Аналіз ІІ етапу Всеукраїнської предметної олімпіади

Скачати
Документи
  1   2   3   4
Аналіз

ІІ етапу Всеукраїнської предметної олімпіади

з української мови та літератури


З метою стимулювання творчого самовдосконалення учнів, виявлення та розвитку обдарованих школярів, надання їм допомоги у виборі професії; формування творчого покоління молодих науковців та практиків, підвищення інтересу до поглибленого вивчення української мови та літератури 6 листопада 2010 року в Миколаївському муніципальному колегіумі пройшов ІІ етап Всеукраїнської предметної олімпіади з української мови та літератури, у якій взяли участь 227 учнів 7-11 класів загальноосвітніх шкіл міста Миколаєва.

У ІІ етапі олімпіади взяли участь 39 семикласників, із них 28 учнів із загальноосвітніх шкіл та 11 – із шкіл нового типу. Основна мета завдань для учнів 7 класів полягала у перевірці рівня сформованості навчальних компетенцій, які сприяють розвитку особистості та її повноцінній самореалізації; наскільки учні вільно, комунікативно доцільно вміють користуватися засобами рідної мови в різних життєвих ситуаціях.

Комунікативна компетентнція перевірялась у вмінні створювати монологічне висловлювання (пейзажний етюд). 78% семикласників справились із цим завданням. Більшість учнів створили яскраві пейзажні етюди, які відзначались багатством слововживання, граматичною правильністю. Найкращі етюди написали Коваленко А. (ЗОШ №11, учитель Кузьменко І. Й.), Янко К. ( І українська гімназія ім. М. Аркаса, учитель Волошина Н. Ф.). Проте 22% школярів допускали порушення у послідовності викладення думок, не дотримувались стилістичної єдності.

Про сформованість функціональної компетенції семикласників свідчить той факт, що 82% школярів правильно визначили належність іменників до спільного роду, утворили форми жіночого роду. Максимальну кількість балів у цьому виді роботи набрали Вінниченко І. (гімназія №3, учителі Коваль Т. Ю., Литовченко О. М.), Калінчук В. (ММК, учитель Харитонова І. А.). Але виконання завдань на підбір епітетів, синонімів, порівнянь засвідчили, що 60% учнів не розрізняють прикметники та епітети, не можуть вдало дібрати прикметники, відтінки кольорів. Високий рівень сформованості мовної компетенції показали Муштаєва Ю. (гімназія №2, учитель Денисенко Л. Д.), Гусєєва І. (ЗОШ №47, учитель Пляко І. А.), Романчук Н. (ЗОШ№57, учитель Мішустіна Н. Г.)

70 % школярів виконали завдання на утворення відмінкових форм складених числівників; це свідчить про міцність набутих знань школярами з даної теми, вміння практично застосовувати орфограми в числівниках.

74% учнів, виконуючи завдання на запис слів фонетичною транскрипцією, продемонстрували вміння оперувати набутими знаннями з теми «Фонетика».

Завдання з теорії літератури показали, що учні володіють функціональними компетенціями на середньому рівні: 59% семикласників знають визначення понять суспільно-побутові пісні, коломийки. Натомість, завдання, в яких треба було практично застосувати набуті знання, показали, що учні плутають поняття складові сюжету, замінюючи його планом, переказом, визначенням сюжетних ліній (35% учнів не виконали це завдання). Виникали в учнів труднощі при зіставленні і порівнянні літературних понять, визначенні спільних рис фольклорних творів. Більшість семикласників використовували загальні фрази, в порівняннях відсутня конкретика.

У ІІ етапі Всеукраїнської предметної олімпіади з української мови і літератури серед школярів 8 класів взяли участь 47 осіб: 28 учнів із загальноосвітніх шкіл та 19 – із шкіл нового типу.

Високий рівень мотиваційної компетентності, а саме, здатності до навчання, самотійності мислення, творчий підхід до виконання завдань показали восьмикласники Миколаївської гімназії № 2: Іпатенко Я., Мельник В., Ракіна В., Дідковський О. (учитель Купцова В. В.), ММК: Краснікова О. (учитель Дробіна Л. С.), Макарцева Ю. (учитель Коваль Т. С.), школярі Миколаївської гімназії № 41: Плющик Н., Кашина Г. (учитель Зуб О. І), Миколаївського економічного ліцею № 1 Лисенко О.(учителі Афоніна С.Є. та Распітіна З.Д.), Миколаївської гімназії № 3 Шамшуріна М.(учитель Литовченко О.М.), Миколаївської гімназії №4 Меркулова О.(учитель Безручко Т.О.), Миколаївського морського ліцею Корнілов В. (учитель Сущенко Н.А.), Академії дитячої творчості Берковська Д.(учитель Юргенсон М.О.), Миколаївської спеціалізованої ЗОШ № 22 Гарбуз А. (учитель Авраменко О.В.), ЗОШ № 24 Рудько І. (учитель Фреюк Н.М.).

З написанням словникового диктанту на достатньому і високому рівні справились такі учні: Ухань Н. (СЗШ № 33, учитель Кривцова С. В.), Вороніна Д. (СЗШ № 34, учитель Перепаденко А. Л.), Майстренко А. (Перша українська гімназія ім. М. Аркаса, вчитель Іванова С. В.), Коваленко А. (Миколаївський морський ліцей ім. професора М. Александрова, вчитель Сущенко Н. А.), Капилова А. (Миколаївський ліцей «Педагог», вчитель Дихно Н. А.), Черемнова К. (СЗШ № 1, вчитель Дем’яненко О. І.), Якимова І. (СЗШ № 44, учитель Харченко Г. І.), але недостатня сформованість комунікативної компетенції не дозволила посісти їм призові місця.

При виконанні творчих робіт учні не змогли зрозуміло висловити власні думки, дати оцінку діям літературного героя. Більшість школярів не володіють теоретичним матеріалом з літератури. Найбільш складними виявились завдання для учасників олімпіади, що потребували конкретної відповіді з літератури. Це свідчить про низький рівень сформованості навчально-пізнавальної компетенції, розвиток пам’яті школярів та недостатню увагу вчителів української мови та літератури до деталей літературного процесу.

До 5 балів з української мови набрала учениця СЗШ № 35 – Осіпова О. (вчитель Оліфірчук Н. В.), учениця СЗШ № 4 – Лук’яненко К. (вчитель Соболєва О.). Несформованість літературознавчої, креативної, читацької, особистісної компетенцій засвідчили роботи Селіхової К. (вчитель СЗШ № 6 – Облан Л. М.), Паламаренко Є. ( Миколаївська школа-інтернат № 7), Ляшенко А. ( СЗШ № 46), Омельчук О. ( Миколаївський економічний ліцей № 2, учитель Вербинська Н. В.), Бондар А. (СЗШ № 3, учитель Полуйко В. В.), Юхненко А. (СЗШ № 48, учитель Салата М. Є.), Бондаренко О. (СЗШ № 54, учитель Грипич І. В.).

На участь в ІІ етапі олімпіади подали заявки 53 учні 9 класів: 33 із загальноосвітніх шкіл та 20 – із шкіл нового типу. Завдання олімпіади для учнів 9-х класів були спрямовані на перевірку рівня сформованості мовних (формування мовних умінь і навичок – орфоепічних, граматичних, лексичних, правописних, стилістичних), комунікативно-мовленнєвих (вміння комунікативно доцільно користуватися засобами рідної мови в усіх видах мовленнєвої діяльності), креативних (здатності до розв’язання будь-якої навчальної задачі творчо), функціональних (вміння оперувати набутими знаннями, сформованими навичками, використовувати їх у практичному житті) компетенцій.

Більшість учнів виявили високий і достатній рівень сформованості вказаних компетенцій. Найбільш важкими стали завдання, пов’язані з поділом іменників на групи, синтаксичним розбором речення, утворенням відмінкових форм числівників.

Достатній рівень сформованості мовних компетенцій учні виявили під час виконання наступних завдань:Найбільш важкими стали завдання, пов’язані з поділом іменників з основою на –р на групи (лише 25% учнів виконали завдання, максимальну кількість балів набрала Месер О. (ЗОШ №45, вчитель Назаренко Л.А.),поясненням значення поданих фразеологізмів ( лише 30% дев’ятикласників виконали завдання на достатньому рівні, жоден не розкрив значення фразеологізму «п’ята колона»).

Сформованість комунікативно-мовленнєвих компетенцій перевірялася у вмінні створити роздум у публіцистичному стилі. 72% учнів виявили високий і достатній рівень. Найкращими стали творчі роботи Бернацької Ю. (ММЛ, вчитель Гура С.О.), Казанжи Б. (ЗОШ №22, вчитель Гайсан Т.В), Корінецької С. (МГ №2, вчитель Маєнко Л.І.), Пелюх К. (ЗОШ №18, вчитель Іванова І.П.). 28% учнів не змогли розкрити тему твору, побудувати висловлювання у публіцистичному стилі, дібрати переконливі аргументи, граматично правильно побудувати речення.

Виявити сформованість креативних компетенцій учні мали можливість під час відповіді на запитання з української мови і літератури. Лише 30 % учнів змогли творчо розв’язати навчальну задачу: Половенко Т. (ММК, вчитель Мартинюк В.Б), Казанжи Б. (ЗОШ №22, вчитель Гайсан Т.В), Гальченко К. (МГ №4, вчителі Шурховецька О.С., Сидоренко Г.В.), Гагашкіна О. (ЗОШ №11, вчитель Циганенко В.А.), Слободенюк К. (ПУГ, вчитель Бабій І.П.).

Найгірше виконали роботи (за результатами відбіркового туру набрали менше 5 балів із можливих 18 (12 – словниковий диктант, 6 – лаконічна відповідь на питання з літератури) Камінська В. (ЗОШ №27, вчитель Динту О.В.), Єлиць О. (ЗОШ №28, вчитель Бондаренко Л. П.), Ткачук О. (ЗОШ №1, вчитель Вервика Є.З.), Годик О. (СНВК, вчитель Красиворон Л. П.), Тетеріна А. (ЗОШ №19, вчитель Пільник Л. Ю.), Жирун О. (ЗОШ №64, вчитель Спринська В.М.).


Олімпіадні завдання з української мови та літератури для учнів10-х класів були спрямовані на перевірку в учнів таких навчальних компетенцій: мовної, мовленнєвої, предметної, творчої, загальнокультурної.

54 учні десятих класів брали участь у відбірковому турі. 20( 37 %) учнів вдало пройшли його. Найкраще виконали завдання відбіркового туру Жовтоножко Ірина (Перша українська гімназія ім..М.Аркаса, учитель Сідень І.О.), Кондратьєва Марина (зош №22, учитель Янушкевич Л.С.) Ці учні продемонстрували високий рівень орфографічної грамотності та знання літературного матеріалу. Найгірше виконали завдання відбіркового туру такі учні : Назаренко О. (зош №18, учитель Алексєєва І.О.) Захарієнко С. (зош №36, учитель Киценко Л.І.), Мішанкіна О. (зош №10, учитель Городська І.О.).

Виконуючи етимологічний аналіз та морфемний розбір, учні Жовтоножко Ірина (ПУГ, учитель Сідень І.О.), Кондратьєва Марина (зош №22, учитель Янушкевич Л.С.), Голобродська Маргарита (МГ№2, учитель Денисенко Л.Д.) -продемонстрували вміння встановлювати первісні структури слова, виявляти зміни, які відбулися в структурі слова та з’ясовувати причини цих змін.

75 % десятикласників, які пройшли відбірковий тур, продемонстрували вміння будувати висловлювання певного обсягу, добираючи і впорядковуючи необхідний для реалізації задуму мовний матеріал, ураховуючи мету спілкування, розкриваючи тему висловлювання, дотримуючись єдності стилю. Роботи учнів Войдер Г.(ММК, учитель Сита Л.В.), Асташової (гімн.№ 41, учитель Філатова О.М.), Голобродської М. (МГ№2, учитель Денисенко Л.Д.), Кондратьєвої М. (зош.№ 22, учитель Янушкевич Л.С.) - відзначаються багатством лексичних і граматичних засобів.

Найбільші труднощі виникли в десятикласників при виконанні завданнь, які передбачали перевірку знань про загальнолюдські культурні і духовні цінності, норми, які регулюють стосунки між поколіннями, націями, сприяють естетичному і морально-етичному розвиткові особистості, органічному входженню її в соціум; інтеграцю знань з інших предметів. Жоден учень не зміг назвати десять історико-географічних пам’яток Миколаївської області, які б можна було віднести до природних чудес України, обґрунтувавши свою відповідь. 30% десятикласників показали початковий рівень знань з цього питання. Відповіді учнів: Назаркевич О.(ММК, вч. Сита Л.В.) , Маханьковської С.(МГ№3, вч. Карпенко А.Я.) – є найкращими та відзначаються переконливими аргументами на користь власної позиції.

Відповідаючи на питання з української літератури, учні в цілому показали, що володіють матеріалом та навичками текстуального аналізу художнього твору, висловлюють свої думки, виявляючи свою позицію, але допускають помилки в мовному оформленні роботи.

У ІІ етапі олімпіади взяли участь 33 учні 11 класів. Завдання для цієї вікової категорії учасників олімпіади були спрямовані на перевірку і формування мовних та літературних компетенцій, які включають перевірку навичок правопису, формування мовних та системи мовленнєвих умінь.

Перевірка робіт засвідчила, що найвищий рівень мовних та літературних компетенцій мають такі учні: Іваннікова І., Байдуганова М., Сухорукова О. ( І укр. гімназія, вч. Яценко Н.А.); Гарбузова К., Троцький В. (гімназія №2, вч. Купцова В.В., Нікуліна Т.І.); Ісаєнко О. (ММК, вч. Сита Л.В.); Євстафієва Д. ( МЛ, вч. Федоревська Н.Г.); Хархардіна Д. (ліцей №3, вч. Литовченко О.М.); Осадчук В. (ЗОШ №24, вч. Савельєва Л.А.); Гоцелюк І. (ЗОШ №22, вч. Сич І.М.).

Проаналізувавши завдання відбіркового туру (словниковий та літературний диктанти), слід зазначити, що високий рівень грамотності показали лише 3% учнів ( Богданова Г. - ЗОШ №42, вч. Кобзар Л.В.; Іваннікова І., Байдуганова М.- І укр. гімназія, вч. Яценко Н.А.; Троцький В., Гарбузова К.- гімназія №2, вч. Купцова В.В., Нікуліна Т.І.).

На достатньому рівні із цим видом роботи впоралися Каплунова І., Марченко Н. ( екон.ліцей №2, вч. Новицька Г.В.); Богданова Г. ( ЗОШ №42, вч. Кобзар Л.В.); Васильєва Т. ( ЗОШ №50, вч.Бахшиєва Л.В.); Малютіна Є.О. ( ліцей «Педагог», вч. Рибак Н.А.).

Низький рівень орфографічної грамотності виявили 27% учнів: Сопільняк А. (школа-інтернат №7, вч. Семчишина Г.І.), Паладій О. (ЗОШ №28, вч. Солонуха А.В), Марчинська Н. (ЗОШ№60, вч.Мартиченко Т.М.), Фоміна О. (ЗОШ №6, вч. Білик С.В.), Новак К. (ліцей «Педагог», вч. Карпюк О.В.), Осадча С. (ЗОШ №53. вч. Пуха С.С.), Хухаркін С. (ЗОШ №44, вч. Сидорика А.В.), Романова Л. (Миколаївський проф. ліцей), Каширська Д. (ЗОШ №3, вч.Іонова Л.П.) . У роботах вищезазначених учнів допущено найбільше помилок у написанні власних назв, складних слів, прислівників, дані учні також не впоралися з літературним диктантом.

Аналіз робіт учасників олімпіади серед учнів 11 класів, які пройшли відбірковий тур, показав, що краще учні впоралися із завданнями з української мови. Практичні вправи вимагали застосування вмінь аналізувати мовний матеріал, узагальнювати мовні факти на теоретичному та практичному рівнях. Найкращу обізнаність з лексикології показали учні Першої української гімназії - Байдуганова М., Іваннікова І., Сухорукова О.; гімназії №2 – Гарбузова К.В., Троцький В. Низький рівень засвоєння матеріалу даної теми показали учні Каплунова І., Марченко Н. (екон.ліцей №2), Богданова Г. (ЗОШ №42), Васильєва Т. (ЗОШ №50), Євстафієва Д. (морський ліцей), Гоцелюк І. (ЗОШ №22).

У більшості школярів виникали труднощі при виконанні завдань, які були спрямовані на перевірку вмінь та навичок відмінювання числівників. У багатьох роботах відтворена тільки одна форма. Найкраще з цим завданням справились учні Троцький В. (гімназія №2), Байдуганова М. ( Перша укр.гімн.).

Завдання №6 передбачало перевірку вміння учнів визначати твірну основу та пояснювати спосіб творення слів. Найкращою виявилась робота Євстафієвої Д. (морськ.ліцей), не справились із завданням учні Малютіна Є. (ліцей «Педагог»), Богданова Г. (ЗОШ №42).

Перевірка творчого завдання засвідчила, що більшість учнів вміють самостійно будувати послідовний, логічно викладений текст, розкривати тему, основну думку, підбирати факти та аргументи, робити висновки. Вдалими були твори учнів Євстафієвої Д. (морськ.ліцей), Гарбузової К. (гімн. №2), Іваннікової І. (Перша укр.гімн.), Троцького В. (гімназія №2), Ісаєнка О. (ММК), Марченко Н. (екон.ліцей №2), Малютіної Є. (ліцей «Педагог»).

Завдання з літератури були направлені на розвиток творчих і комунікативних здібностей учнів, їхнього самостійного і критичного мислення, вміння аргументовано доводити власну думку, були спрямовані на перевірку таких навчальних компетенцій, як класифікація інформації, застосування основних загальнонавчальних умінь у різних ситуаціях тощо. Найгірше одинадцятикласники впорались із завданням, яке вимагало показати, як М.Зеров та М.Рильський продовжили традиції в жанрі сонета та виявили художнє новаторство. На жаль, жоден учень повно не розкрив це питання. Не було показано широту тематики, глибину змісту сонетів М.Зерова та М.Рильського. У деяких роботах це завдання зовсім відсутнє ( Богданова Г. – ЗОШ №42, Васильєва Т. – ЗОШ №50, Ісаєнко О. – ММК), тільки назване – у роботах учнів Каплунової І., Марченко Н. (екон.ліц. №2), Гоцелюк І. (ЗОШ №22), Малютіної Є. (ліцей «Педагог»), Осадчук В. (ЗОШ №24), Євстафієвої Д. (морськ.ліцей). Найкраще, хоч не зовсім повно, завдання виконано Троцьким В. (гімн. №2), Іванніковою І. (Перша укр.гімн.).

При виконанні завдання, яке передбачало перевірку знань з теорії літератури, більшість учасників зазначили 1-2 ознаки драми, припускалися фактичних і лексичних помилок, наводили приклади, що стосуються прозових творів. Кращими були відповіді Іваннікової І., Байдуганової М. (Перша укр.гімн.); не справилися із завданням Богданова Г. (ЗОШ №42), Васильєва Т. (ЗОШ №50), Гоцелюк І. (ЗОШ №22).

Із завданням, що передбачало перевірку знань про визначних осіб, зокрема письменників літературного процесу ХХ-ХІ століття, які були удостоєні Шевченківської премії, найкраще впорались Іваннікова І., Байдуганова М., Сухорукова О. (Перша укр.гімн.), частково – Гарбузова К., Троцький В. (гімн. №2), інші учасники завдання не виконали зовсім.

Перевіривши роботи учасників ІІ етапу олімпіади з української мови та літератури, члени журі визнали переможцями наступних учнів.

7 клас

ЗНЗ

ПІБ учня

місце

ПІБ учителя

Гімн.4

Мороз Ігор

ІІІ

Андреєва О.О.

17

Чесак Ярослав

5

Томашівська О.М.

Інт.7

Сопільник Антоніна

7

Мішустіна Н.Г.

1

Сириця Віталій

12

Вервика Є.З.

47

Гусєва Ірина

8

Пляко І.А.

43

Саркісян Ізабелла

10

Ткач Н.О.

Гімн.№3

Вінниченко Ірина

ІІІ

Коваль Т.Ю.

Литовченко О.М.

54

Сосунов Всеволод

5

Тарасова Н.В.

11

Коваленко Анна

ІІ

Кузьменко І.Й.

45

Орлова Надія

ІІ

Басіна Р.М.

46

Констандова Ілона

6

Крохмаль В.М.

42

Головіна Лейла

9

Кобзар Л.В.

СНВК

Крачун Вікторія

ІІ

Дмитренко Н.Г.

ПУГ

Янко Карина

І

Волошина Н.Ф.

60

Овчар Катерина

ІІІ

Згирій Н.М.

57

Романчук Наталя

7

Мішустіна Н.Г.

51

Скоробагатський Дмитро

Автенюк Марина

ІІІ

4

Кушнікова М.М.

ММК

Калінчук Валерія

І

Харитонова І.А.

ММК

Павленко Микола

ІІ

Харитонова І.А.

Гімн.2

Муштаєва Юлія

ІІІ

Денисенко Л.Д.

Гімн.2

Одижинська Мирослава

6

Денисенко Л.Д.

Гімн.2

Царлова Карина

11

Сівач Г.О., Денисенко Л.Д.

Гімн.2

Нікуліна Анастасія

ІІ

Сівач Г.О., Денисенко Л.Д.Не пройшли відбірковий тур ( 7 клас)

ЗНЗ

ПІБ учня

22

Тюріна Марія

Гімн.4

Крижановська Анастасія

52

Захарова Олена

49

Ничипорук Ольга

40

Танзі Сана

44

Кукош Дарина

28

Сосуловський В’ячеслав

20

Антонов Микита

19

Зимовець Марія

Гімн.41

Камнєв Ігор

50

Прокопчук Анастасія

64

Царенко Олександр

Інт.4

Колєснік Олег

53

Якимова Анастасія

3

Назаренко Ксенія8 клас

ЗНЗ

ПІБ учня

місце

ПІБ учителя

Поглиблене вивчення предмету

22

Гарбуз Анастасія

ІІІ

Авраменко О.В.
34

Вороніна Дарина

8

Перепаденко О.Л.
Гімн.4

Меркулова Олена

ІІ

Безручко Т.О.
1

Черемнова Катерина

4

Дем’яненко О.І.
Ек.ліц.№1

Лисенко Ольга

І

Распітіна З.Д

Афоніна С.Є.
Ек.ліц.№1

Бойко Юлія

10

Распітіна З.Д

Афоніна С.Є.
Гімн.№3

Шамшуріна Марія

ІІ

Литовченко О.М.
33

Ухань Надія

6

Кривцова С.В.
44

Якимова Ірина

9

Харченко Г.І.
ШМіПР

Берковська Дарина

ІІІ

Юргенсон М.О.
Гімн.41

Плющик Надія

ІІ

Зуб О.І.
Гімн.41

Кошина Ганна

ІІІ

Зуб О.І.
ПУГ

Майстренко Анна

11

Іванова С.В.
Педагог

Копилова Анна

12

Дихно Н.А.

Українська мова

ММЛ

Корнілов Владислав

ІІІ

Сущенко Н.А.
ММЛ

Коваленко Анастасія

5

Сущенко Н.А.
24

Редько Ірина

ІІІ

Фреюк Н.М.
ММК

Краснікова Олена

І

Дробіна Л.С.
ММК

Макарцева Юлія

ІІ

Коваль Т.С.
Гімн.№2

Іпатенко Ярослав

І

Купцова В.В.
Гімн.№2

Мельнік Вероніка

І

Купцова В.В.
Гімн.№2

Ракіна Віолетта

І

Купцова В.В.
Гімн.№2

Круковський Ярослав

7

Купцова В.В.
Гімн.№2

Дідковський Олександр

ІІ

Купцова В.В.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації