Пріоритетні напрямки організації освітнього процесу початкової школи в 2011-2012 навчальному році

Скачати
Документи


Пріоритетні напрямки організації освітнього процесу

початкової школи в 2011-2012 навчальному році


Молодший шкільний вік – час, коли закладаються та розвиваються основи багатьох психічних якостей, відбувається становлення й формування дитячої особистості, її загальний творчий розвиток, тому головна стратегія педагогічної діяльності у початковій школі передбачає:

– спрямування навчально-виховного процесу на формування духовного світу особистості;

– утвердження загально людських цінностей;

– розкриття потенційних можливостей та здібностей дитини. Визначальними в сучасній освіті є не самі знання, а учні, які визнають цінність знань, їхній інтелектуальній і духовний розвиток. Кабінетом Міністрів України затверджено Державний стандарт початкової загальної освіти, який ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння змісту початкової загальної освіти.

У процесі розробки нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти ретельно вивчено зарубіжний досвід та враховано кращі традиції вітчизняної освіти.

Так, позитивними змінами нової редакції зазначеного документа є:

– забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти ;

– особистісно-орієнтований підхід у навчально-виховному процесі початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів;

– формування ключових компетентностей учнів початкових класів, зокрема, уміння вчитися, загальнокультурної, громадянської, здоров’язбережувальної, інформаційно-комунікаційної;

– розробка єдиного змісту стандарту для всіх мов навчання;

– використання здоров’язбережувальних технологій;

– екологічна спрямованість освіти;

– передбачено вивчення іноземної мови з 1 класу в усіх загальноосвітніх навчальних закладах;

– посилено природничу складову стандарту, зокрема введено нову освітню галузь «Природознавство», та Базовим навчальним планом передбачено на вивчення предмета по 2 тижневі години у 1-4 класах;

– передбачено впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів;

– в освітній галузі «Технології» виокремлено змістову лінію «Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями», тому базовим навчальним планом передбачено по 2 тижневі години у 2-4 –х класах на зазначену освітню галузь.

Нова редакція Державного стандарту початкової загальної освіти зорієнтована на соціалізацію особистості молодшого школяра.

Відповідно до наказу МОНмолодьспорту України від 11.05.2011 №430 затверджено план заходів щодо впровадження Типових навчальних планів, базових навчальних програм з предметів інваріантної частини підготовка та видання підручників.

Державний стандарт запроваджується з 1 вересня 2012 року.

У 2011-2012 навчальному році робочі навчальні плани для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів розробляються на основі Типових навчальних планів початкової школи з навчанням українською та мовами національних меншин, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005р. №682.

Для спеціалізованих класів з поглибленим вивченням іноземних мов робочі навчальні плани розробляються за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2006р. №182.

Для спеціалізованих класів з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу робочі навчальні плани розробляються за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 13.05.2005р. №291, з урахуванням змін в розподілі навчального часу та загальної кількості годин визначених Типовими навчальними планами початкової школи (наказ МОН України від 29.11.2005р. №682.).

Організація навчання в початкових класах здійснюється за навчальними програмами, розробленими відповідно до Державних стандартів початкової загальної освіти та затвердженими Міністерством освіти і науки України (наказ МОН від 20.06.2006р. №469 згідно з рішенням колегії МОН від 24 травня 2006 року). Рекомендовані Міністерством освіти і науки України навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів:

– «Програми для середньої загальноосвітньої школи», 1-4 класи. (К.: Початкова школа, 2006р.);

– «Фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів», 1-4 класи, авт. Зубалій М.Д. та ін. (Х.: Ранок, 2006р.);

– «Фізична культура. Програма для учнів спеціальних медичних груп», 1-4 класи, авт. Майєр В.І. (Х.: Ранок, 2006р.);

– «Плавання. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів», 1-4 класи, авт. Деревянко В.В. , Сілкова В.О. (Х.: Ранок, 2006р);

– «Програма інтегрованого курсу з математики, читання, Я і Україна, основ здоров’я» , 1 клас, авт. Вашуленко М.С., Бібік Н.М., Кочина Л.П., Коваль Н.С., 2006р.;

– «Математика», 1-4 класи, авт. Скворцова С.О., Тарнавська С.С., 2006р.;

– «Я і Україна. Навколишній світ» за науково-педагогічним проектом «Росток», 1-4 класи, авт. Пушкарьова Т.О., 2006р.;

– «Математика», 1-4 класи, авт. Петерсон Л.Г., 2007р.;

– «Українська мова», 2-4 класи, авт. Кальчук М.І. та ін., 2008р.

У початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за системою розвивального навчання Б.Д. Ельконіна – В.В. Давидова, організація навчання здійснюється за навчальними програмами, рекомендованими МОН України (наказ від 20.06.2006р. №469):

– «Навчальні програми» (система розвивального навчання Б.Д. Ельконіна - В.В. Давидова), 1-4 класи (Х.: Центр психології і методики розвиваючого навчання, 2008);

– «Програма для початкових класів загальноосвітніх шкіл. Система розвивального навчання Б.Д. Ельконіна- В.В. Давидова» (Х.: ННМЦ «Розвиваюче навчання», 2008 р.).

У процесі складання календарно-тематичних планів можна використовувати орієнтовні зразки календарних планів, надрукованих у науково-методичному журналі «Початкова школа» (№8, 9, 2009 р., №1, 2010) та у щотижневику «Початкова освіта» (№25-28, 2009).

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2011-2012 навчальний рік розпочинається 1 вересня – Днем знань і закінчується в початкових класах, включаючи проведення навчальних екскурсій та підсумкового оцінювання, – 25травня.

Визначено тему Першого Уроку – «Україна – наш спільний дім», що присвячено 20-річчю незалежності нашої держави.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули орієнтовно:

осінні – з 24 жовтня по 31 жовтня;

зимові – з 28 грудня по 10 січня;

весняні – з 24 по 31 березня.

Закінчується навчальний рік проведенням державної підсумкової атестації в 4-х класах у формі контрольних робіт, навчальних екскурсій, річного оцінювання навчальних досягнень учнів усіх початкових класів.

Свято «Останній дзвоник» у загальноосвітніх навчальних закладах планується провести 25 травня.

Повноцінність початкової загальної освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових Типового навчального плану початкової школи, які в обов’язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів (Наказ МОН України від 29.11.2005р. №682).

Варіативною складовою кожного з Типових навчальних планів для учнів 1-4 класів передбачено від 1 до 3 годин, які можна використовувати за вибором загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням особливостей навчального закладу та індивідуальних освітніх потреб учня:

– на посилення предметів інваріантної складової;

– на вивчення додаткових курсів;

– на проведення індивідуальних та групових занять.

Обирати для вивчення слід курси, які реалізуються за навчальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України:

– «Російська мова», 2-4 класи, автори Ґудзик І.П., Лапшина І.М. (Т.: Мандрівець, 2011.);

– «Розвиток продуктивного мислення учнів 1-4 класів», авт. Гісь О.М. (Т.: Мандрівець, 2011.);

– «Дорога в диво світ», 1-4 класи, автор Поліщук Н.А. (Т.: Мандрівець, 2011.);

– «Абетка харчування», 1-4 класи, авторів Ващенко О.М., Свиреденко С.О., Чорновіл О.В. (Т.: Мандрівець, 2011.);

– «Християнська етика в українській культурі», 1-4 роки навчання, авт. Чернуха В.Г., Бєлкіна Е.В. (Т.: Мандрівець, 2009.);

– «Основи християнської етики», 1-4 класи, автор Жуковських В.М. та ін. (Острог: в.-во. Національного університету «Острозька академія», 2011.);

– «Програма морально-етичного виховання учнів в початковій школі», 1-4 класи, автор Слотвинська М.Л. (Т.: Мандрівець, 2011.);

– «Народна вишивка», 2-4 класи, автор Свінціцька Л.М. (Т.: Мандрівець, 2011.);

– «Абетка театрального мистецтва», 1-4 класи, автор Петренко Л.Б. (Т.: Мандрівець, 2011.);

– «Основи театральної грамоти», автор Самсоненко М.Л. (Т.: Мандрівець, 2011.);

– «Риторика», 1-4 роки навчання, авт. Науменко В.О., Захарійчук М.Д. (Т.: Мандрівець, 2009.);

– «Поетика», 1-4 класи, авт. Петровська Т.В. (Т.: Мандрівець, 2009.);

– «Зарубіжна література», 2-4 класи, авт. Мовчун А.І., (К.: АВДІ, 2007, 2009.), (Т.: Мандрівець, 2009.);

– «Логіка», 2,3,4 класи, авт. Митник О.Я. (К.: Початкова школа, 2006, 2007;Т.: Мандрівець, 2009.);

– «Елементи геометрії», 3-4 класи, авт. Седеревічене А.О., Нивидома Л.І. (Т.: Мандрівець, 2009.);

– «Кроки до інформатики. Шукачі скарбів», 2-4 класи, авт. Коршунова О.В. (Х.: Весна, 2007, 2008, 2009; Т.: Мандрівець, 2009.);

– «Сходинки до інформатики», 2-4 клас, авт. Рівкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Рівкінд Й.Я. (К.: «Світич», 2007р.; Т.: Мандрівець 2009.);

– «Основи комп’ютерної грамотності», авт. Рівкінд Ф.М.,Рівкіндр Й.Я. (Т.: Мандрівець, 2009.);м’яч

– Початковий курс економічних знань «Цікава економіка», авт. Кашуба Л.В. (Т.: Мандрівець, 2009);

– «Права дитини», для 1-4 класів, авт. Мовчун А.І., Харсіка Л.І. (Т.: Мандрівець, 2009);

– «Азбука споживача», 1-2 роки навчання, автБородочова Н.В., Лаврентьєва Г.І. (Т.: Мандрівець, 2009);

– «Основиспоживчихзнань», 1-4 класи, авт. Гільберг Т.Г., Довгань А.П., Капіруліна Т.Л. таін. (К.: Навчальна книга, 2008);

– «Хореографія», 1-4 класи, авт. Тараканова О.П. (Т.: Мандрівець, 2009.);

Вищезгадані програми курсів за вибором для початкової школи подані у посібниках «Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова типових навчальних планів» 1-4 класи. /Упор.: Л.Ф. Щербакова, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 240с.; та «Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових начальних планів» Книга 2 /Упор.: Л.Ф. Щербакова, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 248с.

Викладання вище зазначених курсів за вибором здійснюється з обов’язковим урахуванням побажань батьків.

Жоден з курсів не може бути нав’язаним учням та вчителям. Вибір будь-якого курсу має бути обговорено на батьківських зборах та засіданнях педагогічної ради навчального закладу. Визначені курси варіативної складової зазначаються в розкладі уроків після предметів інваріантної частини навчального плану. Навчальні досягнення учнів з обраних предметів варіативної складової навчальних планів не оцінюються.

У 2011-2012 навчальному році слід звернути увагу на те, що оцінювання навчальних досягнень молодших школярів має ґрунтуватися на позитивному принципі, що, перед усім, передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач.

Оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів у 2011-2012 навчальному році здійснюватиметься відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 13.04.2011р. № 329 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», зареєстрованому у Міністерстві юстиції 11.05.2011р. № 566/19304.

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. У наступних класах оцінювання здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

У випадку невідповідності рівня начальних досягнень учня (учениці) цим Критеріям позначається «не атестований».

Під час визначення гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативні тривалості уроків у 1 класі – 35 хвилин, 2 - 4 класах – 40 хвилин.

Прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється на безконкурсній основі відповідно до наказу МОН України від 07.04.2005р. № 204. Неприпустимим є проведення іспитів, тестування, співбесід з метою перевірки знань дитини.

Конкурсний прийом до 1 класу відбувається лише у випадку, коли дитина вступає до спеціалізованої школи (школи-інтернату) з поглибленим вивченням предметів. Процес прийому дитини проводиться вчителем початкових класів та психологом у формі співбесіди, що триває не більше 30 хвилин, у присутності батьків або осіб, що їх заміняють.

Групи продовженого дня рекомендується комплектувати за принципом «клас-група» або на базі паралельних класів.

Для першокласників, які відвідують групу продовженого дня, необхідно організовувати щоденний 1,5 годинний денний відпочинок, а також не менше 1,5 годинної прогулянки на свіжому повітрі (постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. № 1121 «Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу»).

Навчальний план для учнів 1 класу розрахований на 5-денний робочий тиждень, навчання першокласників здійснюється за семестровою структурою.

Відповідно до вимог «Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу», затверджених постановою Головного державного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 та погоджених листом Міністерства освіти і науки України від 05.06.2001 р. № 1/12-1459, на 15-й хвилині кожного з уроків обов’язково проводиться фізкультурна хвилинка, що складається з динамічних, дихальних вправ, вправ для збереження зору, пальчикової гімнастики тощо.

Медичне обслуговування учнів 1 класу здійснюється медичним працівником загальноосвітнього навчального закладу, закладу охорони здоров’я в установленому порядку. Медична допомога майбутнім першокласникам має відповідати сучасним вимогам.

Сучасна освіта спрямована не лише на учня, але й на вчителя. Лише успішний педагог може виховати успішну особистість. Особистісні якості педагога надають процесу навчання ціннісно значущої спрямованості, своєрідності впливу через індивідуальну культуру спілкування та поведінки.

Для розвитку особистості важливо створення здорового мікроклімату у класі, де учні разом з учителем живуть цілеспрямованим і радісним життям, де всі люблять і поважають один одного, ніхто нікому не зобов’язаний, де панує атмосфера взаємодопомоги тепла та справжньої турботи


Методист початкового навчання Н.П. Ганжа

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації