Порівняльна типологія англійської та української мов

Скачати
Документи

 1. ПОРІВНЯЛЬНА ТИПОЛОГІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ


Порівняльна типологія іноземної та української мови є однією з профілюючих теоретичних дисциплін, які вивчаються у спеціальному вищому учбовому закладі.

Основна мета вивчення курсу "Порівняльна типологія англійської та української мов" – встановити спільні та відмінні риси в будові рідної та іноземної мови шляхом системного порівняння всіх аспектів обох мов. Встановлення подібних (ізоморфних) й особливо розрізняльних (аломорфних) рис між різними мовами дає можливість визначити основні напрямки інтерференції рідної мови у мову іноземну й накреслити шляхи подолання небажаних наслідків цього явища. В результаті вивчення курсу студент повинен вміти:

Основне завдання курсу – ознайомити студентів з теоретичними основами порівняльно-типологічного дослідження мов на основі сучасних лінгвістичних теорій, розвинути в них уміння аналізувати ізоморфні та аломорфні риси порівнюваних мов та знаходити інформацію, що може бути використана для аналізу мовних явищ та процесів у викладацькій практиці. Для досягнення поставленої мети студент повинен набути систематизовані знання:

Теоретичну основу курсу складають знання, набуті студентами при вивченні таких дисциплін, як:

вступ до мовознавства (загального). Зокрема розділів: звукові системи мов, граматичні системи мов, класифікації мов;

фонетики: звуки й фонеми, наголос та інтонація, суперсегментні зв'язки, склад і складоподіл, асиміляція;

граматики: морфеми, частини мов, морфологічні категорії повнозначних частин мови, словосполучення, речення, типи синтаксичних зв'язків;

лексикології: словотворення, фразеологія, лексичні системи мов;

історії мови: звукова система в діахронії, граматична будова, зміна/розвиток типів синтаксичних зв'язків, типи речень;

стилістики: мова і мовленнєві стилі, стилістичні засоби мовлення.


ПРОГРАМА КУРСУ


1. Порівняльна типологія, цілі та методи дослідження.

Завдання дисципліни, її роль і місце серед інших лінгвістичних дисциплін. Контрастивно-типологічне й порівняльно-історичне вивчення мов та різниця між ними. Види типологічних досліджень. Поняття ізоморфізму й аломорфізму мовних явищ. Мовні універсалії (повні й часткові). Зв'язок порівняльної типології з іншими дисциплінами. З історії типологічних досліджень. Методи типологічного аналізу.


2. Типологія фонетичних і фонологічних систем англійської та української мов.


Система голосних і приголосних звуків порівнюваних мов, їх квантитативна і кваліфікативна характеристика. Типологічна характеристика звуків і навчання англійської мови. Використання ізоморфних та аломорфних явищ у системі голосних/приголосних при навчанні іноземної мови в школі.


3. Типологія лексичних систем англійської та української мов.


Слово як основна типологічна одиниця словникового складу мов. ЛСГ слів у порівнюваних мовах. Обсяг значень тих самих слів порівнюваних мов. Способи реалізації значення слова в англійській та українській мовах.


4. Типологія морфологічних систем англійської та української мов.


Константи морфологічного рівня; морфема, граматична категорія як одиниці типологічного зіставлення в мовах. Елементи синтетизму й аналітизму в порівнюваних мовах. Типологія частин мови. Частини мови й 'класи слів' англійської мови. Класифікація частин мови.


5. Типологія синтаксичних систем англійської та української мов.


Константи синтаксичного рівня; синтаксичні процеси, синтаксичні відношення, синтаксичні зв'язки в словосполученні і реченні.


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

SEMINAR I


Aim and objects of contrastive typology.

History of typological investigations.


POINTS FOR DISCUSSION


 1. The subject of contrastive typology and its aims.

 2. Terms and notions used in contrastive typology (isomorphisms/allomorphisms, absolute/near universals, etc).

 3. The difference between the typological and historico-comparative inguistics.

 4. Typological classifications of languages based on various principles (morphological, syntactic, phonological).

 5. Kinds of typological investigations/different typologies.

 6. Methods of contrastive typology.

 7. Practical aims of contrastive typology.

 8. A short history of typological investigations (the beginning of typological investigations; Arno & Lanslo and their Universal or Rational Grammar; father of contrastive typology; the domains of typological investigation in the 19th & 20th centures.


Materials to use:


1. Korunets I.V. Contrastive Typology of English and Ukrainian. K., 1995, pp. 5 - 18

2. Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков. - Л.: 1979, стр. 5-67. Гл. 1 - 3.

SEMINAR II


Typology of Phonetic/ Phonological Systems

of the English and Ukrainian languages


POINTS FOR DISCUSSION


 1. Typological constants of the phonetic/ phonological and prosodic levels.

 2. Quantitative and qualitative characteristics in the system of vowels of the contrasted languages.

 3. Binary and group oppositions of vowels in English and Ukrainian.

 4. Labilization, nasalization and mutation of vowels in the contrasted languages.

 5. Quantitative and the main qualitative characteristics of English and Ukrainian consonants. Isomorphisms and allomorphisms in the articulation and palatalization of consonants in English and Ukrainian.

 6. Assimilation of consonants in English and Ukrainian.

 7. Oppositions vs. historical/ traditional correlations in the system of English and Ukrainian vowels and consonants.

 8. Binary, multiple and group oppositions in the system of consonants of the contrasted languages.

 9. P. Menzerath’s parallelogram and the study of syllables in different languages. Principles and rules of syllabification in the contrasted languages.

 10. Common and divergent structural types of syllables in English vs. Ukrainian.

 11. Word-stress and its functions in English and Ukrainian.

 12. Utterance stress and utterance intonation in English vs. Ukrainian.

 13. Isomorphisms and allomorphisms in the system of speech tones in English and Ukrainian.


Materials to Use.


1. Ilko V.Korunets. Contrastive typolog … pp.18-52 Exercises I-XI, pp. 52-54.

2. Аракин. Сравнительная типология английского и русского языков. Л.: 1979. Стр. 68-98 (гл.4).

3. Жовтобрюх О.М., Кулик Б.М. Курс сучасної української мови (розділ «Фонетика»)

SEMINAR IIITypology of Lexical Systems of the English and Ukrainian languages

POINTS FOR DISCUSSION

 1. Typological constants of the lexical level.

 2. Factors facilitating the typological study of lexicon.

 3. The semantic structure of words in the contrasted languages.

 4. Means of nomination in English and Ukrainian.

 5. Types of motivation in the contrasted languages.

 6. Principles of typological classification of lexicon.

 7. Socially, stylistically and functionally distinguishable classes of lexicon.

 8. Lexico-stylistic classes of words.

 9. Isomorphic and allomorphic types of word-formation in the contrasted languages.

 10. Typology of idiomatic and set expressions.


Materials to Use.


 1. Korunets I.V. Contrastive Typology…. pр. 55-82. Ex. pp. 79-82.

 2. В.Д. Аракин. Сравнительная типология… Глава 7.

 3. В.А.Жовтобрюх, Б.М.Кулик. Курс сучасної української літературної мови… (розділ «Лексика»).SEMINAR IV
Typology of Morphological Systems of the English and Ukrainian languages
POINTS FOR DISCUSSION

 1. Typological constants of the morphological level.

 2. Isomorphisms and allomorphisms in the morphemic structure of English and Ukrainian words.

 3. Typology of parts of speech in the contrasted languages.

 4. Typological features of the noun. The category of definiteness and indefiniteness.

 5. Typology of the adjective. Base and derivative adjectives. Suffixes of adjectives. Possessive, ordinal, etc. adjectives.

 6. Typology of the numeral.

 7. Typology of the pronoun in the contrasted languages. Classes of pronouns. Morphological categories of pronouns.

 8. Typology of the verb in the contrasted languages. Classes of verbs in English and Ukrainian.

 9. Morphological categories of the verb in the contrasted languages and their realization. Verbals in English and Ukrainian.

 10. Typology of the adverb in English and Ukrainian.

 11. Typology of statives in English and Ukrainian.

 12. Typology of the functional parts of speech (prepositions, conjunctions, particles).

Materials to Use

 1. I.V. Korunets. Contrastive Typology … pp. 82 - 135. Ex. pp. 136-138/

 2. Ilyish B.A. The Structure of Modern English. – L., 1971, ch. II - VII.

 3. Жовтобрюх В.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. Ч. І. Морфологія. – Київ, 1967.

 4. Аракин В.Д. Сравнительная типология. Стр. 99-145.


SEMINAR V


Typology of the Syntactic Systems of the English and Ukrainian Languages

POINTS FOR DISCUSSION

 1. Syntactic processes and syntactic relations in the contrasted languages.

 2. Correlation of the ways of connection in English and Ukrainian.

 3. Typology of word-groups in English and Ukrainian (types of word-groups, paradigmatic classes of word-groups in English and Ukrainian). Isomorphism and allomorphism in the means of syntactic connection of elements in word-groups.

4. Typology of the simple sentence in the contrasted languages.

5. Typological characteristics of main and secondary parts of the sentence.

6. Typology of the compound sentence in the contrasted languages.

7. Typology of the complex sentence.


Materials to Use


1. I.V. Korunets. Contrastive Typology … pp. 138 – 231. Ex. pp. 232-234.

 1. Ilyish B.A. The Structure of Modern English. – L., 1971, Syntax.

3. Марченко М.М., Лобода Л.Н. та ін. Сучасна українська літературна мова. – К., 1976. (Синтаксис).

4. Доленко М.Д., Дацюк І.І. та ін. Сучасна українська мова (розділ ІХ. Синтаксис).

К., 1974.


ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ПОРІВНЯЛЬНОЇ ТИПОЛОГІЇ

АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ

 1. The subject of contrastive typology and its aims.

 2. The difference between the typological and historic and comparative linguistics.

 3. A short history of typologic investigations (XІХ -XX) centuries.

 4. Methods of contrastive typology.

 5. Families of languages in the world today.

 6. Language type and the type of languages.

 7. Phonological classification of languages.

 8. Syntactical classification of languages.

 9. Synthetical and analytical languages.

 10. The notion of etalon language.

 11. Language universals and their kinds.

 12. Constants for typological analysis in the sphere of phonetics and phonology.

 13. Typology of the vowel systems in the contrasted languages. Oppositions in the system of vowels.

 14. Typology of the consonant systems in the contrasted languages.

 15. Assimilation of consonants in English and Ukrainian.

 16. Typology of the syllable in the contrasted languages.

 17. Word stress in the contrasted languages.

 18. Intonation in English and Ukrainian.

 19. Isomorphism and allomorphism in system of speech tones in English and Ukrainian.

 20. Constants for typological analysis in the sphere of lexicology.

 21. Means of nomination in the contrasted languages.

 22. Allomorphic features of semantic structure of words in the contrasted languages.

 23. Types of motivation in English and Ukrainian.

 24. Lacunae in English and Ukrainian.

 25. Typology of different layers of lexicon in the contrasted languages.

 26. Native and borrowed words in English and Ukrainian word-stock.

 27. Typology of expressive and neutral lexicon in English and Ukrainian.

 28. Affixation in the languages compared.

 29. Blending, back-formation, shortening and compounding in the contrasted languages.

 30. Conversion as a predominantly English way of word-building models in the contrasted languages.

 31. Accentual word-formation, shortening and compounding in the contrasted languages.

 32. Typology of phraseological units (isomorphic and allomorphic features).

 33. Typology of set-phrases of non-phraseological character in English and Ukrainian.

 34. Typological constants for typological analysis.

 35. Isomorphic and allomorphic features in the forms of morphological categories.

 36. Typology of parts of speech.

 37. The noun. It's general implicit (and dependent) grammatical meaning in the contrasted languages. Classes of nouns in the contrasted languages.

 38. The category of gender in the contrasted languages.

 39. The category of case and means of realization of case relations in the contrasted languages.

 40. The category of number and its realization in the contrasted languages.

 41. The expression of the quantity in the contrasted languages. Singularia tantum/pluralia tantum nouns.

 42. The category of definiteness/indefiniteness and its realization in the languages compared.

 43. The adjective in the contrasted languages, degrees of comparison of adjectives in the contrasted languages.

 44. The verb: isomorphic and allomorphic features in the system of morphological features of the verb. Functions of the verb in English and Ukrainian.

 45. The category of tense and aspect in the contrasted languages.

 46. Realization of the categories of person, number, tense, voice, aspect, mood in the contrasted languages. Isomorphic and allomorphic features in the forms of morphological categories.

 47. Non-finite forms of the verb in English and Ukrainian.

 48. Isomorphic and allomorphic features of the adverb in the contrasted languages. Classification of adverbs, degrees of comparison, functions of adverbs.

 49. The pronoun in the contrasted languages: morphological nature, classification of pronouns.

 50. The numeral in the contrasted languages.

 51. Statives in in English and Ukrainian.

 52. Typology of modal words in English and Ukrainian.

 53. Particles, prepositions and conjunctions in the contrasted languages.

 54. Constants for the typological analysis in the sphere of syntax.

 55. Paradigmatic (morphological) classes of word-groups in the contrasted languages.

 56. Isomorphism and allomorphism in the types of word-groups (predicative, objective, attributive, adverbial) in the contrasted 1anguages.

 57. Isomorphism and allomorphism in the means of expressing syntactic connection in English and Ukrainian word-groups.

 58. Syntactic processes and syntactic relations in English and Ukrainian.

 59. Typology of the main parts of the sentence in the contrasted languages.

 60. Typology of the secondary parts of the sentence in the contrasted languages.

 61. The detached secondary parts of the sentence.

 62. The homogeneous parts of the sentence.

 63. Expression of impersonal meanings in the contrasted languages.

 64. Grammatically independent parts of English and Ukrainian sentences.

 65. Typology of the simple sentence in the contrasted languages.

 66. Complex sentences in the languages compared.

 67. Compound sentences in the languages compared.

 68. Subordinate clauses in English and Ukrainian.

 69. Non-segmentable sentences in in English and Ukrainian.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Основна література


 1. Аракин В.Д. Сравнительная типология английского й русского языков. – Л.: Просвещение, 1989. – 259 с.

 2. Аракин В.Д. Типология языков и проблема методического прогнозирования. – М.: Высш. шк.., 1989. – 201 с.

 3. Будагов Р.А. Сходства и несходства между родственными языками. – М.: Наука, 1985. – 195 с.

 4. Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика англійської та української мов. – К., 1960. – 160 с..

 5. Камчатнов А.М., Николина Н.А. Структурная типология языков // Введение в языкознание. – М.: Флинта, Наука, 2008. – 229 c.

 6. Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. – Ленинград: Наука, 1972. – 91 с.

 7. Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов. – Київ: Либідь, 1995. – 238 с.

 8. Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 464 с.

 9. Котова Е. Межъязыковая эквивалентность в лексической семантике (Сопоставительное исследование русского и немецкого языков). – Frankfurt am Main et al.: Peter Lang, 1998. – 183 с.

 10. Лингвистическая типология. – М.: Наука, 1985. – 211 с.

 11. Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков. – М.: Флинта, Наука, 2008. – 312 с.

 12. Порівняльні дослідження з граматики англійської, української, російської мов: 36. статей АН УРСР, і-ту мовознавства ім. О.О. Потебні / Відп. ред. Ю.А. Жлуктенко. – К.: Наук. думка, 1981. – 356 с.

 13. Практическая фонетика английского языка / М.А. Соколова, К.П. Гинтовт, Л.А. Кантер и др. – М.: ВЛАДОС, 1997. – 384 с.

 14. Репина Т.А. Сравнительная типология романских языков. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1996. – 246 с.

 15. Сучасна українська мова / А.П.Грищенко ті ін. – К.: Вища школа, 2002. – 439 с.

 16. Теоретическая фонетика английского языка / М.А.Соколов, К.П.Гинтовт, Л.А.Кантер и др. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 286 с.

 17. Широкова А.В. Сравнительная типология разноструктурных языков. – М.: Добросвет, 2000. – С. 301 с.

 18. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004. – 640 с.Додаткова література


 1. A Course in Modern English Lexicology / Р.С.Гинзбург и др. – М.: Высш. шк., 1979.

 2. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. – Л.: Просвещение, 1975. – 303 с.

 3. Винницький В.М. Наголос у сучасній українській мові. – К.: Рад. шк., 1984. –160 с.

 4. Гуревич. В.В. Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная типология английского и русского языков. М.: Флинта, Наука, 2007. – 168 с.

 5. Жлуктенко Ю.О., Бублик В.Н. Контрастивна лінгвістика: проблеми і перспективи // Мовознавство. – 1976. № 4. – с. 3-16.

 6. Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова. – К.: Наук. думка, 1984. – 255 с.

 7. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика английского языка. – М.: Высшая школа, 1981. – 285 с.

 8. Інтонаційна організація мовлення: Зб. статей АН УРСР ін-ту мовознавства ім. О.О. Потебні / Відп. ред. А.Й. Багмут. – К.: Наук. думка, 1972. – с. 83.

 9. Інтонація як мовний засіб вираження думки: 36. статей АН УРСР, І-ту мовознавства ім.О.О. Потебні / Відп. ред. А.И. Багмут. – К.: Наук. думка, 1975. – 174 с.

 10. Колшанский Г.В. Проблема универсалий языка // Общее языкознание. Внутренняя структура языка. – М.: Наука, 1972. – С. 545-561.

 11. Мельников Г.П. Язык как система и языковые универсалии// Языковые универсалии и лингвистическая типология: Сб. науч. тр. АН СССР ин-та языкознания/ Отв. ред. И.Ф. Вардуль. – М.: Наука, 1969. – С. 34-45.

 12. Мороховский А.Н., Лихошерст Н.И., Тимошенко З.В. Стилистика английского языка. – К.: Вища шк., 1984. – 248 с.

 13. Почепцов Г.Г. Конструктивный анализ структуры предложения. – Киев: Вища школа, 1971. – 191 с.

 14. Почепцов Г.Г. Основы прагматического описания предложения. – К.: Вища шк., 1986. – 116 с.

 15. Серебренников Б.А. О лингвистических универсалиях // Вопросы языкознания. – 1972. – № 2. – С. 3-16.

 16. Сліпченко Л.Д. Розподіл довжини слова в англійській мові // Питання структурної типології: Зб. статей АН УРСР ін-ту мовознавства ім. О.О. Потебні/ Відп. ред. В.С. Перебийніс. – К.: Вища шк., 1970. – С. 187-197.

 17. Солнцев В.М. Типология и тип языка // Вопросы языкознания. – 1978. – № 2. – С. 26-41.

 18. Сучасна українська літературна мова / За ред. І.К. Білодіда. – К.: Наук. думка, 1969-1973. – Т. 1-4.

 19. Уфимцева А.А. Лексическое значение // Принципы семиологического описання лексики. – М.: Наука, 1986. – 240 с.

 20. Швачко К.К., Терентьев П.В., Янукян Т.Г., Швачко С.А. Введение в сравнительную типологию английского, русского и украинского языков. – К.: Вища шк., 1977. – 147 с.

 21. Языковая номинация // Виды наименований: Сб. науч. трудов. АН СССР, Ин-та языкознания / Отв. ред. Б.А. Серебренников. – М.: Наука, 1977. – 359 с.


ІНФОРМАЦІЯ ПРО КУРС ЗА ВИБОРОМ

З ПОРІВНЯЛЬНОЇ ТИПОЛОГІЇ


(Курс за вибором для студентів V курсу ФЗВН "Комуніативно-прагматичні аспекти англійського інформаційно-описового тексту",

доц. Л.П. Береза)


Практика викладання показує, що знання іноземної мови (або мовна компетенція) є необхідною, але недостатньою умовою для адекватного спілкування іноземною мовою, і труднощі, яких зазнають студенти в процесі спілкування з носіями мови, є часто не мовними, а пояснюються відсутністю певного соціального досвіду, вміння використовувати мовні засоби у відповідності до мети комунікації та їх уживаності в умовах даної комунікативної ситуації (комунікативна компетенція). Необізнаність в цьому питанні призводить до того, що студенти переносять правила організації рідного тексту на іноземний, що спричиняє мовленнєві помилки.

Курс за вибором має на меті ознайомити студентів з практичним застосуванням таких понять, як комунікативна установка висловлювання, екстралінгвістичні фактори, компоненти комунікативної ситуації, норма мовленнєвого спілкування, що дасть студентам змогу навчитися адекватному використанню мовних засобів у відповідній мовленнєвій ситуації.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації