І. загальні відомості

Скачати
Документи
1   2   3   4ІІІ. мета і завдання дисципліни


Метою дисципліни “Психологія” є підвищення рівня психологічної компетенції майбутніх фахівців з міжнародної економіки.

У результаті вивчення цієї дисципліни студенти мають знати: природу психіки людини; основні психічні функції та їх фізіологічні механізми, співвідношення природних та соціальних факторів у розвитку психіки; форми засвоєння людиною дійсності, роль свідомості та самосвідомості у поведінці, діяльності, формуванні особистості людини; призначення болі, емоцій, потреб, мотивів; форми і методи психологічного впливу на особистість і групу; психологічні засади самовдосконалення та самовиховання.

Студенти також мають набути певних здатностей та отримати систему умінь, що відповідають стандарту вищої освіти:

3.01 – Діагностувати власні психологічні стани та почуття з метою забезпечення ефективної та безпечної діяльності (В умовах виробничої або побутової діяльності за результатами аналізу продуктів власної діяльності та самоспостережень за емоціями, почуттями, станом і характером перебігу пізнавальних процесів, що супроводжують діяльність). Ця здатність реалізується в таких уміннях:

3.01.01 – оцінювати із застосуванням відповідних методичних засобів та встановлених критеріїв рівень розвитку власних пізнавальних процесів (відчуття, сприймання, уява, нам ять, мислення, увага);

3.01.02 – оцінювати відповідність якісних та кількісних показників рівня розвитку власних пізнавальних процесів за встановленими нормами та вимогами;

3.01.03 – визначати характер впливу рівня розвитку власних пізнавальних процесів на ефективність виконання професійних і соціально-виробничих завдань різного рівня складності;

3.01.04 – застосовувати спеціальні прийоми підвищення ефективності пізнавальних процесів, що супроводжують діяльність;

3.01.05 – оцінювати за характеристиками власних психічних станів та почуттів рівень задоволення умовами, характером та результатами професійної та побутової діяльності;

3.01.06 – із застосуванням відповідних методичних засобів визначати фактори, що порушують: відчуття психологічного комфорту в процесі життєдіяльності, та зменшувати рівень їх впливу;

3.01.07 – встановлювати рівень відповідності власних індивідуально-типологічних особливостей, рис характеру, інтересів, здібностей, переконань та цінностей наявним умовам професійної і побутової діяльності;

3.01.08 – за допомогою спеціальних методичних прийомів здійснювати корекцію власних індивідуально-типологічних особливостей, рис характеру, інтересів, здібностей, переконань та цінностей при виникненні ознак фрустрації, депресії, психоемоційної напруги та інших негативних переживань.

3.02 – Визначати цілі і завдання власної діяльності та забезпечувати їх ефективне та безпечне виконання (В умовах виробничої або побутової діяльності на основі результатів аналізу особистих потреб і усвідомлення мотивів діяльності, спираючись на принципи суб'єктно-діяльнісного підходу):

3.02.01 – формулювати цілі власної діяльності з урахуванням суспільних, державних і виробничих інтересів;

3.02.02 – визначати структуру власної діяльності;

3.02.03 – приймати рішення щодо здійснення діяльності.

3.03 – Організовувати власну діяльність як складову колективної діяльності (В умовах виробничої або побутової діяльності, з урахуванням мети спільної діяльності на основі усвідомлених цілей власної діяльності та її структури за допомогою спостережень за ознаками міжособистісних відносин). Ця здатність реалізується в таких уміннях:

3.03.01 – діагностувати власний стан та стан і настрої інших людей, рівень психологічної напруги, вирішуючи завдання діяльності різної складності;

3.03.02 – визначати чинники, що призводять до виникнення конфліктів у між особистісному спілкуванні, та зменшувати рівень їх впливу;

3.03.03 – організувати та контролювати власну поведінку з метою забезпечення гармонійних стосунків з учасниками спільної діяльності, враховуючи психологічні особливості її членів, зумовлені віком, статтю, політичними та релігійними уподобаннями. рівнем розвитку психічних функцій, можливими життєвими кризами тощо.

3.04 – Організовувати власну діяльність (в умовах виробничої або побутової діяльності, з урахуванням мети діяльності та її структури, спираючись на принципи діяльнісного підходу). Ця здатність реалізується в таких уміннях:

3.04.01 – формулювати орієнтовну основу власних дій;

3.04.02 – оцінювати результати власної діяльності стосовно часткових та загальних цілей діяльності;

3.04.03 – коригувати цілі діяльності та її структуру з метою підвищення безпеки та ефективності діяльності.

3.05 – Здійснювати саморегулювання поведінки в побуті і на виробництві та вести здоровий спосіб життя (на основі відомостей та власних уявлень щодо етапів розвитку особистості, засобів уникнення життєвих криз, особливостей фахової й соціально-виробничої та побутової діяльності). Ця здатність реалізується в таких уміннях:

3.05.01 – застосовувати спеціальні методики корекції власного психічного стану залежно від психофізичних навантажень;

3.05.02 – користуватися прийомами саморегулювання та самоконтролю, розвитку вольових властивостей особистості;

3.05.03 – підтримувати сприятливий психологічний клімат у родині, враховуючи психологічні особливості її членів, зумовлені віком, статтю, політичними та релігійними.

Іv. тематичний план


Іv.1. Розподіл навчального часу за темами


Назва розділів, тем

Розподіл за семестрами та видами занять
Всього
Лекції

Практичні заняття (контрольні роботи)

Семінарські заняття

Лабораторні роботи

Компютерний практикум

СРС

Розділ 1. Предмет і методи психології

Тема 1.1. Вступ до психології. Методи психології.

4

2

1

-

-

-

1

Тема 1.2. Розвиток психіки в філогенезі й онтогенезі

4

2

1

-

-

-

1

Індивідуальне завдання з розділу 1

3
3

Розділ 2. Психічні процеси.

Тема 2.1. Пізнавальні психічні процеси

4

2

1

-

-

-

1

Тема 2.2. . Емоційні та вольові процеси

4

2

1

-

-

-

1

Індивідуальне завдання з розділу 2

3
3

Розділ 3. Психологія особистості


Тема 3.1. Структура особистості. Теорії особистості

4

2

1

-

-

-

1

Тема 3.2. Основні напрямки та цілі психокорекційної роботи

4

2

1

-

-

-

1

Тема 3.3. Особистість як суб’єкт діяльності. Психологічні проблеми професійної діяльності.

4

2

1

-

-

-

1

Індивідуальне завдання з розділу 3

3
3

Розділ 4. Психологія групи

Тема 4.1. Психологія групи. Міжособистісні стосунки і конфлікти

4

2

1

-

-

-

1

Тема 4.2. Психологічний клімат у родині. Конфлікти в родині, їх чинники та шляхи подолання

4

2

1

-

-

-

1

Індивідуальне завдання з розділу 4

3
3

Разом за семестр

48-

-

-

21

Підготовка до заліку

6-

-

-

6

Всього

54

18

9

-

-

-

27
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації