Модель моніторингу якості виховання у загальноосвітніх навчальних закладах Львівської області Моніторинг якості виховання на Львівщині передбачає

Скачати
Документи
  1   2


Проект

Модель

моніторингу якості виховання у загальноосвітніх навчальних закладах

Львівської області


Моніторинг якості виховання на Львівщині передбачає системні дослідження на рівнях класу, навчального закладу, освітнього округу, району/міста та області, які провадять самі навчальні заклади, методичні кабінети (центри) відділів/управлінь освіти та Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Співпраця ЛОІППО, методичних кабінетів (центрів), навчальних закладів та окремих педагогічних працівників в межах підготовки і проведення моніторингу відбувається на договірних умовах.

Об’єкти моніторингу якості виховання - це учні та педагоги, навчальні заклади, зокрема опорні загальноосвітні навчальні заклади освітніх округів, методичні об’єднання заступників директорів, педагогів-організаторів та класних керівників, районні і міські методичні кабінети/центри, структурні підрозділи Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, що забезпечують методичний супровід виховної роботи, а також органи управління освіти.

Предметом, на який спрямовані системні дослідження виховання на Львівщині визнаються потреби, здібності, інтереси та особистісні якості учнів, їхня поведінка та переконання; компетентність заступників директорів, педагогів-організаторів та класних керівників як виховників, стан виховного простору (класу, навчального закладу), діяльність окремих ланок виховного простору, якість програми виховання (класу, школи), участь учнів у виховних справах, організація виховної роботи, використання фінансових та матеріальних ресурсів, що її забезпечують, якість управлінських рішень, а також правова і психологічна безпека дітей, нормативно-правове, психолого-педагогічне, кадрове і науково-методичне забезпечення виховного процесу, забезпечення професійного зростання педагогічних працівників як виховників.

Основні поняття:

Якість виховання – сукупність ознак, які відображають цінність процесу виховання для вихованців, виховників та суспільства (держави). Виховання у навчальному закладі – це формування суспільно значимих особистісних якостей вихованців у створеному виховниками виховному просторі. Перелік визнаних суспільством (державою) обов’язковими характеристик виховного простору та особистісних якостей вихованців – це еталон якості, з яким співставляють реальні характеристики виховання у конкретному навчальному закладі. В Україні нормативні вимоги до якості виховання відображені в освітньому законодавстві та спеціально розроблених нормативно-методичних документах, зокрема, в «Основних орієнтирах виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» та «Основних орієнтирах національного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів Львівщини».

Моніторинг якості виховання – це технологічна (оперта на визначені процедури) система збору, обробки, зберігання і розповсюдження відомостей про виховання окремим педагогом, у навчальному закладі чи системі освіти на одному чи декількох її рівнях. Моніторинг якості виховання зорієнтований на інформаційне забезпечення управління процесом виховання і дозволяє виносити судження про поведінку вихованців та стан виховного простору в будь-який момент часу, забезпечуючи прогноз його (вихованця, виховного простору) розвитку. Доцільно виділити три типи систем моніторингу виховання: моніторинг узгодження управління; діагностичний моніторинг; моніторинг виховної діяльності.

Оцінювання (евалюація) виховання – це аналіз зібраної про виховання інформації з метою оцінки якості чинної програми виховання, ефективності функціонування об’єктів моніторингу виховання. Оцінка якості програми виховання має на меті її удосконалення або подальше планування. Діяльність однотипних об’єктів моніторингу якості виховання оцінюється для:

- їх порівняння з метою встановлення рейтингу;

- визначення ефективності фінансових витрат та управлінських рішень;

- розроблення освітньої політики.

Контроль виховної роботи - діяльність адміністрації навчального закладу, органів управління освітою, інших органів нагляду, що проводиться з метою оцінки стану дотримання правових положень, які стосуються виховної роботи.


Мета моніторингу якості виховання у Львівській областіпродуктивне планування і ефективне виконання кожним загальноосвітнім навчальним закладом визначених шкільною спільнотою, українською державою, органами управління освітою Львівщини цілей у сфері виховання.

Базові принципи моніторингу якості виховання, які водночас служать критеріями оцінювання його якості:

- перспективність, тобто спрямованість дослідження на розв’язання актуальних завдань виховання і особистісного розвитку учнів;

- гуманізм, зміст якого - повага до особистості, довіра, позитивний емоційний мікроклімат та атмосфера доброзичливості, гарантії невикористання результатів досліджень для вчинення будь-яких репресивних дій;

- об’єктивність, зокрема достовірність одержаної інформації, технології її обробки, які виключають суб’єктивний вплив та враховують усі результати, рівність умов для учасників дослідження;

- узгодженість нормативно-правового, організаційного та науково-методичного забезпечення досліджень;

- комплексність, безперервність і тривалість спостережень, тріангуляція на етапі обробки та аналізу одержаних результатів;

- своєчасність отримання, обробки та оцінки отриманої завдяки дослідженням інформації;

- рефлексія, що проявляється в аналізі та оцінці отриманих результатів на всіх рівнях управління, здійсненні самооцінки і самоконтролю;

- відкритість, а значить доступність узагальнених результатів досліджень для шкільних спільнот, органів управління освітою та громадськості.


Щоб гарантувати гуманістичну спрямованість моніторингу якості виховання, цим документом підтверджується: моніторинг не є і не може бути контролем або інспектуванням навчального закладу, а його результати не можна використовувати для покарання окремих учнів чи педагогічних працівників. Чільним результатом моніторингу визнається постійне, компетентне та критичне обговорення отриманої у ході досліджень інформації для усвідомлення і відбору актуальних цілей та ефективних засобів національного виховання.


Рівні моніторингу якості виховання:

І. Внутрішньошкільний моніторинг у Львівській області забезпечує:

У загальноосвітніх навчальних закладах Львівщини має практикуватися кожний з трьох типів моніторингу виховання. Діагностичний моніторинг проводиться для виявлення психофізичних потреб, здібностей, особистісних рис та вихованості учнів, стану взаємовідносин вихованців. Ведення його - обов’язок класних керівників, а також шкільного психолога. На основі зібраних даних класні керівники складають психолого-педагогічні характеристики учнів і класів.

Моніторинг виховної діяльності - це дослідження якості окремих уроків та виховних справ і оцінювання відповідності поставлених та досягнутих цілей. Суб’єктами цього типу моніторингу є класні керівники, а ще учителі-предметники, керівники гуртків, студій, спортивних секцій. Адміністрація загальноосвітнього навчального закладу також зобов’язана регулярно оцінювати на відповідність розробленим школою програмам виховання тематики уроків та виховних справ і визначати ефективність обраних педагогами методик виховання.

Моніторинг узгодження управління передбачає щорічне обов’язкове оцінювання (евалюацію) шкільних програм виховання. Суб’єктом евалюації шкільної та спеціальних виховних програм є не лише адміністрація, а й інші учасники їх розроблення – педагоги, батьківський і учнівський актив загальноосвітнього навчального закладу. Вимога щодо участі в оцінюванні виховної програми школи усіх чи принаймні переважної більшості членів педагогічного колективу зумовлена важливістю усвідомлення кожним педагогом цілей його виховної роботи і потребою критично оцінювати власні учинки та рішення, співставляючи їх із завданнями виховної програми, потребами учнів та вимогами до виховного простору школи.


Обов’язкові завдання оцінювання шкільної програми виховання:


Орієнтовні ключові запитання моніторингу:


Важливі критерії оцінки програми:


Можливі конкретні ділянки евалюації:


Методи збору інформації:


ІІ. Зовнішній моніторинг – це збір, обробка, узагальнення, аналіз важливих даних, що характеризують умови, процес та результати виховної роботи навчальних закладів, незалежними від колективу цих закладів фахівцями у галузі оцінних технологій, співставлення установлених показників виховання з певними стандартами.

Завдання зовнішнього моніторингу якості виховання у Львівській області:

Регіональна система зовнішнього моніторингу виховання має забезпечувати об’єктивну оцінку якості виховання на основі даних, до яких можна отримати доступ чи зібрати їх невеликим коштом. Даний документ визначає необхідний мінімум показників, інтерпретація яких дозволяє об’єктивно оцінити стан регіональної системи освіти у сфері виховання. Тут також описано систему звітності по вертикалі, що забезпечує процес узагальнення даних моніторингу та координацію дій структур управління освітою на всіх рівнях.

Моніторинг якості виховання на рівні району/міста полягає у встановленні та оцінці стану виховного простору загальноосвітніх навчальних закладів місцевої системи освіти. Лише за умови об’єктивного оцінювання взаємовідносин між учасниками навчально-виховного процесу та ставлення до навчального закладу громади села, мікрорайону, насамперед батьків, місцеві органи управління освітою здатні приймати корисні для шкільної спільноти рішення, а методичні кабінети або центри – забезпечувати ефективний науково-методичний супровід виховання.

Об’єктами зовнішнього моніторингу виховання на рівні району/міста є всі загальноосвітні навчальні заклади місцевої мережі, а суб’єкт – методичний кабінет або центр за підтримки органу управління освітою. Безпосередньо органи місцевого управління та методичного супроводу освіти щорічно вивчають і оцінюють якість виховного простору опорних ЗНЗ освітніх округів, а ради цих округів - за розробленими в методичних кабінетах/центрах програмами – виховний простір шкіл-сателітів.

Плануючи дослідження, органи місцевого управління та методичного супроводу освіти зобов’язані орієнтуватись на вказані далі завдання, ключові запитання та загальні критерії оцінювання виховного простору загальноосвітнього навчального закладу. Вони не можуть використовувати моніторинг як інструмент контролю над школами та вчителями. Чільна мета нагромадження й аналізу отриманої інформації – постійно провадити поінформоване, критичне обговорення якості місцевої системи освіти, осмислення обраних цілей та способів виховання.


Обов’язкові завдання оцінювання якості виховання у місцевій мережі загальноосвітніх навчальних закладів:


Орієнтовні ключові запитання:


Стандартні вимоги до виховного простору загальноосвітнього навчального закладу (критерії оцінювання):
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації