обсягу не менше 10 сторінок друкованого тексту формату А4.

Основними розділами реферату повинні бути наступні:

Весь текст реферату розміщається на аркуші формату А4 причому поля повинні бути наступними: верхнє, нижнє, ліве - 2 см; праве - 1 см. Від краю до верхнього і нижнього колонтитула - 1,25 см. Нумерація сторінок починається з другого аркуша (Зміст) і проставляється по центру сторінки.

Зміст. У зміст виносяться розділи і підрозділи основного тексту, і оформляти його необхідно за допомогою таблиці, що складається з двох стовпців: назва розділу і номер сторінки. Якщо у вашому тексті буде присутній додатки їх теж виносять у зміст із вказівкою номера сторінки .

Основна частина. В основній частини реферату повинно бути розкрито повністю все розділи теми. Основний шрифт набраного тексту - Times New Roman, розмір шрифту - 12, накреслення - звичайне.

Усі заголовки, використані в основному тексті повинні бути одного стилю оформлення: стиль - Заголовок 1, шрифт - Arial, розмір шрифту - 14, накреслення - напівжирний, вирівнювання - по центру, інтервал - 6 пт, усі букви заголовні. Якщо ви використовуєте свій стиль, ви повинні створити його за допомогою команди ФорматСтиль і застосувати його до всіх заголовків основної частини реферату.

Форматування абзацу повинне мати наступні параметри:

У тексті допускається виділення шрифту основного тексту накресленням або напівжирний, або курсив.

Якщо ви використовуєте в тексті перерахування, то вони повинні бути оформлені за допомогою команди ФорматСписок.

У рефераті повинні бути присутнім зображення, що повинні бути у форматі .JPEG і розташовуватися усередині тексту. Після закінчення головних розділів проставляється Розрив сторінки.

Список використаних джерел повинен містити не менше 5 джерел.

При здачі реферату необхідно мати роздрукований реферат, скріплений у файлі й електронній версії на диску. При виставлянні оцінок в рефераті будуть враховані акуратність, грамотність, змістовність.

ДОДАТОК 1


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА «ДИЗАЙН»


Реферат

з дисципліни

"Культурологія"

на тему

"Побут і звичаї українського народу 13-| 18 ст|. "


Розробив

студент гр. 4Д1

Перевірив

викладачД.М Іванов


О.П. СандікХерсон 2009

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. О.І.Власенко, Ю.В.Зайончковський.«Культурологія», Харьков Парус 2006р.

 2. В.Ф. Мартінов «Світова художня культура», Мінськ тетрасистемс 2000р.

 3. Е.Г. Яковлєв «Естетіка, искусствознание, религиоведение», Москва 2003р.

 4. Е.П. Львова, А.В. Сарабьянов, «Світова художня культура» .

 5. Е.П. Кабкова, Н.Н. Фомина, в 2х томах, «ХІХ – ХХ століття».

 6. С.А. Токарев «Релігія в історії народів світу.», М. из-во політичною лит-ры 1986р.

 7. А.Ф. Фатейко «Культурологія», К.: Відавніцтво «Просвіта», 2000р.

 8. В.И. Вернадский. «Наукова думка| як планетарне явище», Москва, 1991р.

 9. «Антична культура: Словник-довідник», Москва, 1995р.

 10. Л.Віннічук «Люди, нрави| та звичаї| Стародавньої Греції і Риму»,Москва, 1988р .

 11. Я.Є. Боровський « Походження Києва|: Історичні нариси»|. Київ|, 1981р.

 12. И.Р. Григулевич « Інквізиція», Москва, 1985р.

 13. Бранский В.П. « Мистецтво і філософія», Київ, 1999 р.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації