Позашкільний навчальний заклад мала академія наук учнівської молоді

Скачати
Документи
1   2   3   4

ІІ рівень (по 4 бали)


1. Поясніть, які є форми ступенів порівняння прикметників та як вони утворюються. Утворіть усі можливі форми ступенів порівняння прикметників високий, важкий, добрий, дорогий, мідрий, легкий, цікавий.


2. До поданих слів доберіть однокореневі слова або інші форми слів, щоб проілюструвати чергування приголосних звуків. Випишіть чергування і поясніть, за яких умов вони відбуваються (при відмінюванні, при словотворенні).

Качка, носити, летіти, ходити, щока, перемагати, мести, нести, сухий, знак, любити, сидіти, косити, рух, водити, стріха, ворог, ліпити, книжка, козак, плакати, платити, дорога, берег.


3. Розкрийте назву твору Ю.Федьковича «Три як рідні брати». Як передано ідею твору у його назві?


ІІІ рівень (по 7 балів)


1. Зробіть повний синтаксичний розбір речення ( підкресліть усі члени речення , побудуйте його структурну схему, визначте тип). Виконайте морфологічний розбір виділених слів.

Є дороги, по яких ми ходимо всього-на-всього один раз, є такі, що самі нав’язуються, щоб їх повторити; а є постійні, залежні не від тебе, залежні від твоєї пам’яті, твого серця – дороги до отчого порога (За В.Логвиненком).


2. Випишіть прислівники разом із словами, з якими вони пов’язані. З’ясуйте значення, морфологічні ознаки та синтаксичну роль прислівників. Там, де це можливо, утворіть форми вищого та найвищого ступенів порівняння.

Під деревами вже глибоко осів сніг, інколи біля відхуканих окоренків проглядали цупкі зелені хрещики… Зараз над поворонілою водою в ріст людини, мов прив’язана, висить тонка й прозора намітка синьої імли... (За М.Стельмахом).Вода мерехтіла, вода світилась різними барвами, вода міняла настрій, де всміхалась по-дитячому щиро, а де стриманіше(Є.Гуцало). Пароплав ішов швидко, та Надії здавалося, що він посувається надто повільно (Яків Баш). Десь далеко дуже швидко, наче наввипередки, стукали зенітки (Л.Первомайський). Катер гойдався біля причалу; він не міг наблизитися упритул, і Мар’яна дивилася на розлитий безмір Дніпра…(Н.Бічуя). Пізно увечері, а то й уночі Нестор Іванович виходить надвір і споглядає зоряне небо (Є.Гуцало).


3. Подумайте, які образи із твору І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» є трагічними? У чому їх трагізм? Свої міркування запишіть у вигляді невеликого твору-роздуму.

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Секції “ФОЛЬКЛОРИСТИКА” та “МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО”
  1. КЛАС
І рівень (по 2 бали)


1. Запишіть іменники у формі кличного відмінка: Юрасик, Юра, Катерина, Інна, Ніна, Алла, Микола, студентка, сваха, кума, Настя, Ілля, суддя, земля, пісня, теща, Богдан, Руслан, Віктор, Андрійко, Тарас, Дмитро, президент, брокер, менеджер, спікер, брат, друг, Вікторія, син, Леся, Катруся, Толя, Надія Дмитрівна, Наталія Іванівна, Ольга Володимирівна.


2. Побудуйте і запишіть речення за поданою схемою. Визначте тип речення.


[ ] , але [ ], (що ) і (що ).


3. Чому твір І.Драча «Чорнобильська Мадонна» називається мозаїчною поемою?


ІІ рівень (по 4 бали)


1. Розкажіть про особливості відмінювання іменників ІІІ та ІV відмін. Наведіть приклади.


2. У поданих реченнях підкресліть відокремлені прикладки, сформулюйте правила їх відокремлення.

Вони, Настасині очі, мабуть, міняються залежно від освітлення, як і отой камінь александрит, що то світліє, то наливається темним бузком.

Дилери, як члени фондової біржі, можуть укладати угоди між собою, з брокерами і безпосередньо з клієнтами.

Вже рік, як він має найвищу владу в своїй землі, а влада лишилася для нього незбагненною і загадковою так само, як був загадковий він, султан, для сторонніх очей (П. Загребельний).

І старенька добра жінка, певне, мати партизанів, Їм давала із коновки із джерел її напиться (Л.Забашта).

Кажуть, створив ти статую – пісню свою чудову, Тільки мороз ударив – міг би спотворити диво, Зняв ти із себе ковдру, вкрив ти її, вродливу (Л.Забашта).


3. Поясніть, чому В.Симоненко використав образ лебедя у поезії «Лебеді материнства» і чому вірш має таку назву.


ІІІ рівень (по 7 балів)


1. Зробіть повний синтаксичний розбір речення (підкресліть усі члени речення , побудуйте його структурну схему, визначте тип). Виконайте морфологічний розбір виділених слів.

Нерідко ми любимо повторювати, що наше сьогодення надто бурхливе, що живемо ми поспіхом, стрімко, навіть навально, і нічого не вдієш – така-бо епоха, такий вже час(В.Логвиненко).

2. Від поданих слів утворіть прикметники. Позначте засоби (суфікси, префікси), за допомогою яких вони утворилися та визначте спосіб словотворення.

Визначте, до якої групи за значенням належить кожний прикметник і відповідно до цього запишіть прикметники у різні колонки: відносні, присвійні. Поясніть особливості кожної групи. Поміркуйте, чому серед них немає якісних прикметників.

Наталка, Микола, Ольга, Олеся, вітер, сонце, книга, пісок, пісня, риба, батько, син, матуся, сестра, учитель, вовк, комп’ютер, тітка, сусідка, папір, лялька, рослина, качка, джміль, осінь, учень.


3. Напишіть невеликий твір-роздум про систему виховання дітей, якої послідовно дотримується головний герой п’єси О.Коломійця «Дикий ангел».Голова предметної комісії з української мови та літератури
Гальона Наталія Павлівна – доцент кафедри української мови Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат філологічних наук

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

ТА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Секції “ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА”

  1. КЛАС
І рівень (по 2 бали)


1. Дайте аргументированный ответ на вопрос: «Можно ли образовать притяжательные прилагательные от названия предметов?»


2. Раскройте сущность идеологии эпохи Просвещения, назовите ее представителей.


3. На конкретном примере объясните понятие о образе-символе в художественном произведении.


ІІ рівень (по 4 бали)


1. Перепишите, расставьте ударения.

Арбуз, бармен, верба, ворота, красивее, крапива, паралич, плато, арахис, меховой, снежки, партер, пуловер, ракушка, псевдоним, новорожденный, маляр, огниво, кухонный, тефтели, всенощная, иконопись, договор, колледж, пеня, позвонишь, фарфор, творог, вахтер, щавель, цыган, статуя, эксперт, маркетинг, мусоропровод, обеспечение, истерия, боязнь, сливовый.


2. Объясните различия в значении и употреблении следующих слов-паронимов. Составьте с каждым из них предложения.

- дипломат, дипломант, дипломник;

- надевать, одевать;

- невежда, невежа.


3. Раскройте понятия «сюжет», «фабула», «аллегория», «подтекст».


ІІІ рівень (по 7 балів)


1. Перепишите предложение. Сделайте его полный синтаксический разбор (определите тип, подчеркните члены предложения, составьте схему).

И мир – как море пред зарею,

И я иду по лону вод,

И подо мной и надо мною

Трепещет звездный небосвод.

Максимилиан Волошин


2. Проведите сопоставительный анализ отрывка из романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин» и его перевода на украинский язык.

Гонимы вешними лучами,

С окрестных гор уже снега

Сбежали мутными ручьями

На потопленные луга.

Улыбкой ясною природа

Сквозь сон встречает утро года;

Синея блещут небеса.

Еще прозрачные леса

Как будто пухом зеленеют.

Пчела за данью полевой

Летит из кельи восковой.

Долины сохнут и пестреют;

Стада шумят, и соловей

Уж пел в безмолвии ночей.

А.С.Пушкин «Евгений Онегин»


Весняним гонені промінням,

Із гір потіками сніги

Вже позбігали з буркотінням

На позаливані луги.

Крізь ясний сон природа мила

Свій ранок усміхом зустріла;

Палають сині небеса;

Лісів прозора ще краса

Немовби пухом зеленіє.

На поле бджілка золота

Збирати подать виліта,

Долина сохне і рябіє,

Стада шумлять, і соловей

Співає в німоті ночей.

Перевод М.Рыльского


3. Письменно прокомментируйте высказывание С. Цвейга:

«…если мы оглянемся вокруг, на улицах, в лавках в низких комнатах и в светлых залах – чего хотят там люди? – Быть счастливыми, довольными, богатыми, могущественными. Кто из героев Достоевского стремится к этому? – Никто. Ни один. Они нигде не хотят остановиться, - даже в счастье. Они всегда стремятся дальше. Все они обладают «горячим сердцем», которое приносит им мучения. К счастью они безразличны, равнодушны и к довольству, и богатство они скорее презирают, чем желают его».


КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Секції “ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА”

  1. КЛАС
І рівень (по 2 бали)


1. Поставьте ударение в следующих словах: соболезнование, понял, каталог, кремень, кухонный, христианин, углубить, занята, облегчить, завидно, цепочка, документ, свекла, деньгами, приданое, завсегдатай.

2. Раскройте понятие «вечный образ». Приведите примеры.

3. Назовите известные Вам современные литературные премии.


ІІ рівень (по 4 бали)

1. Проанализируйте выделенные в предложениях окказионализмы (индивидуально-авторские словообразования). Определите значение этих слов и укажите, каким образом они были образованы.

Неуютная жидкая лунность и тоска бесконечных равнин… (С.Есенин)

Перемириваются в мире. (В. Маяковский)

Книга времени тысячелистая. (В. Маяковский)

Мой выбор – он в борьбе за всенадежду. Без всенадежды гражданина нет. (Е.Евтушенко)

2. Приведите фразеологизмы-антонимы к данным: воспрянуть духом, капля в море, расхлебывать кашу, спустя рукава. Составьте с ними предложения.

3. Раскройте понятия «пафос художественного произведения», «лирический герой», «контекст », «новелла».

ІІІ рівень (по 7 балів)


1. Перепишите предложение. Сделайте его полный синтаксический разбор (определите тип, подчеркните члены предложения, составьте схему).

Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться и ошибаться, вечно бороться и лишаться, а спокойствие – это душевная подлость. (Лев Толстой)

2. Раскройте особенности художественного мира И.Бродского. Проанализируйте одно из его произведений.

3. Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Проблема исторической памяти в современной литературе».


КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

З ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Секції “ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА”

  1. КЛАС
І рівень (по 2 бали)
  1. Дайте відповіді на тестові завдання:
Установіть відповідність у вигляді комбінації цифр і літер

Напрями

Письменники

Твори

І. Класицизм

1. Байрон

А. “Одіссея”

ІІ. Бароко

2. Мольєр

В. “Життя – це сон”

ІІІ. Романтизм

3. Кальдерон

С. “Мазепа”
4. Гомер

D. “Іліада”Е. “Міщанин-шляхтич”

Зразок для запису : І - … - …; ІІ - … - …; ІІІ - …- …
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації