2008 умови вступу на маґістерські програми Наукма «менеджмент в охороні здоров’Я» «охорона громадського здоров’Я»

Скачати
Документи
2008

УМОВИ ВСТУПУ

на маґістерські програми НаУКМА

«МЕНЕДЖМЕНТ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я»

«ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я»

присвоювана кваліфікація – 8.050201

маґістр менеджменту організацій


І. Конкурсний відбір на програму здійснюється за кількістю балів, отриманих за:


ІІ. Письмовий іспит зі спеціальності передбачає перевірку знань вступників щодо основних демографічних тенденцій, динаміки показників здоров’я населення, функціонування системи охорони здоров’я в Україні та пріоритетних напрямів її функціонування, а також основ менеджменту.


Питання для підготовки до іспиту:


 1. Які тенденції показників здоров’я спостерігалися протягом другої половини ХХ сторіччя в світі?

 2. Дайте оцінку соціально-економічних показників, розкрийте основні демографічні тенденції в Україні.

 3. Охарактеризуйте показники здоров’я населення в Україні, проаналізуйте та прокоментуйте причини смертності.

 4. Як ВООЗ прогнозує розвиток стану здоров’я у світі у першій чверті ХХІ сторіччя? Які з тих прогнозів мають значення для України?

 5. В чому різниця змін стану здоров’я в країнах з різними показниками соціально-економічного розвитку згідно зі Світовим Звітом про Здоров’я 1998 року?

 6. Одною з проблем глобального здоров’я є нерівність щодо здоров’я між країнами з високими та низькими доходами. В чому вона полягає згідно зі Світовим Звітом про Здоров’я 2003 року?

 7. Які мінімальні вимоги до систем охорони здоров’я, що дозволяють зменшити нерівність щодо стану здоров’я та доступності медичних послуг, передбачені Світовим Звітом про Здоров’я 2003 року?

 8. Які стратегії подолання епідемії ВІЛ/СНІД пропонує Світовий Звіт про Здоров’я 2004 року?

 9. Що включає в себе континуум допомоги від вагітності та пологів до дитинства згідно зі Світовим Звітом про Здоров’я 2005 року? Як Ви оцінюєте втілення його принципів в Україні?

 10. Які показники можна використовувати для оцінки здоров’я матері та дитини в країні? Як ці показники розрізняються в розвинених та бідних країнах?

 11. Які проблеми забезпечення кадрами охорони здоров’я зазначаються в Світових Звітах про Здоров’я 2005 та 2006 років? Які з тих проблем, на Ваш погляд, мають місце також і в Україні?

 12. Які механізми забезпечення фінансового захисту пацієнтів та загального доступу до медичної допомоги пропонуються в Світових Звітах про Здоров’я 2005 та 2006 років?

 13. Опишіть організаційну структуру системи охорони здоров’я в Україні.

 14. Проаналізуйте принципи політики охорони здоров’я України.

 15. Дайте оцінку системи управління охорони здоров’я України на національному та місцевому рівнях.

 16. Опишіть систему планування надання послуг в охороні здоров’я, дайте оцінку.

 17. Опишіть та прокоментуйте основну регуляторну базу системи охорони здоров’я в Україні.

 18. Опишіть тенденції децентралізації в системі охорони здоров’я України: розподіл функцій між центральним та регіональним рівнями.

 19. Проаналізуйте систему фінансування охорони здоров’я та оплати праці; зазначте основні протиріччя та проблеми.

 20. Проаналізуйте джерела та структуру витрат на охорону здоров’я, охарактеризуйте тенденції.

 21. Проаналізуйте систему надання медичних послуг в Україні: первинної, вторинної (амбулаторної та стаціонарної), третинної (високоспеціалізованої), екстреної та невідкладної медико-санітарної допомоги.

 22. Опишіть структуру та функції Державної санітарно-епідеміологічної служби; проаналізуйте діяльність з профілактики захворювань та сприяння здоров’ю.

 23. Дайте оцінку стратегії та впровадженню реформ сектору охорони здоров’я в Україні.

 24. В чому полягають функції й ролі менеджера.

 25. В чому полягають відмінності управління на різних рівнях?

 26. Стисло опишіть розвиток теорій/шкіл управління.

 27. Опишіть суть процесного підходу до управління.

 28. В чому суть системного підходу в управлінні?

 29. Що таке ситуаційний підхід в управлінні?

 30. Структура організацій: висока та плоска, характеристики організацій з різними типами структури. Яка структура є типовою для закладів охорони здоров’я?

 31. Які характеристики зовнішнього середовища організації враховують? Що включають середовища прямого та опосередкованого впливу?

 32. Яким чином відбувається прийняття рішень? Опишіть етапи раціонального прийняття рішень.

 33. Яка різниця між повсякденними рішеннями та управлінськими? Які фактори впливають на прийняття рішень?

 34. Що таке стратегія, місія організації, стратегічне планування?

 35. Що таке мотивація? Які види мотивації виділяють?

 36. Опишіть суть відомих Вам теорій мотивації.

 37. Які види контролю Вам відомі? Які характеристики ефективного контролю?

 38. Що таке групова динаміка?

 39. В чому полягає Хоторнський ефект? Яким був його вплив на теорію управління?

 40. Що таке команда? Як підвищити ефективність команд?

 41. Що таке лідерство? Які теорії лідерства існують?

 42. Які стилі/класифікації лідерства Вам відомі?

 43. Що таке влада? Які є типи влади?

 44. Якими є типи, причини, наслідки конфліктів?

 45. Як управляти конфліктами?

 46. Що таке стрес і які причини стресів відомі?Література:


 1. Лехан В., Рудый В., Нолт Е.. Системы здравоохранения в переходном периоде: Украина. Копенгаген, Европейское региональное бюро ВОЗ от имени Европейской обсерватории по системам и политике здравоохранения, 2004. (Lekhan V., Rudiy V., Nolte E. Health care systems in transition: Ukraine. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies, 2004)

 2. Мескон М.Ч., Альберт М., Хедуори Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ.-М.:Дело, 1998.-800 с.

http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/5688/

 1. Рудий В.М. Законодавче забезпечення реформи системи охорони здоров'я в Україні. К.: «Сфера», 2005. – 272 c.

 2. Тульчинский Т.Х., Варавикова Е.А. Новое общественное здравоохранение: введение в современную науку. Иерусалим:Amutah for education and Health, 1999. - 1049c.

 3. The world health report 1998 - life in the 21st century: a vision for all http://www.who.int/whr/1998/en/index.html. Є тексти звіту російською мовою по главах.

 4. The world health report 2003 - shaping the future http://www.who.int/whr/2003/en/index.html. Є огляд російською мовою http://www.who.int/entity/whr/2003/en/Overview-ru.pdf

 5. The world health report 2004 - changing history http://www.who.int/whr/2004/en/index.html. Є огляд російською мовою http://www.who.int/entity/whr/2004/en/overview_ru.pdf

 6. The world health report 2005 - make every mother and child count http://www.who.int/whr/2005/en/index.html Є огляд російською мовою http://www.who.int/entity/whr/2005/overview_ru.pdf

 7. The world health report 2006 - working together for health. http://www.who.int/whr/2006/en/index.html Є огляд російською мовою http://www.who.int/entity/whr/2006/06_overview_ru.pdfIII. Співбесіда передбачає дискусію в межах питань білету або додаткових питань, перевірку відповідності знань, попереднього досвіду, мотивації та особистісних рис вступника до вимог маґістерської програми зі спеціальності “Менеджмент в охороні здоров’я” та, зокрема до виконання наукової роботи. Враховуються додаткові публікації, в тому числі тези доповідей на конференціях. Враховується також науковий рівень поданих публікацій.

Переваги при вступі надаватимуться особам, що мають управлінський досвід в галузі охорони здоров’я, мають ідеї щодо реалізації інноваційного практичного або наукового проекту.


ІV. Вcтупний іспит з української мови складається з двох частин: диктанту та редагування 10 речень. Необхідною умовою позитивної оцінки є грамотність викладу, ґрунтовне знання нині чинного «Українського правопису», а також успішне засвоєння лінґвістичниго курсу

«Ділова українська мова та культура мовлення».

Курс передбачає засвоєння орфоепічних та правописних норм, граматичних і синтаксичних особливостей української мови, специфіки ділового мовлення, основ практичної стилістики з урахуванням майбутньої спеціалізації.


ЛІТЕРАТУРА:

 1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К. 1994.

 2. Андрухович Юрій. Орім свій переліг ... і сіймо слово. //“Урок української ”, 2001.

 3. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів, 1994

 4. Вирган І.О., Пилинська М.М. Російсько-український словник сталих виразів. – Харків, 2000.

 5. Головащук С.І. Російсько-український словник сталих словосполучень. – К., 2001.

 6. Дзюба Іван. Сучасна мовна ситуація в Україні. //“Урок української ”. – 2000. – № 10

 7. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. – К., 1993.

 8. Караванський С. Пошук українського слова або боротьба за національне “Я”.- К., 2001.

 9. Культура української мови. / За ред. В. Русанівського/. – К., 1990.

 10. Масенко Л.Т. Мова і політика. – К., 1999.

 11. Молдованов М.І., Сидорова І.М. Сучасний діловий документ. – К., 1992.

 12. Новий російсько-український словник-довідник. – К., 1999.

 13. Новий тлумачний словник української мови. : В 4-х тт. – К., 1998.

 14. Орфографічний словник української мови. – К., 1994.

 15. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. Практичний посібник. – К., 1998.

 16. Півторак Григорій. Походження українців, росіян, білорусів та інших мов. – К., 2001.

 17. Півторак Григорій. Українці: звідки ми і наша мова. – К.: Наукова думка, 1993.

 18. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української літературної мови. – К., 1992.

 19. Пономарів О.Д. Культура слова. Мовностилістичні поради. – К., 1999.

 20. Русско-украинский словарь : В 3-х тт. – К., 1977

 21. Сербенська О., Волощак М. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем. – К.,2001.

 22. Словник іншомовних слів. – К., 2002

 23. Словник української мови: В 11-ти тт. – К., 1971-1981.

 24. Словник синонімів української мови.: В 2-х тт. – К., 1999-2000.

 25. Ткач Л. Стверджуючись у мовомисленні. // “Урок української ”. – 2001. – №34

 26. Український правопис. – К., 2002.

 27. Українська мова. Енциклопедія. – К., 2000.

 28. Українсько-російський словник. – К., 1999

 29. Шевельов Юрій. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941) Стан статус. – Чернівці., 1998.

 30. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К., 2000.

 31. Ющук І.П. Практичний довідник з української мови. – К., 1998.


IV. Тест з англійської мови передбачає перевірку практичного володіння англійською мовою на рівні бакалаврських програм НаУКМА; оцінювання знань і навичок, здобутих бакалаврами (спеціалістами) в результаті успішного засвоєння курсу англійської мови. Письмовий тест з англійської мови складається з трьох розділів:

 1. Listening Comprehension - перевіряє уміння абітурієнта сприймати на слух інформацію монологічного або діалогічного характеру (визначення основної ідеї, вилучення конкретної інформації).


2. Reading Comprehension - перевіряє знання нормативної граматики та лексики рівня Upper-Intermediate Level.


3. Writing передбачає написання невеликого тексту (10 – 15 речень) на запропоновану тему, що перевіряє уміння грамотно і логічно викладати власну думку. Абітурієнт повинен мати уявлення про структуру (Introduction, Body, Conclusion) та типи письма (Narrative, Persuasive, Cause and Effect, Comparison and Contrast).


Рекомендована література

 1. Raymond Murphy. English Grammar in Use (Intermediate Level).

 2. Headway Intermadiate (Students Book + Workbook).

 3. The Heinemann English Grammar.

 4. Michael Vince. First Certificate Language Practice.

TEST


Section I. Listening

Part A

After you hear a sentence, read the choices (A-D) and choose the one which is the closest in meaning to the statement you have heard. Write your answer on your answer sheet. (5 points)  1. She knew the answer to the question.

  2. She was not prepared for class.

  3. She had read the material, but she didn't know the answer.

  4. Even though she hadn't read the material, she knew the answer.  1. Eight people returned their forms.

  2. Only thirty people received the evaluation forms.

  3. Thirty people returned the evaluation forms.

  4. Sixty people filled out the evaluation forms.


Part B

Listen to the text, then read the statements and choose the correct answer to each question. (5 points)

 1. When did the first award ceremony take place?

  1. 1968

  2. 1901

  3. 1962

  4. 1895

 1. Why was the Nobel Prize established?

  1. to resolve political differences

  2. to honour the inventor of dynamite

  3. to spend money

  4. to recognize worthwhile contributions to humanity


Section II. Reading.

Read the text below and ten questions about it. Choose the best answer to each question.(10 points)


Someone with a great desire to learn is said to be highly motivated. Motivation is very important in what one learns and how quickly one learns it. A motivated person will generally learn faster and more efficiently than an unmotivated one. To learn efficiently, a person must intend to learn (intentional learning). However, incidental learning — learning that is not intended but which results simply from exposure to material — sometimes does occur. The degree of incidental learning does not approach that of intentional learning in real-life situations.

To what extent motives aid learning is undecided. Motives do contribute as incentives to performance of what has been learned. If an individual expects to be rewarded for doing well, performance (perhaps on a test) may improve. It also may worsen, if the fear and anxiety over not passing is great enough. Human motives in relation to learning are so varied and complex that controlled experiments to analyze them are virtually impossible.


 1. According to the passage, which of the following is true about incidental learning?

  1. More learning is incidental rather than intentional.

  2. Incidental learning is caused by a desire to become more educated.

  3. Less learning is incidental rather than intentional.

  4. Incidental learning is superior to intentional learning.

 2. According to the passage, which of the following is true about motivation and learning?

  1. The connection between motives and learning is clearly known.

  2. The expectation of reward always leads to increased performance.

  3. The connection between motives and learning is too complex to precisely analyze.

  4. There is absolutely no connection between motives and learning.


Section III. Grammar

Part A. Choose the most suitable word or phrase to complete each sentence. (10 points)

 1. ________ the salary meets my expectations, I will accept the job offer.

  1. Due to

  2. Even if

  3. Provided that

 2. The professor told me that I was doing well, _______ my final grade was awful!

  1. so

  2. therefore

  3. in spite of

 3. Each of the reference _________ available in the University library.

  1. books on that list is

  2. books on that list are

 1. book on that list is


Part C.

Complete each sentence with the most suitable phrase or word. (10 points)

You may have to _______ the fact that a good job can be difficult to find.

come up with

face up to


go over

call off


Most young people want to _____ more about environmental problems.

look up

deal with

make out

find out


Part D.

Chose the correct form of the verb and write it down on your answer sheet. (10 points)

The text was no problem at all. It couldn't / mustn't have been easier in fact.

I might / should suppose your job is rather difficult.

It was strange that you should / must have been staying in the same hotel last year.

Why are you home so early? – I needn't have worked / didn't have to work this afternoon.

I don't know, he should / might have got lost.


Part E.

Choose the correct completion. (10 points)

Were you at the race yesterday? I ____ you there.

haven't seen

didn't see

wasn't seeing

Nicky, please don't interrupt me. I ____ to Grandma on the phone. Go play with your trucks.

talk

have talked

am talking


Section IV. Writing.

Write a paragraph (12-15 sentences) on the topic proposed. Use specific examples and details to support your answer. (20 points)


VІ.Перелік документів:

Заповнена вступна анкета

Диплом та додаток до диплома або нотаріально завірені копії

Копія довідки про ідентифікаційний номер

6 фотокарток, розміром 3х4

Медична довідка за формою ф-086/о

Копія трудової книжки

1 рекомендаційний лист

Копія паспорта

Паспорт (мати з собою)


Вимоги до рекомендаційного листа:

а) Лист потрібно заклеїти в окремий конверт.

б) Лист необхідно адресувати керівнику Школи охорони здоров’я НаУКМА Гризі І.М.

в) В листі необхідно зазначити прізвище, ім’я та по батькові, посаду (вчений ступінь, звання), адресу, телефон особи, що дає рекомендацію, та прізвище абітурієнта, якому дається рекомендація.

г) Обов’язково має бути вказано період, впродовж якого той, хто рекомендує, знає абітурієнта.

д) В довільній формі автор рекомендації повинен зазначити, чому, на його думку, абітурієнт може бути рекомендований для навчання на магістерській програмі “Менеджмент в охороні здоров’я”.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації