Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12У випадку, якщо дві або декілька пропозицій набрали однакову кількість балів, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів від кворуму. Якщо результати голосування розійшлися порівну, голос голови комітету з конкурсних торгів є вирішальним.

2. Виправлення арифметичних помилок

НТУУ «КПІ» має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це Учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
НТУУ «КПІ» зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок, а саме:

для виправлення виявленої арифметичної помилки НТУУ «КПІ» звертається до Учасника в письмовому вигляді (факсом та поштою) з пропозицією виправлення арифметичної помилки. В листі обов’язково зазначається час, протягом якого Учасник повинен надати свою письмову відповідь (факсом та поштою) на звернення Замовника. В разі не отримання відповіді від Учасника в зазначений час, НТУУ «КПІ» приймає рішення про відхилення конкурсної пропозиції такого Учасника, відповідно до ст.29 Закону.

В тому разі, якщо Учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів також відхиляється.

3. Інша інформація

У день визначення переможця Замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник зобов'язаний протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім Учасникам - письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження Учасника - переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів обов'язково безоплатно публікується у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель відповідно до статті 10 Закону.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

НТУУ «КПІ» відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі, якщо:
1) Учасник:

- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;
- не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки;

- не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося Замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації

конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається Учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

НТУУ «КПІ» відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

-виявлення факту змови Учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;
- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох Учасників.

НТУУ «КПІ» має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:
- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі;
- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.


Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається Замовником Уповноваженому органу та усім Учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття Замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця Замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з Учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

1. Постачальник зобов'язується у серпні – грудні 2011 р. поставити Замовникові товар, зазначений в Спеціфікації, що додається до Договору та є його невідємною частиною, а Замовник - прийняти і оплатити такий товар.

2. Найменування товару: Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна

Лот 1 - Соціально-економічна література

Лот 2 - Підручники по технічним спеціальностям

Лот 3 - Технічна література

Лот 4 - Технічна та економічна література в галузі поліграфії

Лот 5 - Художня література

Лот 6 - Лінгвістична література

Лот 7 - Плакати, покажчики

Лот 8 - Література в галузі менеджменту та маркетингу

Лот 9 - Загальна навчальна література

3. Кількість товару:

Лот 1– 197 найменувань

Лот 2 - 15 найменувань

Лот 3 - 19 найменувань

Лот 4 - 54 найменування

Лот 5 - 125 найменувань

Лот 6 - 79 найменувань

Лот 7 - 16 найменувань

Лот 8 - 87 найменувань

Лот 9 - 562 найменування


4. Постачальник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає чинним стандартам України та підтверджується сертифікатом якості виробника.

5. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником фактично поставлених товарів, на підставі накладних, з відстрочкою платежу до 20 календарних днів. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок здійснюється протягом 7 (сім) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

6. Ціна договору вказується у національній валюті України.

7. Термін поставки товару: серпень - грудень 2011 р.

8. Місце поставки товару – за адресою замовника, м. Київ, пр-т Перемоги 37;

9.Цей Договір набирає чинності з моменту його укладання і діє до 31.12.2011 року, але до повного виконання сторнами своїх зобов’язань за договором.

10.Замовник зобов'язаний:

10.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений товар;

10.2. Приймати поставлений товар згідно з накладною;

11.Замовник має право:

11.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 15 календарних днів;

11.2. Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором;

11.3. Зменшувати обсяг закупівлі товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;
12.Постачальник зобов'язаний:

12.1. Забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим Договором;

2.2. Забезпечити поставку товару, якість яких відповідає умовам, установленим цим Договору;

13.Постачальник має право:

13.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар;

13.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 15 календарних днів;

14. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

15. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

16. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику штрафні санкції:

- за порушення умов зобов’язання щодо якості товару стягується траф у розмірі 20 (двадцять) % неякісного товару;

- за порушення строків виконання зобов’язань стягується пеня в розмірі 0,1% вартості товарів, з яких допущено прострочення виконання зобов'язань за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (сім) % від вказаної вартості.

17. В разі невиконання Постачальником умов договору Замовник має право не продовжувати договір та не укладати господарські договори в майбутніх періодах.

18. Істотні умови Договору про закупівлю не повинні змінюватися після підписання Договору до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення Сторонами Договору ціни Договору про закупівлю.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини Учасника у строк, визначений Законом, Замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору не вимагається
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації