Київської міської державної адміністрації) Київський палац дітей та юнацтва київське територіальне відділення ман україни (Київська ман «Дослідник»

Скачати
Документи
  1   2   3   4
Головне управління освіти і науки

виконавчого органу київської міської ради

(київської МІСЬКОЇ державної адміністрації)

Київський палац дітей та юнацтва

київське територіальне відділення ман україни

(Київська ман «Дослідник»)


УМОВИ проведення

ІІ (міського) етапу Всеукраїнського

конкурсу-захисту науково-дослідницьких

робіт учнів-членів Київського територіального відділення Малої академії наук України

(Київської МАН «Дослідник»)


2010/11 навчальний рік


КИЇВ

2011

УМОВИ


проведення ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського

територіального відділення Малої академії наук України

(Київської МАН «Дослідник») (2010/11 н. р.)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

На виконання Програми “Освіта столиці 2006-2010рр.” та відповідно до рішень Колегії Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за № 1/1-2006 від 14.06.2006 р. та № 2/2 2010 від 24 02.2010 р. «Шляхи модернізації діяльності Київського територіального відділення Малої академії наук України (Київської МАН «Дослідник»)», які визначають стратегію розвитку Київської МАН «Дослідник», та в рамках Всеук­раїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України провести ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київської МАН «Дослідник».

ОРГАНІЗАТОРИ

- Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

- Київський Палац дітей та юнацтва;

- Президія Київської МАН «Дослідник».

МЕТА КОНКУРСУ

1. Розвиток та підтримка творчих здібностей учнівської молоді, формування навичок самостійного наукового дослідження.

2. Створення умов для розкриття творчого потенціалу учнів:

- залучення старшокласників до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської діяльності за інтересами;

- систематична робота членів МАН у наукових гуртках, клубах, наукових товариствах навчальних закладів, профільних секціях МАН.

Під час конкурсу буде організована робота 65 секцій за 10 напрямами (відділеннями) науки, техніки та культури (Додаток 1).

ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

- виконання наукової роботи на базі шкільного наукового товариства чи профільної секції МАН – вересень – листопад 2010 р.;

- Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України:

до 10 грудня 2010 р.;

УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

Конкурс носить особистий характер, тому колективні роботи до конкурсу не допускаються.

У конкурсі беруть участь члени Київської МАН «Дослідник» – учні 9–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій.

Учні 9–11 класів, члени наукових товариств, готують реферати, науково-дослідницькі, експериментальні, творчі роботи та захищають їх на засіданнях шкільних наукових товариств.

Учасниками І (районного) етапу конкурсу-захисту можуть бути слухачі (учні 9–10 класів), кандидати та дійсні члени МАН (учні 10–11 класів) – переможці шкільних конкурсів МАН.

До ІІ (міського) етапу конкурсу-захисту допускаються переможці І етапу:

- автори реферативних робіт – слухачі МАН (учні 9 класів);

- автори науково-дослідницьких, експериментальних, конструкторських робіт – члени МАН (учні 10–11 класів).

Поза конкурсом можуть брати участь:

- учні 8 класів;

- учні 11 класів, що працюють у МАН перший рік і не є кандидатами у дійсні члени.

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ

1. Конкурсні роботи виконуються державною мовою.

2. Тематика робіт довільна, але має відповідати напряму відділення та профілю секції, на яку ця робота подається.

3. Обсяг основного тексту не повинен перевищувати 20 (двадцяти) сторінок формату А-4 з полуторним міжрядковим інтервалом. Додатки в загальний обсяг роботи не враховуються.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ

1. Титульний лист із обов`язковим зазначенням (Додаток 2):

- віділення;

- секції;

- базової дисципліни;

- теми роботи;

- статусу в МАН (слухач, кандидат чи дійсний член МАН);

- прізвища, імені, по батькові автора;

- повної дати народження ( наприклад: 12 червня 1995 р.);

- класу (наприклад: 9 клас, 10 клас, 11 клас, а не 23-Д група);

- повної назви загальноосвітнього навчального закладу, гімназії, ліцею;

- району;

- домашньої адреси;

- контактних телефонів (домашнього та мобільного);

- прізвища, імені та по батькові (повністю), наукового звання, місця роботи, посади та контактних телефонів наукового та педагогічного керівників.

Увага! На другій сторінці (окремий аркуш) зазначається тільки назва роботи.

2. Зміст роботи (із зазначенням розділів та сторінок роботи).

3. Вступ.

Мета, актуальність проблеми.

4. Основна частина:

- огляд наукової літератури;

- аналіз стану проблеми на момент дослідження;

- експериментальна частина:

а) матеріали та методи дослідження;

б) хід роботи;

в) аналіз отриманих результатів.

5. Висновки, яких дійшов автор.

6. Список використаних джерел інформації (література - із зазначенням автора, назви наукового джерела, місця видання, назви видавництва, року видання – відповідно до вимог науково-бібліографічного оформлення; Інтернет-адреси, використаних в роботі сайтів тощо).

7. Додатки (схеми, графіки, рисунки, фото тощо).

УМОВИ КОНКУРСУ

1. Складові конкурсу:

• конкурс науково-дослідницьких робіт,

максимальна оцінка – 22 бали;

Оцінка за науково-дослідницьку роботу є попередньою і за думкою журі секції може бути відкорегована під час захисту.

• виконання контрольних завдань,

максимальна оцінка – 39 балів;

• захист науково-дослідницьких робіт,

максимальна оцінка – 39 балів.

Захист здійснюється державною мовою, у секціях іноземної філології – відповідно до профілю секції.

Вимоги до ілюстративного матеріалу, що супроводжує доповіді учасників конкурсу.

Наочні матеріали (графіки, таблиці, діаграми, схеми, фото тощо), які використовуються при захисті науково-дослідницьких робіт можуть бути представлені на:

Демонстраційний матеріал повинен не дублювати, а ілюструвати та доповнювати доповіді учасників.

Можливості оргкомітету забезпечити роботу всіх секцій конкурсу мультимедійними засобами обмежені.

Для захисту роботи автору надається до 7 хвилин, для відповіді на запитання – до 3 хвилин, на виконання контрольних завдань – 3 години (астрономічні).

Конкурсант, який не брав участь в усіх складових конкурсу не може претендувати на призове місце.

2. Максимальна сума балів за участь в усіх складових конкурсу може досягати 100 балів.

Учасникам конкурсу-захисту додатково надається:

• 5 балів – за впровадження розробки у виробництво (за наявності свідоцтва про раціоналізаторську пропозицію);

• 5 балів – за наявності публікації за темою дослідження та надання підтвердження у наукових виданнях;

• 10 балів – за наявність патенту на винахід.

Під час захисту робіт оцінюється:

- самостійність, науковість роботи;

- аргументовані докази з урахуванням власного внеску дослідника;

- чіткість, логічність викладу матеріалу;

- повнота, вичерпність відповідей;

- доцільність, якість наочних матеріалів і вміння їх використовувати;

- культура мовлення;

- толерантність та активна участь у веденні дискусії.

3. У разі участі одного конкурсанта в кількох секціях, на кожну секцію подається робота за відповідною тематикою та виконуються контрольні завдання за профілем секцій.

4. Конкурсні роботи авторам не повертаються.

5. Роботи, що не відповідатимуть зазначеним вимогам, подавались від шкільних та районних наукових товариств на минулорічні конкурси та взяті з Інтернету, до участі не допускаються.

Документація конкурсу

На ІІ (міський) етап конкурсу від району та колективних членів подається від кожної вікової групи, класу (9, 10, 11) така кількість робіт на секцію:

 І місце – 1 робота;

 ІІ місце – 2 роботи;

 ІІІ місце – 3 роботи.

Для участі в конкурсі подаються:

- науково-дослідницька робота (не більше 20 (двадцяти) друкованих сторінок);

- тези (1 сторінка друкованого тексту та в електронному вигляді);

- ксерокопія свідоцтва про народження (на листі ксерокопії зазначити: назву секції, клас, навчальний заклад, район);

- паспорти експонатів (відділення технічних наук), публікації;

- витяг із протоколу засідання журі І(районного) етапу (окремо до кожної роботи) (Додаток 3);

- заявка на участь у ІІ(міському) етапі конкурсу (загальна заявка та по кожній секції окремо) (Додаток 4);

- аналіз підсумків проведення районних конкурсів та конкурсів наукових товариств-колективних членів МАН.

Заявки на участь у ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу та авторські роботи подаються з 17 до 24 січня 2011 року до Київського територіального відділення Малої академії наук України (Київської МАН «Дослідник»), в оргкомітет конкурсу за графіком у зазначений термін.
Дата

Час

Райони, колективні члени МАН відповідного району

17.01.11

понеділок

11.00

Голосіївський район

14.30

Деснянський район

18.01.11

вівторок

10.30

Дарницький район

14.30

Дніпровський район

19.01.11

середа

10.00

Печерський район

14.30

Святошинський район

20.01.11

четвер

11.00

Солом’янський район

14.30

Подільський район

21.01.11

п’ятниця

11.00

Шевченківський район

14.30

Оболонський район
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації