Авторское выполнение научных работ любой сложности грамотно и в срок

Скачати
Документи

Материалы предоставлены интернет - проектом www.diplomukr.com.ua®

Авторское выполнение научных работ любой сложности – грамотно и в срокВступ 3

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 6

1. Процес перекладу в сучасному світі. 6

1.1. Значення перекладу 6

1.2. Чотири типи перекладу 10

2. Смислові (семантичні) відповідності при перекладі. 16

2.1. Повний, частковий й нульовий вид відповідностей 16

2.2. Лексико-стилістичні трансформації при перекладі 24

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 28

1. Контекстуальні заміни 28

2. Переклад абсолютних та деяких інших граматичних конструкцій 37

3. Переклад фразеологічних одиниць 43

4. Передача стилістичних прийомів при перекладі 52

Висновки 58

Список літератури 60


Переклад має довгу історію. Своїм корінням він сягає тих далеких часів, коли прамова почала розпадатися на окремі мови і виникла необхідність у людях, що знали кілька мов й були здатні виступати в ролі посередників при спілкуванні представників різних мовних громад. Перекладом називається процес і результат створення на основі вихідного тексту на одній мові рівноцінного йому в комунікативному відношенні тексту на іншій мові. При цьому комунікативна рівноцінність, або еквівалентність, розуміється як така якість тексту перекладу, що дозволяє йому виступати в процесі спілкування носіїв різних мов як повноправну заміну вихідного тексту (оригіналу) у сфері дії мови перекладу . Комунікативна еквівалентність нового тексту по відношенню до оригіналу забезпечується виконанням трьох основних вимог: • текст перекладу повинний у якомога повнішому обсязі передавати зміст оригіналу, що насамперед означає неприпустимість довільного опущення або додавання інформації; • текст перекладу повинний відповідати нормам мови перекладу, тому що їхнє порушення, щонайменше, створює перешкоди для сприйняття інформації, а іноді веде і до її перекручування; • текст перекладу повинний бути приблизно зіставимим з оригіналом по своєму обсягу, чим забезпечується подібність стилістичного ефекту з погляду лаконічності або розгорнення виразу. Однак виконання зазначених вимог до тексту перекладу часто пов'язано з подоланням різного роду об'єктивно існуючих труднощів. У даній роботі ми розглянемо ті з них, з якими найчастіше зіштовхується перекладач при перекладі ділової документації. Коло діяльності, охоплюваної поняттям "переклад", дуже широке. Переводяться з однієї мови на іншу вірші, художня проза, наукові і науково-популярні книги з різноманітних галузей знання, дипломатичні документи, ділові папери, статті політичних діячів і мови ораторів, газетні матеріали, бесіди осіб, що розмовляють на різних мовах і змушені вдаватися до допомоги посередника - "товмача", дублюються кінофільми. Переклад може здійснюватися:
1. з однієї мови на іншу - нерідну, родинну, близьку; 2. з літературної мови на її діалект і навпаки, з діалекту однієї мови на іншу літературну мову; 3. з мови древнього періоду на дану мову в її сучасному стані (наприклад, з давньоукраїнської мови на сучасну українську, зі староанглійської на сучасну англійську і т.д.). Переклад є основним видом мовного посередництва. Комунікативна рівноцінність текстів оригіналу і перекладу припускає високий ступінь подоби співвіднесених одиниць цих текстів. Можливість досягнення такого уподібнення залежить від співвідношення систем і правил функціонування вихідної мови й мови перекладу. Тому переклад у більшій мері , чим інші види мовного посередництва, детермінований лінгвістичними факторами. Адаптивне транскодування іншомовного оригіналу носить параперекладацький характер і може бути представлене як об'єднання двох послідовних перетворень: переклад і задана адаптація тексту перекладу. Різні види адаптивного транскодування в неоднаковому ступені виявляють окремі риси подібності з перекладом. Усіх їх поєднує з перекладом їхня комунікативна вторинність: це завжди та або інша репрезентація оригіналу іншою мовою. У своїй роботі мені б хотілося розглянути основні підходи на сучасному етапі перекладацької науки, а також вивчити засоби, використовувані перекладачами в процесі перекладу англійських художніх творів. Для цього в роботі розглядаються лінгвістичні аспекти форми й значення слова, що зумовлюють його вибір при подальшому перекладі, визначаються основні способи адекватного перекладу лексико-стилістичних одиниць, коротко описуються основні види відповідностей еквівалентних одиниць в українській і англійській мовах, також було викреслено основні труднощі, з якими стикається перекладач й запропоновані шляхи їх вирішення. У практичній частині мною були проаналізовані існуючі перекладу англійських художніх творів українською/російською мовами й зроблена спроба вдосконалення існуючих перекладів, шляхом запропонування власних варіантів.


Дана робота присвячена темі “Особливості перекладу романтичної прози”. Моя робота була заснована на художніх творах англійських письменників. Згідно з темою роботи мною були розглянуті наступні питання: - роль і значення перекладу при читанні іншомовного художнього твору; - основні типи перекладацьких відповідностей; - лексико-стилістичні особливості вихідного тексту та їх відтворені еквіваленти в мові перекладу. Результати дослідження показали, що в науці про переклад й досі не склалося єдиного розуміння про еквівалентність. В цілому еквівалентністю називають “одиницю мови, яка співпадає з іншою, здатна виконувати ту ж саму функцію, що і інша одиниця мови. Однак основним визначенням стилістичної й значеннєвої еквівалентності варто вважати функціональну рівноцінність елементів оригіналу й перекладу. На сьогоднішній день існує багато підходів до відтворення вихідного тексту лексико-стилістичними засобами мови перекладу. Всі вони не є остаточними й доповнюють один одного. В практичній частині роботи мною були проаналізовані уривки з художніх творів й розглянуті основні моменти, які викликають ускладнення при перекладі іншомовної літератури. На основі отриманих результатів було зроблено наступні висновки: - внаслідок лексичних й граматичних рівнобіжностей в обох мовах трансформації тексту мовою оригіналу є неминучим. Це викликано тим, що дослівний переклад призведе до “інакомовності” тексту, а в деяких випадках і до його повного нерозуміння; - контекстуальні заміни в тексті можуть бути викликані як так званими лакунами, так і стилістичними вимогами, коли повна адаптація “зруйнує” цілісну картину, змальовану автором; - найбільш складними для перекладу є фразеологічні вирази й стилістичні фігури, повне співпадання яких в обох мовах спостерігається лише у 15% проаналізованих випадків. При цьому йдеться про сталі вирази, які в обох мовах відтворюються ідентичними лексичними одиницями. В решті випадків перекладач вдається до існуючих у мові перекладу клішеїзмів (здебільшого це стосується перекладу фразеологізмів), відтворення контекстуальних стилістичних синонімів або описового перекладу. - При перекладі гри слів перекладач найчастіше створює власний синонімічний за стилістичним забарвленням, але найчастіше абсолютно несхожий на вихідний текст.


1. Амосова Н. Н. Основы английской фразеологии. ? Л.: Изд. Ленинградского ун-та, 1963. ? 207 с
2. Англо-русский синонимический словарь, Москва, “Русский язык”, 1988

3. Арнольд И.В., “Стилистика современного английского языка

4. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М.: Изд-во "Сов. энциклопедия", 1966. - 608 с 5. Бабій О. І. Роль і місце фразеологічної семантики у відтворенні мовної картини світу (на прикладі англійської мови) // Сучасні дослідження з іноземної філології: Збірник наук. праць. ? Ужгород: Ужгород. нац. ун-т, 2005. ? Вип. 3. ? С. 229-234
6. Баранцев К. Т. Англо-український фразеологічний словник. ? К.: "Знання", 2005. ? 1056 с

7. Бархударов Л.С. Общелингвистическое значение теории перевода // Теория и критика перевода. Л: Изд-во ЛГУ, 1962. - 239 с

8. Бархударов Л.С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода. М.: Междунар. отношения, 1975. - 239 с

9. Ванников Ю.В. Языковая сложность текста как фактор трудности перевода (Методическое пособие). – М.: Всесоюзный центр переводов, 1988

10. Джолос Ю. В. Етимологія дієслівних фразеологічних одиниць у сучасній англійській мові // Актуальні проблеми сучасної фразеології: семантика, прагматика, лінгвокультура, комунікація. ? Горлівка, 2004. ? С. 10-16

11. Дюришин Д. Межлитературные формы художественного перевода.//Проблемы особых межлитературных общностей. М., 1993
12. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы. М., 1989

13. Іванова А. В., Мандрик Н. В. Відображення менталітету українського народу у фразеологічній системі української мови порівняно з англійськими ідіомами // Збірник наук. праць Рівнен. держ. гум. ун-ту. ? 1999. ? Вип
7. ? С. 120-123
14. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты), М: Высшая школа, 1990. - 250 с

15. Коптілов В. Першотвір і переклад. К., 1972
16. Крупнов В.Н. В творческой лаборатории переводчика. Очерки по профессиональному переводу. – М.: Высшая школа, 1986 – 180с

17. Кузнєцова Г. В. Види семантичних змін у фразеологізмах // Вісник Київського національного університету. Серія "Філологія". ? 2004. ? Том 7, №1. ? С. 150-157
18. Латышев Л.К. Курс перевода (эквивалентность и способы ее достижения), М.: Международные отношения, 1981. - 248 с

19. Латышев Л.К. Перевод: проблемы теории, практики и методики преподавания. М.: Просвещение, 1988. - 160 с

20. Левик В.В. О точности и верности. // Перевод – средство взаимного сближения народов. М., 1987

21. Медведев Ф. П. Українська фразеологія: Чому ми так говоримо. Харків: Вид-во при ХДУ Вид. об’єд. "Вища школа", 1977. ? 226 с

22. Найда Ю. Наука переводить // Вопросы языкознания. 1970. - № 4

23. Одинцов В.В. Стилистика текста. М., 1980

24. Попович А. Проблемы художественного перевода. М.: Высшая школа. 1980. - 199 с

25. Радчук В. На жертовнику мистецтва. // “Хай слово мовлено інакше…”. Проблеми художнього перекладу. К., 1982

26. Рецкер Я.И. Перевод и переводческая практика. М.: Междунар. отношения, 1974. - 216 с

27. Скрипник Л. Г. Сучасна українська літературна мова: В 5ч./ За заг. ред. І.К. Білодіда. ? К.: Наук. думка, 1973. ? Кн. 4: Лексика і фразеологія

28. Читалина Н.А. Учитесь переводить (Лексические проблемы перевода). – М.: Международные отношения, 1975

29. Якаменко Н.В. Игра слов в английском языке. – Киев, 1984 – 48с

30. Adebayo D. My Once Upon a Time. ? London: Abacus A Division of Little, Brown and Company, 2001
31. Anton Р о р о v i с. The Concept "Shift of Expression" in Translation Analysis. In: "The Nature of Translation. Essays on the Theory and Practice of Literary Translation." Bratislava, 1970, p. 80

32. Atwood M. The Blind Assassin. ? London: Virago Press, 2001

33. Austen J. “Sense and Sensibility” – London, 2005

34. Btonte Sh. “Jane Eyre” - M., Progress Publishers, 1979 35. Byatt A. Babel Towel. ? London: Chatto & Windus Ltd., 1996
36. Carroll L. Alice in Wonderland. – London, 1995 37. Charles Dickens “A Christmas Carol”

38. Fitzgerald F.S. “The Great Gatsby” 39. G.Greene. The Heart of the Matter

40. J. Galsworthy “The Man of Property”, M., Progress Publishers, 1974

41. W. Golding “Lord of the Flies”, Harmondsworth, 1967

42. P. Hansford Johnson “A summer to decide”, L., 1948

43. Hornby A. S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. ? London: Oxford University Press, 2003

44. Jennifer Seidli, W.Mc.Mordie, “English Idioms and how to use them”, Moscow, “Vyshaya Shkola”, 1983

45. P. Hansford Johnson “A summer to decide”, L., 1948

46. D. Lambert “He must so live”, L., 1956

47. D.H. Lawrence “Sons and lovers”, L., 1924

48. W. Somerset Maugham “Cakes and ale”, M., Progress Publishers, 1980

49. McNamee E. The Blue Tango. — London: Faber and Faber Limited, 2002.

50. I. Murdoch “An unofficial rose”, L., 1962

51. J.B. Priestly “Bright day”, Edinburgh, 1951

52. A. Sillitoe “The loneliness of the Long-distance runner”, L., 1959

53. Show Bernard, “Pygmalion”

54. D. Story “This sporting life”, L., 1963

55. D. Tomas “The Dress”

56. Weinreich U. Problems in the Analysis of Idioms: Substance and Structure of language. University of California Press, Los Angeles, 1974 – 238c.

57. Woolf Virginia, “The Waves” 58. http://sunsite.berkeley.edu/London/Writings/MartinEden/
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації