Тема: Вступний фонетико-орфоепічний курс

Скачати
Документи
  1   2   3   4
САМОСТІЙНА РОБОТА № 1.1.


ТЕМА: Вступний фонетико-орфоепічний курс.


МЕТА: Повторення звуків та букв, інтонації, наголосу, типів складів, правил читання голосних у чотирьох типах складів, читання буквосполучень.


ЛІТЕРАТУРА:

1. Токарева Н. Д. “Курс английского языка для продолжающих”. “Англійська мова за редакцією Шпака”.

2. Карпишева Н.М. Янушков В.М. «Практическая грамматика английского языка.»

3. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич «Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами.»


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.


1. Назвіть кількість звуків та букв в англійському алфавіті.


2. Що таке транскрипція? Для чого вона вживається?


3. Що таке інтонація? Назвіть дві основні інтонаційні моделі в англ. мові. Наведіть приклади їх вживання.


4. Схарактеризуйте ритм англійського речення. Які частини мови в реченні можуть бути наголошеними?


5. Від чого залежить читання голосної в складі? Які типи складів вам відомі?


ХІД САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Опрацювати теоретичний матеріал (с. 6-7).

Виконати фонетичні вправи усно.

Повторити правила читання та читання голосних буквосполучень (с.8-9).

Повторити правила читання приголосних і їх сполучень (с. 8-9).

Навести власні приклади слів, в яких голосні читаються згідно з 4 типами складів.


САМОСТІЙНА РОБОТА № 1.2.-1.3.


ТЕМА: Elements of conversation. The Article.


МЕТА: Удосконалення вживання вокабуляру у непідготовленому висловлюванні, складання та драматизація діалогів. Формування граматичних навичок за темою The Article. Закріплення вживання артиклів у вправах.


ЛІТЕРАТУРА:

1. Токарева Н. Д. “Курс английского языка для продолжающих”. “Англійська мова за редакцією Шпака”.

2. Карпишева Н.М. Янушков В.М. «Практическая грамматика английского языка.»

3. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич «Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами.»


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.


1. What English greetings and polite words do you know?


2. What British rules of introduction do you know? Do they differ from Ukrainian ones?


3. What is the best way to get acquainted in your opinion?


4. Що таке артикль?


5. Який артикль є неозначеним, у яких випадках він вживається?


6. Який артикль є означеним, у яких випадках він вживається?


7. Чи вживається артикль з числівниками? З якими саме?


8. Який артикль вживається з власними назвами? У яких випадках?


ХІД САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Скласти діалоги за комунікативними ситуаціями (с. 16).

Опрацювати теоретичний матеріал “The use of indefinite article”.

Опрацювати теоретичний матеріал “The use of definite article”.

Опрацювати теоретичний матеріал “Zero article”.

Тестування з теми.

Виконати вправу з теми.

Fill in the correct articles when necessary:

He is … very clever boy.

Her father is … doctor.

They are … students.

You will come back in … minute.

Some … boys were there.

Ann reads … adventure book.

Bring me some … water.

What … fine weather today!

I have … of English books.

What do you have for … dinner?

She brought … dozen of eggs.

Give me … apple which is on the table.

He wants to buy … detective story.

… elephant is … very big animal.

… lion is a big animal.

I saw … film last Friday.

This is … man I told you about.

What … fine weather!

… weather is foggy today.

It is such … tasty cake!

… Browns are a very nice family.

She feels like … Alice in Wonderland.

It is a letter from … Susan, inviting me to visit them.

… Smiths are a very cultured family.

… Rome is the capital of Italy.

… Black Sea and … Mediterranean Sea are very warm.

… Nile is the longest river in the world.

… Sahara is the hottest desert.

… Crimea is the southern part of … Ukraine.

We always read … ‘Times’ and … ‘Guardian’.

English Royal family lives in … Buckingham Palace.

He was born in … February in 1994.

They try to learn … Japanese. … Japanese language is rather difficult to learn.

We usually have … lunch at 1 p.m.

They have no … supper.

… summer was very fine that year and we bathed a lot.

We always have long holidays in … summer.

We had … short summer.

… people on the photo are my closest friends.

… weather is very cold today.

What … pity you haven’t read this book! It was … most interesting.


Ex. 7. Fill in the gaps with the articles where necessary:


САМОСТІЙНА РОБОТА № 2.1.


ТЕМА: We study English.


МЕТА: Закріплення лексичного матеріалу, розвиток діалогічного мовлення, розвиток навичок читання.


ЛІТЕРАТУРА: Англійська мова за редакцією В.К. Шпака. Є.О.Мансі Практикум з англ. мови.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.


1. What foreign Language do you study?


2. What should you do to have a good command of the language?


3. Why technical English is difficult to understand?


4. Name the peculiarities of technical English.


5. Why do you study foreign language?


ХІД САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Робота з текстами «English as a means of international communication» (ex XIII p.22), “How to use a dictionary” (ex XV p. 23) – читання, переклад, переказ.

Парна робота: постановка питань до текстів «English as a means of international communication», “How to use a dictionary” та надання відповідей на них.

Аудіювання тексту “English language in modern life» (Мансі, с. 227).

Виконання вправ на розуміння прослуханого.

Складання діалогів за комунікативними ситуаціями (Шпак, с. 26).


САМОСТІЙНА РОБОТА № 2.2.


ТЕМА: The Plural of Nouns.


МЕТА: Формування граматичних навичок за темою The Plural of nouns. Закріплення вживання множини у вправах. Формування понять злічувані та незлічувані іменники.


ЛІТЕРАТУРА: Англійська мова за редакцією В.К. Шпака. Верба Г.В., Верба Л.Г. Довідник з граматики англійської мови. К.: Освіта; 1993. Т.В. Барановська Граматика англ. мови. В.Л. Каушанская Сборник упражнений по грамматике англ.яз.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.


Що таке іменник?


Як утворюється множина іменників?


Правила додавання закінчень у множині.


Які іменники утворюють множину за допомогою зміни кореневої голосної?


Які іменники вживаються лише в однині, множинні?


ХІД САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Опрацювати теоретичний матеріал «The Plural of Nouns».

Опрацювати теоретичний матеріал «Вживання злічуваних та незлічуваних іменників».

Тестування з теми.

Виконати вправи 1-10 з теми «The Plural of Nouns».


The Plural of Nouns.


Study the rule “The Plural of Nouns” and train your knowledge doing the following exercises:


Give the plural of the following nouns:


glass; piano; hero; cuckoo; brush; bush; cargo; photo; echo; box; solo; fox; tomato; bench; potato; lunch; schoolgirl; son-in-law.

video, photo, piano, cuckoo, solo, zoo, radio, soprano, studio, auto, kilo, memo, disco and tattoo.


Make the nouns in brackets in plural:


1. They bought two (video), five (piano) and ten (radio) for their casino.


2. At last he found three new (soprano) for his theatre.


3. He is the owner of two big (studio).


4. Andy is fond of (tattoo).


5. He took a lot of (photo) last week.


6. The Browns bought ten (kilo) of cherries.


7. For this case we have (memo) in our office.


8. Tom is famous for organizing different (disco).


9. Only in the (zoo) you can see a lot of wild animals.


10. Their children are fond of small (auto).


Give the singular of the following nouns:


heroes; valleys; bushes; leaves; oxen; women; pianos; scissors; trousers; mathematics; news; jeans; children; hens; boxes; lions; photos; spies; weeks; plums; cherries; spectacles, zoos, physics, discos, beaches, memos, lies, pies, tattoos, kilos.


Запам’ятай! Наступні іменники використовуються тільки в однині: furniture (меблі), money, food, news, advice, knowledge, fruit, information, chalk, progress, politics, courage, economics, hair, macaroni. Тільки множину мають: goods (товари), grapes (виноград), trousers, police, jeans, scales, mass media (засоби масової інформації), scissors (ножиці), pyjamas (піжама), people, tights (колготи), spectacles (окуляри), pants (штани), arms, glasses (окуляри), binoculars (бінокль), manners (манери).


Give the plural of the following nouns if they have it:


weather; cat; chalk; house; child; mouse; cucumber; knife; boot; furniture; sheep; plum; deer; room; country; information; advice; furniture; news, people; plate; hair; ox; ship; macaroni.


Give the singular of the following nouns if they have it:


armchairs; phenomena; clothes; spectacles; photos; shirts; cows; schools; pyjamas; enemies; keys; kisses; wives; loaves; oxen; men; teeth; grapes; girls; school-girls; vocabularies; people, accents; languages; news; foot.


Give the plural to the following nouns:


fly; donkey; key; day; city; monkey; toy; lady; play; army; boy; spy; cry; pity,sky, dragonfly, butterfly.


Give the plural to the following nouns:


roof; kerchief; wife; knife; chief; life; leaf; calf; half; shelf; wolf; safe.


САМОСТІЙНА РОБОТА № 3.1.


ТЕМА: Biography, Family.


МЕТА: Закріплення лексичного матеріалу, розвиток діалогічного мовлення.


ЛІТЕРАТУРА: “Англійська мова” за редакцією Шпака. Є.О.Мансі Практикум з англ. мови.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.


1) What is your name?


2) Where and when were you born?


3) How old are you?


4) Are you married?


5) Do you live together with your parents?


6) What are your parents?


7) Where do you live?


8) What school did you finish?


9) What are you going to be?


10) Do you work?


11) When does your working day begin?


12) What do you do when you get up?


13) What time do you leave for work?


14) How much time does it take you to get there?


15) What do you usually do in the evenings?


ХІД САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Task I. Прочитайте наступні інтернаціональні слова та спробуйте перекласти їх:

University (n)


faculty (n)


comfortable (adj)


telephone (n)


doctor (n)


hospital (n)


economist (n)


history (n)


interest (n)


secretary (n)


examination (n)


Task 2. Запам’ятайте наступні слова:

be born (v)


move to (v)


housewife (n)


block of flats


private house


modern conveniences


central heating


electricity (n)


gas (n)


running water


rubbish chute (n)


working day


week- days (n)


get up (v)


do morning exercises


make one’s bed


clean one’s teeth


wash (oneself ) (v)


take a shower


have a bath


dress (oneself ) (v)


brush one’s hair


have breakfast (dinner, supper)


be late for work/classes


It takes me ... to get to ...


leave the house


get (go) by bus/tram, trolley-bus


go on foot


be over


correspondence department


attend lectures (classes)


term (n)


take examination (credit tests)


pass exams


a.m.- лат. Ante meridiem


p.m. - лат. Post meridiem

родиться


переезжать


домохозяйка


многоквартирный дом


частный дом


современные удобства


отопление


электричество


газ


водопровод


мусоропровод


рабочий день


будние дни


вставать (утром)


делать утреннюю зарядку


убирать постель


чистить зубы


умываться


принимать душ


принимать ванную


одеваться


причесываться


завтракать (обедать, ужинать)


опаздывать на работу/занятия


Мне требуется (необходимо)… чтобы добраться до …


уходить из дома


добираться / ехать автобусом, трамваем, троллейбусом


идти пешком


заканчиваться / быть оконченным


заочное отделение


посещать лекции (занятия)


семестр


сдавать экзамены (зачеты)


сдать экзамен


до полудня


пополудни


Прочитайте текст та перекладіть його:


My name is Sveta Ivanova. I am 18 years old. I was born in Volgograd. Two years ago our family moved to Rostov-on - Don where I live now with my parents. My family is not very large. We are only four: my mother, my younger sister and me. My father is a doctor, he works at a hospital. My mother is a housewife. She has much work to do about the house. My younger sister is a pupil of the ninth form. Her name is Alla. She does well at school and gets only good and excellent marks. Alla wants to become an economist.


Our family live in a new nine-storeyed block of flats in Pushkin Street. Our flat is on the second floor. It is very comfortable and has all modern conveniences: central heating, electricity, gas, running water, rubbish chute and telephone.


I studied at school in Rostov. Last year I finished school number fifty. We studied many different subjects at school. My favourite subject was History. I always did well at school and learned with great interest. I also attended sport sections and subject circles. I had many friends there.


Now I am a first-year student of the correspondence department. I study at the Economics Faculty of Rostov State University and work at a plant as a secretary. I attend lectures and practical classes. At the end of each term we take examinations and credit tests. So I must work hard to pass exams successfully.


My working day begins early in the morning. On week-days I usually get up at 7 o’clock. I make my bed and do my morning exercises. Then I go to the bathroom where I clean my teeth and wash myself. If I have enough time I take a cold and hot shower. After having a bath I go back to my room where I dress myself and brush my hair. In ten minutes I am ready for breakfast. It may be a cup of tea or coffee and a sandwich.


After breakfast I go to work. I don’t want to be late, that’s why I leave the house at 7.30. As I live not very far from the plant it takes me half an hour to get there. I usually get there by bus or tram. At noon I have a break and go to the plant canteen to have dinner. My work is over at 5 p.m.


In the evening I do my homework. Sometimes I go to the library to get ready for my practical classes or to write a report. As a rule I have no free time on my week-days. At about eleven at night I go to bed.


Надайте українські еквіваленти наступних словосполучень:


serve in the army


be married


be single


private house


come back from work


free time


consist of


canteen


Перекладіть наступні тексти:


1. Меня зовут Михаил. Мне почти 20 лет. Я студент первого курса Ростовского Университета. Я хочу стать юристом. Я родился в Краснодаре в семье врача. Мой отец- детский врач, а мать- медсестра. Я закончил школу N 7 в Краснодаре и уехал к бабушке в Ростов. Летом я обычно езжу к родителям. Я не женат пока, но собираюсь жениться через год. У меня есть девушка. Она тоже студентка университета.


2. У моего брата большая семья. Он живет вместе с тестем и тещей. Кроме того, у него трое детей. Его жена Ирина не работает. Она домохозяйка. Ее родители- пенсионеры. Им обоим по 75 лет. Старший сын брата- школьник. Он ученик второго класса. Две младшие дочери- близнецы. Им по 5 лет. Они ходят в детский сад. Я люблю проводить свое свободное время с ними, потому что они очень забавные.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації