Програма кандидатського екзамену із спеціальності 13. 00. 01 за­гальна педагогіка та історія педагогіки розроблена авторським колективом

Скачати
Програма
  1   2   3   4   5


Типова програма кандидатського екзамену із спеціальності 13.00.01 - за­гальна педагогіка та історія педагогіки розроблена авторським колективом:


Сухомлинська О.В.

доктор педагогічних наук, професор, академік сек­ретар відділення теорії та історії педагогіки АПН України;

Березівська Л.Д.

кандидат педагогічних наук, в.о. завідувача лабораторі­єю теорії та історії педагогіки Інституту педагогіки АПН України;

Бондар Л.С.

кандидат педагогічних наук, провідний співробітник лабо­раторії теорії та історії педагогіки АПН України;

Дічек Н.П.

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії теорії та історії педагогіки Інституту педагогіки АПН України;

Єфіменко Н.В.

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробі­тник лабораторії теорії та історії педагогіки Інституту педагогіки АПН України;

Копиленко Н.Б.

науковий співробітник лабораторії теорії та історії пе­дагогіки Інституту педагогіки АПН України;

Пироженко Л.В.

кандидат педагогічних наук, науковий співробітник лабораторії історичної освіти Інституту педагогіки АПН України;

Самоплавська Т.О.

кандидат педагогічних наук, старший науковий спів­робітник лабораторії теорії та історії педагогіки Інституту педагогіки АПН України.


Програма кандидатського екзамену із спеціальності 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки підготовлена для аспірантів та пошукувачів.

Зміст програми відображає фундаментальні засади та історію загальної педагогіки; розвиток виховання, школи, педагогічної думки в Україні в її різні історичні періоди.

Рецензенти:


Ярмаченко М.Д

доктор педагогічних наук, професор, радник Президен­та АПН України,

Пометун О.І.

доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки Київського інституту внутрішніх справ,

Легкий М.П.

кандидат педагогічних наук, професор, вчений секретар Інституту педагогіки АПН України,

Побірченко Н.С.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Уманського державного педагогічного університету.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Головним завданням програми кандидатського іспиту із спеціальності за­гальна педагогіка та історія педагогіки є з'ясування на рівні світоглядної пози­ції ступеня осмислення і усвідомлення науковцями-початківцями генези розви­тку педагогічної науки та педагогічної практики, сутності і значення педагогі­ки, засад національної освіти; комплексна перевірка якості професійно-педагогічних знань, умінь і навичок, стану їх готовності до дослідницької дія­льності в галузі педагогіки.

Програма включає опорні питання нормативних вузівських навчальних курсів "Педагогіка", "Основи науково-педагогічних досліджень", "Історія педа­гогіки", передбачає обізнаність фахівців з фундаментальними засадами загаль­ної педагогіки, історії загальної педагогіки, історії української педагогіки, порі­вняльної педагогіки, професійної педагогіки, народної педагогіки.

Оцінювання відповідей пошукувачів проводиться за існуючими сталими вимогами і нормами, а також з урахуванням:

- публічного "захисту" фахівцем дослідницького задуму, який відображе­но в науковому рефераті з обраної теми дисертаційного дослідження;

- здатності мислити науково-педагогічними категоріями;

- об'єктивності "бачення" закономірностей і своєрідності розвитку світо­вої, вітчизняної, регіональної освіти;

- сформованості науково-педагогічного стилю мислення особистості; вміння оцінювати плідні педагогічні ідеї, об'єктивність та неупередженість, розкріпаченість від ідеологічних нашарувань її суджень;

- схильності до наукової і педагогічної творчості.

Комплектація екзаменаційних білетів передбачає системне відображення вузлових питань з зазначених складових частин програми.

Перший розділ "Загальна педагогіка" включає підрозділи: "Загальні осно- ви педагогіки", "Розвиток особистості", "Педагогічний процес", "Педагогічні інновації", "Учитель сучасної школи", "Процес навчання", "Теорія виховання", "Порівняльна педагогіка".

Перший розділ передбачає висвітлення теоретико-методологічного фун­даменту педагогічної науки, її понятійно-категоріального апарату. Це означає потребу знати зміст Законів України "Про освіту", "Про середню освіту", Дер­жавної національної програми "Освіта" /"Україна XXI ст.7, "Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад", концепцій національного виховання.

Пошукачі повинні розкривати сутність педагогічних понять: предмет, завдання, методи, головні категорії педагогіки, джерела розвитку педагогічної науки, система педагогічних наук, педагогічний процес, мета і завдання виховання молоді у сучасних умовах розбудови національної школи в Україні.

Давати характеристику процесу розвитку дітей різного шкільного віку. Знати вікову періодизацію розвитку дітей у педагогічній науці, особливості навчання й виховання дітей різних вікових груп.

Знати методи науково-педагогічних досліджень у середній і вищій школі України.

Пошукач повинен володіти системними знаннями з дидактики. Тому до програми включені найактуальніші дидактичні проблеми. Розкриваючи сут­ність процесу навчання, пошукувач зобов'язаний виявити розуміння навчаль­ного процесу як цілісної педагогічної системи, що включає в себе педагогічні цілі та завдання, які їх конкретизують, зміст освіти, методи і форми організації навчання, педагогічні технології.

Він має знати різні типи навчання, межі їх використання і ті педагогічні завдання, які доцільно розв'язувати з їх допомогою, добре орієнтуватися в пи­таннях про виховні та розвивальні можливості навчання і принципи їх викори­стання, способи раціонального застосування сучасних комп'ютерних систем як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва.

Вміти розкрити роль і місце вчителя в навчально-виховному процесі, функції вчителя, вимоги до нього.

Пошукач повинен виявити розуміння суті і спрямованості педагогічних інновацій, охарактеризувати інноваційні навчальні заклади, сучасні педагогічні технології.

З'ясування суті, мети, принципів, форм і методів виховання особистості передбачають питання з теорії виховання. До програми включено питання на­ціонального виховання молоді та його складових частин.

Поглиблене й повне розуміння педагогічних явищ, подій, творчої спад­щини видатних українських і зарубіжних педагогів, визначення перспектив у галузі дошкілля, шкільництва, національної освіти і виховання, педагогічної науки по-справжньому можливі на основі їх ретроспективного аналізу. Збудити ці позитиви в пошукачів покликані питання з історії зарубіжної та української педагогіки, які містяться відповідно у другому і третьому розділах ("Історія за­гальної педагогіки", "Історія української школи і педагогічної думки"). Другий і третій розділ програми побудований на основі хронологічно-проблемного під­ходу.

Четвертий розділ програми "Народна педагогіка в історико-педагогічному аспекті" передбачає висвітлення суті української народної педа­гогіки, основних етапів розвитку і становлення, змісту і провідних завдань, здо­бутків, принципів, ідеалів, історичних традицій, а також ролі, місця та шляхів раціонального використання у сучасному родинно-громадсько-шкільному ви­хованні історичних традицій та тенденцій розвитку етнопедагогіки.

Програма розрахована на аспірантів та пошукувачів.

Подана в кінці програми рекомендована література для самостійного опрацювання носить орієнтовний характер і не виключає власних ініціатив по­шукувачів у їх доборі та використанні.


1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ

Педагогіка - наука про освіту, навчання та виховання дітей. Джерела роз­витку педагогічної науки (традиції, звичаї людей, народна педагогіка; філосо­фія, психологія, етнографія, історія, археологія тощо; світова й вітчизняна пра­ктика, спеціально організовані педагогічні дослідження, досвід авторських шкіл). Завдання педагогічної науки. Виникнення й розвиток педагогічної нау­ки. Головні категорії педагогіки (виховання, навчання, освіта, формування, роз­виток). Система педагогічних наук. Взаємозв'язок педагогічної теорії та прак­тики.

Методи і процес педагогічного дослідження (традиційні методи, педаго­гічний експеримент, тестування, анкетування тощо).

РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ

Процес розвитку особистості (спадковість, середовище, виховання, само­розвиток), підходи до процесу розвитку (теорія двофакторності, біогенетичний підхід, соціологічний підхід, діяльніший підхід).

Рушійні сили розвитку індивіда. Закономірності розвитку дитини. Голов­ні умови розвитку дитини (праця, навчання, гра, діяльність, спілкування). Діаг­ностика розвитку школярів (тести). Вікові й індивідуальні особливості розвит­ку. Вікова періодизація (історія питання; Я.Коменський, Ж.-Ж.Руссо, К.Ушинський). Сучасна вікова періодизація і педагогічний процес.Особливості навчання виховання дітей різних вікових груп (молодший шкільний вік (6-10 р.), середній шкільний вік (10/11-15 р.), старший шкільний вік (15-18). Індиві­дуальні особливості учнів (типологія школярів; обдаровані й педагогічно зане­дбані діти).

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС

Педагогічний процес як система (рушійні сили педагогічного процесу, головні характеристики педагогічного процесу, функції педагогічного процесу, закономірності й принципи педагогічного процесу (дидактичні, виховні). Навчання і виховання як головні складові цілісного педагогічного процесу. Самоосвіта й самовиховання - вищий етап розвитку педагогічного процесу. Критерії ефективності цілісного педагогічного процесу. Основні складові педагогічного процесу (типи діяльності - навчання, праця, гра, спілкування; середовище - сім1 я, школа).

Мета виховання (історія питання). Мета і завдання виховання в середній школі. Мета і завдання виховання в сучасній національній школі. Завдання національного виховання (розумове, фізичне, трудове, громадянське, моральне, естетичне. Сучасні підходи до освіти і виховання дітей та молоді. Система педагогічних методів (навчання, виховання). Організація педагогічного процесу.


Основні інститути соціалізації дитини (сім'я, освітні заклади, позашкільні заклади, дитячі об'єднання).
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації