Медодические рекомендации для самостоятельной работы 11-а класса Психология Учитель Андреева О. В. Задания для контрольной работы №2

Скачати
Документи
МЕДОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

11-А класса


Психология

Учитель Андреева О.В.


Задания для контрольной работы № 2

(написать на двойных листочках , указать вариант обязательно)


Оформление шапки (пример)


Контрольная работа № 2

по психологии

ученика (ученицы) ____ класса

ФИО

Вариант ____ (1,2)

I вариант выполняют:

Боярченко Валера

Довгопол Александра

Еременко Евгений

Коваль Алексей

Линникова Яна

Лунякина Евгения

Мохаммад Фатима

Соболев Станислав

Тараканова Анастасия

Хорошевский Валерий

Шаповалова Яна

Щурова Зоя


Задания для I варианта:

 1. Дать определения понятиям: темперамент, интроверсия, экстраверсия, воля, самооценка и уровень притязаний.

 2. Классификация темперамента по И.П.Павлову

 3. Качественные проявления воли.

 4. Как формировать адекватную самооценку? Дайте рекомендации.

 5. Настроение и аффекты, сравните, в чем их отличия.


II вариант выполняют:

Воликова Мария

Емельянова Анна

Зеленский Артур

Лещенко Алена

Литвиненко Екатерина

Машихина Инесса

Немудрякин Руслан

Спиридонова Александра

Ткаченко Маргарита

Черномаз Игорь

Шевирева Илона


Задания для II варианта:

 1. Дать определения понятиям: характер, акцентуация характера, самооценка и уровень притязаний, эмоции.

 2. Классификация темперамента по Айзенку.

 3. Перечислите и дайте характеристику признакам волевого акта.

 4. Что такое стресс? Его признаки. Какая профилактика стресса?

 5. Эмоции и чувства, сравните, в чем их отличия.


Історія України

Учитель Кизик М.А.

Тема: «Україна в період десталінізації»


1. Вищі партійні та державні посади М. Хрущов поєднав:

а) 1957 р.; в) 1962 р.;

б) 1958 р.; г) 1964 р.

2. Важливим засобом піднесення сільського господарства М. Хру­щов вважав збільшення посівів:

а) пшениці; в) картоплі;

б) льону; г) кукурудзи.

3. У чому проявилася демократизація суспільно-політичного життя в період відлиги?

а) Була запроваджена демократична система виборів;

б) припинилося втручання партійних органів у діяльність гос­подарських і культурних установ;

в) впроваджувалися «громадські засади» у різних галузях гос­подарської, культурної діяльності, відбувалось деяке скорочення управлінського апарату, активізувалася діяльність рад,
профспілок, комсомолу.

4. МТС було реорганізовано, а їх техніку продано колгоспам:

а) 1956 р.; в) 1960 р.

б) 1958 р.;

5. Система раднаргоспів була запроваджена:

а) 1956 р.; в) 1958 р.

б) 1957 р.;

6. Для розвитку сільського господарства України освоєння цілин­них і перелогових земель мало:

а) позитивне значення; б) негативне значення.

7. На підтримку боротьби кримських татар за повернення на істо­ричну Батьківщину виступив:

а) П. Григоренко; в) Л. Лук'яненко.

б) І. Дзюба;

8. Грошова реформа в період правління М. Хрущова була проведена:

а) 1956 р.; в) 1964 р.

б) 1961р.;

9. Початком десталінізації в СРСР слід вважати:

а) смерть Й. Сталіна;

б) виступ М. Хрущова на XX з'їзді КПРС;

в) усунення Л. Берії від влади.

10. Українські переселенці освоювали цілину:

а) на початковому етапі;

б) упродовж всього періоду;

в) на завершальному етапі.

11. Шевченківську премію було запроваджено:

а) 1961р.; в) 1963 р.;

б) 1962 р.; г) 1964 р.

12. При усуненні М. Хрущова від влади партійне керівництво України:

а) підтримало М. Хрущова;

б) сприяло відставці М. Хрущова;

в) зайняло очікувальну позицію.

Історичний диктант.

 1. У перші роки перебування М. Хрущова при владі закупівельні Ціни на сільгосппродукцію зросли, зменшилися чи залишилися не­змінними?

 2. Чи дали значний позитивний економічний ефект реформи, про­йдені в сільському господарстві на початку 1950-х років?

 3. Ключовою подією XX з'їзду КПРС була доповідь М. Хрущова, присвячена ...

 1. Чи був дисидентський рух масовим?

 2. Створення раднаргоспів сприяло централізації чи децентралі­зації управління економікою?

 3. Автором праці «Інтернаціоналізм чи русифікація?» був...

7.У роки правління М. Хрущова обмежувався чи стимулювався розвиток присадибного господарства селян?

8. У 1956 р. було скасовано кримінальну відповідальність робітників та службовців за самостійне залишення підприємства, а селяни отримали паспорти й можливість вільно виїжджати на навчання чи роботу до міст. Чи стало після цього радянське суспільство схо­жим на західне суспільство ліберальної демократії?

9 .«Відлига» — це...


 1. М. Хрущов надавав перевагу розвитку колгоспів чи радгоспів?

 2. Хто першим застосував термін «відлига» стосовно до політи­ки М. Хрущова?

 3. Коли відбувся перший повоєнний пленум ЦК КПРС з питань розвитку сільського господарства?

Запитання для розгорнутої відповіді

 1. Які наслідки для подальшого розвитку України мав період «відлиги»?

 2. Чим було викликане зростання впливу української номенклатури в керівництві СРСР? Чи впливало це явище на розвиток республіки?

 3. Яке історичне значення XX з'їзду КПРС?

 4. Чи відповідав рівень розвитку промисловості УРСР розгортанню процесів НТР?

 5. Що зумовило появу дисидентського руху?

 6. Схарактеризуйте зміни в системі управління народним господарством на рубежі 1950—1960-х років. Яке значення вони мали для України?


по русскому языку

учитель Добряк И.А.


Словосочетание. Простое предложение.


1. Повторение орфографии.

Списать, вставить пропущенные буквы. Графически выделить морфемы.

Счас...ливый, гиган...ский, завис...ливый, доблес…ный, жизнерадос…ный, закулис…ный, злос…ный, мелкопомес…ный, неизвес…ный, неумес…ный, совес…но, чу...ственный, подвлас…ный, д...зертир, к...нфорка, п...л...садник, эст...када, к...чан, пр...вилегия.

2. Списать словосочетания, разобрать синтаксически.
Соблюдать ч...стоту, ст...сненный в средствах, прим...рял врагов;

пр...дут гости; лимо...ый напиток; б...рюзовое море; пр...дут шерсть; (не) ожида...о улыбнувшись.

 1. Выписать: 1) односоставные предложения; 2) двусоставные пред­ложения. Подчеркнуть грамматическую основу. Определить вид односоставных предложений.


Мне идти туда ночами. Зги не видно. Ночь вокруг. И бойцу взгруст­нется. Мчатся тучи, вьются тучи. На небесах печальная луна встреча­ется с веселою зарею. Не хотелось думать о последствиях моего по­ступка. По дороге зимней, скучной тройка борзая бежит. Никакой моей вины в этом нет.

 1. Списать, выделить обращения. Расставить знаки препинания.
  Ты письмо мое милый не комкай. До конца его друг прочти. Мурка

(не) ходи там сыч... на подушке вышит Мурка серый (не) мурлыч... дедушка услыш...т. Няня (не) г...рит свеча и скребутся мыши. При­н…маю тебя (не) удача и удача при...ми мой привет.

5. Списать предложения, расставить знаки препинания, надпи­сать вводное слово —ВС.

Правда в доме было холодней чем на улице. К сожалению тепло было (не) продолжительным.

(Не) было (н...) одной так сказать сферы быта которой бы (н...) к...салась народная красота.

6. Прочитать отрывок из рассказа Л. Толстого «После бала», най­ти ряды однородных членов, отметить, чем они выражены, какую стилистическую роль играют в рассказе, как помогают понять ха­рактер героя.

...Сложен он был прекрасно, с широкой, небогато украшенной орде­нами, выпячивающейся по-военному грудью, с сильными плечами и длинными, стройными ногами...

...полковник отказывался, говоря, что он разучился танцевать, но все-таки, улыбаясь, закинув на левую сторону руку, вынул шпагу из портупеи, отдал ее... и, натянув замшевую перчатку на правую руку,— «надо все по закону»,— улыбаясь, сказал он, взял руку дочери и стал в четверть оборота, выжидая такт...


із Зарубіжної літератури

вчитель Добряк І.О.


 1. Прочитати с.150-155

 2. Вивчити на пам'ять вірш В. Маяковського «Послухайте!»

 3. Напишіть твір на одну із запропонованих тем (с.156)

 4. Прочитати с.157-162

 5. Вивчити напам’ять вірш Б.Пастернака «У всьому хочу я дійти самої суті»

 6. Дати відповіді с.162, завдання 1,2,3Биология

Учитель Коваль И.Ю. 1.  1-7 или  31- 37

 2. лабораторные работы № 11, 12 с 20-26

 3. В рабочей тетради ответить на вопросы с 18, 21, 24, 29, 33 или (с 164, 170, 174-175, 179, 185)

 4. Контрольная работа с.34-37 в учебнике ( выполнить на отдельных листах)- задания только в новом учебнике!! Выполнить всем.Экология


Учитель Коваль И.Ю.

1) Рефераты

2) Конспекты в тетради по темам:

 1. Анализ карт природных ресурсов радиационного загрязнения

 2. Источники загрязнения природы г Луганска

 3. Источники загрязнения природы Жовтневого района

 4. Здоровье человека в условиях ухудшения состояния окружающей среды.

 5. Особенности влияния на здоровье человека антропогенных изменений

 6. Состояние здоровье населения Украины. Типичные заболевания.

 7. Факторы, которые угрожают генофонду нации.завдання

з англiйськоi

мови

Вчитель Шопен Є.В. (Мілушкіна В.Ф.)


пiдручник Upstream pre-intermediate ex. 1, 2, 3 p. 121

the education system of the UK and the USA.

Прочитати та перекласти текст, вмiти розповiдати головну iдею тексту.

Заповнити таблицю пiсля тексту.


Українська мова

Вчитель Осадчая І.П.


Просте ускладнене речення

1. Знайдіть речення з однорідними членами (у наведених реченнях розділові знаки відсутні).

а) Ось крамничний пшеничний несу радо хліб (С. Долгошеєнко).

б) Удовина хата була висока світла й дзвінка (М. Стель­
мах).


в) Непересічною здається нещодавня знахідка в Чернігові
великого давньоруського скарбу (В. Коваленко).

г) Поверніть мене до класу срібним покликом дзвінка
(Б. Олійник).

2. Назвіть речення, у якому однорідні члени — присудки.

а) Мавка йде до калини, швидко ламає на ній червоні
китиці ягід, звиває собі віночок (Леся Українка).

б) Понад морями пролягають тіні журби й тривоги, спо­
гадів і снів (Л. Дмитерко).

в) Життя, немов ріка, пливе в майбутнє, у завтрашнє,
у безкрає (Л. Дмитерко).

г) 3 берега на берег можна добутися баржами або човна­
ми (О. Гончар).

3. Укажіть речення з неоднорідними означеннями (у по­даних реченнях розділові знаки відсутні).

а) На липах з'явилося свіже молоде пахуче листя
(В. Собко).

б) Прийде пісня, мов дружна весна, шумовита рвучка
голосна (П. Воронько).

в) Якісь солодкі любі спогади та думки колисали його
серце (М. Коцюбинський)..

г) Одшуміли над Придесенням перші весняні грози, по
тому настали теплі погожі дні (Ю. Мушкетик).

4. Слова, що об'єднують в одну групу всі перелічувані пред­мети, ознаки, дії тощо, називаються:

а) однорідними;

б) уточнювальними;

в) узагальнювальними;

г) відокремленими.

Літературний диктант за творами О. Довженка, Івана Багряного


1. Кого О. Довженко у кіноповісті «Зачарована Десна» називає добрим духом лугу і риби?

2. Яку музику любив малий Сашко у ранньому дитинстві?

3. Яка з героїнь кіноповісті О. Довженка «Україна в огні» ста­ла дружиною капітана італійського карального загону Антоніо Пальми?

4. Скільки дітей було в родині Лавріна Запорожця?

5. Про кого з героїв кіноповісті О. Довженка «Україна в огні» ці слова: «Тиха, без єдиної хмаринки на чолі, майстериця квітів, чарів­них вишивок і пісень»?

6. Як називалися паротяги, якими етапували політв'язнів до Сибіру (за романом Івана Багряного «Тигролови»)?

7. Хто був далекий предок Г. Многогрішного?

8. Кого з лісових жителів пограбував Г. Многогрішний, рятую­чись від голодної смерті?

9. Як звали улюбленого собаку Наталки Сірківни?


  1. классы

Задания по информатике

Учитель Колесникова В.Н.

Электронный учебник стр. 23-29. (см. приложение)6.3. Оператори циклу

6.3.1. Цикл із наперед заданою кількістю повторень For

6.3.2. Цикл із передумовою While

6.3.3. Цикл із післяумовою Repeat

Використання підпрограм у Turbo Pascal

7.1. Класифікація підпрограм.

7.2. Підпрограми-процедури. Приклади створення

7.3. Підпрограми-функції. Приклади створення


Разобрать примеры. Записать в тетрадь.


Философия

Учитель Заика Н.Н.

Тема: Держава. Форми державного правління та державного устрою.


Химия 11 класс

Учитель Коваль И.Ю.

Жиры. Углеводы. Амины. Аминокислоты. Белки. Искусственные и синтетические волокна.

 1. параграфы 7-17 (сверить в своих учебниках)

11-б- параграфы 7-14

 1. В тетради конспект 13-16 ( рус- 12-14)

 2. Упражнения № 112, 114, 115, 116. (в тетради) рус- № 75, 77, 80, 81.

 3. Контрольная работа (на отдельных листах)

 1. Эстеры? Написать общую формулу, привести примеры.

 2. Жиры? Чем отличаются растительные жиры от животных? (состав и свойства)

 3. Объяснить моющие свойства мыла в жесткой воде. Составить необходимые уравнения.

 4. Написать уравнение реакции гидролиза крахмала. Указать условия и применение этой реакции.

 5. Чем отличается строение крахмала от целлюлозы. Ответ обоснуйте.

 6. Какие химические свойства глюкозы подтверждают наличие в ней спиртовых и альдегидных групп? Напишите соответствующие равнения реакций.

 7. Написать структурные формулы веществ, определить их класс:

А) триолеат

Б) 2-метилпропаналь

В) бутановая кислота

Г) пропанол-2

Д) этилацетат

Е) формальдегид

Ж) метанол

8. Осуществить превращения :

Этен---этанол---уксусная кислота---А----аминоксилота---натриевая соль

Метан---этин---бензол---В---фенол---тринитрофенол

Определите вещества А и В.

9. № 120, 121 (в учебнике) рс- 82,83.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації