Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять с. 13 23

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


ДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ


ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ імені Е.О. Дідоренка


КАФЕДРА українознавства


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник

начальника інституту

з навчальної-методичної

та наукової роботи

полковник міліції

______________/В.В. Пашутін/

“___”____________20__р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Історія української культури


Напрям підготовки ­– «Правознавство» 6.030401

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

для студентів 1 курсу факультету права денної форми навчання


УЗГОДЖУЮ

Начальник НМВ

полковник міліції

______________/О.П. Солоніна/

"____"____________20 __р.


Донецьк 2011


Зміст робочої програми


Структура програми........................................................................................... с. 4

Анотація.........................................................................................................с. 5 – 7

Темплан..........................................................................................................с. 8 – 9

Зміст робочої програми.............................................................................с. 10 – 13

Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять.....с. 13 – 23

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи...............................с. 23 – 26

Система оцінювання знань з курсу..........................................................с. 26 – 27

Форми та методи контролю......................................................................с. 27 – 28

Література..........................................................................................................с. 29


Робоча програма навчальної дисципліни "Історія української культури"

для студентів 1 курсу факультету права денного відділення

Напрям підготовки ­– «Правознавство» 6.030401

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»


Підготовлена кандидатом філологічних наук, доцентом кафедри українознавства Сабельниковою Т.М.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри українознавства

(протокол № 6 від 09.06.2011)


Завідувач кафедри

українознавства

к. філол. н., доцент О.В. Рогожкин


СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ


Навчальної дисципліни "Історія української культури"

для студентів 1 курсу факультету права денного відділення

Напрям підготовки ­– «Правознавство» 6.030401

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»


ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр

Обов’язкова чи за вибором Обов’язкова

Курс 1

Семестр 1

Загальна кількість годин 72

За підсумком годин:

аудиторних 32

позааудиторних 40

Кількість кредитів 2


Кількість модулів 2

Кількість тем 8

Модульний контроль (кількість) 2

Лекції (кількість годин) 16

Семінарські заняття

(кількість годин) 16

Самостійна робота реферат, ілюстроване повідомлення про

коротка характеристика пам’ятки української культури або

мультимедійна презентація

(кількість годин) 40

Вид контролю Іспит1.Анотація


1.1. Мета навчальної дисципліни:

радикальна зміна вітчизняної освітньої парадигми в умовах стрімкого реформування традиційних освітніх інститутів і усталених способів педагогічної діяльності стимулює інтенсивні процеси формування принципово нового багатовимірного освітнього простору. Складна соціально-культурна ситуація ставить професіонала перед проблемою одночасного включення у різні види професійної діяльності у різних культурних спільнотах. Отже, мета курсу «Історія української культури» полягає у формуванні у майбутніх фахівців здатності виходити за межі вузькопрофесійної життєдіяльності; вміння проектувати нові її способи і види адекватно до трансформування наявної соціокультурної ситуації.


1.2. Основні завдання навчальної дисципліни:

Дати студентам ґрунтовні й систематичні знання з теоретичних проблем культурології, про основні ціннісні орієнтації різних періодів української культури, про особливості української культури в контексті світової; ознайомити студентів із найвизначнішими досягненнями української культури; виховувати повагу до світової та української культури; сприяти формуванню уявлень майбутніх фахівців про себе як про суб’єктів культурно-історичного процесу, творців культурних цінностей, що є важливим для здатності адаптуватись до суперечливих умов сучасного буття, протистояти негативним впливам масового середовища, тобто для становлення особистості в її цілісності.


1.3. Предмет навчальної дисципліни:

предметом курсу «Історія української культури» є смисли, втілені у результатах культурної діяльності українців, які складаються в реальному історичному просторі та часі й відображають неповторний соціально-культурний досвід існування спільноти. Опанування людської культури можливе лише за умови формування ціннісного ставлення особистості до дійсності.


1.4. Зв’язки з іншими навчальними дисциплінами:

Навчальна дисципліна "Історія української культури" має тісний зв’язок з такими дисциплінами, як "Історія України", бо розглядає проблему духовного життя людини і суспільства у різних національних та історичних картинах світу; "Релігієзнавство", бо релігія – одна з основних ланок культури; "Філософія", оскільки для раціонального осмислення культури використовує ідеї та методи філософії; "Етика та естетика", адже культура виступає універсальним фактором саморозвитку людини, сприяє її соціалізації, разом з тим не мислиться без найзначніших досягнень мистецтва; "Українська мова професійного спрямування", бо у мові в закодованій формі сконцентровано культуру нації.


1.5. Зміст навчальної дисципліни:


Модуль № 1. Сутність та сенс культури. Культура на українських землях у найдавніші часи та в добу Середньовіччя

Тема № 1. Предмет і завдання курсу "Історія української культури". Сутність та сенс культури

Тема № 2. Культура на українських землях у найдавніші часи

Тема № 3. Міфологічний простір слов’янського язичництва. Культура Київської Русі

Тема № 4. Культура України в ХІV – на початку ХVІІ ст.


Модуль № 2. Українська культура Нового та Новітнього часу

Тема № 5. Культура України другої половини ХVІІ – кінця ХVІІІ ст.

Тема № 6. Культура України ХІХ ст.

Тема № 7. Культура України на зламі століть (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Тема № 8. Культура України ХХ – ХХІ ст.


1.6. У результаті вивчення навчальної дисципліни "Історія української культури" студенти повинні знати:

- сутність поняття культури, її структуру в системі загальних понять і категорій;

вміти:


1.7. Складовою самостійної роботи студентів є опрацювання додаткового теоретичного матеріалу, ознайомлення з найвизначнішими досягненнями української культури.


Програму розраховано на 72 години, або 2 кредитиЗАТВЕРДЖУЮ

завідувач кафедри

українознавства

___________О.В. Рогожкин

«____»____________2011 р.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з курсу

«Історія української культури»

на 2011-2012 навчальний рік

складено на підставі програми, затвердженої на засіданні кафедри «__»_______________2011 р.

розглянуто та схвалено на засіданні кафедри «__»_______________2011 р.

групи № 107 – 112

семестр 1

факультет права

курс 1

Назва тем


Усього годин

Кількість годин

аудиторної роботиСам.

роботаПримітка

зокрема

Лекції

Сем.


1

2

4

5


6

7

Модуль 1. Сутність та сенс культури. Культура на українських землях у найдавніші часи та в добу Середньовіччя

36

8

8

20
Тема 1. Предмет і завдання курсу. Сутність та сенс культури

9

2

2

5
Тема № 2. Культура на українських землях у найдавніші часи

9

2

25
Тема № 3. Міфологічний простір слов’янського язичництва. Культура Київської Русі

9

2

25
Тема № 4. Культура України в ХІУ – на початку ХУІІ ст.

9

2

2

5
Модуль № 2. Українська культура Нового та Новітнього часу

36

8

820
Тема № 5. Культура України другої половини ХУІІ – кінця ХУІІІ ст.

9

2

2

5
Тема № 6. Культура України ХІХ ст.

9

2

25
Тема № 7. Культура України на зламі століть (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

9

2

25
Тема № 8. Культура України ХХ – ХХІ ст.

9

2

2

5
Усього годин:

72

16

16

40
Вид контролю:

іспитГолова ПМК Т.М. Сабельникова

3.Зміст робочої програми за темами курсу


Модуль № 1. Сутність та сенс культури. Культура на українських землях у найдавніші часи та в добу Середньовіччя


Тема № 1. Предмет і завдання курсу "Історія української культури". Сутність та сенс культури


Предмет курсу «Історія української культури». Багатовимірність поняття «культура». Поняття «менталітет». Його ознаки. Структурні частини культури – залежно від видів діяльності – матеріальна, духовна, політична; залежно від носіїв – світова, національна, субкультура. Форми культури – елітарна, масова, народна. Функції культури у суспільстві: пізнавальна, інформативна, акумулятивна, світоглядна, комунікативна, регулятивна, аксіологічна, виховна. Особливості культурної еволюції. Періодизація культурно-історичного процесу людства та української культури.


Тема № 2. Культура на українських землях у найдавніші часи

Періодизація кам’яного віку.

Головні ознаки первісної культури:

Сліди перебування первісної людини на території України.

Неолітична революція та її роль у культурі людства. Основні надбання людства у період неолітичної революції: перехід до продуктивних форм господарювання, осілий спосіб життя, збільшення кількості населення, формування етносів і націй, поява ремесел, формування у людини абстрактного мислення, поява писемності, формування релігійного культу.

Землеробські традиції у давні часи на території України: трипільська культура, білогрудівська та чорноліська культури. Культури кочових племен: скіфів і сарматів. Зв’язки з античним світом.


Тема № 3. Міфологічний простір слов’янського язичництва. Культура Київської Русі


Світогляд давніх слов’ян. Їхні релігійні вірування та міфологія. Релігійний календар давніх слов’ян. Пантеон слов’янських богів та божества нижчого рангу. Цикли міфів за сюжетними лініями: космологічні, теогонічні, антропогонічні, тотемічні, есхатологічні, календарні, історичні. Дві групи релігійних вірувань: обожнення природи і культ роду. Залишки язичницьких вірувань у сучасній культурі українців.

Хронологічні межі культури Київської Русі. Основа культури Київської Русі – дохристиянська культура східнослов’янських племен та християнська релігія. Місце культури Київської Русі у європейській культурі. Особливості християнства у Київській Русі. Розвиток книжної справи. Перекладна (церковні піснеспіви-канони, стихирі, кондаки, ікоси візантійських авторів патріарха Софронія, Іоанна Дамаскіна, Григорія Нізіанзина, Іоанна Златоуста тощо; апокрифи; житійну літературу (житія Іоанна Златоуста, Олексія, чоловіка Божого тощо); патерики (Єгипетський, Єрусалимський тощо); природничо-наукову літературу ("Шестоднев" Іоанна Екзарха, "Християнська топографія" Козьми Індикоплова); історичну літературу (хроніки Іоанна Малали, Георгія Амартоли, Георгія Синкела); повісті ("Александрія", "О разоренії Іерусалима" Йосифа Флавія, повість про Акира Премудрого тощо) та оригінальна література (твори церковної публіцистики "Повчання до братії" Луки Жидяти, "Слово про закон і благодать" Іларіона, "Посланіє пресвітеру Фомі" Клима Смолятича тощо; "повчання" ("Повчання" Володимира Мономаха, послання Феодосія Печерського до князя Ізяслава Ярославича); житійна література (прославлення подвигу хрестителів Русі, "рівноапостольних" княгині Ольги та її онука князя Володимира, твори про Бориса і Гліба); літописання ("Повість врем’яних літ"); "Слово о полку Ігоревім").

Храмове будівництво на Русі (собор Богородиці – "десятинна" церква та Софійський собор у Києві; П’ятницька церква у Чернігові, Пирогоща та Кирилівська церква у Києві, церква Благовіщення у Чернігові).

Традиції іконописного мистецтва.

Музична культура.

Декоративно-прикладне мистецтво.


Тема № 4. Культура України в ХІV – на початку ХVІІ ст.


Соціально-політична ситуація в Україні ХІУ – початку ХУІІ ст. Кревська Унія і полонізація українських земель та експансія католицизму. Люблінська унія.

Відновлення економічних і культурних зв’язків українських земель із західними державами. Вплив ідей європейського Відродження, зокрема поширення гуманізму, на українську культуру.

Освіта і книгодрукування. Єзуїтські колегії (у Ярославлі (1574 р.), Львові (1608 р.), Луцьку (1614 р.), Києві (1647 р.), Кам’янці-Подільському, Вінниці, Перемишлі тощо). Українці, що здобули вищу освіту у європейських університетах і посіли вагоме місце у європейській культурі - Юрій Дрогобич, Павло Процелер (Русин), Станіслав Оріховський-Роксолан.

Острозький культурно-освітній центр, Львівська і Київська братські школи, Київська колегія, Києво-Могилянська академія. Церковні братства. Полемічна література.

Видатні діячі культури ХІУ – початку ХУІІ ст. – Петро Могила, Мелетій Смотрицький, Касіян Сакович, Захарія Копистянський та ін.

Українські видання Краківської друкарні Швайпольта Фіоля ("Осьмигласник", "Тріодь цвітна", "Часословець"). Український першодрук – "Апостол", надрукований у 1574 р. Іваном Федоровим у Львові. Видавнича діяльність І. Федорова. Діяльність Львівської братської друкарні.

Характерна риса української літератури, що видавалася в умовах Великого Польсько-Литовського князівства, – утвердження ідей громадянського гуманізму, тобто ідей спільного блага громади, піднесення авторитету рідної мови, виховання молоді на принципах патріотизму.


Модуль № 2. Українська культура Нового та Новітнього часу


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації