Методичні рекомендації

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра філософії і соціології


Рег. № 26/460 – 07.05.08


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів


з дисципліни: Філософія

для студентів: І курсу

напряму підготовки: 6.050102 Комп’ютерна інженерія

напряму підготовки: 6.050103 Програмна інженерія

галузі: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка

факультету: кібернетики


Херсон -2008 р.


Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів Філософія.

Укладач (і): ст. викладач Фролова М.Е., Владімирова Л.А.

Кількість сторінок: 22


Рецензент: доцент В.К. Коробов


Затверджено

на засіданні кафедри філософії і соціології

протокол № 10 від 23.04. 2008р.

Зав. кафедри _____________В.К. Коробов


Відповідальний за випуск Галіч Т.О.


1. Мета і завдання курсу:

Формування і розвиток сучасної світоглядно-методологічної парадигми неможливе без філософії як теоретичної основи людського світобачення, без розуміння філософії як життєвого завдання. Тому в наш часзначно зростає попит на оволодіння філософією як відповідним типом і способом мислення.


Філософія є однією з нормативних навчальних дисциплін. Вивчення курсу покликане забезпечити глибоке засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності, високу світоглядно-методологічну культуру студентів. Курс „Філософія” дає можливість студентам отримати необхідні системи знань сучасного рівня розвитку світової філософії та оволодіти умінням застосовувати філософські знання в безпосередній практичній та науковій діяльності.


Головна мета курсу: надання знань з філософії як світогляду людини, або сукупності поглядів на світ в цілому та ставлення людини до цього світу, в розумінні онтологічних, гносеологічних, аксіологічних, соціальних проблем буття.


Основні завдання курсу:


2. Основні вимоги до знань, вмінь та навичок студентів:


Студенти повинні вміти:

Викладання філософії базується на матеріалі середньої школи та на знаннях з таких дисциплін як історія України, історія української та зарубіжної культури, релігієзнавство, етика і естетика та інших. Разом з ними філософія виступає основою для формування сучасних світоглядних уявлень про сутність світу, буття, їхнього взаємозв’язку та взаємовідношення, створює передумови для раціонального осмислення студентами цілей і сенсу життя. Філософія є базою для вивчення низки спеціальних та загальноосвітніх дисциплін: політології, соціології, культурології, правознавства, основ економічних теорій, історії мистецтва та інших.


2. План самостійної роботи студентів.

Самостійна робота студентів (СРС) – це навчальна діяльність студента з виконання завдань викладача або за власним бажанням, яка спрямована на закріплення, розширення та оглиблення отриманих знань, а також засвоєння нового матеріалу без сторонньої допомоги.

У процесі самостійного вивчення матеріалу студенти мають засвоїти: відповідні розділи та окремі теми (згідно з програмою курсу) за джерелами, названими в списку літератури, а також самостійно відібраними студентами.

Самостійна робота студентів передбачає виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань (ІНДЗ). ІНДЗ представляють собою навчальний модуль, який виконується самостійно і оцінюється як частка навчального курсу з врахуванням у загальній оцінці за курс. Це надає вагомості данній роботі і робить її зміст вартісним.

ІНДЗ визначає зміст, технологію самостійної роботи студента та структурує її. Індивідуалізація роботи слухача виключає плагіат, списування, дублювання видів робіт та сприяє індивідуальній відповідальності за виконану роботу.

Самостійна робота студента може виконуватися у бібліотеці ХНТУ, а також у домошніх умовах.

Проміжний контроль самостійної роботи студента включає: рецензування доповідей та проведення колоквіумів; проведення тестувань для поточного контролю знань з відповідних змістових модулів.Види самостійної індивідуальної роботи

Рекоменд. література

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максим. кількість балів

1

2

3

4

5

1. Обов’язкові

Змістовий модуль 1 (28 годин)

Філософія, її зміст, особливості, та роль у суспільстві.

Робота з конспектом та доповнення теоретичного матеріалу за темою № 1.

1/77-127/,

2/87-104/,

3/87-93/
23-24

Зонд-тест10

Історія розвитку філософської думки у світі.

Робота з конспектом та доповнення теоретичного матеріалу за темами № 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Робота з першоджерелами.

1/35-45/,

2/470-474/,

3/425-444/24-26

1. Публічне повідомлення

2. Обговорення теми реферата.15

Разом балів за 1 модуль


25

Змістовий модуль 2 (26 годин)

Філософська онтологія. Свідомість. Діалектика.

Робота з конспектом за темами № 8, 9, 10.

1/283-310/,

2/501-521/


26-29

1. Експрес-тест

2. Публічне повідомлення.


5

Філософія пізнання.

Робота з конспектом за темою № 11.

1/128-184/,

2/50-64/,

3/61-92/,29-36

1. Експрес-тест

2. Публічне повідомлення


5

Соціальна філософія.

Робота з конспектами за темами № 13, 14.

1/35-45/,

2/335-346/,


36-40

1. Публічне повідомлення.

5

Разом балів за 2 модуль


15

Всього балів за СРС


40

II. Вибіркові

Виступ з додатковою доповіддю за індивідуальною темою дисципліни, на практичному занятті, конференції, науковому семінарі, олімпіаді та ін.
10

Разом балів за вибіркові види СРС

103. Методичні рекомендації до виконання плану СРС.


Тема 1. Філософія, її зміст, особливості, та роль у суспільстві.

Філософія, її гуманістичне призначення. Самовизначення людини в світі. Філософський плюралізм. Ідея мудрості. Основні функції філософії: світоглядна, пізнавальні, методологічна, критична, соціально-практична, функція культуротворення та індивідуалізації. Структура філософського знання. Філософія та культура. Світогляд як духовно-практичний феномен. Історичні типи світогляду.


Ключові поняття та терміни: філософія, життєві орієнтири, синкретичне мислення, дискурсивне мислення, рефлексія, онтологія, метафізика, натурфілософія, логіка, етика, естетика.

Завдання для самостійної роботи.

1. Яким чином специфіка проблем, що стоять перед філософією, робить її
"основною потребою нашого розуму"?

2. Яка кінцева мета філософських міркувань?

3. Назвіть функції філософії.

4. Поміркуйте над виразом: "філософія є філософуванням".

5. Охарактеризуйте структуру філософського знання.

6. Проaнaлiзyйтe взаємозв'язок філософії та культури.

 1. В яких життєвих ситуаціях людина найчастіше стискається із
  світоглядними питаннями ?

 2. Міфологія базується на дискурсивному мисленні, а філософія постає
  синкретичним духовним утворенням: (так чи ні?)

 3. Що таке світогляд?

 4. Назвіть історичні типи світогляду.

 5. Спробуйте пояснити, чому та на яких засадах може існувати релігійна
  філософія. Врахуйте те, що за певними суттєвими характеристиками
  філософія та релігія постають несумісними (наприклад, релігія базується на
  догматах - безсумнівних вихідних твердженнях, а філософія передбачає
  критичне мислення, що прагне доходити до останніх прояснень).

Література

 1. Бергсон А. Два источника морали и религии. - М, 1994.

 2. Бердяев Н.А. Истина и откровение. - С - Пб., 1996.

 3. Ильенков Э.В. Философия и культура. - М., 1991.

 4. Канетти Э. Масса и власть. - М, 1997.

5. Клике Ф. Пробуждающееся мышление. У истоков человеческого
интеллекта. - М., 1983.

 1. Лосев А.Ф. Дерзание духа. - М., 1998.

 2. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. - М., 1992.

 3. Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? - М, 1991.

 4. Франкл В. Человек в поисках смысла. - М., 1990.


Тема 2. Філософія Давнього Сходу. Антична філософія.

Культурно - історичні передумови виникнення філософії, "основний час". Своєрідність філософії стародавніх Індії та Китаю. Специфіка філософії Стародавньої Індії (чарвака, джайнізм, буддизм) та Китаю (конфуціанство, даосизм). Канонічні джерела староіндійської та давньокитайської філософії. Антична філософія, її своєрідність у порівнянні з філософією Стародавньої Індії та Китаю. Від Міфу - до Логосу. Від Хаосу - до Космосу. Космоцентризм античної філософії, її характерні риси, основні школи та напрями. Досокреатики: Мілетська школа, Піфагор, Геракліт, Емпедокл, Анаксагор, Демокріт. Елейська школа: Парменід і Зенон. Софісти і Сократ. Універсальні системи Платона і Аристотеля. Філософія епохи еллінізму: епікуреїзм, скептицизм, стоїцизм, неоплатонізм. Особливості античного мислення.

Ключові поняття та терміни: сансара, карма, брахман-атман, дао, інь та ян, космоцентризм, логос, субстанція, пантеїзм, атомізм, "ейдос", софістика, евдемонізм, кініки, гедонізм, апорія, стоїцизм, епікуреїзм, скептицизм, неоплатонізм.

Завдання для самостійної роботи.

1. В якому із напрямів східної філософії стверджується, що буття – це страждання?

2. Хто з античних філософів є автором концепції ідеальної держави? Назвіть основні школи та напрями античної філософії.

3. Філософські школи пізньої античності.

4. Виявіть наявність логічного зв'язку між ведійськими визначеннями
першоначал буття та вченням про сансару.

Література

 1. Антология мировой философии. В 4 т. - М., 1970. Т. 1.

 2. Асмус В. Античная философия. - М., 1989.

 1. Вернан Ж. -П. Происхождение древнегреческой мысли. -М., 1988.

 2. Виндельбанд В. Платон. - К., 1993.

 3. Кессиди Ф. Сократ. - М., 1988.

 4. Таранов П. 120 философов. Жизнь. Судьба. Учение. -Симферополь, 1997.

 5. Трубецкой С. Курс истории древней философии. - М., 1997.

 6. Чанышев А. Курс лекций по древней философии. - М., 1981.

 7. Чаттерджи С., Датта Д. Индийская философия. Пер. с англ. - М., 1994.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації