2. Код модуля: мл 6034 со1 Тип модуля: обов’язковий Семестр: ІV обсяг модуля

Скачати
Документи
1. Назва модуля: Фінанси підприємств

2. Код модуля: МЛ_6034_СО1

3. Тип модуля: обов’язковий

4. Семестр: ІV

5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 108 (кредитів ЄКТС – 3)

аудиторні години – 48 (лекції – 32, практичні – 16)

6. Лектор: к.е.н., доц. Білик Микола Сергійович

7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

- знати зміст, завдання та організацію фінансової роботи на підприємстві; організацію грошових розрахунків підприємства; характеристику та склад грошових надходжень підприємства, формування його доходу; формування і розподіл прибутку; систему оподаткування підприємств; сутність і основи організації оборотних коштів; основи кредитування підприємства; фінансове забезпечення відтворення основних засобів; оцінку фінансового стану підприємства; зміст фінансового планування; економіко-правові аспекти фінансової санації та банкрутства підприємств;


- уміти організовувати фінансову роботу на підприємстві, проводити необхідні фінансово-економічні розрахунки, оцінювати фінансовий стан підприємства, розробляти його фінансовий план.

8. Спосіб навчання: аудиторне

9. Необхідні обовязкові попередні та супутні модулі:

- пререквізит: Фінанси

- кореквізити:

10. Зміст модуля:

Основи фінансів підприємства; грошові надходження підприємства ; формування і розподіл прибутку; оборотні кошти та їх організація на підприємстві; оподаткування підприємства; кредитування підприємства; фінансові аспекти формування і використання необоротних активів; оцінювання фінансового стану підприємства; фінансове планування на підприємстві; організація грошових розрахунків підприємства; фінансова санація та банкрутство підприємств.

11. Рекомендована література:

Література до теоретичного курсу


 1. Алексєєв І.В., Мороз А.С., Романів Є.М. та ін. фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій: Навч. посіб. – Л.: Бескид Біт, 2003. – 152 с.

 2. Гринькова В.М., Корда В.О. фінанси підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2004. – 424 с.

 3. Декрет КМУ «Про акцизний збір» від 26.12.1992 р., № 18-92 (із змінами і доповненнями).

 4. Декрет КМУ «Про місцеві податки і збори» від 20.05.1993 р., № 56-93 (із змінами і доповненнями).

 5. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник. – Л.: Львівська політехніка, 2005. – 714 с.

 6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р., № 2121-ІІІ.

 7. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р., № 1576-ХІІ (із змінами і доповненнями).

 8. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 р., № 1105-ХІV.

 9. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 р., № 1105-ХІV.

 10. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р., № 1533-ІІІ.

 11. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 р., № 2240-ІІІ.

 12. Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.1997 р., № 400/97-ВР (із змінами і доповненнями).

 13. Закон України «Про обіг векселя в Україні» від 05.04.2001 р., № 2374-ІІІ.

 14. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємства» від 22 травня 1997 р., № 283/97-ВР (із змінами і доповненнями).

 15. Закон України «Про плату за землю» від 19.09.1996 р., № 378/96-ВР (із змінами і доповненнями).

 16. Закон України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від 18.02.1997 р., № 75/97-ВР (із змінами і доповненнями).

 17. Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 р., № 168/96-ВР (із змінами і доповненнями).

 18. Закон України «Про систему оподаткування» від 18.02.1997 р., № 77/97-ВР (із змінами і доповненнями).

 19. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 11 грудня 2003 р., № 1381-ІV.

 20. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – К.: Кондор. -2003. – 354 с.

 21. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Затверджено постановою № 22 Правління Національного банку України від 21 січня 2004 р.

 22. Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валютах: Затверджено постановою № 492 Правління Національного банку України від 12 грудня 2003 р.

 23. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: Підручник / За ред. проф. А.Г. Загороднього. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: «Знання”, 2008. – 487 с.

 24. Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств: Навч. посіб. _ 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 379 с.

 25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 «Баланс»: Затверджено наказом № 87 Міністерства фінансів України віз 31.03.1999 р.

 26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 «Звіт про фінансові результати»: Затверджено наказом № 87 Міністерства фінансів України віз 31.03.1999 р.

 27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 4 «Звіт про рух грошових коштів»: Затверджено наказом № 87 Міністерства фінансів України віз 31.03.1999 р.

 28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 5 «Звіт про власний капітал»: Затверджено наказом № 87 Міністерства фінансів України віз 31.03.1999 р.

 29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 «Основні засоби»: Затверджено наказом № 92 Міністерства фінансів України віз 27.04.2000 р.

 30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 8 «Нематеріальні активи»: Затверджено наказом № 242 Міністерства фінансів України віз 18.10.1999 р.

 31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 9 «Запаси»: Затверджено наказом № 246 Міністерства фінансів України віз 20.10.1999 р.

 32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 «Витрати»: Затверджено наказом № 318 Міністерства фінансів України віз 31.12.1999 р.

 33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 17 «Податок на прибуток»: Затверджено наказом № 353 Міністерства фінансів України віз 31.03.1999 р.

 34. Постанова Кабінету Міністрів України «Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей державних підприємств і організацій та джерела їх покриття» від 19.04.1993 р., № 279.

 35. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2000. – 412 с.

 36. Фінанси підприємств: Підручник / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін.; Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – 7-е вид. – К.: КНЕУ, 2008. – 546 с.


Література для практичних занять


 1. Аранчій В.І. Фінанси підприємств: Навч. посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.

 2. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Практикум / Навч.-метод. посібник.- К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 208 с.

 3. Фінанси підприємств: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л.Д. Буряк, Є.В. Вакуленко, А.П. Куліш та ін. – К.:КНЕУ, 2003. – 165 с.

 4. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації: Навч. посібник / Кол. авт.: В.З.Потій, Н.Д. Бабяк, Г.Ю. Жолнерчик та ін.; За ред.. В.З. Потій. – К.: КНЕУ, 2005. – 244 с.

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота

13. Методи і критерії оцінювання

- Поточний контроль (30 %): розвязування задач, усне опитування, написання і захист рефератів

- Підсумковий контроль (70 %, екзамен): тестування

14. Мова навчаня: українська
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації