Методичні рекомендації для студентів денної та заочної форми навчання по написанню рефератів формою самостійної роботи студентів заочного

Скачати
Методичні рекомендації

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ПО НАПИСАННЮ РЕФЕРАТІВ


Формою самостійної роботи студентів заочного відділення є підготовка реферату на тему з курсу "Історія України" (за вибором студента).

Реферат має містити такі складові частини:

Обсяг реферату має бути в межах 15-20 сторінок машинописного тексту (або комп'ютерного набору) на однiй сторiнцi аркуша бiлого паперу формату А 4 (без списку лiтератури та додаткiв).

Всі розділи і підрозділи, що є у плані, повинні бути виділені в тексті заголовками та підзаголовками.

Текст розмiщується на аркушi, обмеженому берегами: лiвий - не менше 30 мм; правий - 10 мм; верхній - 20 мм; нижній має бути 20 мм. У машинописному варiантi тексту на сторiнцi розмiщується на бiльше 28-30 рядкiв по 57-60 знакiв у кожному з них.

Першою сторiнкою вважається титульний аркуш, на ньому цифра 1 не ставиться, на наступнiй сторiнцi проставляється цифра 2 i далi по порядку. Порядковий номер проставляється посерединi верхнього берега сторiнки.

Роздiли або глави нумеруються арабськими цифрами, а пiдроздiли або параграфи - цифрою роздiлу i пiдроздiлу через крапку.

Список використаної лiтератури повинен мiстити бiблiографiчний опис джерел, використаних студентом пiд час роботи над темою. Укладаючи його, необхiдно додержуватись вимог державного стандарту. Кожний бiблiографiчний запис треба починати з нового рядка, лiтературу слiд розташувати в алфавiтному порядку авторiв та назв творiв. Бiблiографiчнi записи у "Списку..." повиннi мати порядкову нумерацiю.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ


1. Первісне суспільство на території України.

2. Перші державні утворення на території України.

3. Стародавні слов’яни. Анти.

4. Утворення Київської держави.

5. Київська держава за перших князів.

6. Розквіт Київської Русі.

7. Роздробленість Київської Русі.

8. Галицько-Волинська держава.

9. Захоплення українських земель іноземними державами.

10. Литовсько-Руське князівство.

11. Загарбання українських земель Польщею.

12. Виникнення українського козацтва.

13. Запорожська Січ та її устрій. П.Сагайдачний.

14. Причини та хід Визвольної війни під проводом Б.Хмельницького.

15. Україна в часи Руїни.

16. І.Мазепа і ліквідація автономії України.

17. Соціальні рухи в Україні у ХVІІІ ст. Коліївщина.

18. Українські землі в першій половині ХІХ ст.

19. Національний рух в Україні в ХІХ ст. Кирило-Мефодіївське братство.

20. Реформи в Російській імперії в 60-70-х рр. ХІХ ст. і Україна.

21. Становище українських земель в складі Австро-Угорщини.

22. Українська революція 1917-1918 рр.

23. Боротьба за збереження української державності в 1918-1921 рр.

24. Україна в 20-х рр. ХХ ст. Українізація.

25. Колективізація і голодомор 1932-1933 рр. в Україні.

26. Західноукраїнські землі в 20-30-х рр. ХХ ст.

27. Україна в другій світовій війні.

28. Західноукраїнські землі в 1939-1941 рр.

29. Окупаційний режим в Україні. Партизанський рух.

30. Україна в 1946-1953 рр.

31. Хрущовська “відлига” і Україна.

32. Соціально-економічні і суспільно-політичні процеси в Україні в 60-80-х роках.

33. Дисидентський рух в Україні.

34. Утвердження державності України в 90-х рр. ХХ ст.

35. Становлення демократії і багатопартійності в Україні в 90-х рр. ХХ ст.

36. Соціально-економічні реформи в Україні в 90-х рр. ХХ ст.

Додаток 1

Зразок оформлення титульного аркуша реферату

Київський інститут інвестиційного менеджменту
Р Е Ф Е Р А Т


з курсу "ІСТОРІЯ УКРАЇНИ"


на тему:


"ІСТОРИЧНІ ПОРТРЕТИ:

ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ, ЯРОСЛАВ МУДРИЙ"

Виконав(ла):

студент(ка) 1 курсу групи ______________

______________________________________

(Прізвище, ініціали)

Перевірив: ____________________________

з оцінкою: ____________________________


Київ – 2002
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації