І. загальні відомості

Скачати
Документи
1   2   3   4


Перерахування балів у п'ятибальну оцінку відбувається згідно таблиці 2.

Таблиця 2

За шкалою ECTS

Відсоток студентів, що звичайно досягають відповідної оцінки

Визначення

За національною системою

По системі вузу

А

10

ВІДМІННО - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

"Відмінно"


90-100

В

25

ДУЖЕ ДОБРЕ - вище за середній рівень з декількома помилками

"Добре"

75-89

С

30

ДОБРЕ - загалом, правильна робота з деякою кількістю грубих помилок

D

25

ЗАДОВІЛЬНО - непогано, але зі значною кількістю недоліків

"Задовільно"

60-74

Е

10

ДОСТАТНЬО - виконання задовольняє мінімальні критерії

FX

-

НЕЗАДОВІЛЬНО - потрібно попрацювати, перш ніж одержати залік

"Незадовільно" з можливістю перездачі

35-59

F

-

НЕЗАДОВІЛЬНО - необхідна серйозна подальша робота

"Незадовільно"


з обов'язковим повторним курсом

1-34VІ. Навчально-методичні матеріали


VІ.1. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2000.

 2. Основи психології / За ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – К.: Либідь, 1995.

 3. Психология и педагогика. – М.: Центр, 1996.

 4. Психологія: Підручник / За ред. Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2000.


Додаткова

Предмет і методи психології

 1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1968.

 2. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике. – СПб.: Питер Ком, 1999.

 3. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента: Учеб. Пособие: Пер. с англ. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982.

 4. Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1984.

 5. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М.: Наука, 1984.

 6. Роговин М.С. Введение в психологию. – М.: Наука, 1969.

 7. Роменець В.А. Історія психології. – К.: Вища шк., 1978.

 8. Роменець В.А. Історія психології Стародавнього світу та середніх віків. – К.: Вища шк., 1983.

 9. Роменець В.А. Історія психології епохи Відродження. – К.: Вища шк., 1988.

 10. Роменець В.А. Історія психології ХVІІ століття. – К.: Вища шк., 1990.

 11. Роменець В.А. Історія психології епохи Просвітництва. – К.: Вища шк., 1993.

 12. Роменець В.А. Історія психології ХІХ – початку ХХ століття. – К.: Вища шк., 1997.

 13. Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології ХХ століття. – К.: Либідь, 1999.

 14. Ткаченко О.М. Принципи та категорії психології. – К.: Вища шк., 1979.

 15. Франсила Ф., Баннистер Д. Новый метод исследования личности: Пер. с англ. – М.: Мир, 1987.

 16. Челпанов Г.И. Учебник психологии. – Одесса: Розов, 1907.

 17. Ярошевский М.Г. История психологии. – М.: Мысль, 1985.

 18. Ярошевский М.Г. Психология в ХХ столетии. – М.: Политиздат, 1974.

Розвиток психіки у філогенезі та онтогенезі

 1. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М.: Изд-во МГУ, 1981.

 2. Татенко В.А. Психология в субъектном измерении. – К.: Просвіта, 1997.

 3. Фрейд З. «Я» и «Оно». Труды разных лет: В 2 кн.: Пер. с нем. – Тбилиси: Мерани, 1991. – Кн.1.

 4. Эриксон Э.Г. Идентичность: юность и кризис. – М.: Прогресс, 1996.

Психічні процеси

 1. Ананьев Б.Г. Теория ощущений. – М.: Мысль, 1961.

 2. Конопкин О.А. Психологические механизмі регуляции деятельности. – М.: Наука, 1980.

 3. Линдсей П., Норман Д. Переработка информации у человека (Введение в психологию). – М.: Мир, 1974.

 4. Роменець В.А. Психологія творчості. – К.: Либідь, 2001.

 5. Роменець В.А. Фантазія, пізнання, творчість. – К.: Вища шк., 1965.

 6. Хофман И. Активная память. – М.: Прогресс, 1986.

Психологія особистості. Структура і динаміка розвитку особистості

 1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. – М.: Мысль, 1991.

 2. Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. – К.: Наук. думка, 1984.

 3. Донченко Е.А., Титаренко Т.М. Личность: конфликт, гармония. – К.: Политиздат Украины, 1987.

 4. Леонгард К. Акцентуированные личности. – К.: Вища шк., 1981.

 5. Москаленко А.Т., Сержантов В.Ф. Смысл жизни и личность. – Новосибирск: Наука, 1989.

 6. Рейнуотер Дж. Это в ваших силах. Как стать собственным психотерапевтом: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1992.

 7. Хьелл Д., Зиглер Л. Теории личности. – СПб.: Питер Ком, 1998.

Психологія групи. Спілкування та міжособистісні стосунки в групі

 1. Атватер И. Я вас слушаю (Советы руководителю, как правильно слушать собеседника): Сокр. пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Экономика, 1988.

 2. Гришина Н.В. Обучение психологическому посредничеству в разрешении конфликтов // Моск. психотерапевт. журнал. – 1992. – № 2.

 3. Гришина Н.В. Я и другие: общение в трудовом коллективе. – Л.: Лениздат, 1990.

 4. Жутикова Н.В. Психологические уроки обыденной жизни: Беседы психолога / Для учителей и родителей. – М.: Педагогика, 1990.

 5. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. – М.: Экономика, 1990.

 6. Каган М.С. Мир общения. – М.: Политиздат, 1988.

 7. Казмиренко В.П. Социальная психология организаций. – К.: МЗУУП, 1993.

 8. Ложкін Г.В., Сьомін С.В., Петровська Т.В., Кисельова О.Р. Конфлікти у сумісній діяльності. – К.: Сфера, 1995.

 9. Киппер Д. Клинические ролевые игры и психодрама: Пер. с англ. – М.: Прогресс-Универс,1993.

 10. Корнелиус Х., Фэйр Ш. Выиграть может каждый: Как разрешать конфликты. – М.: Стрингер, 1992.

 11. Пірен М.І. Конфлікти і управлінські ролі: соціально-психологічний аналіз. – К., 2000.

Психологічний клімат у родині.

Конфлікти в родині, їх чинники та шляхи подолання

 1. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы: Пер. с англ. – СПб.: Лениздат, 1992.

 2. Винославська О.В., Малигіна М.П. Людські стосунки. – Київ: КВІЦ, 2001.

 3. Корнелиус Х., Фейр Ш. Выиграть может каждый. – М.: Стрингер, 1992.

 4. Лейтц Г. Психодрама: теория и практика. Классическая психодрама Я.Л. Морено. – М.: Прогресс, Универс, 1994.

 5. Немов Л.С. Психология: в 3-х т. Т.2. – Психология образования. – М.: Просвещение, 1995.

 6. Сатир В. Как строить себя и свою семью. – М.: Мир, 1992.

 7. Шуман Г.С., Шуман В.П. Конфликты в молодой семье: причины, пути их устранения. – Минск, 1995.

Поняття і різновиди діяльності.

Психологічні проблеми професійної діяльності

 1. Введение в эргономику / Под ред. В.П.Зинченко. – М.: Наука, 1974.

 2. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. – М.: Наука, 1983.

 3. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Наука, 1988.

 4. Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая психология в системах “человек – техника”. – К.: МАУП, 2003.

 5. Моляко В.А. Психологическая готовность к труду на современном производстве // Трудовая подготовка учащихся в межшкольных комбинатах: Психологический аспект. – К.: Рад. школа, 1988.

 6. Основы инженерной психологии: Учебник для ВУЗов / под ред. Б.Ф. Ломова. – М.: Наука, 1986.

 7. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. – М.: Политиздат, 1982.

 8. Стресс жизни: Сборник. – СПб.: ТОО “Лейла”, 1994.Робоча навчальна програма складена на основі навчальної програми, затвердженої першим проректором Ю.І.Якименко “ ” 200 р


Розробники робочої навчальної програми

кандидат психологічних наук, доцент О.В.Винославська


______________________ /О.В.Винославська/


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації