Методичні рекомендації щодо впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів предмету «Правознавство» в 10-12 класах профільної школи Вступ

Скачати
Методичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів предмету «Правознавство» в 10-12 класах профільної школи


Вступ

Процес розбудови правової держави, заснованої на верховенстві права та пріоритеті прав і свобод людини, формування громадянського суспільства в сучасній Україні потребують виховання компетентних, відповідальних, свідомих громадян.

Реформування та удосконалення системи державних органів, що відбувається на данному етапі, спрямоване на дотримання принципів верховенства права, поділу влади, відповідальності держави та її апарату перед людиною і громадянином за свою діяльність. Політичні та економічні зміни та процеси у житті України зумовлюють переоцінку шкали пріоритетів та цінностей у суспільному світосприйнятті.

Перехід до ринкової економіки призвів до зростання вимог до юридичних кадрів. На сьогоднішній день в Україні існує гостра потреба в висококваліфікованих юристах, тому система загальношкільної правової освіти має бути спрямована на те, щоб майбутнє покоління юристів не розчарувало своїх співгромадян рівнем знань, вмінням застосовувати правоохоронні процедури, складанням юридичних документів тощо.

Програма курсу «Правознавство» для профільних 10-12-х класів загальноосвітніх навчальних закладів має два рівні: академічний та профільний.

Академічний рівень

1. Загальні відомості

Метою курсу «Правознавство» (академічний рівень) є формування системного уявлення в учнів про державу та право як основних засобів впорядкування суспільних відносин та вміння використовувати їх у практичному житті.

Завданнями, реалізація яких забезпечить досягнення означеної мети, є:

1) ознайомлення учнів з основами теорії держави та права і на цій основі формування їхнього уявлення про державно-правові реалії України;

2) поглиблення знань учнів про виникнення, типи та форми держави, історію розвитку української державності, сучасну українську державу та її органи;

3) поглиблення знань учнів про соціальні норми, сформованість системного уявлення про правові норми, галузі права, правовідносини, правопорядок, правопорушення та юридичну відповідальність;

4) сформованість системного уявлення про способи підтримання правопорядку, механізми захисту прав і свобод;

5) виховання переконаності у необхідності дотримання правових норм, непримиренності до протиправної поведінки;

6) вироблення в учнів уміння аналізувати суспільно-політичні події, користуватися правовими актами, юридичною літературою;

7) формування в учнів навичок діяти згідно з нормами права у конкретних життєвих ситуаціях;

8) формування в учнів уміння використовувати набуті знання у практичному житті тощо.

Структура курсу та його зміст відповідають цим завданням.

Практична потреба у розв’язанні означених проблем зумовлює актуальність програми курсу «Основи правознавства» та створення на її основі підручника, який сприятиме опануванню учнями понятійно-категоріального апарату. Загальнотеоретичною основою для розуміння питань, що являють собою сучасні держава і право, є особливості їх виникнення, функціонування і розвитку, роль та функції в організації суспільних відносин, їх національні особливості тощо.

2. Орієнтовний розподіл навчального часу

Курс «Основи правознавства» для 10 класу (академічний рівень) складається з чотирьох частин:

1.1. Основи теорії держави (8 годин).

1.2. Основи теорії права та правовідносин (8 годин).

1.3. Основи публічного права України. (11 годин).

1.4. Основи приватного права України (8 годин).

Таким чином, академічний рівень розрахований на 35 годин на рік. (1 година на тиждень).

Програма поділена таким чином, щоб у кожному семестрі було по два тематичних бали.

Слід звернути увагу на те, що на відміну від програми 9 класу «Правознавство» (практичний курс) у 10 класі тематична атестація не є обов’язковою і тематичний бал можна виставляти за поточними оцінками.

Запропонована кількість годин на вивчення кожної теми є орієнтовною і може бути змінена й використана вчителем на власний розсуд.

Зміст курсу є доступним для розуміння учнями 10 класу та розрахований на засвоєння матеріалу кожним учнем.


Профільний рівень

1. Загальні відомості

Мета курсу “Правознавство” – формування в учнів розуміння права як відкритої системи, що базується на невід’ємності суспільства від держави, законів від повсякденного життя. Право представлене в курсі елементом цілісного світу, що складається з понять, переживань і практичних дій. Даний курс спрямований на розвиток правової і громадянської компетентності, відповідних ціннісних орієнтирів, умінь, навичок школярів.

Завдання курсу, що забезпечують реалізацію мети, передбачають створення умов для:

1) засвоєння учнями знань про державу і право, розуміння та усвідомлення їх у певній системі;

2) усвідомлення школярами тісного зв’язку між правовими знаннями і суспільними відносинами, розуміння системи загальнолюдських принципів і цінностей, відображених у Конституції та законах України, правової системи в цілому;

3) виховання учнів у дусі прав людини, поваги до людської гідності, розуміння зв’язку між правами і обов’язками людини і громадянина;

4) розвиток в учнів розуміння цінності власної особистості і цінності інших людей, впевненості у собі, своїх вчинках та взаємовідносинах з іншими, толерантності щодо інших, власного почуття свободи, рівності, справедливості.
Особливості, структура та зміст програми з правознавства

Пропоновану програму з правознавства для 10-12 профільних класів укладено, виходячи з цілей, вимог і змісту навчання правознавства у школі, закладених у Державному стандарті освіти (освітня галузь «Суспільствознавство») та відповідно до вимог профільної школи. Програмою передбачено вивчення курсу «Правознавство» в 1012-х профільних класах старшої школи. Курс розглядається як складова змісту освітньої галузі «Суспільствознавство» і побудований на відповідних теоретичних і наукових засадах.

Програмою передбачено поглиблене вивчення тем у порівнянні з рівнем програми за стандартом. Курс «Правознавство» структурований за такими загальними змістовно-тематичними блоками:

блок І – «Основи теорії держави і права України» (10 клас);

блок ІІ «Основи публічного права» (11 клас);

блок ІІІ «Основи приватного права» (12 клас).

Програма курсу розрахована на три роки навчання (2 години на тиждень).

2. Орієнтовний розподіл навчального часу

Блок І (10 клас) «Основи теорії держави і права»

  1. . Держава (25 годин).

  2. . Теорія права (45 годин).

З них: 1 урок вступ, 5 уроків узагальнення, 2 уроки повторення, 4 уроки резервного часу.

Блок ІІ (11 клас) «Основи публічного права України»

2.1. Конституційне право України (31 година).

2.2. Адміністративне право України (8 годин).

2.3. Фінансове право України (8 годин).

2.4. Кримінальне право України (17 годин).

2.5. Екологічне законодавство України (7 годин).

З них: 1 урок вступ, 4 уроки узагальнення, 1 урок повторення, 1 урок резервного часу.

Блок ІІІ (12 клас) «Основи приватного права України»

3.1. Цивільне право України (27 годин).

3.2. Господарське право України (10 годин).

3.3. Трудове право України. Соціальний захист (12 годин).

3.4. Сімейне право України (5 годин).

3.5. Житлове право України (5 годин).

3.6. Земельне право України (11 годин).

З них: 7 уроків узагальнення, 1 урок повторення , 1 урок резервного часу.

Слід звернути увагу на те, що на відміну від програми 9 класу «Правознавство» (практичний курс) у 10-12 класах тематична атестація не є обов’язковою, і тематичний бал можна виставляти за поточними оцінками.

Запропонована кількість годин на вивчення кожної теми є орієнтовною і може бути змінена й використана вчителем на власний розсуд.


Питання для обговорення


1. Які труднощі, на Ваш погляд, можуть виникнути під час впровадження предмету «Правознавство» для профільних 10-12 класів?

2. Ваші пропозиції щодо вирішення проблеми відсутності підручників для профільних класів.

3. Скільки, на Вашу думку, тематичних балів доцільно виставляти в 10 класі профільного рівня?

4. Як Ви вважаєте, на скільки тематичних блоків варто поділити перший блок профільного рівня навчання?

5. Як Ви вважаєте, чи достатньо висвітлює програма «Правознавство» для 10-12 класів (профільний рівень) усі галузі права? Які, на Ваш погляд, галузі висвітлені недостатньо? Ваші пропозиції щодо поліпшення програми з предмету «Правознавство»?


Список рекомендованої літератури

 1. Конституція України.

 2. Закон України «Про загальну середню освіту».

 3. Закон України «Про освіту».

 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 2004.01.14 № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

 5. Сайт міністерства освіти та науки України – http://www.mon.gov.ua/

 6. «Правознавство» 10-12 клас програма для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів.

 7. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Правознавство» 10 клас академічний рівень.

Свіриденко О.С. , методист

науково-методичної лабораторії з проблем

правової освіти та громадянського виховання
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації