Про вивчення іноземних мов у 2004-2005 навчальному році

Скачати
Документи
Про вивчення іноземних мов у 2004-2005 навчальному році


Головна мета навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Розвиток комунікативної компетенції залежить від соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому для неї суспільстві.

Вчителями іноземних мов вже накопичений певний досвід у формуванні мовної та мовленєвої компетенції, тому особливу увагу слід приділити розвитку соціокультурної і загальнонавчальних компетенцій. Соціокультурні складники мають наскрізно пронизувати вивчення іноземних мов: тексти, вправи, мовні та мовленнєві зразки. Вивчення будь-якої теми у всіх чотирьох сферах комунікації – особистій, суспільній, oсвітній та професійній – буде ефективним за умови, що процес відбуватиметься через соціокультурний компонент. Це сприятиме вихованню активної особистості, підготовленої до участі в діалозі культур.

На сучасному етапі розвитку мовної освіти вивчення іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах передбачає вивчення іноземних мов міжнародного користування (англійська, німецька, французька, іспанська) з метою набуття мовних знань та мовленнєвих навичок на рівні, достатньому для підтримки контактів із зарубіжними ровесниками, та необхідному для подальшого особистісного розвитку, зокрема професійного.

У відповідності до Концепції навчання старша школа передбачається профільною.

Для забезпечення профільного навчання передбачені навчальні плани, які дають змогу в залежності від потреб учнів комплектувати старші класи за напрямами диференціації: природничо-математичним, філологічним, суспільно-гуманітарним, художньо-естетичним, технологічним, спортивним.

Інваріантна складова типового навчального плану основної школи забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державного стандарту. Типовий навчальний план старшої школи реалізує зміст освіти у залежності від обраного профілю навчання. Кожен з профілів передбачає вивчення предметів на одному із трьох рівнів: рівні стандарту, академічному обо профільному рівні.

Профіль навчання формує загальноосвітній навчальний заклад, самостійно визначаючи перелік профільних спецкурсів, які його забезпечують.

Профільне навчання з іноземних мов реалізується через навчально-методичне забезпечення профільного вивчення предметів. Викладання іноземних мов у профільній школі в цьому навчальному році буде здійснюватись за програмами “Іноземні мови. Програми для профільного навчання. 10-11 кл.” (видавництво “Навчальна книга”, 2004 р.) та навчальними посібниками:

Англійська мова для 10-го класу Сірик Т.Л. для фізико- математичного, технологічного профілів (вид.СТЛ-книга).

Підручник «Франція» для 10-го класу філологічного профілю. Спецкурс «Країнознавство» автор Сваткова Т.Д (вид. “Навчальна книга”).

Посібники «Найцікавіше з життя Німеччини» «Погляд на німецькомовні країни» для 10-го класу. Спецкурс «Країнознавство» автор Гусєва П.Т. та інші.

Посіібник «США: географія, економіка, культура» 10 клас Маліненкова Е.І. спецкурс «Країнознавство» (вид. “Світ дитинства”).

Посібник “Business English Essentials” 10-11 класи Біленька О. та інші. Спецкурс “Ділова англійська мова” (вид. “Карп’юк”).

Посібник “Sci-Tech Translation” 10-11 класи Коваленко А.Я. Спецкурс “Технічний переклад” (вид. “Карп’юк”).

В зв’язку з тим, що загальноосвітній напрям повністю забезпечений підручниками то виникла необхідність дати методичні рекомендації лише по використанні навчально-методичного забезпечення у профільних класах.


У вчителя який буде працювати у профільних класах є два шляхи вирішення цієї проблеми: або використовувати підручник 10 класу тієї ж серії що використовувався у 9-му класі або перейти на нові підручники. І в одному і в іншому випадку вчителі повинні:

- опиратись на пройдену тематику гуманітарного плану узагальнюючи та розширюючи її враховуючи інтереси учнів, наприклад говорячи про країну яку ми вивчаємо доцільно доповнювати знання учнів новими фактами з її історії та культури; ставити проблеми які дозволять порівняти культуру країни мову якої ми вивчаємо з культурою України.

Для реалізації гуманітарного профілю рекомендується:

Для більш ефективного впровадження профільного навчання у навчальний процес доцільно в повному об’эмі використати “додаткові години виділені на поглиблене вивчення предметів, спецкурсів предметів за вибором факультативні, індивідуальні та групові заняття” реалізуюючи іх у таких спецкурсах як: “Країнознавство”, “Література” Ділове мовлення” “Технічний переклад”.

Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міносвіти і науки України від 20.02.02 р. № 128. При поглибленому вивченні іноземної мови з 1-го класу клас ділиться на групи з 8-10 учнів у кожній (не більше 3 груп); при вивченні іноземної що не є мовою навчання, а вивчається як предмет – клас чисельністю понад 27 учнів ділиться на 2 групи .

Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, семестрове, річне та підсумкова державна атестація. Більшість прийомів поточного оцінювання спрямовано на детальну перевірку окремих параметрів мови або вмінь мовлення, яких щойно навчили. Тому тематичне оцінювання з іноземної мови доцільно проводити саме за результатами поточного оцінювання.

Тематичне оцінювання з іноземної мови проводиться на основі поточного оцінювання і виставляється єдиний тематичний бал. Не допускається проведення оцінювання із кожного виду мовленнєвої діяльності окремо і диференційоване виставлення оцінок за них.

Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються. Вимоги до перевірки зошитів регламентуються Міністерством освіти і науки України

Семестрове оцінюванняСеместрове оцінювання з іноземної мови проводиться один раз наприкінці семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письма). До журналу робиться, наприклад, такий запис:


15.12.

Аудіюв.

18.12.

Говор.

22.12.

Читання.

25.12.

Письмо


Критерії оцінювання знань, навичок і умінь

Творча робота

12 – 0 помилок

9 – 4 помилки

6 – 7 помилок

3 – 10 помилок

11 – 1-2 помилки

8 – 5 помилок

5 – 8 помилок

2 – 11 помилок

10 – 3 помилки

7 – 6 помилок

4 – 9 помилок

1 – 12 помилок

Диктант

12 – 0 помилок

9 – 4 помилки

6 – 7 помилок

3 – 10 помилок

11 – 2 помилки

8 – 5 помилок

5 – 8 помилок

2 – 11 помилок

10 – 3 помилки

7 – 6 помилок

4 – 9 помилок

1 – 12 помилокПереклад і тестування

100% – 12 балів

52-59% – 6 балів

92-99% – 11 балів

44-51% – 5 балів

84-91% – 10 балів

36-43% – 4 бали

76-83% – 9 балів

28-35% – 3 бали

68-75% – 8 балів

20-27% – 2 бали

60-67% – 7 балів

12-19% – 1 бал


Принагідно повідомляємо місцеві органи управління освітою, методичні установи, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, що робочі навчальні плани на 2004/2005 навчальний рік розробляються відповідно до листа Міносвіти і науки України від 07.05.04 №1/9-252.

Вчителі загальноосвітніх навчальних закладів мають змогу вибирати навчально-методичне забезпечення курсу “Іноземні мови”. Слід нагадати, що в навчальних закладах України можна користуватися лише основною та додатковою навчальною літературою з відповідним грифом Міністерства освіти і науки України, яка зазначена в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації