Про проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2009/2010 навчальному році

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

4.3. Допускається об’єднання секцій за спорідненими розділами наук, якщо кількість заявлених в одній із секцій учасників – менше 5.

4.4. Програмою ІІІ етапу конкурсу передбачено:
5. Учасники ІІІ етапу конкурсу


5.1. У конкурсі беруть участь, як правило, учні 9-11 (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів та учні, вихованці, слухачі (відповідного віку) позашкільних, професійно-технічних, вищих І-ІІ рівня акредитації навчальних закладів, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю та стали призерами і зайняли перші місця (як виняток другі, треті) у ІІ етапі конкурсу.

У конкурсі, як виняток, можуть брати участь учні 7-8 класів за умов виконання ними випробувань із базових дисциплін за програмами 9 класу.

5.2. У ІІІ етапі конкурсу в кожному науковому відділенні беруть участь команди Автономної Республіки Крим, областей України, міст Києва та Севастополя.

5.3. У ІІІ етапі конкурсу в межах відділень «Біологія та хімія», «Екологія та аграрні науки» може брати участь команда, сформована з переможців конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт слухачів Всеукраїнської заочної біологічної школи – членів наукового товариства учнів «Ерудит» Національного еколого-натуралістичного центру. Склад команди затверджується окремим наказом МОН.

5.4. Кількісний склад команди відповідає кількості секцій наукового відділення. Не допускається до участі більше одного учасника на секцію.

5.5. За результатами участі команд у конкурсі в 2009 році територіальним відділенням МАН, які за командним рейтингом1 набрали найбільшу кількість балів, у 2010 році надаються додаткові місця. Загальна кількість додаткових місць за відділеннями не перевищує 5% від загальної кількості учасників відділення (додаток 1).

Додаткові місця не визначаються для відділення економіки та не можуть бути використані у секціях правознавства, психології, медицини та англійської мови.

5.6. Заміна попередньо заявленого учасника конкурсу можлива за рішенням голови (співголови) оргкомітету у разі офіційного звернення.

5.7. До місця проведення конкурсу учасники прибувають організовано у супроводі керівника команди, що призначається з числа керівників гуртків, секцій, вчителів, викладачів закладів освіти, активних учасників підготовки учнів до конкурсу, які не є членами журі або оргкомітету І та ІІ етапу конкурсу.

На керівника команди покладається відповідальність за життя та здоров’я членів команди.

5.8. Учасники конкурсу повинні дотримуватись умов проведення та програми ІІІ етапу конкурсу, норм поведінки, правил техніки безпеки та експлуатації обладнання і приладів, виконувати рішення оргкомітету і журі.

У разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі учасники можуть бути усунуті від конкурсу та дискваліфіковані.

До роботи журі та оргкомітетів не мають права втручатися керівники команд, батьки учасників конкурсу або особи, що їх заміняють.


6. Документація III етапу конкурсу


6.1. Для участі в ІІІ етапі конкурсу до 12 березня 2010 року необхідно подати такі документи:

Про порядок подання документів буде повідомлено додатково.

6.2. Під час реєстрації подаються такі документи:

      1. Наказ управління освіти обласної (міської) державної адміністрації «Про направлення та склад команди для участі у III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України» (список учасників, які направляються за квотою додаткових місць прописуються окремим додатком).

6.2.2. На кожного учасника конкурсу:

6.3. У випадку недотримання вимог пунктів 6.1-6.2 учасники до участі у конкурсі не допускаються.

6.4. Окремо до оргкомітету подається короткий інформаційно-аналітичний звіт про проведення І-ІІ етапів конкурсу в друкованому та електронному вигляді; статистична інформація про результативність участі вихованців територіального відділення МАН у І-ІІ етапах оформлюється у вигляді таблиць (додаток 7).


7. Умови визначення результатів конкурсу


7.1. Визначення результатів конкурсу здійснюється за допомогою факторно-критеріальної моделі визначення результатів конкурсу, розробленої на основі кваліметричного підходу.

Зазначена модель оперує такими поняттями:

Експертний бал виставляється членами журі відповідно до такої шкали:
7.2. Максимальна оцінка за участь у всіх розділах програми конкурсу складається з суми значень факторів і становить 100 балів.


Вагомість факторів моделі визначення результатів конкурсу


Фактор

Вагомість фактору

1.

Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи

29

2.

Оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни

29

3.

Захист науково-дослідницької роботи

42

Всього

100
7.3. Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт.

Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт проводиться членами журі з 15 до 26 березня 2010 року.


Вагомість критеріїв

фактору “Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи”

(крім секції науково-технічної творчості та винахідництва

і секції літературної творчості)


Критерій

Вагомість критерію

1.

Актуальність, теоретичне і (або) практичне значення роботи

0,2

2.

Наукова новизна одержаних результатів

0,2

3.

Системність і повнота у розкритті теми

0,2

4.

Дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження

0,2

5.

Аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам

0,1

6.

Стиль, грамотність, логічність викладу; відповідність вимогам до змісту та оформлення наукових робіт

0,1

Всього

1

Вагомість критеріїв

фактору “Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи”

секції науково-технічної творчості та винахідництва


Критерій

Вагомість критерію

1.

Актуальність, практичне, прикладне значення роботи

0,2

2.

Науково-технічна новизна, евристичність роботи

0,2

3.

Системність і повнота у розкритті теми; аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам

0,2

4.

Дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження

0,2

5.

Наявність патенту на винахід

0,1

6.

Стиль, грамотність, логічність викладу; відповідність вимогам до змісту та оформлення наукових робіт

0,1

Всього

1
Вагомість критеріїв

фактору “Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи”

секції літературної творчості


Критерій

Вагомість критерію 

1

Повнота розкриття теми та художніх образів

0,4

2

Оригінальність образно-художнього мислення

0,3

3

Власна творча неповторність

0,2

4

Грамотність викладу, культура оформлення

0,1

Всього

1
7.4. Для визначення значення фактору “Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи” необхідно:

  1. визначити значення 1-ого критерію − помножити бал, виставлений членами журі за цей критерій, на його вагомість;

2) визначити значення решти критеріїв − таким самим чином;

3) знайти суму значень критеріїв;

4) визначити значення фактору − помножити суму значень критеріїв на вагомість цього фактору.


7.5. Оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін.

Оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін передбачає виконання завдань за трьома рівнями складності.


Вагомість критеріїв

фактору “Оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни”


Критерій

Вагомість критерію

1

Завдання І рівня

0,28

2

Завдання ІІ рівня

0,31

3

Завдання ІІІ рівня

0,41

Всього

1
Максимальна сума балів за виконання завдань кожного рівня становить 1.

Для визначення значення фактору “Оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни необхідно:

1) визначити значення 1-ого критерію − помножити суму балів, отриманих учнем за завдання цього рівня, на вагомість критерію “Завдання І рівня”;

2) визначити значення решти критеріїв − таким самим чином;

3) знайти суму значень критеріїв;

4) визначити значення фактору − помножити суму значень критеріїв на вагомість цього фактору.


7.6. Захист науково-дослідницьких робіт.


Захист науково-дослідницьких робіт проходить окремо в кожній секції. Для захисту роботи автору надається до 10 хвилин, для відповіді на запитання – до 3 хвилин.

Під час захисту проводяться дебати (обговорення проблемних аспектів робіт) у групах за певною тематикою досліджень.

Порядок захисту, дебатів та склад груп визначається журі за підсумками заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт.


Вагомість критеріїв

фактору “Захисту науково-дослідницької роботи”


Критерій

Вагомість критерію

1

Аргументованість вибору теми дослідження та її розкриття, вільне володіння матеріалом

0,3

2

Ступінь самостійності автора у виконанні роботи; особистий внесок автора в роботу

0,2

3

Чіткість, логічність, послідовність, лаконічність викладення матеріалу

0,1

4

Компетентність учасника, вичерпність відповідей

0,2

5

Етикет та культура спілкування учасника

0,1

6

Активна кваліфікована участь у веденні дискусії

0,1

Всього

1
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації