Серпень 2005 р

Скачати
Документи
  1   2   3   4
Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library@sumdu.edu.ua

Нові надходження літератури:

Поточний інформаційний список, серпень 2005 р.


1. Комп`ютерна наука і технологія.

1.

004(075.8) З-49

Зелинський С. Э.

Автоматизация управления предприятием: Учеб. пособие.- К.: Кондор, 2004.- 518 с.

Кільк. прим.: 1 нз

2.

004.056.5 Г79

Грездов Г.Г.

Способ решения задач формирования комплексной системы защиты информации для автоматизированых систем 1 и 2 класса.- К., 2005.- 66 с.

Кільк. прим.: 1 кх

3.

004.31(075.8) М 59

Мікропроцесорна техніка / За ред. Т.О.Терещенко.- 2-е вид., перероб., доп.- К.: Кондор, 2004.- 440 с.

Кільк. прим.: 1 уз

4.

004.7(075.8) К 65

Контроль та керування корпоративними комп'ютерними мережами: Інструментальні засоби та технології/ А.М.Гуржій, С.Ф.Коряк, В.В.Самсонов, О.Я.Скляров.- Х.: Компанія СМІТ, 2004.- 544 с.

Кільк. прим.: 5: 2 аб, 3 уз

5.

004.92(075.8) В38

Веселовська Г.В., Ходаков В. Є.

Комп'ютерна графіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.В.Веселовська, В.М.Веселовський; Під ред. В.Є. Ходакова.- Херсон, 2004.- 584 с.

Кільк. прим.: 1 уз

2. Стандартизація.

6.

006(075.8) О-75

Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів: Навч. посіб. / В.І.Павлов, Н.В.Павліха, О.В.Мишко, І.В.Опьонова.- 2-е вид., доп.- К.: Кондор, 2004.- 230 с.

Кільк. прим.: 1 нз

7.

006(075.8) Ц98

Цюцюра С. В., Цюцюра В. Д.

Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація: Навч. посібник.- 2-е вид., переробл. і доп.- К.: Знання, 2005.- 242 с.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 2 уз


3. Газети. Преса.

8.

07:324 З-36

Засоби масової інформації під час виборів президента України: Законодавство.Коментарі.Поради юристів.- Х., 2004.- 275 с.

Кільк. прим.: 1 кс


4. Культура.

9.

Абрамович С. Д.

Культурологія: Навчальний посібник/ С.Д.Абрамович, М.С.Тілло, М.Ю.Чікарькова.- К.: Кондор, 2005.- 352 с.

Кільк. прим.: 1 уз

10.

008(075.8) Б14

Багацький В. В., Кормич Л. І.

Культурологія: історія і теорія світової культури ХХ століття: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2004.- 304 с.

Кільк. прим.: 1 уз

11.

008(075.8) Г 12

Гаврюшенко О. А.

Історія культури: Навчальний посібник / О.А.Гаврюшенко, В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська.- К.: Кондор, 2004.- 763 с.

Кільк. прим.: 1 уз

5. Бібліографія.

12.

01(075.8) Ш35

Швецова-Водка Г.М.

Вступ до бібліографознавства: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2004.- 216 с.

Кільк. прим.: 1 ДІВ


6. Філософія. Психологія.

13.

1(075.8) Г83

Григор'єв В. Й.

Філософія: Навч. посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 248 с.

Кільк. прим.: 1 уз

14.

1(075.8) С51

Сморж Л. О.

Філософія: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2004.- 416 с.

Кільк. прим.: 1 уз

15.

1(075.8) Щ61

Щерба С. П. та ін.

Філософія: Навч. Посібник / С.П.Щерба, М.Г.т.і.Тофтул.- К.: Кондор, 2003.- 352 с.

Кільк. прим.: 1 уз

16.

1(477)(091) Г70

Горський В.С., Кислюк К.В.

Історія української філософії: Хрестоматія/ Упоряд. М.В. Кашуба.- Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2004.- 356 с.

Кільк. прим.: 1 уз

17.

1(477)(091)(075.8) Г 70

Горський В. С., Кислюк К. В.

Історія української філософії: Підручник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Либідь, 2004.- 488 с.

Кільк. прим.: 100: 74 аб, 3 уз, 1 ДІВ, 2 каф. філ., МогП - 1, ЛипД - 1, Прил - 1, Трос - 1, НБіл - 1, Крол - 1, НЛеб - 1, Свес - 1, НовС - 1, НБар - 1, Глух - 1, Крас - 1, НРом - 2, НОхт - 2, НЛох - 2, Шост – 2

18.

101(075.8) В17

Вандишев В. М.

Філософія. Екскурс в історію вчень і понять: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2005.- 474 с.

Кільк. прим.: 1 уз

19.

159.9(075.8) М82

Москаленко В. В.

Соціальна психологія: Підручник.- К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 624 с.

Кільк. прим.: 1 уз

20.

159.9(075.8) О-63

Орбан-Лембрик Л. Е.

Соціальна психологія: Підручник У 2 кн. Кн.1. Соціальна психологія особистості і спілкування.- К.: Либідь, 2004.- 576 с.

Кільк. прим.: 50: 43 аб, 1 ДІВ, 3 уз, 3 каф. псих.

21.

159.9(075.8) Ц98

Цюрупа М. В.

Основи конфліктології та теорії переговорів: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2004.- 172 с.

Кільк. прим.: 1 уз


7. Релігія. Теологія.

22.

2(091)(075.8) Л 82

Лубський В. І.

Історія релігій.- К.: ЦНЛ, 2004.- 696 с.

Кільк. прим.: 1 уз

22.

261 Б32

Бачинин В. А.

Христианская мысль: социология, политическая теология, культурология. IV.- Санкт-Петербург: Новое и Старое, 2005.- 172 с.

Кільк. прим.: 1 кх

23.

261.7 П22

Пащенко В.

Православна церква в тоталітарній державі. Україна 1940 - початок 1990-х років.- Полтава: АСМІ, 2005.- 630 с.

Кільк. прим.: 1 кс

8. Статистика.

24.

311(075.8) М28

Мармоза А. Т.

Практикум із статистики: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2005.- 512 с.

Кільк. прим.: 1 нз


9. Демографія.

25.

314(477) Н31

Населення України 2003: Щорічна аналітична доповідь.- К.: АкадемПрес, 2004.- 251 с.

Кільк. прим.: 1 кс

26.

314.18:316.42(477)"2004" Л 93

Людський розвиток в Україні: 2004 рік. Щорічна науково-аналітична доповідь.- К.: Академ Прес, 2004.- 266 с.

Кільк. прим.: 1 кс

27.

314.74(477:4) М19

Малиновська О. А.

Україна, Європа, міграція: міграція населення України в умовах розширення ЄС.- К.: Бланк-Прес, 2004.- 171 с.

Кільк. прим.: 1 кс


10. Соціологія.

28.

316.12 Г34

Гендерний розвиток у суспільстві: Конспекти лекцій/ Відп. ред. К.М. Левківський.- 2-е вид.- К.: Фоліант, 2005.- 351 с.

Кільк. прим.: 4: 3 уз, 1 аб


11. Політика.

29.

32(066) Н34

Наукові записки / Редкол. : І.Ф. Курас, Ю.А. Левенець, В.О. Котигоренко та ін.- К.: ІПіЕНД, 2004.- 347 с.- (Політологія я етнологія; 26)

Кільк. прим.: 1 кс

30.

32(075.8) Ю71

Юрій М. Ф.

Основи політології: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2005.- 340 с.

Кільк. прим.: 1 уз

12. Міжнародні зв`язки. Світова політика. Зовнішня політика.

31.

327 Г74

Гоці С.

Урядування в об'єднаній Європі / Пер. з італійської К. Тищенка.- К.: К.І.С., 2003.- 286 с.

Кільк. прим.: 1 кс

32.

327(4+73) К12

Каган Р.

Про рай і владу. Америка і Європа у новому світовому порядку/ Пер. Я. Чайковського, Г. Безух.- Львів, 2004.- 133 с.

Кільк. прим.: 1 кс


13. Економіка. Економічна наука.

33.

33:378(477.54) Е45

Економічна наука в Харківському університеті: Колнктивна монографія / Відпов.ред. Глущенко В.В.- Х., 2005.- 332 с.

Кільк. прим.: 1 кс

34.

330.141.1(075.8) Г85

Гринев Б. В., Гусев В. А.

Инноватика: Учебное пособие для студ. старших курсов ХНУ.- Х.: Институт монокристаллов, 2004.- 452 с.

Кільк. прим.: 1 нз

35.

330.15 Х 30

Хвесик М. А.

Інституціональне середовище сталого водокористування в умовах ринкових відносин: Національні та оегіональні виміри. Монографія/ М.А.Хвесик, В.А.Голян, Ю.М.Хвесик.- К.: Вид-во НАУ, 2005.- 180 с.

Кільк. прим.: 1 кс

36.

330.341.1:336(477) М33

Матвиенко И. В.

Финансовое обеспечение технического перевооружения промышленности Украины.- К.: Наукова думка, 2004.- 256 с.

Кільк. прим.: 1 кх

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації