Інститут післядипломної педагогічної освіти

Скачати
Документи
  1   2   3
КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ Б.Д. ГРІНЧЕНКА

Інститут післядипломної педагогічної освіти
Перелік друкованих праць працівників ІППО

до бібліографічного покажчика 2008 р.Розділ І

Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники


Авраменко О.М. Українська література: підручник для 6-го класу/ О.М.Авраменко, Л. П. Шабельникова. – К.: Грамота, 2008. – 296 с.

Підручник повністю відповідає вимогам Державного стандарту освіти та чинній програмі для 12-річної школи. Він містить художні твори, відомості з теорії літератури, біографічні матеріали про письменників та ін.

Методичний апарат підручника охоплює різнорівневі завдання, зорієнтовані на вікові особливості шестикласників.

Підручник має гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”.

Авраменко О.М. Українська література: підручник для 8-го класу / О.М.Авраменко. – К.: Грамота, 2008. – 384 с.

Підручник повністю відповідає вимогам Державного стандарту освіти та чинній програмі для 12-річної школи. Він містить художні твори, відомості з теорії літератури, біографічні матеріали про письменників та ін.

Оскільки саме у 8 класі завершується етап засвоєння певного кола літературних знань (змісту творів, головних літературознавчих понять і окремих фактів біографії письменників), початкових уявлень і вмінь оперувати ними в процесі читання творів та їх аналізу, автор підручника до художніх текстів лише іноді і в лаконічній формі пропонують літературно-критичні статті (їх уведено з метою підготовки до вивчення художніх творів в контексті історико-літературного процесу, починаючи з 9 класу). Як і в попередні роки, біографії письменників представлені невеликими статтями, основу яких становить цікавий епізод із життя митця. Статті з теорії літератури в доступній для восьмикласників формі розкривають сутність літературознавчих понять. Блок завдань для аналізу художнього твору розбитий на три частини за принципом різнорівневості: перші три завдання репродуктивного характеру (тестові завдання закритої форми), наступні сім – це завдання, в основі яких лежить робота з художнім текстом (завдання відкритої форми), останні два завдання творчого характеру. Літературознавчий словник, завдання на літо, дидактичний матеріал на форзацах і шмуц-титулах стали невід’ємним атрибутом серії підручників з української літератури для 6, 7, а тепер і 8-го класів.

Підручник має гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”.

Авраменко О.М. (у співавторстві з Коваленко Л.Т.). Українська мова і література: [навчальний посібник. Зовнішнє оцінювання] / О.М.Авраменко. – К.: Грамота, 2008. – 120 с.

Авраменко О.М. Українська мова [збірник текстів для диктантів. Державна підсумкова атестація. 9 клас] / О. М. Авраменко, В. Л. Федоренко. – К.: Грамота, 2008. – 86 с.

Збірник містить 100 текстів для диктантів, які подано відповідно до різних рівнів складності. Посібник укладено згідно з вимогами чинних навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів. Тексти для диктантів, що подані в збірнику, дібрані з класичної та сучасної української літератури, історії, фольклору. Вони призначенні для оцінювання правописних умінь учнів (орфографічних і пунктуаційних), передбачають стимулювання та розвиток думки дев’ятикласників, поглиблення знань з української мови.

Посібник має гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”.

Авраменко О. М. Стилістика української мови: 10 – 11 клас / О.М.Авраменко, В. Ф. Чукіна. – К.: Грамота, 2008.– 256 с.

Посібник відповідає програмі факультативного курсу “Стилістика української мови” (автор – О.М. Авраменко) для учнів 10 – 11 класів ЗНЗ. Книжка містить ґрунтовні й системні відомості про особливості функціональних стилів мови, вона спрямована на формування в учнів умінь і навичок комунікативно виправдано використовувати стилістичні ресурси мови, залежно від ситуації мовлення.

Навчальне видання складається з 37 параграфів і 5 творчих лабораторій. Кожен параграф містить вправу на спостереження, теоретичну частину й дидактичний матеріал – вправи різного типу. Дидактичний матеріал цікавий і пізнавальний, текстовий матеріал репрезентовано зразками як класичної літератури від найдавніших часів (Біблія, «Слово про похід Ігорів», Послання І. Вишенського), так і сучасних майстрів красного письменства й публіцистики (Ю. Андрухович, О. Забужко, С. Жадан, Е. Андієвська).

Основна мета посібника – сприяти засвоєнню старшокласниками стилістичних норм сучасної української мови, оволодінню знаннями про особливості всіх функціональних стилів мови, формуванню стилістично диференційованого усного й писемного мовлення, стилістичної мовленнєвої майстерності.

Навчальний посібник рекомендується учням шкіл (класів) з поглибленим вивченням української мови, студентам гуманітарних спеціальностей, учителям-словесникам.

Посібник має гриф “Схвалено Міністерством освіти і науки України”.

Авраменко О.М. Українська література: [книжка для вчителя: календарне планування та розробки уроків. 8 клас] / О. М. Авраменко, Г. К. Дмитренко. – К.: Грамота, 2008 – 270 с.

У посібнику подано плани-конспекти класичних і нетрадиційних уроків української літератури для восьмого класу. Ефективність запропонованих розробок доведена власним досвідом авторів, вони містять додатковий матеріал, нестандартні підходи до подання окремих тем, проблемно-пошукові й експериментальні завдання. До книжки введено також орієнтовне календарно-тематичне планування.

Структура уроків чітка: їх зміст розбито на етапи вивчення матеріалу, які, у свою чергу, представлені різними видами робіт, до яких подано дидактичний матеріал або посилання на підручникові завдання чи інші джерела. Незважаючи на те, що посібник містить посилання на завдання конкретного підручника (цих же авторів), його можуть використовувати вчителі, які працюють з учнями за іншими підручниками: у книжці відведено місце на кожній сторінці для творчості вчителя.

У посібнику подано по чотири розробки до кожної тематичної контрольної роботи (у формі тестових завдань відкритої й закритої форми), плани-конспекти до уроків з позакласного читання, розвитку зв’язного мовлення й літератури рідного краю.

Навчальне видання призначено для вчителів-словесників, студентів педагогічних навчальних закладів.

Посібник має гриф “Схвалено Міністерством освіти і науки України”.

Авраменко О.М. Українська література: [тематичні контрольні роботи: зошит для 8 класу] / О. М. Авраменко, Г. К. Дмитренко. – К.: Грамота, 2008. – 88 с.

Навчальний посібник може бути використаний для контролю навчальних досягнень учнів восьмих класів. Матеріали посібника оформлені згідно з методичними рекомендаціями Міністерства освіти й науки України щодо вивчення української літератури.

Це навчальне видання за жанром – зошит з друкованою основою. Містить він матеріал для обліку навчальних досягнень учнів з української літератури в 8 класі для всіх (передбачених вимогами чинної програми для 12-річної школи) шести тематичних контрольних робіт, кожна з яких представлена чотирма варіантами. ТКР містять по дванадцять завдань різного формату: завдання 1 – 8 закритої форми з однією правильною відповіддю, завдання 9 – 11 також відкритої форми на встановлення відповідності, завдання 12 відкритої форми.

Завдання до ТКР дібрані так, щоб можна було якнайповніше й об’єктивно визначити рівень навчальних досягнень учнів з певної теми.

Навчальне видання призначено для восьмикласників, вчителів-словесників, студентів навчальних закладів.

Посібник має гриф “Схвалено Міністерством освіти і науки України”.

Авраменко О.М. Українська мова й література: [збірник тестових завдань] / О.М.Авраменко, Л. Т. Коваленко. – К.: Грамота, 2008. – 212 с.

Збірник тестових завдань виправлено з огляду на зміни, що відбулися в програмі ЗНО – 2009, зокрема з української літератури. До вступу додається програма з української літератури, бо саме вона зазнала суттєвих змін, порівняно з минулим навчальним роком. Основна частина посібника – десять варіантів тестових завдань, кожен з яких містить по 45 тестових завдань з мови й по 25 – з літератури, у кожному варіанті відведено місце для написання висловлювання (теми роздумів визначено).

У другому виданні посібника додано теоретичну частину, яка містить головні відомості з фонетики й орфоепії, граматики, орфографії й пунктуації, а також невеликий словник літературознавчих термінів.

Матеріал посібника може бути використаний при підготовці як до тематичних контрольних робіт, так і ЗНО.

Посібник має гриф “Схвалено Міністерством освіти і науки України”.

Авраменко О. М. Українська література: [збірник тестових завдань] / О.М.Авраменко, Н. Й. Волошина та ін.. – К.: Грамота, 2008. – 60 с.

Збірник тестових завдань відповідає вимогам сучасної тестології. Він містить кластери й групи тестових завдань, розміщених за тематичним і хронологічним принципом. Формат завдань – тестові завдання закритої форми з однією й з кількома правильними відповідями.

Навчальне видання призначене для випускників ЗНЗ для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української літератури, для вчителів-словесників і студентів педагогічних навчальних закладів.

Посібник має гриф “Схвалено Міністерством освіти і науки України”.

Авраменко О.М. Українська література. 6 клас [Електронний ресурс]: дидактичні мультимедійні матеріали / О.М.Авраменко. – К.: Грамота, 2008. – Мінімальні системні вимоги: MS Windows 98, Pentium ll, RAM 128 Mb, акустична система. – Назва з диску.

Матеріал диску за змістом і формою відповідає чинній програмі для 12-річної школи (розділ: міжпредметні зв’язки й мистецький контекст). Більшість матеріалів – це репродукції картин українського й світового живопису, фото, музичні записи пісень, авторського читання, таблиці й пам’ятки. У посібнику також представлено тести (по 12 завдань кожен) для уроків узагальнення й систематизації набутих знань. Невеликі слайд-шоу покликані підсилити емоційність під час сприйняття поетичних творів і прищеплювати естетичні смаки учням.

Мультимедійний посібник містить матеріал для уроків літератури рідного краю.

Виконано посібник на високому технічному й художньому рівнях. Він може бути використаний на уроках української мови, зарубіжної літератури, історії України й музики.

Посібник має гриф «Схвалено Міністерством освіти і науки України».

Авраменко О.М. Українська література. 8 клас [Електронний ресурс]: дидактичні мультимедійні матеріали / О.М.Авраменко, Г.К. Дмитренко. – К.: Грамота, 2008. – Мінімальні системні вимоги: MS Windows 98, Pentium ll, RAM 128 Mb, акустична система. – Назва з диску.

Матеріал диска за змістом і формою відповідає чинній програмі для 12-річної школи (розділ: міжпредметні зв’язки й мистецький контекст). Більшість матеріалів – це репродукції картин українського й світового живопису, фото, музичні записи пісень, авторського читання, таблиці й пам’ятки. У посібнику також представлено тести (по 12 завдань кожен) для уроків узагальнення й систематизації набутих знань. Невеликі слайд-шоу покликані підсилити емоційність під час сприйняття поетичних творів і прищеплювати естетичні смаки учням.

Мультимедійний посібник містить матеріал для уроків літератури рідного краю.

Посібник має гриф «Схвалено Міністерством освіти і науки України».

Е.В. Бєлкіна, Ю.В. Беззуб, В.П. Руденко. Духовні засади педагогічної мудрості: посібник для вчителів. – К.: Університет, 2008. – 136 с.

У посібнику пропонується додаткова інформація, що сприятиме розширенню світогляду вчителів, які викладають курс "Християнська етика в українській культурі", та надасть їм допомогу в підготовці до проведення уроків. До першої частини посібника включені матеріали, що в стислій формі викладають християнське вчення про людину; розкривають християнські цінності в педагогіці, основні категорії християнської етики та їх застосування в курсі "Християнська етика в українській культурі"; значення Святого Письма для формування загальної культури і світогляду викладача християнської етики. Друга частина містить невеликі оповідання, притчі, вірші на релігійні та морально-етичні теми, що урізноманітнять матеріал, запропонований у навчальних посібниках курсу "Християнська етика в українській культурі" для 1-4 класів.

Для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, студентів педагогічних вузів.

Бєлкіна Е.В., Беззуб Ю.В., Руденко В.П. Навчальний курс "Християнська етика в українській культурі" у 1-4 класах: посібник для батьків дітей, які вивчають курс "Християнська етика в українській культурі". – К.: Університет, 2008. – 104 с. – (Серія "Бібліотечка для батьків". – Випуск 1).

У посібнику вміщені оповідання, вірші, притчі, які дадуть можливість батькам краще зрозуміти зміст і завдання навчального курсу "Християнська етика в українській культурі", допомогти дітям зрозуміти і відчути, що ж таке людські чесноти, моральні вчинки і якими ми маємо бути у цьому житті. Всі подані твори несуть яскраве емоційне забарвлення, і ми переконані, що небайдужі матуся, батько, дідусь або бабуся зможуть донести до дітей основну думку твору, навчать малюків співпереживати, емоційно відгукуватися на ті чи інші повчальні життєві ситуації. Допомагаючи вчителям вести дітей дорогами духовності, батьки самі стануть іншими…

Видання розраховане на батьків, діти яких вивчають курс "Християнська етика в українській культурі" в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів.

Бєлкіна Е.В., Беззуб Ю.В., Руденко В.П. Навчальний курс "Християнська етика в українській культурі": інформаційний буклет для батьків учнів початкової школи.– К.: Університет, 2008. – 10 с. – (Серія "Бібліотечка для батьків").

У виданні вміщено інформацію про запровадження та викладання експериментального курсу "Християнська етика в українській культурі" у 1-4 класах ЗНЗ м. Києва. Розкрито мету, завдання курсу, анотовано зміст навчально-методичних комплексів "Дорога Добра" (1 клас), "Дорога Милосердя" (2 клас), "Дорога Доброчинності" (3 клас), "Дорога Мудрості" (4 клас). Наголошено, що курс має загальноосвітній, світоглядний, культурологічний та морально-етичний характер.

Для батьків учнів початкових класів, учителів, усіх, хто цікавиться питаннями запровадження та викладання предметів духовно-морального спрямування в освітніх закладах.

Боринець Н.І. Трудове навчання (технічні види праці), 7 клас: навчально-методичний посібник для вчителів трудового навчання/ Н.Боринець, В.Лапінський, І.Ходзицька. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2008. – 123 с.

Навчально-методичний посібник є робочим зошитом учителя трудового навчання (технічні види праці) для 7 класу, який складено згідно з програмами для загальноосвітніх навчальних закладів «Трудове навчання», 5-12 класи (видавництво «Перун», 2005). Орієнтовний календарно-тематичний план, розробки уроків, планування з виконання творчого проекту, оновлені критерії оцінювання навчальних досягнень учнів допоможуть учителям трудового навчання під час підготовки до занять та їх проведення.

Боринець Н.І. Трудове навчання (обслуговуючі види праці), 7 клас: навчально-методичний посібник для вчителів трудового навчання / Н.Боринець, Н.Лосина, І.Ходзицька]. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2008. – 123 с.

Навчально-методичний посібник є робочим зошитом учителя трудового навчання (обслуговуючі види праці) для 7 класу, який складено згідно з програмами для загальноосвітніх навчальних закладів «Трудове навчання», 5-12 класи (видавництво «Перун», 2005). Орієнтовний календарно-тематичний план, розробки уроків, планування з виконання творчого проекту, оновлені критерії оцінювання навчальних досягнень учнів допоможуть учителям трудового навчання під час підготовки до занять та їх проведення.

Василенко С.В. Хімія. Навчальний посібник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють у науково-педагогічному проекті “Росток”. Частина 1/Василенко С.В., Коваль Я.Ю., - Суми: ТОВ НВП «Росток А.В.Т.», 2008 – 72 с.

Василенко С.В. Хімія. Навчальний посібник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють у науково-педагогічному проекті “Росток”. Частина 2/Василенко С.В., Коваль Я.Ю., - Суми: ТОВ НВП «Росток А.В.Т.», 2008 – 92 с.

Василенко С.В. Хімія. Навчальний посібник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють у науково-педагогічному проекті “Росток”. Частина 1/Василенко С.В., Коваль Я.Ю., - Суми: ТОВ НВП «Росток А.В.Т.», 2008 – 84 с.

Василенко С.В. Хімія. Навчальний посібник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють у науково-педагогічному проекті «Росток». Частина 2 / Василенко С.В., Коваль Я.Ю., - Суми: ТОВ НВП «Росток А.В.Т.», 2008 – 100 с.

Василенко С.В. Таємниці води: посіб. для вчителів та учнів основної школи загальноосвіт. навч. закл./Войцехівський М.Ф., Василенко С.В. – К.: Навч. книга, 2008. – 32 с.

Василенко С.В. Сучасна термінологія та номенклатура органічних сполук: Навчально-методичний посібник для вчителів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів./Толмачова В.С., Ковтун О.М., Корнілов М.Ю., Гордієнко О.В., Василенко С.В., – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2008. – 176 с.

Василенко С.В. Зошит для практичних робіт з хімії. 8 клас/Василенко С.В., Коваль Я.Ю., - Суми: ТОВ НВП «Росток А.В.Т.», 2008 – 24 с.

Гавронський В. В., Задніпрянець І. І. Зошит для лабораторних робіт з фізики для 8 класу . Серія «На допомогу вчителю» / Гавронський В. В., Задніпрянець І. І.- К.: КМПУ ім. Б.Д.Грінченка.

Зошит складений на допомогу учням 8-х класів середніх загальноосвітніх закладів у відповідності до державної програми 12-річної школи «Фізика. 7-9 класи». Робота заданим зошитом дозволить вчителю та учням економити навчальний час на виконання практичної частини та обчислень результатів експерименту.

Гардашник І.Б. Фонохрестоматія для 5-6 класів з англійської мови для загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс]: педагогічний програмний засіб / І.Гардашник. – К. : Всеукраїнське товариство «Просвіта», 2008. – Мінімальні системні вимоги: Операційна система Windows 98\Me\2000\XP\Vista; Процесор 800 MHz; Оперативна пам'ять (RAM) 64 МБ Миша . – Назва з контейнера.

Педагогічний програмний засіб «Фонохрестоматія для 5-6 класів з англійської мови» розроблений для шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. Диск проілюстрований, містить біографії авторів, тексти та 4 години озвучених творів. Це основні та додаткові твори, рекомендовані навчальною програмою. Текст озвучений диктором радіо м. Манчестер (Великобританія) – Y.Baluk. ППЗ призначений для комп’ютерної підтримки проведення уроків англійської мови та зорієнтований на активізацію навчально-пізнавальної діяльності учнів. Може плідно використовуватись вчителями при проведенні уроків з використанням мультимедійного проектора, інтерактивної дошки та учнями для самостійної роботи.

Гардашник І.Б. Фонохрестоматія для 7-9 класів з англійської мови для загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс]: педагогічний програмний засіб. – К. : Всеукраїнське товариство «Просвіта», 2008. – Мінімальні системні вимоги: Операційна система Windows 98\Me\2000\XP\Vista; Процесор 800 MHz; Оперативна пам'ять (RAM) 64 МБ Миша. – Назва з контейнера.

Педагогічний програмний засіб «Фонохрестоматія для 7-9 класів з англійської мови» розроблений для шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. Диск проілюстрований, містить біографії авторів, тексти та 7 годин озвучених творів. Це основні та додаткові твори, рекомендовані навчальною програмою. Текст озвучений диктором радіо м. Манчестер (Великобританія) – Y.Baluk. ППЗ призначений для комп’ютерної підтримки проведення уроків англійської мови та зорієнтований на активізацію навчально-пізнавальної діяльності учнів. Може плідно використовуватись вчителями при проведенні уроків з використанням мультимедійного проектора, інтерактивної дошки та учнями для самостійної роботи.

Гардашник І.Б. Фонохрестоматія для 10-12 класів з англійської літератури для загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс]: педагогічний програмний засіб / [упорядник І.Гардашник ]. – К. : Всеукраїнське товариство «Просвіта», 2008. – Мінімальні системні вимоги: Операційна система Windows 98\Me\2000\XP\Vista; Процесор 800 MHz; Оперативна пам'ять (RAM) 64 МБ Миша. – Назва з контейнера.

Педагогічний програмний засіб «Фонохрестоматія для 10-12 класів з англійської літератури» розроблений для шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. Диск проілюстрований, містить біографії авторів, тексти та 9 годин озвучених творів. Це основні та додаткові твори, рекомендовані навчальною програмою. Текст озвучений диктором радіо м. Манчестер (Великобританія) – Y.Baluk. ППЗ призначений для комп’ютерної підтримки проведення уроків англійської літератури та зорієнтований на активізацію навчально-пізнавальної діяльності учнів. Може плідно використовуватись вчителями при проведенні уроків з використанням мультимедійного проектора, інтерактивної дошки та учнями для самостійної роботи

Глазова О.П. Рідна мова: підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч. закладів. / Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б.. – К.: Зодіак-ЕКО, 2008. – 240 с.

Навчальна книжка є концептуальним продовженням системи підручників нового покоління, в основі якої – спеціальна розробка педагогічних функцій усіх елементів, спрямованих на формування стійких компетенцій мовної особистості, розвиток творчих навичок відповіднго до чинної програми.

Капіруліна С.Л. Тренувальні тести для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з географії / Електронний посібник. / Капіруліна С.Л., Назаренко Т.Г., Топузов О.М. – К.: ДП «ІПТП», 2008.

Навчальний посібник призначений для визначення рівня знань географічних закономірностей законів, понять та їх взаємозв’язків.

Запропоновані в посібнику тести складено відповідно до вимог чинної програми з географії для загальноосвітніх навчальних закладів і передбачає здійснення контролю та самоконтролю рівня сформованості в учнів умінь і навичок застосовувати географічні знання для аналізу сучасних демографічних, соціальних, екологічних та економічних проблем.

Капіруліна С.Л. Географія. Тренувальний зошит. /О.М.Бичковська, Н.І.Горлач, О.С.Горська, Н.І.Забуга, С.Л.Капіруліна, О.І.Король, Л.О.Малахатка.; заг. ред. С.Л.Капіруліна. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 88 с.; іл., табл. (Серія «Підготовка до ЗНО»)

Тренувальний зошит для учнів містить варіанти тестових завдань та бланків відповідей. За його допомогою учні зможуть повторити навчальний матеріал, удосконалити навички роботи з картами та іншими джерелами знань.

Актуальність тренувального зошита зростає ще й тому, що у випускних 11-х класах курс географії здебільшого не викладається й випускникам доводиться готуватися до тестування самотужки.

Капіруліна С.Л. Географія. Збірник завдань./ [О.М.Бичковська, Н.І.Горлач, О.С.Горська, Н.І.Забуга, О.І.Король, Л.О.Малахатка]; заг. ред. С.Л.Капіруліна. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 126, [2] с.; іл., табл.- (Серія «Підготовка до ЗНО»).

Посібник містить методичні та практичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. Матеріали запропоновані в збірнику, створені творчою групою досвідчених учителів й апробовані на практиці серед учнів. Посібник також містить 7 варіантів тестів, кожен з яких складається з 50-ти завдань із відповідями, які повністю відповідають загальним вимогам освітньої підготовки учнів й охоплюють питання програми всього шкільного курсі з географії. За допомогою посібника вчителі можуть ефективно організувати підготовку своїх учнів до ЗНО.

Капіруліна С.Л. Основи споживчих знань. Навч.-метод. посіб. для загальноосв. навч. зал.: 1-12 кл./ [Гільберг Т.Г., Капіруліна С.Л., Довгань А.В. Часнікова О.В., Подолюк С.В., МагалецькаТ.Д., Слюсар О.М., Скоробагатов А.В]. – К.: Навч. книга, 2008. – 968 з іл..

Навчально-методичний посібник складається з програм, методичних посібників для вчителів, що можуть стати основою для проведення уроків у 1-12 класах та робочих зошитів для учнів 1-7 класів.

Навчальні матеріали побудовано з урахуванням використання інтерактивних технологій навчання., мають приклади уроків, статистичні дані, нормативні документи тощо.

Посібник рекомендовано для використання вчителями для підготовки студентів педагогічних вищих навчальних закладів та в системі післядипломної педагогічної освіти учителів, які викладають економічні дисципліни.

Капіруліна С.Л. Усі уроки географії. 8 клас. / Капіруліна С.Л., Сорока М.В.- Х.: Вид.група «Основа», 2008. – 240 с.

Посібник містить розробки всіх уроків географії у 8-му класі за Програмою 12-тирічної школи з використанням сучасних методів та прийомів навчання. Особливу увагу автори приділили рекомендаціям щодо проведення етапу мотивації, а також варіативності завдань для актуалізації та закріплення. Рекомендовано для використання у навчально-виховному процесі з географії.

С.Капіруліна. Новий довідник: географія. /С.Капіруліна, Л.Пасенко, М.Сорока, Л.Паламарчук, Н.Бєскова.– К.:ТОВ «Казка», 2008 – 992 с. (С. 782 – 915).

Посібник містить матеріали всіх курсів географії: загальна географія, географія світу, географія України. В довіднику подано нові статистичні дані щодо економічних показників розвитку окремих країн світу та України в тому числі. У посібнику подано список використаної та рекомендованої літератури, ілюстративний статистичний та картографічний матеріал.

Кравчук Л.В. Застосування методу проектів у початковій школі. Навчально – методичний посібник / Л.В.Кравчук. – К.: 2008. – 58с.

Навчально-методичний посібник знайомить з інноваційною педагогічною технологією – методом проектів, використання якого допоможе вчителю урізноманітнити процес навчання молодших школярів, підвищити їхню пізнавальну активність, створити атмосферу співробітництва. Автор знайомить читачів з історією розвитку методу проектів, визначає його сутність, типологію, характерні ознаки. Вказує на особливості у плануванні роботи над проектом, звертає увагу на організаційні форми у процесі його виконання. Дає рекомендації щодо оцінювання учнівського та вчительського проектів. У посібнику подається розробка презентації проекту „Міри часу”, 4 клас, орієнтовні теми проектів у початковій школі, а також короткий термінологічний словник. Посібник розрахований на вчителів початкових класів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, студентів педагогічних факультетів вищих навчальних закладів.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації