Нові надходження до бібліотеки коіпопк

Скачати
Документи
Електронний каталог Квітень 2011

Нові надходження до бібліотеки КОІПОПК

74.267.5

Б12

Бабешко, О.П. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні школярів: метод. рек. щодо формування рухових якостей учнівської молоді / О.П.Бабешко. – Луганськ: Рєзніков В.С., 2009. – 224 с.

74.205

В61

Вовчук. І.С. Батьківський всеобуч: матеріали для роботи з батьками учнів 1-4 класів. Ч. 2 / І.С.Вовчук, Ю.О.Петік. – Х.: Основа, 2011. – 128 с. – (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; вип. 4 (88)).

74.267.5

В67

Волейбол: 5-9 класи / Д.С.Кудрявець, І.А.Афіцька, І.Ю.Маслова [та ін.]. – К.: Шк. світ, 2011. – 96 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

83.34Укр1

В85

Всесвіт Івана Нечуя-Левицького: зб. наук.-практ. матеріалів до 170-річчя з дня народження І.С.Нечуя-Левицького; уклад. Т.В.Яковенко; за заг. ред. С.В.Лисака. – Корсунь-Шевченківський: Майдаченко І.С., 2010. – 124 с.

74.200.506

Г12

Гавриш, Н.П. Національне виховання учнівської молоді / Н.П.Гавриш; упоряд. Ж.М.Сташко. – К.: Шк. світ, 2011. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

74.268.34Укр

Г17

Гальонка, О.А. Позакласна робота з української літератури / О.А.Гальонка. – Х.: Основа, 2011. – 93, [3] с. – (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу»; вип. 4 (89)).

74.04к3

Г72

Государственно-общественное управление образовательным учреждением в вопросах и ответах / авт.-сост. С.Г.Косарецкий; отв. ред. М.А.Ушакова. – М.: Сентябрь, 2011. – 192 с. – (Б-ка журн. «Директор школы»; вып. 3).

74.58(4)ж

Д58

Довідник користувача європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) / М-во освіти і науки України, Фонд «Європа ХХІ»; упоряд.: Т.В.Фініков [та ін.]; за ред. І.О.Вакарчука. – К.: Україна, 2009. – 160 с. – Укр., англ.

63.3(4Укр)624

Д76

Друга світова війна в історичній пам’яті України: за матеріалами Українського ін-ту нац. пам’яті; упоряд.: Л.Герасименко, Р.Пилявець. – К.; Ніжин: Лисенко М.М., 2010. – 247 с. + 22 с. іл.

74.04

З-36

Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України: кол. моногр. / В.В.Лапінський, А.Ю.Пилипчук, М.П.Шишкіна [та ін.]; за наук. ред. проф. В.Ю.Бикова. – К.: Пед. думка, 2010. – 160 с.: іл.

74.268.1Укр

З-41

Збірник диктантів для державної підсумкової атестації з української мови: 9 клас / уклад.: Л.І.Мацько, О.М.Мацько, О.М.Сидоренко. – К.: Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 64 с.

74.268.1Укр

З-41

Збірник переказів для державної підсумкової атестації з української мови: 11 клас / уклад.: Г.Т.Шелехова, В.І.Новосьолова, А.В.Ярмолюк. – К.: Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 104 с.

66.4я2

К43

Киридон, А.М. Словник-довідник. Міжнародні відносини. Країнознавство. Ч. 1 / А.М.Киридон, В.О.Мартинюк, С.С.Троян. – Х.: Основа, 2011. – 127, [1] c. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство»; вип. 4 (88).

74.200.587

К43

Кириченко, В.І Планування роботи позашкільного навчального закладу / В.І.Кириченко, Г.Г.Ковганич, Н.І.Савенко. – К.: Шк. світ, 2011. – 104 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

74.202.53

Л24

Лапінський, В.В. Мультимедійна дошка / В.В.Лапінський, Л.А.Карташова. – К.: Шк. світ, 2011. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

74.100.5

Л83

Луганська, Л.М. Формування духовної культури дошкільників засобами класичного музичного мистецтва: метод. посіб. / Л.М.Луганська. – Луганськ: Рєзніков В.С., 2009. – 160 с.

74.268.1Англ

М31

Маслова, Н.І. Сучасні інформаційні технології. Англійська мова / Н.І.Маслова, Н.О.Бутковська, Г.П.Бородай. – Х.: Основа, 2011. – 94, [2] с. – (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; вип. 4 (100)).

74.202.53+74.04

М33

Матрос, Д.Ш. Школа информатизации обучения / Д.Ш.Матрос. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2011. – 128 с.

74.268.5

М62

Мінасян, Н.Г. Художня культура: творчі завдання, тести, кросворди / Н.Г.Мінасян. – К.: Шк. світ, 2011. – 120 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

74п

М74

Модель компетентного випускника: з досвіду діяльності загальноосвіт. навч. закл. Луганської обл.: метод. посіб. / уклад.: О.В.Касьянова, Є.М.Ніколаєнко. – Луганськ: Рєзніков В.С., 2009. – 288 с.

74.202.601

Н56

Нестандартные уроки / авт.-сост.: А.Р.Борисевич, В.Н.Пунчик, В.А.Макаренко. – Минск: Красико-Принт, 2011. – 176 с. – (Педагогическая мастерская).

74.58(4)ж

Н72

Нова динаміка вищої освіти і досліджень для соціальних змін та розвитку: Болонський процес – 2020 – Європейський простір вищої освіти у новому десятиріччі / М-во освіти і науки України, Фонд «Європа ХХІ»; упоряд.: Т.В.Фініков [та ін.]; за ред. І.О.Вакарчука. – К.: Україна, 2009. – 64 с. – Укр., англ.

74.58я2

Н73

Новий довідник для вступника до ВНЗ І, ІІ, ІІІ, ІV рівнів акредитації 2011-2012: докладно про вищі навчальні заклади України (університети, академії, інститути, коледжі, технікуми) / за заг. ред. В.Співаковського. – 12-е вид. – К.: Гранд-Експо, 2011. – 288 с.: іл.

74.262.4

О-54

Олімпіадні завдання з хімії: навч.-метод. посіб. / Л.О.Бондар, Р.П.Ткачов, О.О.Коваленко. – Луганськ: Рєзніков В.С., 2009. – 136 с.

74.580.055

О-64

Організаційно-методичні основи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів: монографія / В.І.Мудрік, О.З.Леонов, І.В.Мудрік [та ін.]; за ред. В.І.Мудріка. – К.: Пед. думка, 2010. – 192 с.

74.200.507+74.262.01

П12

Павлютенков, Є.М. Формування екологічної культури у сільських учнів / Є.М.Павлютенков, Т.Ф.Рябчук. – Х.: Основа, 2011. – 128 с. – (Б-ка журн. «Управління школою»; вип. 4 (100)).

74.262.4

П77

Прищепа, С.Г. Система факультативних занять з хімії для обдарованих учнів: 8 клас / С.Г.Прищепа. – Х.: Основа, 2011. – 127, [1] с. – (Б-ка журн. «Хімія»; вип. 4 (100)).

88.52

П86

Психологічні критерії соціальної дезадаптації дитини: кол. моногр. / Н.Ю.Максимова, А.М.Грись, І.Ф.Манілов [та ін.]. – К.: Пед. думка, 2010. – 192 с.

74.9

Р18

Райт Н.Г. Як говорити так, щоб діти нас слухали / Н.Г.Райт; пер. з англ. О.Гладкого. – Львів: Свічадо, 2009. – 140 с. – (Серія «Порадник для батьків»).

74.267.5

Р79

Ротерс, Т.Т. Фізична підготовка старшокласників у процесі профільного навчання за спортивним напрямком: метод. посіб. для вчителів фіз. культури загальноосвіт. навч. закл. та студ. ін.-ту фіз. виховання і спорту / Т.Т.Ротерс. – Луганськ: Рєзніков В.С., 2009. – 112 с.

74.268.1Рос

С23

Сборник диктантов для государственной итоговой аттестации по русскому языку: для общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения: 9 класс / сост.: Е.И.Быкова, Ж.А.Кошкина. – К.: Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 80 с.

74.268.1Рос

С23

Сборник диктантов для государственной итоговой аттестации по русскому языку: для общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения: 11 класс / сост.: Г.Н.Король, Л.В.Мельникова, Т.Н.Путий – К.: Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 207 с.

74.262.8

С24

Свінченко, І.А. Інтерактивні форми діяльності на уроках біології. Ч. 1 / І.А.Свінченко. – Х.: Основа, 2011. – 95, [1] с.: іл., табл. – (Б-ка журн. «Білогія»; вип. 4 (100)).

74.266.7

С34

Сидоренко, С.А. Правова освіта та правове виховання: наук.-метод. рек. щодо проведення правоосвітніх заходів та викладання основ правознавства / С.А.Сидоренко, О.В.Карпушина. – Луганськ: Рєзніков В.С., 2009. – 204 с.

74.262.21

С43

Скнар, Н.Г. Систематизація й узагальнення шкільного курсу математики: підготовка до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання / Н.Г.Скнар. – Х.: Основа, 2011. – 127, [1] с. – (Б-ка журн. «Математика в школах України»; вип. 4 (100)).

74.04+74.204.11

С65

Сорочан, Т.М. Сучасні технології шкільного менеджменту: опорний конспект для слухачів курсів підвищ. кваліфікації, керівників загальноосвіт. навч. закл.: навч. посіб. / Т.М.Сорочан. – Луганськ, 2009. – Рєзніков В.С., 2009. – 180 с.

28.088л6

С76

Стадник, О.Г. Пам’ятники природи Всесвітнього спадку ЮНЕСКО / О.Г.Стадник. – Х.: Основа, 2011. – 95, [1] с. – (Б-ка журн. «Географія»; вип. 4 (88).

74.268.1Англ

С77

Стародуб, Т.Ф. Перші кроки в англійській / Т.Ф.Стародуб. – К.: Шк. світ, 2011. – 104 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

74.262.22

С91

Сущенко, С.С. Як підвищити ефективність викладання електродинаміки в школі / С.С.Сущенко, Л.С.Недбаєвська. – Х.: Основа, 2011. – 80 с. – (Б-ка журн. «Фізика в школах України»; вип. 4 (88)).

74.268.1Укр

Ф79

Формування правописної компетентності учнів / О.М.Горошкіна, О.М.Рудіна, А.В.Нікітіна [та ін.]. – Луганськ: Рєзніков В.С., 2009. – 132 с.

74.202.9

Я80

Ясвин, В. Проектирование развития школы / В.Ясвин. – М.: Чистые пруды, 2011. – 32 с. – (Б-чка «Первого сентября»: серия «Воспитание. Образование. Педагогика»; вып. 32).
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації