Укомплектувати папку нормативних документів щодо складання робочих навчальних планів

Скачати
Документи
Рекомендації:


 1. Укомплектувати папку нормативних документів щодо складання робочих навчальних планів:

ст. 15, 16, 22, 33 Закону України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", лист Міністерства освіти і науки України від 10.03.2006 року № 1/9-140 "Про застосування окремих положень законодавства про освіту щодо функціонування гімназій, ліцеїв, колегіумів" (для закладів освіти нового типу);

наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 «Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 № 132 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи» (лист ГУОН ХОДА від 10.02.2009 р. № 01-10/622, лист РУО від 12 лютого 2009 р. № 371). Звернути увагу на:

«…варіативну складову, в якій передбачені додаткові години на предмети та курси за вибором, факультативи, індивідуальні та групові заняття.

Предмети та курси за вибором визначаються загальноосвітнім навчальним закла­дом у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтере­сів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу. Крім профільних предметів інваріантної складової, можуть вивчатися: рід­ний край, мови національних меншин, друга іноземна мова, хореографія, креслення, основи споживчих знань, безпека життєдіяльності, громадянський вибір, природознавство тощо.

Зазначений перелік таких предметів може доповнюватись з урахуванням профілю навчального закладу: логіка, риторика, латина, медицина, педагогіка тощо.

У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин відповідно до завдань галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних на 2008-2011 роки частина годин варіативної складової може використовуватися для паралельного вивчення окремих предметів українською мовою.

У 9 класі розпочнеться вивчення інформатики — навчального предмета, покли­каного сформувати в учнів уявлення про основні інформаційні процеси в природі, суспільстві, техніці, функціонування засобів інформаційних та комунікативних тех­нологій, основні компоненти програмного забезпечення; виробити в школярів уміння та навички користувача інформаційних засобів та художньої культури. Вивчення інформатики триває у ста­ршій школі. За наявності комп'ютерної техніки інформатика може вивчатися з більш раннього віку за рахунок годин варіативної складової навчального плану».

Внесені зміни до гранично допустимого навчального навантаження в 5-9 класах (додаток 1) 5 клас – 23 години (зменшено на 1 годину); 6 клас – 25 години (збільшено на 1 годину);

лист МОНУ від 20.02.2009 № 19-120 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2009/2010 навчальний рік» (лист РУО від 24 лютого 2009 р. № 469) та зазначені в ньому накази й листи МОНУ відповідно до потреби;

наказ ГУОН ХОДА від 23.03.2009 № 133 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2009-2010 навчальний рік та режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області»наказ управління освіти» (лист РУО від 02 квітня 2009 р. № 867);

наказ управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради від 06 квітня 2009 року № 49 «Про порядок затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів і форм власності м. Харкова на 2009-2010 навчальний рік»;

накази РУО від 03.03.2009 № 59 «Про визначення відповідальних за складання робочих навчальних планів від 09.04.2009 № 119 «Про порядок затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів і форм власності Московського району на 2009-2010 навчальний рік»;

відповідні накази по школі.

 1. Уважно вивчити наказ ГУОН ХОДА від 23.03.2009 № 133 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2009-2010 навчальний рік та режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області»наказ управління освіти». Звернути увагу на зазначені недоліки

У робочих навчальних планах на 2008-2009 навчальний рік допущені недоліки:
та пункти:

«Забезпечити обов’язкове викладання у 8, 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів курсу "Харківщинознавство" за рахунок годин варіативної складової робочих навчальних планів з обов’язковим оцінюванням навчальних досягнень учнів та виставленням балів з даного предмету до документу про базову загальну середню освіту.


У 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів навчальний предмет "Захист Вітчизни" може вивчатися за двома варіантами навчальних планів:

1) по 2 години на тиждень – 1 година за рахунок інваріантної складової навчального плану і 1 година за рахунок варіативної складової навчального плану;

2) по 1 годині на тиждень за рахунок інваріантної складової навчального плану.

У випадку відведення на вивчення предмету "Захисту Вітчизни" однієї години на тиждень навчання здійснюється за варіантом № 3 навчальної програми, а матеріал вивчається у стислому вигляді.


При складанні робочих навчальних планів не допускати перевищення гранично допустимого навчального навантаження школярів, яке передбачено чинними державними санітарними правилами і нормами.


Не допускати внесення до основного розкладу факультативів, індивідуальних, групових занять та консультацій понад гранично допустиме навчальне навантаження


Заборонити спарені уроки для учнів 5-9 класів, окрім часу, який відведений для проведення лабораторних і контрольних робіт, написання творів, уроків трудового навчання.

Забезпечити раціональне комплектування класів, заборонити набір учнів до класів з перевищенням їх наповнюваності більше 30 учнів.


Посилити відповідальність керівників загальноосвітніх навчальних закладів та їх заступників за дотримання вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.»

 1. 1-4 класи спеціалізованих шкіл з російською мовою навчання використовують, як і в минулому році, наказ МОНУ № 182 та додаток 5 наказу № 682 (в плані вказувати обидва накази).

 2. В 10-11 класах вивчається предмет «Фізична культура», який входить до гранично допустимого навантаження (накази № 306) і окремо ОБЖ.

 3. Для шкіл нового типу в пояснювальній записці чітко прописати зміни 15 % навантаження.

 4. 3-я година фізичної культури обов’язкова там, де її вимагає Держстандарт базової та повної загальної освіти.

 5. Доцільно використовувати поняття спецкурс, факультатив, предмет за вибором, курс за вибором. Кількість годин, яка передбачена програмою, повинна співпадати з визначеною навчальним планом.

 6. Для 11 класів філологічного, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного профілів (наказ № 306) 2 години виділяються лише на фізику (за програмою). 0,5 години астрономії вводяться за рахунок варіативної складової.

 7. Використовувати в навчальному плані назви предметів у суворій відповідності до навчальних програм (алгебра та початки аналізу, геометрія, українська мова, російська література).

 8. Надати витяги з протоколів засідання ради закладу, педради, де розглядались питання складання та погодження навчального плану.

 9. Звернути увагу, що Харківщинознавство – це курс за вибором.

 10. Назви напрямів та профілів беремо за статистичними звітами.

 11. Плани перевіряють вчителі української мови.


15. Погодити з КЗ "Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти" навчальні програми, за якими передбачається викладання, в 2009-2010 навчальному році в гімназіях, ліцеях, спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов, загальноосвітніх навчальних закладах приватної форми власності усіх типів, вечірній школі .

Загальноосвітнім навчальним закладам необхідно погодити із завідуючою РМК Вербою Л.П. питання щодо використання певних навчальних програм.

16. Проект плану надати в 1 екз. до РУО згідно з графіком (надіслано електронною поштою) разом з переліком програм, за якими буде здійснюватися навчання.

17. Не вносити зміни до електронного зразка плану (щодо оформлення).

18. Перевірити нумерацію сторінок, наявність печатки та підпису директора на кожному аркуші.

19. Врахувати в роботі надану на нараді ЗНВР програму ГУОН ХОДА експертизи робочого навчального плану та рекомендації щодо його складання

УВАГА!

Не допускати внесення до основного розкладу факультативів, індивідуальних, групових занять та консультацій.

( заняття проводити відповідно до передбаченої кількості годин для організації індивідуального навчання:

1-4-ті класи - 5 годин на тиждень на кожного учня;

5-9-ті класи - 8 годин на тиждень на кожного учня;

10-12-ті класи - 12 годин на тиждень на кожного учня за умови виконання вимог Державного стандарту).

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснювати відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 р. № 128.

20. Одночасно повідомляємо, що згідно з методичними рекомендаціями МОНУ1 щодо викладання історії у 6-х класах за програмою 12-річної школи доцільно дотримуватися наступних вимог:

Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання слід звернути увагу, що згідно з наказом МОН України від 20.05.2003 № 306 в 10-11 класах універсального профілю на вивчення української мови та літератури відведено 3 (2+1) години.

Для збільшення кількості навчальних годин (у загальному підсумку до 4-х (2+2) відповідно до навчальних програм, призначених для універсального профілю: „Українська мова. 5-11 класи:” Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання./ Укладачі О.Біляєв, Н.Бондаренко, А.Ярмолюк. - Київ. „Шкільний світ”.2001; „Українська література. 5-11 класи: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською та російською мовою навчання./ Укладачі О.Бандура, Н.Волошина.- Київ. „Шкільний світ”.2001) рекомендуємо використовувати ресурс варіативної частини Типового навчального плану.

Відповідальність за складання робочих навчальних планів (в тому числі за відповідність назв та кількості годин навчальних предметів інваріантної та варіативної складової навчальним програмам) покладається на керівників закладів освіти.

Зразок оформлення пояснювальної записки до робочого навчального плану

Пояснювальна записка

до робочого навчального плану Харківського ліцею міського господарства Харківської обласної ради на 2009-2010 навчальний рік

І. Загальні засади

1. Вказати основні нормативні документи, відповідно до яких здійснюється планування (Закони України, Концепції, накази та листи Міністерства освіти і науки України, наказ Головного управління освіти і науки облдержадміністарції).

2. Визначити, за якими Типовими навчальними планами здійснюється діяльність:

3. Зазначити, в яких класах здійснюється допрофільне та профільне навчання (конкретно клас – профіль).

4. Вказати мову навчання.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів


1. Виконання Державного стандарту освіти (забезпечення викладання навчальних предметів інваріантної складової у повному обсязі годин, які передбачені Типовими навчальними планами).

2. Регламентувати зміни 15% інваріантної складової в 5-11 класах (для ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих шкіл).

3. Аргументувати розподіл годин варіативної складової.

Визначити спрямування та кількість цих годин по кожному класу.

4. Зазначити як викладатимуться години інваріантної та варіативної складових, що мають повної кількості годин (0,5; 1,5; 2,5; 3,5…) за семестрами.

5. Дотримання вимог наказу МОН України від 20.02.2002 р. № 128 (вказати клас – предмет).

ІІІ. Структура навчального року

1. Початок та закінчення навчального року.

2. Поділ на семестри.

3. Орієнтовні канікули.

4. Проведення навчальних екскурсій та навчальної практики (нормативні документи, кількість днів та годин за класами).

5. Проведення державної підсумкової атестації 4, 9 , 11 класів (нормативні документи, термін – протягом червня).

6. Режим роботи навчального закладу.

На останній сторінці пояснювальної записки підпис керівника навчального закладу та печатка


Зразок оформлення додатків
до робочих навчальних планів

Додаток 3

складений відповідно до Типового навчального плану

Міністерства освіти і науки України

від 20.05.2003 р. № 306 (додаток 1)


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 10-11 класів з українською мовою навчання

(профіль навчання)

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах
10

11
Українська мова

2

2
Українська література

3

3
. . .

. . .

. . .
Основи безпеки життєдіяльності

0,5

0,5
Фізична культура

2

2
Захист Вітчизни

1

1
Разом

30

30
Додатковий час на предмети інваріантної складової, введення спецкурсів:

Фізична культура

Іноземна мова (англійська)

Астрономія

Країнознавство (спецкурс)

Ділова українська мова (спецкурс)


0,5

0,5

-

1

10,5

-

0,5

1

1
Гранично допустиме навантаження на учня (5 денний робочий тиждень)

33

33

 䦋㌌㏒㧀낈ᖺ琰茞ᓀ㵂Ü

Додатковий час на введення факультативів, індивідуальне навчання. . .

Всього (без урахування поділу класу на групи)

5

38

5

38

 䦋㌌㏒㧀낈ᖺ琰茞ᓀ㵂Ü1 Інформаційний збірник МОНУ № 22-24, 2007

2 Історія України. Всесвітня історія. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-12 класи. – Київ: Ірпінь, 2005Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації