Порядок розроблення й запровадження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів

Скачати
Документи
ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ Й ЗАПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ


Цей Порядок визначає систему науково-методичної та організаційної роботи щодо розроблення й запровадження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних зак­ладів. Він грунтується на Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», інших нормативних актах, що регламентують діяльність Міністерства освіти і науки України щодо навчально-методичного забезпечення системи освіти.

І. Загальні положення

1.1. Навчальна програма — державний документ, що визначає зміст, обсяг та вимоги до вивчення навчальних дисциплін, розвитку й виховання особистості відповідно до Дер­жавного стандарту загальної середньої освіти та навчальних планів.

 1. Навчальні програми розробляються:

1.3. Навчальні програми на всіх ступенях освіти повинні

забезпечувати:

1.4. Навчальні програми є обов'язковими для використання в усіх загальноосвітніх навчальних закладах відповідного типу й про­філю незалежно від форм власності.

II. Структура й зміст навчальних програм

 1. Навчальні програми мають такі розді­ли: І. Пояснювальна записка. II, Зміст навчаль­ного матеріалу й вимоги до рівнів навчальних досягнень. III. Додатки (за потребою).

 2. У пояснювальній записці визначають­ся цілі й завдання вивчення навчального пред­мета, дається стисла характеристика її струк­тури та окремих складових, перелік змістових ліній курсу, концентровано розкриваються особливості організації вивчення програмного матеріалу тощо.

 3. Розділ програми «Зміст навчального матеріалу» формується на основі державного стандарту відповідної освітньої галузі. Він містить дидактично обгрунтовану систему ком-петентностей, відібраних з однієї або кількох галузей науки, техніки, .мистецтва, виробничої діяльності людини, що має бути реалізована під час вивчення даної навчальної дисципліни.

Навчальний матеріал розподіляється за роз­ділами й темами по класах за роками навчання з деталізацією їхнього змісту та визначенням орі­єнтовної кількості годин на вивчення.

2.3.1. Організація навчального матеріалу може здійснюватись за такими принципами:

лінійним, коли змістова лінія навчально­го матеріалу реалізується систематично й по­слідовно з поступовим ускладненням, по одній висхідній лінії, причому виклад його базуєть­ся на основі уже вивченого і з тісному взає­мозв'язку з ким;

концентричним, який допускає повторне вивчення окремих розділів і тем змістової лінії як на одній, так і на різних ступенях навчання з розширенням змісту й поглибленням рівня його викладу;

блочним, коли існує альтернатива й мож­ливість заміни вивчення окремих розділів або тем іншими залежно від наявних умов і потреб учнів, профілів навчання, зокрема у старшій школі.


 1. Кожний розділ навчального матеріалу має містити опис навчальних досягнень учнів у процесі його вивчення відповідно на початково­му, середньому, достатньому та високому рівнях.

 2. Зміст навчального матеріалу навчаль­них програм може мати додаткові рубрики, що конкретизують цілі і завдання даного предмета й відображають його специфіку, роль і місце в системі загальноосвітньої підготовки учнів, фор­мування особистості.

Такими рубриками можуть бути списки художніх творів для вивчення напам'ять та самостійного читання, картографічних мате­ріалів, нормативно правових актів і документів, що вивчаються, вимоги щодо практичного ово­лодіння видами мовленевої діяльності, видів письмових робіт для розвитку зв'язного мов­лення, переліки практичних і лабораторних робіт, демонстраційних дослідів, тематика екскурсій у природу та на виробництво, лабо­раторного практикуму, дослідницьких та вес­няно-літніх робіт, а також об'єкти праці тощо.

2.3.4. Програма має передбачати резерв
навчального часу,
який використовується на розсуд вчителя для реалізації змісту, що відображає його регіональні особливості, а також для вивчення окремих тем, повторення, уза­гальнення та систематизації знань на початку або в кінці семестру, навчального року, задоволення індивідуальних потреб учнів.

2.4. Додатки до навчальних програм мо­жуть містити:

 1. Критерії та норми оцінювання навчаль­них досягнень учнів.

 2. Перелік основної та додаткової навчаль­ної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання при вивченні предмета.
 1. Перелік навчально-наочних та інших посібників.

 2. Перелік програмних педагогічних за­собів комп'ютерної підтримки предмета.

 3. Список рекомендованої вітчизняної ме­тодичної літератури для вчителя.

 4. Список науково-популярної літератури для учнів.

2.5. Профільні навчальні програми для спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій і колегіумів, а
також для реалізації регіонального (шкільного) компоненту (спецкурсів, курсів за вибором, фа-
культативних занять, для гурткової роботи та інші) складаються на таких самих засадах і по­
винні містити в повному обсязі як обов'язковіскладові: зміст навчального матеріалу та вимо-
ги
щодо рівня навчальних досягнень із відповід­ної навчальної дисципліни середньої загально­
освітньої школи.

2.6. Навчальні програми для спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів І ступеня, за
якими навчаються діти з вадами слуху або зору, з важкими розладами мови; діти, що потребу­ють інтенсивної педагогічної корекції, розроб­ляються у тому ж порядку, що й програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

У спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах II—III ступенів, в яких навчаються діти з вадами слуху або зору, із важкими роз­ладами мови, із наслідками поліомієліту та це­ребральними паралічами, а також у санатор­них школах використовуються відповідним чином адаптовані програми для загально­освітніх навчальних закладів.

III. Розроблення й запровадження навчальних програм

3.1. Навчальні програми з усіх навчальних
дисциплін для всіх або окремих типів загаль­ноосвітніх навчальних закладів інваріантної складової Типових навчальних планів розроб­ляються на замовлення Міністерства освіти і науки України відповідними структурними підрозділами Академії педагогічних наук Ук­раїни, іншими науково-методичними установа­ми та організаціями, окремими особами або колективами, які мають відповідну науково-теоретичну й практичну підготовку.

Навчальні програми можуть бути розроб­лені з ініціативи окремих осіб (колективів) або на конкурсній основі, умови організації та проведення якого визначає Міністерство осві­ти і науки України спільно з Академією педа­гогічних наук України.

3.2. Навчальні програми із навчальних дисциплін інваріантної складової Типових навчальних планів, розроблені на замовлення, відібрані у процесі проведення конкурсу або ініційовані окремими особами та колективами, надсилаються до Науково-методичного цент­ру середньої освіти Міністерства освіти і на­уки України для організації апробації, експерт­ної оцінки та підготовки їх для розгляду на
колегії Міністерства освіти й науки України, яка надає їм відповідний гриф.

Запроваджуються програми з предметів інва­ріантної складової навчальних планів наказом

Міністерства освіти і науки України.

3.4. Навчальні програми для реалізації ва­ріативної складової загальної середньої освіти
(спецкурсів, курсів за вибором) розробляють­ся за участю вищих навчальних закладів, ок­ремими особами або колективами, розглядаються й схвалюються регіональними інститу­тами післядипломної педагогічної освіти.

Запроваджуються програми для реалізації варіативної складової навчальних планів нака­зом Міністерства освіти Автономної Респуб­ліки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держав­них адміністрацій.

3.5. Програми для факультативних занять, гурткової та інших форм позакласної й поза­
шкільної роботи можуть бути розроблені вчите­лями, викладачами вищих навчальних закладів
з урахуванням потреб закладів освіти та учнів у погодженні з методичними кабінетами
відділів (управлінь) освіти міських рад та рай­онних (міських) державних адміністрацій.

Запроваджуються програми для факульта­тивних занять, гурткової та інших форм по­закласної й позашкільної роботи наказом уп­равління (відділу) освіти районних державних адміністрацій і міських рад.

3.6. Авторські та експериментальні навчальні програми для навчальних закладів, в яких учні
здобувають повну середню освіту, запроваджу­ються спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України за поданням Міністерства освіти Ав­тономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за наявності позитивних висновків незалежних експертів відповідних комісій Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Науково-методичний центр

середньої освіти

Міністерства освіти і науки України

 Документ предоставлен Е. В. Биковой (КФ НМЦСО МОН Украйни).
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації