Contents contents

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46
CONTENTS


CONTENTS……………………………………………………………...……

3


INTRODUCTION…………………………………………………………...…..


5


CHAPTER I. APPLYING FOR A JOB…………………………………..........


10

Unit 1. Job advertisement (Part I) ……………………………….…….…………

10

Unit 2. Job advertisement (Part II) ……………………………….………………

19

Unit 3. Designing a resume.....................................................................................

27

Unit 4. A resume structure………………………………………….……......…..

34

Text A…………………………………………………………………….

34

Text B.........................................................................................................

39

Unit 5. Job objective………………………………………………….………..…

43

Unit 6. Personal profile / Skills / Personal qualities / Background…….................

51

Unit 7. Professional experience / Employment…………………………..............

62

Unit 8. Job achievements……………………………………………….………...

69

Unit 9. Job interview (Part I)………………………………………………..........

80

Unit 10. Job interview (Part II)…………………………………………………...

95

Unit 11. Polite handling of telephone calls ……………………..……………….

109

Unit 12. Office talks……………………………………………..……..…………

119

Unit 13. Social–cultural traditions in business……………………...…………….

126


CHAPTER II. BUSINESS CORRESPONDENCE……………………………


132

Unit 1. Types of business letters, their technical layout……..…………………...

132

Unit 2. A letter of inquiry…………………………………………………..........

Unit 3. A letter of acknowledgment

(an Answer to an Inquiry)…………………………………..……………………..

145


150

Unit 4. A letter of complaint…………………………………………………….

Unit 5. Letters of apology and replying to complaint……………...……………..

157

164

Unit 6. A resume cover letter………………………………………...……..........

172

Unit 7. Contracts………………………………………………………………….

179


ASSIGNMENTS FOR INDIVIDUAL WORK…………………….……..........


189


REFERENCE LIST……………………………………………...….…………..


220


LITERATURE FOR ADVANCED STUDY………………………...…………


223


Appendix A. The history of world trade…………………………..………...……


231

Appendix B. Today’s international market: from general agreement on tariff and trade to World Trade Organization…………………………………..….……


237

Appendix C. Business companies’ types and their characteristics…………...….

241

Appendix D. Opening a public limited company……………………………..….

247

Appendix E. How to live and work in a multinational environment………..…...

253

Appendix F. Notion and definition of management…………………………..….

259

Appendix G. Manager’s skills and qualities………………………………….….

268

Appendix H. Manager’s responsibilities…………………………………............

275

Appendix I. Marketing…………………………………………………………...

282

Appendix J. Choosing the right candidate: how to select the best candidates and avoid the worst……………………….……………………………………...........


287

Appendix K. Sample resumes (for students)…………………..…………............

290


INDEX……………………………………………………………………………


301

ВСТУП

Сучасний етап розвитку міжнародних відносин та реформування змісту вищої освіти потребують якісно нових підходів до підготовки майбутніх фахівців, підвищення загальноосвітнього та гуманітарного рівня студентів, їхньої творчої активності, розширення загального кругозору та культури. Невід’ємною змістовною складовою такої освіти має бути належний рівень володіння англійською мовою як засобом отримання, розширення та поглиблення через англомовні джерела системних знань з фаху, а також загальнокультурної інформації. Одним із пріоритетів у вивченні сучасної англійської мови у ВНЗ немовного профілю є формування у майбутніх фахівців умінь та розвиток навичок практичного володіння діловим мовленням в різних видах мовленнєвої діяльності як у сфері повсякденного спілкування, так і в галузі відповідної спеціалізації.

Обов’язковим компонентом сучасних методів навчання діловому мовленню у немовних ВНЗ є організація дидактичного матеріалу згідно з концепцією системно–комунікативного методу у викладанні іноземних мов, а також перенесення акценту на індивідуальну та самостійну роботу, що привчає студентів творчо переосмислювати отриману інформацію під час підготовки до мовної комунікації і формує здатність та професійну готовність до ділового спілкування в англомовному оточенні.

Cтворений з цією метою запропонований навчальний посібник орієнтує студентів на поглиблене вивчення (в тому числі з використанням самостійної та індивідуальної форм роботи) письмової та усного, монологічного і діалогічного видів ділового англійського мовлення.

У відповідності до робочої навчальної програми метою запропонованого навчального посібника є формування широкого спектру умінь та навичок з ділової англійської мови, які не тільки сприяють успішній комунікації та соціалізації випускників у іншомовному бізнес–оточенні, але й певної мірою формують ділову особистість сучасного фахівця. Зокрема, першочергову увагу у посібнику приділено тому, як навчити студентів старших курсів підтримувати / вести професійно орієнтовану ділову бесіду, створювати змістовно й композиційно виважені резюме / CV та інших ділові папери, що вимагаються під час працевлаштування; перекладати й самостійно складати англійською мовою ділову кореспонденцію та документацію; використовувати комунікативні стратегії і тактики успішного проходження співбесіди під час працевлаштування; обговорювати умови ділового контракту; стимулювати співрозмовника до висловлювання своєї думки, спонукати його до певних дій, переконати в чомусь тощо; висловлювати власну думку, оцінку чогось; продукувати діалоги різних функціональних типів на підставі запропонованих навчальних комунікативних ситуацій у діловому оточенні (у межах визначеної тематики); розповідати про себе, окреслити коло своїх професійних / ділових обов’язків і т.і.

У запропонованому посібнику системно викладається програмний курс з ділової англійської мови для студентів економічних спеціальностей. Навчальний посібник включає 20 підрозділів із найнеобхідніших сфер ділового англійського мовлення, а також 11 додатків, що охоплюють важливі теми з англійської мови професійного спілкування.

Система вправ у посібнику базується на концепції кожного юніту (підрозділу) як комунікативної одиниці, що характеризується цілісністю та змістовною завершеністю і, найголовніше, має певне комунікативне завдання, яке реалізується за допомогою конкретних комунікативних стратегій і тактик оволодіння та засвоєння навчального матеріалу. З цією метою в посібнику запропонована змістовно–комунікативна структура, орієнтована на поглиблене вивчення найважливіших тем у комунікативно–дискурсивному ракурсі. Зазначена структура організує перший розділ та додатки і включає такі обов’язкові компоненти, як: 1) ознайомлення з письмовим або усним текстом за темою підрозділу (‘Understanding a Printed Text’); 2) розширення словникового запасу за темою тексту (‘Increase Your Vocabulary’). Проте така частина містить не тільки словник, але й творчі завдання, орієнтовані на активне засвоєння слів та мовних словосполучень: утворення логічних пар, пояснення значень з опорою на ‘фонові’ професійні знання, які студенти вже встигли одержати протягом попередніх курсу, ситуативно–комунікативні завдання; 3) аналіз поданого навчального матеріалу, орієнтований на контроль його розуміння (‘Check Your Understanding’). Це відповіді на запитання, встановлення правильності / неправильності тверджень, переклад англійською мовою, а також вправи на ситуативне тренування, орієнтовані на формування у студентів як мовної, так і комунікативної компетенції; 4) дискусія (‘Discussion’) за текстом. На цьому етапі розвиваються вміння та навички, які стосуються виділення головного і другорядного змісту, побудови власних монологів чи діалогів (усних та письмових), обговорення проблемних або суперечливих тем, пов’язаних із фахом студентів та типовими комунікативними ситуаціями у діловому оточенні; обґрунтуванням власної точки зори стосовно корекції проблемних ситуацій й напрямків подальшого розвитку; 5) повторення граматичного матеріалу (Grammar revision). У подачі такого матеріалу головну увага приділяється синтаксису, зважаючи на його роль в побудові усного та писемного ділового мовлення. Головні граматичні теми: Passive, Modal Verbs, Infinitive, Complex object, Participles, Conditional I and II, etc. Вивчається також граматичний матеріал, який зазвичай використовується для побудови розмовної англійської мови (Colloquial speech).

Структура другого розділу (‘Business correspondence’) дещо відрізняється від змістовно–структурної організації першого розділу та додатків. Відмінності у змісті та оформленні вправ зумовлені відмінностями у викладанні писемного ділового мовлення англійською мовою. Авторами запропонована система творчих вправ, орієнтована на поглиблене вивчення різних за жанрами видів ділової кореспонденції та документації; перекладу й складання змістовно й композиційно виважених ділових листів, розвиток навичок ‘етикетного’ спілкування під час написання ділових листів.

Зважаючи на те, що професійно орієнтовані тексти тією чи іншою мірою пов’язані з діловим середовищем майбутніх фахівців, у посібнику запропонована додаткова частина, де різнопланові комунікативні ситуації базуються на матеріалі професійного англійського мовлення. Додатки, що включають 10 текстів із відповідними вправами, дозволяють, на думку авторів посібника, органічно поєднати ділове англійське мовлення з англійською мовою професійного спілкування. Про це, зокрема, свідчить сама назва Додатків: ‘Business Communication and Professional Activity’ (‘Ділова комунікація та професійна діяльність’). Водночас, додаткова частина посібника є однією з можливим моделей стислого, але цілісного й завершеного курсу з ‘Англійської мови професійного спілкування’. Система вправ у ‘Додатках’ розвиває різні види англійського мовлення і спрямована на формування вмінь та навичок вести ділові бесіди на професійні теми, пов’язані з майбутньою спеціалізацією студентів.

Новизна посібника, що дозволяє говорити про його окреме місце у системі існуючих видань такого профілю, визначається його змістовною структурою, а також певними аспектами й методикою подання навчального матеріалу. Зокрема, на відміну від більшості існуючих посібників та підручників, де матеріали з англійської мови професійного спілкування (наприклад, банківська справа, грошова система тощо) подаються як частина курсу з ділової англійської мови, авторами запропонованої праці відокремлюються найнеобхідніші сфери саме ділового мовлення — усного та писемного. Це такі сфери, як ‘Працевлаштування’ (аналіз об’яв про вакансії, складання найдокладнішого резюме, проходження вдалої співбесіди); ‘Ділові та офісні розмови’, діловий мовленнєвий етикет, включаючи сучасні моделі і стандарти ‘правильного’ ділового мовлення та рекомендації з уникнення ‘неправильних’ або застарілих мовленнєвих формул; ‘Ділова кореспонденція’ у її найуживаніших жанрах; правила написання контрактів; ‘Соціально–культурні традиції у бізнесі’.

Новизна посібника полягає також у тому, що він не тільки навчає стратегіям спілкування усною та писемною англійською мовою у діловому оточенні, але й містить потужну систему творчих вправ, що допомагають молодому фахівцю комунікативно й психологічно адаптуватися до сучасного ділового середовища й знайти у ньому власне місце. Зокрема, термінологічна система й семантико–синтаксичні моделі посібника віддзеркалюють категорії та поняття, що відповідають найсучаснішому розвиткові ділових відносин. Студенти ознайомлюються з назвами сучасних професій та посад англійською мовою; абревіатурами, що широко використовуються у діловій кореспонденції.

Творчі вправи, ситуативно–проблемні завдання та рольові ігри орієнтують студентів щодо вибору сфери працевлаштування (зокрема, для обговорення пропонуються конкретні питання–стратегії, які допомагають визначитися з посадою — unit 4 та ін.); ознайомлюють з поширеними у світовій практиці засобами пошуку роботи і підказують, як обрати той засіб, який найбільше влаштовує конкретну особу.

Отже, водночас із вміннями та навичками володіння діловою англійською мовою у посібнику розвиваються не менш корисні навички комунікативної орієнтації у складному діловому середовищі. Автори посібника переконані у тому, що навіть високий рівень володіння англійською мовою не допоможе у разі, якщо майбутній фахівець не ознайомлений з країнознавчою та культурознавчою інформацією, з універсальними та національно–специфічними традиціями ділового спілкування. З цією метою посібник ознайомлює студентів не лише з соціально–культурними традиціями у бізнесі, але й з універсальними комунікативними стратегіями, що запозичуються сьогодні будь–якою країною. Зокрема, під час викладання у посібнику курсу ділової англійською мови студентам надається інформація щодо методів, які використовують компанії під час селекційного процесу (тобто процесу відбору кандидатів на посади); щодо найпоширеніших стратегій аналізу об’яв про вакансії, який може вплинути на рішення стосовно доцільності претендувати на певну посаду, допомагає підготуватися до написання резюме (визначаючи деталі, на які треба звертати увагу під час аналізу таких об’яв — units 4 та 6) та успішного проходження інтерв’ю.

Серед інших корисних стратегій, яким навчається студент під час засвоєння курсу з ділової англійської мови, треба зазначити розвиток вмінь ‘скласти опис’ своїх компетенцій, навичок та професійних / індивідуальних якостей, а також описати досвід / кваліфікацію з метою їх ефективної репрезентації роботодавцю (unit 5); засоби уникнення або, навпаки, ефективного представлення ‘проблемних’ сфер у резюме або співбесіді.

Слід зазначити, що така інформація не надається у формі пасивного ознайомлення, а має вигляд творчої вправи, яка пропонує студентові висловити власну думку щодо використання конкретної стратегії або комплексу стратегій тощо. Наприклад, якщо вправа ознайомлює студентів з 10 найбільш поширеними причинами зміни роботи, то така інформація обов’язково супроводжується низкою завдань, включаючи необхідність висловлення студентами власної думки щодо причин пошуку нового місця працевлаштування; щодо однаковості або відмінності причин зміни роботи для жінок та чоловіків; щодо порад людям, які бажають змінити роботу (з використанням наведених у вправі ідіоматичних висловів, за допомогою яких можна запропонувати пораду). Більшість вправ у посібнику мають характер problem–solving та орієнтовані на розвиток у студентів здібностей вирішувати завдання або усувати проблему. Приклади найпростіших problem–solving вправ — це робота ‘в парах’ або у групах з обговорення дискусійних питань (‘Сьогодні у багатьох країнах є незаконною дискримінація за ознаками раси, полу, стану здоров’я. Але наскільки реальними є, на вашу думку, рівні можливості працевлаштування?’, ‘Що є найбільш складним під час пошуку роботи в Україні?’, ‘Чи готові ви працювати на громадських засадах? Поясніть свою відповідь’ — unit 1).

На користь посібника свідчить його виключна практична орієнтованість на комунікативно–мовленнєві потреби молодих фахівців на першому, найскладнішому етапі їх адаптації до ділового середовища — під час працевлаштування. Зокрема, розділ ‘Працевлаштування’ включає 7 підрозділів, які за своєю тематикою збігаються з відповідними структурними частинами резюме / CV, що подається будь–яким молодим фахівцем до розгляду роботодавцю. Решта зазаначеного розділа присвячена темі ‘Інтерв’ю’ під час працевлаштування.

На нашу думку, найдокладніше висвітлення стратегій і конкретних моделей складання кожного розділу резюме, а також стратегій й тактик успішного проходження інтерв’ю під час працевлаштування з урахуванням узагальнених авторами правил та комунікативних стандартів, рекомендованих провідними кадровими агенціями англомовних країн, дозволяє кваліфікувати відповідні розділи як ‘посібник у посібнику’, що містить конкретні комунікативно–методичні інструкції із складання успішного CV та вдалого проходження співбесіди.

Модель, запропонована у посібнику, має забезпечити комунікативний характер вивчення ділової англійської мови, поетапне оволодіння всіма видами мовлення, вміннями та навичками, взаємозв’язок різних форм вивчення матеріалу (включаючи можливість самостійного навчання).

CHAPTER I. APPLYING FOR A JOB

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації