Програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни 10 11 класи рівень стандарту пояснювальна записка

Скачати
Програма
1   2


11-Й КЛАС

(52 ГОДИНИ)


Дата

проведення

уроку

К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів7

Вступ.

Завдання і структура курсу. Способи роботи учнів з підручником, додатковою навчальною літературою, електронними та Інтернет-ресурсами. Форми і методи організації навчальної діяльності на заняттях з курсу. Державні вимоги до рівня підготовки учнів.

Тема 1. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939—1945 рр.). ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА (1941—1945 рр.)

Україна у міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Радянсько-німецькі договори 1939 р. Початок Другої світової війни. Вступ Червоної армії на територію Західної України. Возз’єднання Хотинщини, Південної Бессарабії і Північної Буковини з УРСР. Радянізація нових територій. Становище в Україні в 1939-у першій половині 1941 рр. Початок Великої Вітчизняної війни. Відступ Червоної армії. Мобілізаційні заходи та евакуація. Військові події 1941—1942 рр. Окупація України. Колабораціонізм.

Нацистський «новий порядок». Життя населення України в умовах окупації. Колабораціонізм. Концтабори та масове знищення людей. Голокост. Остарбайтери. Життя в евакуації.

Рух Опору та його течії. Розгортання радянського партизанського руху. Утворення УПА.

Початок визволення України. Бої на Лівобереж­жі. Звільнення Києва. Звільнення Правобереж­ної та Південної України. Примусове виселення з Криму в східні регіони СРСР татар, греків, вірмен.

Завершення вигнання окупантів з України. Становище в західних областях. Завершення Ве­ликої Вітчизняної війни. Героїзм українського народу. Ціна перемоги. Культура в роки війни.

Наш край у 1939-1945 рр.

Учень/учениця:

визначає хронологічну послідовність подій Другої світової та Великої Вітчизняної війн початкового їх періоду та його основні етапи й співставляє зміст означених понять.

Спираючись на карту та інші джерела інформації, характе­ризує геополітичні плани СРСР та Німеччини щодо України, показує на карті території, де відбувались воєнні події Другої світової та Великої Вітчизняної війн і розгортався рух опору.

На основі різних джерел інформації:

порівнює ставлення до війни різних верств населення та полі­тичних сил в українських землях;

описує героїчні події Великої Вітчизняної війни;

описує повсякденне життя та визначає зміни, пов'язані з війною;

характеризує та порівнює діяльність національного та партизан­ського антифашистських рухів, дає їм власну оцінку;

порівнює різні точки зору щодо діяльності ОУН і УПА за часів війни, дає їм власну оцінку;

складає характеристики та політичні портрети видатних укра­їнських полководців та героїв війни;

порівнює різні точки зору, що існують в історичній науці, від­носно подій та етапів Другої світової та Великої Вітчизняної війн та визначає власну позицію;

розповідає про ціну перемоги та висловлює власну позицію щодо ролі війн у житті людства.
4

Тема 2. УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РО­КИ (1945 — ПОЧАТОК 50-х рр.)

Адміністративно-територіальні зміни. Україна в ООН та міжнародних організаціях. Внутрішньополітичне та економічне становище республіки. Відбудовчі процеси у господарстві. Голод 1946—1947 рр. Зміни в житті та побуті населення.

Відновлення політики радянізації в західних областях України. Становище церкви. Ліквідація УГКЦ. Партизанські дії УПА. Операція «Вісла».

Освіта. Наука. Література і мистецтво. Становище творчої інтелігенції. Ідеологічні кампанії.

Наш край у 1945-на початку 50-х рр.

Учень/учениця:

визначає хронологічну послідовність головних подій відбудов­чого періоду.

Пояснює на основі карти зміни в адміністративно-територіаль­ному устрої та відбудовчі процеси у промисловості.

На основі різних джерел інформації:

характеризує зовнішньополітичну діяльність УРСР,

співставляє різні точки зору щодо цього питання та дає їй власну оцінку;

визначає умови і особливості відбудовчих процесів в Україні у порівнянні з загальноєвропейськими варіантами післявоєнної конверсії та відбудови;

розповідає про життя населення західних областей в умовах опору радянській владі;

порівнює першу та другу хвилі радянізації західних областей;

характеризує протистояння радянської влади та національно-визвольного руху в західних областях України.

співставляє різні точки зору щодо цього питання та дає їм власну оцінку;

описує повсякденне життя та визначає зміни, пов'язані з відбу­довчими процесами;

визначає зв'язки між відбудовчими процесами, особливостями політичного життя та суперечливими явищами у розвитку культури та духовного життя.1

Узагальнення1

Резервний час7

Тема 3. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУС­ПІЛЬСТВА (середина 50-х — середина 60-х рр.)

Внутрішньополітичне становище України у сере­дині 50-х рр. Стан промисловості та сільського госпо­дарства. Соціальне та економічне життя населення. Входження Кримської області до складу УРСР.

XX з'їзд КПРС і початок лібералізації. Реабілітація жертв сталінських репресій. Ставлення в суспільстві до діяльності М. Хрущова. Загострення бороть­би серед вищого партійного керівництва України.

Зміни в управлінні господарством. Розвиток промисловості. Аграрна політика у другій поло­вині 50-х — першій половині 60-х рр. XX ст. Нові явища у соціальній сфері. Зрушення у повсяк­денному житті населення.

Науково-технічна революція. Реформи осві­ти. Здобутки науки. Посилення русифікації. «Від­лига» в українській літературі та у мистецтві. «Шістдесятництво» в українській культурі.

Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості. Релігійна політика.

Наш край у 1953-1964 рр.

Учень/учениця:

на основі різних джерел інформації:

характеризує внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України на початку 50-х років XX ст.;

описує прояви процесів лібералізації в різних сферах життя укра­їнського суспільства, співставляє різні точки зору щодо процесів лібералізації в Україні та дає їм власну оцінку;

визначає сутність і значення дисидентського руху, характеризує особливості його зародження в Україні та його вимоги у порівнянні з міжнародними нормативно-правовими актами щодо захисту прав людини того часу;

описує повсякденне життя та визначає зміни, пов'язані з проце­сами лібералізації суспільства;

аналізує явища суспільного життя, визначає причини та наслідки реформ;

характеризує основні тенденції в розвитку культури та її вплив на українське суспільство;

визначає зв'язки між процесами лібералізації суспільства, особ­ливостями політичного життя та суперечливими явищами у роз­витку культури та духовного життя;

доводить, що процеси лібералізації здійснили вплив на зрос­тання національної самосвідомості.1

Узагальнення


1

Резервний час


8

Тема 4. УКРАЇНА У ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (СЕРЕ­ДИНА 60-х — середина 80-х рр.)

Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва та зміни у його структурі. Конституція УРСР 1978 р.

Спроби реформування економіки в другій по­ловині 60-х років. Економічне становище УРСР у 70-ті — на початку 80-х рр. XX ст. Матеріальний рівень життя населення.

Зміни в соціальній та у національній струк­турі населення. Здобутки і проблеми розвитку соціальної сфери. Привілейоване становище партійно - радянської номенклатури. Повсякденне „життя населення. Моральний стан радянського суспільства.

Освіта. Стан науки: здобутки і проблеми. Розвиток літератури. Формування опозиційних те­чій в культурі та реакція на них влади. Суперечливі тенденції в розвитку українського мистецтва.

Активізація опозиційного руху в другій поло­вині 60-х — на початку 70-х років. Форми діяльності дисидентів.

Наш край у середині 60-х- на початку 80-х рр.

Учень/учениця:

визначає хронологічну послідовність та зв'язки між головними подіями періоду «застою» в Україні.

Пояснює на основі карти основні тенденції економічного і со­ціального розвитку України у 60—80-ті роки XX ст.

На основі різних джерел інформації:

характеризує внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України у другій половині 60-х — першій половині 80-х років XX ст.;

порівнює реформи за часів М. Хрущова з реформами другої по­ловини 60-х рр., визначаючи їх причини та наслідки;

визначає, пояснює на прикладах поняття «застій», дає власну оцінку цьому періоду життя України;

характеризує та порівнює основні вимоги дисидентського руху в Україні в умовах лібералізації суспільства з вимогами другої хвилі опозиційного руху наприкінці 60-х — в 70-ті рр., співвід­носить його прояви з міжнародними нормативно-правовими ак­тами щодо захисту прав людини»того часу;

описує повсякденне життя та визначає зміни, пов'язані з кризо­вими процесами у суспільстві періоду застою;

аналізує різні точки зору щодо оцінки періоду застою і його проявів в Україні;

визначає власну позицію щодо питання про системну кризу ра­дянського суспільства, зв'язки між цими процесами та особливостями політичного життя й суперечливими явищами у розвитку культури та духовного життя в Україні;

характеризує і пояснює основні чинники, особливості й тенденції розвитку культури другої половини 60-х — середини 80-х рр. XX ст.;

висловлює і аргументує власну точки зору щодо кризи суспільної свідомості та початку формування подвійної моралі радянського суспільства.1

Узагальнення


1

Резервний час


6

Тема 5. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ Й ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985—1991 рр.)

Причини та початок «перебудови». Чорнобильська катастрофа. Політика «прискорення» та її наслідки в Україні. Стан економіки. Рівень життя населення. Розгортання страйкового руху.

Гласність та лібералізація. Зрушення у політичному житті України. Пожвавлення громадської активності. Формування багатопартійної системи.

Активізація національного руху у другій по­ловині 80-х років. Формування національних громадських організацій і об'єднань. Початок та проблеми релігійного відродження.

Результати виборів до Верховної Ради УРСР і місцевих рад 1990 р. Декларація про державний суверенітет України. Україна у загальносоюзних сус­пільно-політичних процесах у першій половині 1991 року. Спроба державного перевороту в СРСР.

Проголошення, незалежності України. Розпад СРСР.

Наш край у 1985-1991 рр.


Учень/учениця:

визначає хронологічну послідовність головних подій періоду «перебудови» в Україні та проголошення незалежності, складає синхроністичну таблицю подій в Україні, в Європі, в світі.

Показує на карті кордони незалежної України.

На основі різних джерел інформації:

характеризує внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України у другій половині 80-х — на початку 90-х рр. XX ст.;

аналізує та порівнює явища суспільного життя кінця 80-х — початку 90-х рр., визначаючи причини активізації соціально-політичного життя населення;

співставляє різні точки зору щодо процесів перебудови в Україні та дає їм власну оцінку;

визначає та характеризує причини розпаду СРСР і утворення незалежної України, аргументує власну позицію;

визначає та описує становище в Україні після розпаду СРСР;

порівнює процеси і явища суспільного життя в Україні та інших регіонах СРСР у цей період, визначає спільне та особливе;

характеризує і пояснює основні чинники, особливості й тенденції розвитку українського суспільства на початку 90-х рр.;

описує повсякденне життя та визначає зміни, пов'язані з процесами «перебудови» суспільного життя, розпаду СРСР та утворення незалежної України;

визначає зв'язки між процесами «перебудови» радянського суспільства та особливостями політичного та соціально-економічного життя українського суспільства.1

Узагальнення


1

Резервний час


10

Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСті

Державотворчі процеси: особливості розбудови законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні. Участь населення у державотворчих процесах. Прийняття Конституції України (1996 р.). Становлення інституту президентства в Україні.

Стан господарства після розпаду СРСР. Спро­би реформування економіки. Роздержавлення, приватизація та фінансова система України. Со­ціальне та економічне становище населення. Еміграція.

Основні тенденції розвитку економіки в дру­гій половині 90-х років. Пошуки шляхів ста­білізації на початку XXI ст. Здійснення аграрної реформи. Включення населення у ринкові відно­сини. Кроки до інтеграції української економіки у європейський та світовий економічний простір.

Демографічні зміни. Соціальна диференціа­ція суспільства. Міжнаціональні відносини.

Основні чинники та особливості розвитку культури в Україні. Модернізація національної системи освіти. Основні тенденції розвитку нау­ки. Здобутки української літератури і мистецтва. Фізична культура, спорт. Досягнення і проблеми української культури на початку XXI ст.

Стан навколишнього середовища та проблеми охорони довкілля. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Міжнародне співробіт­ництво у сфері охорони довкілля. Екологічні проблеми початку XXI ст. Основні чинники та особливості релігійного життя України в умовах незалежності. Взаємовід­носини державної влади та релігійних конфесій.

Основні принципи зовнішньої політики неза­лежної України. Ядерне роззброєння. Україна в міжнародних організаціях. Пошуки зовнішньо­політичних орієнтирів наприкінці XX — на початку XXI ст.

Розвиток краю в умовах незалежності України.

Учень/учениця:

визначає хронологічну послідовність головних подій періоду розбудови незалежної держави.

Пояснює на основі карти співвідношення політичних сил в Україні, показує на карті території України, навколо яких періодично виникає напруженість у відношеннях із сусідніми державами.

На основі різних джерел інформації:

характеризує внутрішньополітичне та соціально-економічне ста­новище України у 90-ті роки — на початку XXI ст., співставляє різні точки зору щодо процесів розбудови незалежної, демокра­тичної, соціальної, правової держави та дає їм власну оцінку;

визначає та характеризує основні напрямки зовнішньої політики Укра­їни в умовах загальноєвропейських та світових процесів інтеграції;

описує зміни у повсякденному житті та свідомості населення, визначає їх взаємозв'язок з перетвореннями суспільного життя.

визначає власну позицію щодо питання про суперечливі процеси розбудови незалежної держави в Україні, зв'язки між ними та особливостями політичного й економічного життя;

характеризує і пояснює основні чинники, особливості й тенденції розвитку українського суспільства кінця XX — початку XXI ст.;

висловлює і аргументує власну точку зору щодо перспектив економічного, політичного і соціального розвитку України.

Учень/учениця:

показує на карті основні місця і території, пов'язані з сучасним

розвитком освіти, науки та мистецтва.

На основі різних джерел інформації:

визначає і характеризує основні чинники, особливості розвитку, явища, етносоціальні, культурні та інші процеси цього періоду;

порівнює ідеї та цінності, що були характерні для радянської культури з сучасними державотворчими ідеями та культурними цінностями українців;

оцінює внесок окремих діячів у вітчизняну культуру;

порівнює шляхи і прояви процесів духовного й національного відродження українського народу з аналогічними процесами у постсоціалістичних країнах та державах колишнього СРСР, які виникли у 90-ті роки XX — на початку XXI ст.;

визначає і характеризує основні тенденції етносоціального та культурного життя України, дає їм власну оцінку.

Учень/учениця:

визначає хронологічну послідовність подій, пов'язаних із участю України у світових процесах глобалізації та інтеграції.

На основі різних джерел інформації:

характеризує зміни у житті українського суспільства та діяльнос­ті держави в умовах глобалізації та інтеграційних процесів, співставляє різні точки зору щодо визначальних векторів інтеграції України у світове співтовариство та дає їм власну оцінку;

описує здобутки України щодо інтеграції у європейський, світо­вий, гуманітарний та освітній простір.1

Узагальнення1

Резервний часПортфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації