Ч.І. (для рівня B1 +) / За загальною редакцією проф. Корольової А. В. Київ 2007 Видавництво Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М.П.Драгоманова


АНГЛІЙСЬКА МОВА.

Підручник за модульно-рейтинговою

технологією навчання. – Ч.І. (для рівня B1 +)


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як підручник для студентів Інституту іноземної філології


Київ - 2007

Видавництво Національного педагогічного університету

ім. М.П.Драгоманова

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М.П.Драгоманова


АНГЛІЙСЬКА МОВА.

Підручник за модульно-рейтинговою

технологією навчання. – Ч.І. (для рівня B1 +) /

За загальною редакцією проф. Корольової А.В.


Київ - 2007

Видавництво Національного педагогічного університету

ім. М.П.Драгоманова

УДК 811.111 (075.8)

ББК 81. 432.1 я 73

К 64


Англійська мова. Підручник за модульно-рейтинговою технологією навчання. – Ч.1 (для рівня B1 +) / За загальною редакцією проф. Корольової А.В. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, 2007. – 300 с.

Автор проекту: старший викладач кафедри германського та порівняльного мовознавства Інституту іноземної філології НПУ імені М.П.Драгоманова Гладка І.А.

Креативний редактор : старший викладач кафедри германського та порівняльного мовознавства Інституту іноземної філології НПУ імені М.П.Драгоманова Гладка І.А.

Техничний редактор: старший викладач кафедри германського та порівняльного мовознавства Інституту іноземної філології НПУ імені М.П.Драгоманова Деревянко М.М.

Укладачі:

Старший викладач Гладка І.А. Fictions and drills

Ст. викладач Глєбова Ю.А.” My Family. The Article”

Кандидат філологічних наук, доцент Скубашевська О.С. “Houses. The noun “

Викладач Камінська В.С. “ The Bedroom. The Numeral”

Викладач Гудецька О.А.“ The Children’s room.”

Викладач Кальченко К.М. “ The Adjective”

Кандидат пед.наук, доцент Колодько Т.М. “The Sitting – room. The Pronoun”

Викладач Желобицька Т.В. “ The Kitchen. ”

Викладач Фурист Н.П. “The Adverb”

Викладач Радченко З.А. “The Bathroom. The Prepositions. The Particles”


Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів Інституту іноземної філології Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова.

(Лист № )


Це перший в Україні підручник, в якому на засадах сучасних досягнень різних методик викладання англійської мови запропоновано нову технологію навчання студентів англійської як другої іноземної мови в умовах модульно-рейтингової системи організації навчального процесу з урахуванням комунікативно-діяльнісного та водночас синергетичного (самоорганізаційного) підходів до навчання й вивчення іноземних мов.

Підручник складається з 4-х частин, перша з яких пропонується для внутрішньої вузівської апробації.

Рецензенти:

доктор.філол.наук, проф.кафедри перекладу Сумського державного

університету Швачко С.О.

докт.пед. наук, професор Романовський О.О.

канд.пед. наук, доцент, ст. наук. співробітник АПН України Редько В.Г.

канд. пед. наук, доцент Квасова О.Г.

доцент Гужва Т.М.

© Корольова А.В.

© Видавництво Національного педагогічного університету

ім. М.П. Драгоманова


ISBN

CONTENTS


  1. Module 1.”My Family. The Article. A Wonderful lamp”

  2. Module 2. “Houses. The Noun. Ali Baba and the 40 thieves”

  3. Module 3. “The children’s room. The Adjective. Ballads about Robin Hood”

  4. Module 4. “The Bedroom. The Numeral. Ballads about Robin Hood”

  5. Module 5. “The sitting – room. The Pronoun. The Headless Horseman”

  6. Module 6. “The Kitchen. The Adverb. The Headless Horseman”

  7. Module 7. “The Bathroom. The Prepositions. The Particles. Stories”Передмова

Викладання англійської як другої іноземної мови в умовах модульно-рейтингової системи навчання, де роль викладача варіюється від інформаційно-контролюючої до консультативно-координуючої, ставить нові завдання перед викладачами: забезпечити самоорганізацію роботи студента, спрямовану на його підготовку як людини нової генерації з високою іншомовною комунікативною компетенцією, здатної методично, педагогічно, філологічно доцільно застосовувати здобуті знання, уміння та навички в професійній діяльності. Для ефективності такої підготовки існує нагальна потреба у створенні нових технологій навчання іноземної мови саме як другої іноземної, а також спеціально призначеної для цього науково-методичної літератури та підручників.

Рівень володіння іноземною мовою на кінець 12-го класу загальноосвітнього навчального закладу відповідає рівню В1+ згідно з „Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання”.

Рекомендований для внутрішньовузівської апробації підручник «Англійська мова. Підручник за модульно-рейтинговою технологією навчання» призначений для подальшого теоретичного вдосконалення знань, умінь і навичок з англійської мови. Основна мета підручника – самоорганізувати та зорієнтувати діяльність студента на формування умінь системного та грунтовного засвоєння англійської та інших іноземних мов, сформувати у них навички самостійної роботи та бажання до професійного самовдосконалення.

Для успішного досягнення мети навчальний матеріал підручника передбачає реалізацію таких завдань:

Підручник «Англійська мова. Підручник за модульно-рейтинговою технологією навчання» розрахований на 500 годин.

Практичні завдання в підручнику поєднуються з виховними та загальноосвітніми, які спрямовані на формування у студентів професійно значущих якостей майбутнього вчителя іноземної мови. Навчальні матеріали сприяють інтелектуальному розвитку, ідейному та естетичному вихованню студентів, розширенню їх світогляду, а відповідні методи та прийоми – розвитку пам’яті, уваги та логічного мислення. Це досягається в процесі опанування розмовних тем, необхідних для щоденного спілкування, та тем за основною спеціальністю, що забезпечить реалізацію умінь в усіх видах іншомовної комунікативної компетенції.

Модулі, подані в логічній послідовності, дають можливість як викладачу зі студентами на заняттях, так і студенту під час самостійної роботи, розширити систему знань і навичок з фонетики, лексики та граматики, поглибити уміння аудіювання, читання, а також літературно унормованого усного й писемного мовлення. Наприкінці курсу студенти мають оволодіти уміннями та навичками вільного спілкування англійською мовою в межах вивчених тем та обговорювати опрацьований на заняттях навчальний матеріал.

Перша частина підручника – це 7 модулів: „Моя родина. Артикль. Художній твір.” – 1 модуль, „ Моя оселя. Морфологія. Фрагменти з художніх творів.” – 6 модулів. Кожен із цих модулів складається з: а) лексичного блоку слів, поступово введених у різноманітні граматичні конструкції, діалоги та монологи; з граматичних та лексичних вправ, ілюстрованих прикладами, на розвиток логічного мислення, а також завдань для самоконтролю. Пропонуються додаткові теми для самостійного опрацювання, тест з ключами для самоконтролю, розділ для усного мовлення: адаптовані англомовні художні й публіцистичні твори з лексичними та граматичними завданнями й вправами на розвиток логічного мислення; б) граматичного матеріалу, представленого у таблицях і схемах, які супроводжуються лексичним матеріалом уміщеним у відповідному модулі. Мовні вправи та комунікаційні завдання дають можливість самостійно закріпити граматичний матеріал та здійснити самоконтроль завдяки ключам, поданим наприкінці підручника; в) творчої роботи, яка полягає в самостійному лексико-граматичному аналізі адаптованих фрагментів творів англійських та американських авторів.

Унаслідок такої технології навчання студент може адекватно спілкуватись англійською мовою, коректно висловлювати думку та писати твори-роздуми. Міні-тезаурус після кожного фрагменту художніх творів заощаджує час на пошук нових слів у словнику.

Для забезпечення ефективності самостійної роботи студентів пропонується «Навчально-методична карта» з дисципліни «Практичний курс англійської мови», розрахована на 20 навчальних тижнів, і послідовність проведення рейтингового контролю діяльності студентів.

До підручника додається навчально-методичний комплекс тестових контрольних робіт.

Розрахунок рейтингових балів

за видами поточного (модульного) контролю


№ п/п

Вид діяльності

Коефіцієнт(вартість)

виду

Кількість робіт

Результат

1-5 модулі

6-7 модулі

1-5 модулі

6-7 модулі

1-5 модулі

6-7 модулі

1

Практичні заняття: діалог

текст

тест (контрольна робота)2

2

52

3

55

5

5
2

2

210

10

254

6

10

2

Граматичний
конспект

1

1

5

2

5

2

3

Самостійна робота

1

1

5

2

5

2

4

Індивідуальна
робота

1

1

5

2

5

2

5

Активність
на заняттях

2

2

5

2

10

4
Всього

14

15

35

14

70

30
Підсумковий рейтинговий бал:

100
Нормований рейтинговий бал:

100
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації