Методичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт з іноземної мови у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010/2011 навчальному році На виконання наказу монмс україни

Скачати
Методичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо проведення

підсумкових контрольних робіт з іноземної мови
у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів
у 2010/2011 навчальному роціНа виконання наказу МОНМС України від 16.02.2011 №141 «Про проведення підсумкових контрольних робіт» та згідно з методичними рекомендаціями МОНМС України (лист від 04.03.2011 №1/9-151) надаємо роз’яснення щодо особливостей проведення підсумкових контрольних робіт 2010-2011 н.р. у 5-8 класах з іноземної мови (перша мова – англійська, німецька, французька).

Терміни. Особливості організації роботи. Контрольні роботи проводяться у період з 10 по 20 травня 2011 року й мають на меті визначення рівня володіння учнями іноземною мовою відповідно до вимог чинної програми. Підсумкові контрольні роботи з іноземної мови у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів містять письмову і усну частини.

Звертаємо увагу на організацію роботи вчителя з підготовки до підсумкових контрольних робіт:

Характеристика видів контролю і пропонованих завдань. Контроль говоріння спрямований на перевірку рівня сформованості навичок та вмінь іноземного мовлення за допомогою зв’язного висловлювання, зміст і форма якого визначається, зазвичай, конкретною запропонованою тематикою спілкування. Основними характеристиками готовності до продукування зв’язного висловлювання є засвоєння різноманітних мовленнєвих форм, зразків нормативного мовлення, зв’язність. Для того щоб зміст завдання усвідомлювався та адекватно сприймався учнями, до кожної ситуації подаються інструкції, що враховують вікові психологічні особливості та навчальний досвід учнів.

Комунікативне завдання вважається розв'язаним у разі змістової та функціональної відповідності висловлювання до ситуації, адекватності використання мовленнєвих зразків, а також нормативності мовлення учасника.

Рівень сформованості мовленнєвих навичок і вмінь оцінюється за такими критеріями як: повнота розкриття теми; комунікативна спрямованість; інформаційна значимість; вимова; лексичний запас; функціональна адекватність; граматична правильність. Відповіді учнів мають бути повними, вичерпними і конкретними, лексично насиченими, правильно фонетично і граматично оформленими. Обсяг відповіді може бути різним, але відповідь повинна свідчити, що учень правильно розуміє запитання чи спонукання з першого пред’явлення і адекватно на них реагує.

Контроль читання спрямований на перевірку рівня сформованості в учнів умінь і навичок з читання. Оцінюється рівень розуміння матеріалу, який читається, вміння узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати за контекстом значення незнайомих слів.

Учителем з посібників чи самостійно мають бути дібрані тексти, присвячені різним аспектам життя людини, основними джерелами яких є уривки з художніх творів, преси. Тексти можуть містити певну кількість незнайомих слів. Розуміння прочитаного тексту перевіряється виконанням завдань:

Для кожного тестового завдання запропоновано декілька варіантів відповідей, з яких тільки один правильний.

Контроль аудіювання має на меті визначити рівень сформованості в учнів навичок і вмінь розуміння усного мовлення. Рівень складності вибраного матеріалу відповідає програмовому рівню досягнень учня відповідного класу. Текст, побудований на автентичних зразках, звучить у пред’явленні вчителя двічі. Темп і спосіб читання вчителем тексті має сприяти легкому сприйманню матеріалу учнями (повільний, емоційно-виразний).

Визначення рівня сформованості навичок і вмінь відбувається за допомогою наступних завдань:

Учні мають продемонструвати вміння: виділяти основну інформацію, розуміти прості висловлювання, що пов’язані зі знайомими темами в повідомленнях, оголошеннях, розмовах і т. ін., та визначати тему розмови; розуміти основні положення висловлювання на знайомі теми під час навчання та розваг; розуміти основні ідеї складних розмов на конкретні або абстрактні теми, відомі чи невідомі, що зустрічаються у особистому, суспільному житті; розуміти сутність тексту; слідкувати за основною ідеєю тексту; знаходити певну інформацію відповідно до завдання; слідувати усним інструкціям.

Контроль письма складається з двох частин: використання мови та продукування письмового повідомлення.

Використання мови. Мета визначити рівень володіння лексичними, граматичними, семантичними та прагматичними знаннями, що дадуть можливість учням спілкуватися вільно. Завдання завжди пов’язані із ситуаціями спілкування в контексті дійсності та життя у країнах, мова яких вивчалась. Форми завдань:

Продукування письмового повідомлення має на меті перевірити вміння учня зафіксувати і передати письмово необхідну інформацію; правильно оформлювати і писати особистий лист, вітальну листівку, оголошення, повідомлення, нотатки тощо. Це завдання перевіряє: сформованість рівня писемної мовленнєвої компетенції учнів; їх лексико-граматичні навички; ступені засвоєння ними системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів людини; формування мовних та мовленнєвих умінь і навичок, де важливим є уміння користуватися іноземною мовою як в усному, так і в писемному спілкуванні в різних сферах; словниковий запас учнів з урахуванням тих груп слів, усталених висловів, що відображають реальне життя народу, мова якого вивчається.

Комунікативна спрямованість і практичне використання є основними принципами при оцінюванні письмового завдання.

Користуватися текстами, підручниками, словниками, іншим посібниками або довідниками під час виконання завдань не дозволяється.

Оформлення результатів. За результатами підсумкової контрольної роботи учням у класному журналі виставляються оцінки з чотирьох видів мовленнєвої діяльності. Семестрова оцінка з іноземної мови виставляється на основі тематичних та основних видів підсумкового контролю:

Зразок заповнення сторінки класного журналу

Облік навчальних досятнень учнів

Предмет: Іноземна (англійська, французька, німецька) мова

А Ч Г ППрізвище та ім’я

05

05

Зошит

Тематична

12

05

12

05

19

05

19

05

1.

Антипова Алла
10

11

н

9

8

10

2.

Бурковська Анастасія
9

9

8

8

7

8

3.

Василенко Олександр
5

7

6

7

6

6

Дата

ЗМІСТ УРОКУ

Завдання додому
91

05/05


92

12/05

Підсумкова контрольна робота. Контроль навичок аудіювання.
93

12/05

Підсумкова контрольна робота. Контроль навичок читання.
94

19/05

Підсумкова контрольна робота. Контроль навичок говоріння.
95

19/05

Підсумкова контрольна робота. Контроль навичок письма.У ході підготовки звіту про проведення контрольних підсумкових робіт з іноземних мов бали за різні види мовленнєвої діяльності зводяться до середнього арифметичного їх значення: (А+Ч+Г+П):4= N (бал для звітної форми).


Пропоновані посібники:

 1. Павліченко О. М. Англійська мова. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.

 2. Мясоєдова С. В. Англійська мова. 6 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.

 3. Євчук О. В. Англійська мова. 7 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.

 4. Доценко І. В. Англійська мова. 8 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.

 5. Бєлозьорова О. М. Німецька мова. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.

 6. Панченко І. М. Німецька мова. 6 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.

 7. Корінь С. М. Німецька мова. 7 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.

 8. Гоголєва Г. В. Німецька мова. 8 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.

 9. Сальник О. І. Французька мова. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.

 10. Казанцева Л. І., Сніжкова М. Г. Французька мова: 6 клас. Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.

 11. Волошан К. А., Сальник О. І. Французька мова. 7 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.

 12. Волошан К. А., Сальник О. І. Французька мова. 8 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації