Вивчення української мови та літератури у 2010-2011 н р

Скачати
Документи
Вивчення української мови та літератури

у 2010-2011 н.р.


У 2010-2011 н.р. вивчення української мови у 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-6611 від 23.12.2004 року):

Вивчення української мови у 10 класі здійснюватиметься за програмами, затвердженими МОН України, відповідно до стратегії поступового переходу старшої шко­ли на профільне навчання:

Вивчення мови як профільного предмета та виз­начення ступеня її представленості як окремого навчального предмета у проф­ілях інших спеціалізацій урегульовано за рахунок наявності програм різних рівнів (стандарту, академічного, профільного) для 10-12 класів.

Мета вивчення курсу української мови у класах технологічного, природни­чо-математичного, спортивного на­прямів, суспільно-гуманітарного напря­му (економічний профіль) (рівень стан­дарту) полягає в узагальненні й систе­матизації знань, здобутих у процесі вивчення основного курсу української мови (5-9 класи), а також піднесенні культури мовлення учнів, насамперед через удосконалення умінь ефективно­го оперування мовними і мовленнєвими знаннями.

У профільних ЗНЗ передбачається опанування змісту предметів на різних рівнях. Так, рівень стандарту - обов'яз­ковий мінімум змісту навчального предмета, який не передбачає подальшого вивчення (наприклад, вивчення української мови у класах природничо-мате­матичного напряму тощо).

Профільне навчання української мови на академічному рівні (суспільно-гуманітарний напрям (історичний, пра­вовий, філософський профілі); філологічний напрям (профілі - іноземна філоло­гія, історико-філологічний); художньо-естетичний напрям) здійснюватиметься на основі поєднання особистісно зоріє­нтованого, комунікативно-діяльнісного, компетентнісного, соціокультурного та інших підходів.

Програма академічного рівня перед­бачає обсяг матеріалу, достатній для подальшого вивчення предмета у вищих навчальних закладах. На академічному рівні у старшій профільній школі вив­чається навчальний предмет, який не є профільним, але є базовим або близьким до профільного (наприклад, курс української мови у історичному профілі сусп­ільно-гуманітарного напряму або історико-філологічному профілі філологічного напряму тощо).

Програма з української мови для проф­ільного навчання учнів 10-12 класів (філо­логічний напрям, профіль - українська філологія) орієнтує не тільки на вивчен­ня української мови, а й на обізнаність з філологічною галуззю в її зв'язках з інши­ми гуманітарними галузями.

Вивчення української мови у 10 кла­сах ЗНЗ у 2010-2011 н.р. здійснюватиметься за підручниками, рекомендова­ними МОН України:

Вивчення української мови в 11 кла­сах 11-річної школи здійснюватиметься за однією з двох програм, затверджених МОН України:

У вечірніх (змінних) загальноосвітніх навчальних закладах українська мова вивчатиметься за програмами:

У 5-9 класах: Українська мова. 5-12 класи /Автори Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф. За редакцією Л.В.Скуратівського. - К.: Ірпінь: Перун, 2005. - 176 с.

- У 10-12 класах: Українська мова. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх на­вчальних закладів. Технологічний, природничо-математичний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль). Рівень стандар­ту / Укладачі: М.І.Пентилюк, О.М Горошкіна, А.В.Нікітіна. - К.: Грамота, 2009. - 60 с.

Згідно з наказом МОН від 18.02.2008 № 99 «Про Типові навчальні плани за­гальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів» розроблено навчальну програму з української мови:

- Програма для загальноосвітніх на­вчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи. / Програму підготували С.О.Кара­ман, О.В.Караман, М.Я.Плющ, В.І.Тихо­ша; за редакцією С.О.Карамана - К.: Грамота, 2009. - 100 с.

Поглиблене вивчення української мови у 8-9 класах може здійснюватися за такими підручниками:

- Рідна мова: Підручник для 9 кл. гімназій, ліцеїв та шк. з поглиб. вивч. укр. мови / М.Я.Плющ, В.І.Тихоша, С.О.Караман, О.В.Караман. - 2-ге вид. - К.: Осві­та, 2006. - 288 с.

Програми курсів за вибором та фа­культативів для старшої школи, рекомендованих МОН України, вміщено у збірни­ках:

Програми спецкурсів та факульта­тивів з української мови / Упоряд. В.Федоренко, Г.Федяй. - К.: Вид. дім "Шкільний світ", 2006. - 120 с.

Українська мова і література. Програ­ми факультативних та спеціальних курсів: 7-11 класи. Вип. 1. - К.: Ред. журн. "Дивослово", 2007.

Українська мова і література. Програ­ми факультативних та спеціальних курсів: 8-11 класи. Вип. 2. - К.: Видавниц­тво "Дивослово", 2008.

Збірник курсів за вибором і факуль­тативів з української мови / За загальною редакцією К.В.Таранік-Ткачук - К.: Грамота, 2010.

Деякі програми курсів за вибором і факультативів мають методичне забез­печення і надруковані разом з розробка­ми занять в одному навчальному по­сібнику.

Степанюк М. Лексикографія української мови. Навчально-методичний посібник для факультативних занять. 9 клас. - Тер­нопіль: Мандрівець, 2008.-124 с.

Авраменко О.М., Чуріна В.Ф. Стилі­стика сучасної української мови. Програ­ма факультативного курсу / 10-11 кл. - К.: Грамота, 2008. - 256 с.

Марущак В.І. Школа журналіста: На­вчальний посібник. - Тернопіль: Мандрі­вець, 2009. - 136 с.


Можна порадити електронні посібни­ки, схвалені МОН України до використан­ня у навчальному процесі:

Практикум з української мови: 10-11 класи (автори Л.Скуратівський, Г.Шелехова, В.Новосьолова, Л.Плетньова), розробник "Квазар-Мікро-Техно", 2006);

Педагогічний програмний засіб "Украї­нська мова, 7 клас" (автори - Г. Шелехова, В. Новосьолова, Я. Остаф, Л. Скуратівський), розробник ЗАТ "Мальва", 2007);

Педагогічний програмний засіб "Украї­нська мова, 8 клас" (автори - Г. Шелехова, В. Новосьолова, Я. Остаф), роз­робник ЗАТ "Мальва", 2008);

Українська мова. Збірник текстів для диктантів. 9 клас. Державна підсумкова атестація (аудіодиск). - К., 2010 та ін.

Для отримання більш розширеної інформації радимо звернутися до Інтернет-сайтів мовної тематики:

vesna.sammit.kiev.ua;

ingresua.tripod.com.domivka.htm.

У 2010-2011 н.р. вивчення українсь­кої літератури у 5-9 класах ЗНЗ здійсню­ватимуться за програмою, затвердже­ною МОН України: Українська література. 5-12 класи. Програма для загально­освітніх навчальних закладів. /Автори: Р.Мовчан, Н.Левчик, О.Камінчук, М.Бондар, О.Поліщук та ін. за редакцією Р.Мовчан /. - К.: Ірпінь: Перун, 2005.

Нагадуємо, що з метою розвантажен­ня навчальної програми з української літератури для 5-12 класів та з ураху­ванням громадської думки, рекомендо­вано винести на позакласне читання деякі твори (лист МОН України від 22.12.2008р. №1/9-821).

Вивчення української літератури у 10-х класах ЗНЗ здійснюватиметься за програмами, затвердженими МОН Украї­ни (наказ МОН від 22.02.2008 № 122), відповідно до стратегії поступового пе­реходу старшої школи на профільне навчання. Вивчення літератури як проф­ільного предмета урегульовано за рахунок наявності програм різних рівнів для 10-12 класів (рівень стандарту та ака­демічного рівня, профільного рівня).

Українська література. 10-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчаль­них закладів. Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філо­софський профілі); філологічний напрям (профілі - іноземна філологія, історико-філологічний); художньо-естетичний на­прям. Технологічний, природничо-мате­матичний, спортивний, суспільно-гума­нітарний напрям (економічний профіль). Рівень стандарту і академічний рівень. / Укладачі: Семенюк Г.Ф., Мовчан Р.В., Левчик Н.В., Камінчук О.А., Цимбалюк В.І. - Київ. Грамота, 2009. - 32 с.

Українська література. 10-12 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний на­прям (профіль - українська філологія). Профільний рівень. /Укладачі: Семенюк Г.Ф., Мовчан Р.В., Левчик Н.В., Камінчук О.А., Цимбалюк В.І. - Київ. Грамота, 2009. - 71 с.

Вивчення української літератури в 11-х класах 11-річноі школи ЗНЗ здійсню­ватиметься за однією з двох чинних програм, затверджених МОН України:

Українська література. 5-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання. /Укладачі: Р.Мовчан, Н.Левчик, О.Камінчук та ін. /-К.: Генеза, 2002.

Українська література. 5-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчаль­них закладів з українською і російською мовами навчання. /Укладачі: Н.Волошина, О.Бандура/ -К.: Шкільний світ, 2002.

Згідно з наказом МОН України від 18.02.2008р. №99 "Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних зак­ладів з поглибленим вивченням окре­мих предметів", розроблено поглибле­ну навчальну програму з української літератури:

Програма для загальноосвітніх на­вчальних закладів (класів) з поглибле­ним вивченням української літератури. 8-9 класи. /Керівники авторського колективу: М.Жулинський, Г.Семенюк; за загальною редакцією Р.Мовчан; авторський колектив: Р.Мовчан, М.Сулима, В.Цимбалюк, Н.Левчик, М.Бондар/.

Одним з основних компонентів допрофільної підготовки є курси за вибором і факультативи. Набір курсів за вибором, які обирають учні, бажано визначити заздалегідь на основі анкетування, опи­тування учнів, співбесід із ними тощо. Додаткові курси допрофільної підготов­ки, зокрема для філологічного напряму, можна умовно розділити на два основні види: предметно орієнтований і міжпредметний.

Програма курсів за виборам та факультативів уміщено у збірниках:

Українська мова і література. Програми факультативних та спеціальних курсів: 7-11 класи. Вип. 1. - К.: Рея. жури «Дивослово», 2007.

Українська мова і література. Програми факультативних та спеціальних курсів: 8-11 класи. Вип. 2. - К.: Видавництво «Дивослово», 2008.

Вивчення зарубіжної літератури

у 2010-2011 н.р.


У 2010-2011 н.р. вивчення зарубіжної літератури у 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою, затвердженою МОН Украї­ни:

Вивчення зарубіжної літератури у 10 класі ЗНЗ здійснюватиметься за програ­мами, затвердженими Міністерством освіти і науки України (наказ МОН від 22.022006 №122), відповідно до стратегій поступового переходу старшої школи на профільне навчання. Ефективність прак­тичного втілення системи профільного вивчення зарубіжної літератури та виз­начення ступеня її представленості як окремої навчальної дисципліни в профілях інших спеціалізацій забезпе­чується наявністю двох профільних про­грам із зарубіжної літератури:

Ці програми укладено у відповідності до Концепції профільного навчання у старшій школі.

Під час розробки профільних програм із зарубіжної літератури для природничо-математичного, технологічного напрямів (рівень стандарту) та суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного, філологічного та спортивного напрямів (академічний рівень) враховано, що програми рівня стандарту включають обов'язковий мінімум змісту на­вчального предмета, який не передбачає подальшого вивчення (наприклад, вив­чення зарубіжної літератури в класах природничо-математичного напряму тощо); програма академічного рівня пе­редбачає обсяг матеріалу, достатній для подальшого вивчення предмета у вищих навчальних закладах. На академічному рівні у старшій профільній школі вив­чається навчальний предмет, який не є профільним, але є базовим або близьким до профільного (наприклад, курс зарубіжної літератури в суспільно-гума­нітарному або художньо-естетичному напрямі тощо).

Вивчення зарубіжної літератури як профільного предмета (програма академ­ічного рівня з зарубіжної літератури співпадає з програмою профільного рівня) покликане розширити обрії філологічного та загальногуманітарного мислення школярів.

Вивчення зарубіжної лггератури у 10 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010-2011 н.р. здійснювати­меться за підручниками, рекомендовани­ми Міністерством освіти і науки України:

Вивчення зарубіжної літератури в 11 класах 11-річної школи здійснюватиметься за однією з двох програм, затверджених МОН України:

- Зарубіжна література. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навмання 5-11 кл. / За загальною редакцією Д.Е.Наливайка, керівник авторського колек­тиву Ю.І.Ковбасенко; 1998 (2003)р.

- Зарубіжна література. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 5-11 кл. /За редакцією Д.В.Затонського, К.О.Шахової, Є.В.Волощук, керівник авторського колективу Б.Б.Шалагінов; 2001р.

Передбачений програмами резерв­ний час учитель може використовува­ти на власний розсуд відповідно до зав­дань вивчення предмета в конкретних умовах: додати години на вивчення пев­ної програмової теми з тим, щоб погли­бити її опрацювання, увести до кола вив­чення додатковий твір, більше часу спрямувати на розвиток зв'язного мов­лення школярів.

Предмет "Зарубіжна література" викладається українською мовою. Вод­ночас, за наявності необхідних умов, бажаним є розгляд художніх текстів мо­вою оригіналу (скажімо, творів Л.М.Толстого - російською, Б.Шоу -англійською, В.Гюго - французькою і т. д.).

У вечірніх (змінних) ЗНЗ зарубіжна літе­ратура вивчатиметься за програмами:

У 5-9 класах Зарубіжна література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І.Ковбасенко, Г.М.Гребницький, Н.О.Півнюк, К.В.Баліна, Г.В.Бітківська. Керівник авторського колективу Ю.І.Ковбасенко. За загальною редакцією Д.С.Наливайка. - К., Ірпінь: Перун, 2005. -112 с.

У 10-12 класах: Зарубіжна література. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологіч­ний напрями. Рівень стандарту /Укладачі: Ю.І.Ковбасенко - керівник авторського колективу; Г.М.Гребницький, Т.Б.Недайнова, К.Н.Баліна, Г.В.Бітківська, І.А.Тригуб, О.О.Покатілова - К: Грамота, 2010. - 52 с.

Згідно з наказом МОН від 18.02.2008 № 299 "Про типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів", розроблено навчальну про­граму з зарубіжної літератури:

- Програма для загальноосвітніх на­вчальних закладів (класів) із поглибле­ним вивченням зарубіжної літератури. 8-9 класи. / За загальною науковою редакцією Д.С.Наливайка, керівник ав­торського колективу Ю.І.Ковбасенко; програму підготували: Ю.І.Ковбасенко, Г.М.Гребницький, Н.О.Півнюк, Г.В.Бітківська, К.Н.Баліна.

Програми для 8-9 класів ЗНЗ (класів) із поглибленим вивченням зарубіжної літератури укладено відповідно до "Дер­жавного стандарту базової і повної за­гальної середньої освіти" з урахуванням основних державних вимог до навчаль­них досягнень учнів 8-9 класів, а також згідно з основними положеннями Концепції профільного навчання.

Про­грами курсів за вибором та факультативів, рекомендованих МОН України, вміщено у збірниках:

Зарубіжна література: Програми спецкурсів та факультативів /Упоряд.: Ю.Ковбасенко та ін. - К.: Шкільний світ, 2007. - 128 с.

Зарубіжна література. Збірник про­грам факультативних курсів для 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів /Упоряд: Ю.Ковбасенко, В.Федоренко, Н.Жданова// Зарубіжна література, 2008. – число № 1-3 (545-547).

Збірник програм курсів за вибором і факультативів із зарубіжної літератури за загальною ред. Таранік-Ткачук К.В. Тернопіль.: Мандрівець, 2010.


Вивчення іноземних мов

у 2010-2011 н.р.


У 2010-2011 ар, які в попередні роки, іноземна мова вивчатиметься за кілько­ма навчальними програмами, а саме:

Навчальні програми не встановлю­ють порядок (послідовність, вивчення предметної тематики у рамках навчаль­ного року), а лише вказують на зміст, вивчення котрого є об'єктом контролю та оцінювання.

Для підготовки до незалежного оці­нювання можна використовувати матеріали, розроблені українськими авто­рами "Тестові завдання з французької мови", автор Ю.І.Клименко, вид. «Генза»; "Тестові завдання з англійської мови", автори: А.М.Несвіт, З.Д.Пуха, вид. "Генеза"; "Тестовий контроль з німецької мови", автори: С.Микитюк, С.Ляшенко та навчально-методичні комплекти видавництв: Оксфорд (Oxford Exam Excellence), Експрес Паблішінг (FCE Use of English; FCE Practice Tests1, FCE Practice Tests2), Лонгман Пірсон (Opportunities; Success; Activate), Макмілан (Laser Destination; Check your Vocabulary for FCE), на­вчально-методичні комплекси видав­ництва Hueber, навчально-методичні комплекти видавництва CLE International.

Провідна роль в урізноманітненні іншомовної навчальної інформації для класів із профільним навчанням нале­жить курсам за вибором. Номенклату­ра цих курсів визначається самими загальноосвітніми навчальними закладами з урахуванням бажань учнів і об’єктив­них можливостей школи.

Рекомендований перелік основних курсів за вибором:

Програмою профільного навчання іноземної мови передбачаються також додаткові курси за вибором:
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації