Про вивчення іноземних мов у 2009/2010 н р

Скачати
Документи
  1   2


Про вивчення іноземних мов у 2009/2010 н.р.

Основна мета навчання іноземної мови в школі полягає у формуванні комунікативної компетенції здатності і готовності здійснювати іншомовне міжособистісне спілкування з носіями мови та виходом на діалог культур через посилення культурознавчого аспекту в змісті навчання мовам та залучення учнів до культури країни мову котрої вони вивчають.

Основними підходами до навчання іноземних мов є особистісно-орієнтований, діяльнісний, та комунікативно-когнітивний у центрі уваги котрих є особистість дитини, врахування її особливостей, можливостей та здібностей. Вони реалізуються на основі диференціації та індивідуалізації навчання, використання нових інформаційних технологій, дотримання принципів продуктивності навчання, автономії учня, наступності, орієнтації на мовленнєвий розвиток, навчання у «співробітництві» та методом «проектів» а також через введення профілів.

Іноземна мова як предмет характеризується:

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів.

Згідно листа МОН від 20.02.09 №1/9-120 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2009/2010 навчальний рік» робочі навчальні плани на 2009/2010 навчальний рік складаються:

для початкової школи – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 р. № 682;

5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин з вивченням двох іноземних мов можуть користуватися варіантами навчальних планів, доведеними до місцевих органів управління освітою та шкіл листом МОН України від 14.06.2005 р. №1/9-321 (додаток 1). За цим варіантом можуть також складатись робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, які передбачають вивчення двох мов національних меншин (замість другої іноземної мови планується мова національної меншини).

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту". Поділ класів на групи при вивчен­ні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 р. № 128.

Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого са­моврядування класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюдже­тних асигнувань та залучення додаткових коштів.

Інваріанта складова типового навчального плану основної школи (2-9 класи) забезпечує реалізацію змісту іншомовної освіти на рівні Державного стандарту.

Предмети та курси за вибором визначаються загальноосвітнім навчальним закладом у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.

У 2009/2010 н.р., як і в попередні роки, іноземна мова буде вивчатися за декількома навчальними програмами а саме:

“Програми для середніх загальноосвітніх шкіл. Іноземні мови 10-11 класи”, “Ж-л іноземні мови в навчальних закладах”, “Педагогічна преса” 2006р.;

“Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови, Іноземні мови. 10-11 класи”, “Ж-л іноземні мови в навчальних закладах”, “Педагогічна преса”, 2006р.;

“Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. Програми для профільного навчання. 10-11 класи.”, “Навчальна книга”, 2004р.;

“Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 2-12 класи”, “Перун”, 2005 р.;

“Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна мова 5-12 класи.”, “Перун”,2005р.;

“Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови 1-12 клас”, “Ж-л іноземні мови в навчальних закладах”, “Педагогічна преса”, 2005р.

Навчальні програми не встановлюють порядок (послідовність) вивчення предметної тематики у рамках навчального року, а лише вказують на зміст, вивчення котрого є об’єктом тематичного контролю та оцінювання у рамках семестрового і підсумкового контролю.

Програми з іноземних мов мають наскрізний характер та представлені в єдиній системі, в діяльнісній термінології з чітко вираженою кореляцією між класами.

Початкова школа (1-4 класи)

Вивчення іноземної мови з 2-го класу є соціальним замовленням та вимогою часу і базується на психологічних особливостях дітей 7-8 років (інтенсивне формування пізнавальних процесів, швидке запам’ятовування мовної інформації, особлива здатність до імітації, відсутність мовного бар’єру і таке інше), що дозволяє їм оволодіти основами спілкування іноземною мовою з меншими затратами часу та зусиль у порівнянні з учнями інших вікових груп.

На початковому етапі навчання іноземним мовам велике значення має створення психологічних та дидактичних умов для розвитку в учнів початкових класів бажання вивчати іноземну мову, стимулювання потреб в ознайомленні зі світом закордонних ровесників та використання іноземної мови для цих цілей; формування елементарних умінь міжособистісного спілкування іноземною мовою з опорою на рідну мову.

Вивчення іноземної мови в початковій школі спрямовано на:

Організовуючи навчальний процес в початковій школі важливо відмовитись від домінування фронтальних форм навчання. Заняття у початковій школі повинні розглядатись не як урок (в традиційному розумінні), а як організація спільної справи з дітьми, навчальна співпраця. Для цього необхідно активно використовувати групові, форми роботи, в процесі яких мова органічно вливається в діяльність учня. Важливо створити умови при яких дитина відчуває позитивні емоції.

1. Необхідно використовувати гру, як важливий методичний прийом, що дозволяє створити ситуацію, де дитина не може просидіти мовчки. Учень оволодіває новою для нього мовою в процесі взаємодії (з дорослими і товаришами, героями казок або оповідання, вірша або пісні. При цьому потрібно звертатися не тільки до сюжетно-рольових ігор, але і до рухових, мімічних, настільних ( доміно, кубики тощо).

2. В практиці спілкування необхідно набагато ширше використовувати можливості музичної, танцювальної, мистецької діяльності. Це повинно бути не просто малювання на тему, а тренування дітей у засвоєнні лексичного матеріалу. Вивчаючи, продукуючи, інсценуючи вірші, пісні, казки іноземною мовою, учень залучається до культури країни мову якої він вивчає. Уже на початковому етапі можна залучати учнів до виконання елементарних проектів. Наприклад, за темами: «Моя сім’я і я», « Улюблена домашня тваринка», «Моя кімната», «Улюблена пора року».

3. Велике значення у початковій школі надається здоров’язберігаючим технологіям за рахунок зміни видів діяльності: з навчально-мовленнєвої на навчально-ігрову, інтелектуальної на рухову, з метою запобігання втомленості учнів (говоріння змінюється читанням або письмом і навпаки).

4. У початковій школі в учнів повинен бути сформований мінімальний рівень володіння мовою, достатній для елементарного спілкування в типових повсякденних ситуаціях, в тому числі і з носіями мови. Учні оволодівають комунікативними уміннями у чотирьох видах мовленнєвої діяльності: говоріння, читання, аудіювання, письма.

10 лютого 2009 року, за ініціативи Міністра освіти і науки України І.О. Вакарчука, відбулася Всеукраїнська нарада з питань вивчення іноземних мов у дошкільних навчальних закладах та у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів.

Учасники наради обговорили особливості раннього вивчення іноземних мов та визначили шляхи поліпшення навчання іноземним мовам у дошкільних закладах та початковій школі.

Зокрема, йшлося про напрями інтеграції іноземної мови у дитячі види діяльності; забезпечення наступності у навчанні старших дошкільників та молодших школярів; створення сучасного навчально-методичного та кадрового забезпечення навчання іноземних мов дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. На основі пропозицій учасників наради було розроблено проект Плану дій щодо поліпшення якості вивчення іноземних мов у дошкільних навчальних закладах та у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів на 2009-2012 роки.

Метою Плану дій з поліпшення якості вивчення іноземних мов у дошкільних навчальних закладах та у початковій школі є створення умов щодо нормативно–правового, навчально–методичного, матеріально–технічного, кадрового забезпечення розвитку іншомовної освіти.

Реалізація Плану передбачає досягнення таких цілей:

- забезпечення рівного доступу до якісної іншомовної освіти дітям дошкільного віку та молодшим школярам відповідно до їх нахилів та потреб;

- створення якісного навчально- методичного забезпечення вивчення іноземних мов;

- поліпшення якості кадрового забезпечення дошкільних навчальних закладів та початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів.

Важливо підвести молодших школярів, не порушуючи в цілому специфіку раннього навчання, до більш систематичного комунікативно-когнітивного вивчення мов, з метою забезпечення більш плавного продовження його вивчення в 5-му класі основної школи.

Організація навчально-виховного процесу та навчально-методичне забезпечення в 9 класі

На закінчення 9-го класу планується досягнення учнями загальноєвропейського рівня (А2+ - В1) підготовки з іноземних мов. Цей рівень дає можливість випускникам основної школи використовувати іноземну мову для продовження навчання у старшій школі, у спеціалізованих навчальних закладах і для подальшої самоосвіти. Профільна підготовка учнів 9-го класу має забезпечити умови вибору учнями відповідного напрямку подальшого навчання і своєї професійної діяльності в цілому.

Профільна підготовка у 9-му класі реалізується через:

  1. ціленаправлену насиченість змісту навчальних матеріалів, що використовуються для вивчення іноземної мови в 9-му класі, інформацією про різноманітні сфери професійної діяльності (у відповідності до профілів старшої школи);

  2. курсів за вибором, що дозволяють розширити інформаційне поле школярів у співвіднесенні з комунікативною компетентністю. Вони можуть сприяти більш поглибленому формуванню в учнів уявлень про соціокультурний аспект країни мова якої вивчається, про національний характер культури в різноманітних її проявах ( література, мистецтво, народна творчість, архітектура, національні традиції) – в порівнянні з рідною культурою, та поглиблювати лінгвістичні знання учнів.

У загальноосвітніх навчальних закладах можe використовуватися лише те навчально-методичне забезпечення, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Перелік рекомендованої літератури затверджується наказом Міністерства освіти і науки України та оприлюднюється через “Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України”. Із зазначеним переліком можна буде ознайомитись на сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua Для учнів 9 –го класу 12-річної школи підготовлені нові підручники та навчально-методичні комплекти.

Англійська мова (8-рік навчання)

1.

Карпюк О.Д.

вид. «Астон»

Підручник входить до завершеної лінії підручників для учнів 2-9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Додаткові засоби навчання: робочий зошит, книжка для вчителя, книжка для читання, компакт-диск з аудіосупроводом

2.

Несвіт А.М.

вид. «Ґенеза»

Підручник входить до завершеної лінії підручників для учнів 2-9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

3.

Калініна Л.В.

Самойлюкевич І.В.

вид.«Наш час»

Підручник входить до незавершеної лінії підручників для учнів 8-9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

Англійська мова як друга іноземна (5-рік навчання)

1.

Коломінова О.О.

вид. «Інститут сучасного підручника»

Підручник входить до незавершеної лінії підручників для учнів лише для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова). Додаткових засобів навчання не передбачено

2.

Кучма М.О.

вид. «Підручники і посібники»

Підручник входить до незавершеної лінії підручників лише для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова) і є продовженням лінії підручника авторів Кучма М.О. Морська М.О. Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

3.

Сірик Т.Л. Сірик С.В.

вид. «СТЛ-Книга»

Підручник входить до завершеної лінії підручників для учнів 5-9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова). Додаткових засобів навчання не передбачено

Німецька мова (8-рік навчання)

1.

Басай Н.П.

вид. «Освіта»

Підручник входить до завершеної лінії підручників для учнів 2-9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Додаткові засоби навчання: робочий зошит, книжка для читання.

2.

Кириленко Р.О., Орап В.І.

вид. «Ґенеза»

Підручник входить до незавершеної лінії підручників для учнів 6-9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

3.

Савченко Л.П.

вид. «Інститут сучасного підручника»

Підручник входить до незавершеної лінії підручників для учнів 7-9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

Німецька мова (5-рік навчання)

1.

Горбач Л.В.

вид. «Ґенеза»

Підручник входить до незавершеної лінії підручників для учнів 7-9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

2.

Сидоренко М.М., Палій О.А.

вид. «Інститут сучасного підручника»

Підручник входить до незавершеної лінії підручників для учнів 6-9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

3.

Сотникова С.І.

вид. «Ранок»

Підручник входить до завершеної лінії підручників для учнів 6-9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

Французька мова (8-рік навчання)

1.

Клименко Ю.М.

вид. «Ґенеза»

Підручник входить до незавершеної лінії підручників для учнів 6-9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

2.

Чумак Н.П.

вид. «Перун»

Підручник входить до завершеної лінії підручників для учнів 2-9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

Французька мова (5-рік навчання)

1.

Дугельна Т.А.

вид. «Перун»

Підручник входить до незавершеної лінії підручників лише для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

2.

Клименко Ю.М.

вид. «Ґенеза»

Підручник входить до незавершеної лінії підручників для учнів 8-9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

Іспанська мова (8-рік навчання)

1.

Редько В.Г.

вид. «Ґенеза»

Підручник входить до завершеної лінії підручників для учнів 2-9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації