Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України “затверджую” ректор національного університету

Скачати
ДокументиМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України


ЗАТВЕРДЖУЮ


РЕКТОР

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”


______________ проф. Ю. Бобало


“ 1 ” березня 2011 року


П Р О Г Р А М А С П І В Б Е С І Д И

з математики

ДЛЯ ВСТУПУ НА перший курс НАВЧАННЯ

ДО нАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «лЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Львів – 2011

Програма

співбесіди з математики відповідає чинній програмі з математики для 5–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.


ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ І ТЕМ


І. Арифметика, алгебра і початки аналізу


  1. 1. Натуральні числа і нуль. Читання і запис натуральних чисел. Порівняння натуральних чисел. Дії над натуральними числами.

    1. 2. Подільність натуральних чисел. Дільники і кратні натурального числа. Парні і непарні числа. Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10. Ділення з остачею. Прості і складені числа. Розкладання натурального числа на прості множники. Найбільший спільний дільник, найменше спільне кратне.

3. Звичайні дроби. Порівняння звичайних дробів. Правильний і неправильний дріб. Ціла та дробова частина числа. Основна властивість дробу. Скорочення дробу. Середнє арифметичне кількох чисел. Основні задачі на дроби.

  1. 4. Раціональні та ірраціональні числа, їх порівняння та дії над ними.

5. Відсотки. Основні задачі на відсотки.

6. Степінь з натуральним і раціональним показником. Арифметичний корінь та його властивості.

7. Логарифми та їх властивості. Основна логарифмічна тотожність.

8. Одночлен і многочлен. Дії над ними. Формули скороченого множення.

9. Многочлен з однією змінною. Корінь многочлена.

10. Поняття функції. Способи задання функції. Область визначення, область значень функції. Функція, обернена до даної.

11. Графік функції. Зростання і спадання функції; періодичність, парність, непарність функції.

12. Достатня умова зростання (спадання) функції на проміжку. Поняття екстремуму функції. Необхідна умова екстремуму. Найбільше і найменше значення функції на відрізку.

13. Означення і основні властивості функцій: лінійної, квадратичної, степеневої, показникової, логарифмічної, тригонометричної.

14. Рівняння. Розв’язування рівнянь, визначення розв’язків рівняння. Рівносильні рівняння. Графік рівняння з двома змінними.

15. Нерівності. Розв’язування нерівностей, визначення розв’язків нерівностей. Рівносильні нерівності.

16. Системи рівнянь та системи нерівностей. Розв’язування систем рівнянь та нерівностей, визначення розв’язків системи. Рівносильні системи рівнянь і нерівностей.

17. Числові послідовності. Арифметична і геометрична прогресії. Формула n-го члена прогресії та суми її n перших членів. Формула суми членів нескінченної геометричної прогресії із знаменником . 1<q

18. Залежність між тригонометричними функціями одного й того ж аргументу. Тригонометричні функції суми та різниці двох аргументів, половинного і подвійного аргументів. Формули зведення.

19. Означення похідної, її механічний та геометричний змісти.

20. Похідна. Таблиця похідних. Похідна суми, різниці, добутку, частки. Похідна складеної функції.

21. Первісна та визначений інтеграл. Таблиця первісних елементарних функцій. Правила знаходження первісних. Формула Ньютона– Лейбніца.

22. Перестановки (без повторень), кількість перестановок. Розміщення (без повторень), кількість розміщень. Комбінації (без повторень). Біном Ньютона.

23. Найпростіші випадки підрахунку імовірностей випадкових подій.

24. Статистичні характеристики рядів даних.


ІІ. Геометрія


1. Пряма, промінь, відрізок, ламана; довжина відрізка. Кут, величина кута. Вертикальні та суміжні кути. Паралельні прямі. Рівність і подібність геометричних фігур. Відношення площ подібних фігур.

2. Приклади перетворення геометричних фігур, види симетрії.

3. Декартові координати. Вектори. Операції над векторами.

4. Многокутник. Вершини, сторони, діагоналі многокутника.

5. Трикутник. Медіана, бісектриса, висота трикутника, їхні властивості. Види трикутників. Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника.

6. Чотирикутник: паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат, трапеція; їхні властивості.

7. Коло і круг. Центр, діаметр, радіус, хорда, січна кола. Залежність між відрізками у колі. Дотична до кола. Дуга кола. Сектор, сегмент.

8. Центральні і вписані кути, їхні властивості.

9. Формули площ геометричних фігур: трикутника, паралелограма, прямокутника, ромба, квадрата, трапеції.

10. Довжина кола і довжина дуги кола. Радіанна міра кута. Площа круга і площа сектора.

11. Площина. Паралельні площини і площини, що перетинаються.

12. Паралельність прямої і площини.

13. Кут між прямою і площиною. Перпендикуляр до площини.

14. Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута. Перпендикулярність двох площин.

15. Многогранники. Вершини, ребра, грані многогранника. Пряма і похила призми. Піраміда. Правильна призма і правильна піраміда. Паралелепіпеди, їх види.

16. Тіла обертання: циліндр, конус, сфера, куля. Центр, діаметр, радіус сфери і кулі. Площина, дотична до сфери.

17. Формули площі поверхонь і об’ємів призми, піраміди, циліндра, конуса.

18. Формули площі поверхні сфери, об’єму кулі.


ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ З МАТЕМАТИКИ


Вступники, які проходять співбесіду, повинні:

  1. виконувати математичні розрахунки (дії з числами, поданими в різних формах, дії з відсотками, складання та розв’язування пропорцій, наближені обчислення тощо);

виконувати перетворення виразів, що містять степеневі, показникові, логарифмічні і тригонометричні функції (розуміти змістове значення кожного елемента виразу, знаходити допустимі значення змінних, числові значення виразів при заданих значеннях змінних, виражати з рівності двох виразів одну змінну через інші тощо);

будувати, читати й аналізувати графіки функціональних залежностей, досліджувати їхні властивості;

розв’язувати рівняння, нерівності та їх системи, текстові задачі складанням рівнянь, нерівностей та їх систем;

зображати та знаходити на рисунках геометричні фігури, встановлювати їхні властивості й виконувати геометричні побудови;

знаходити кількісні характеристики геометричних фігур (довжини, величини кутів, дуг, площі, об’єми);

обчислювати ймовірності випадкових подій та розв’язувати найпростіші комбінаторні задачі;

    1. виконувати операції над векторами і використовувати їх при розв’язуванні практичних задач і вправ;

застосовувати похідну при дослідженні функцій на зростання (спадання), на екстремум, а також для побудови графіків функцій;

аналізувати інформацію, яка подана в різних формах (графічній, табличній, текстовій та ін.);

будувати математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ та досліджувати ці моделі засобами математики.

Література

  1. 1. Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2002. − 272 с.

2. Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2006. − 384 с.

3. Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2004. − 432 с.

4. Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2005. – 392 с.

5. Афанасьєва О.М., Бродський Я.С., Павлов О.Л., Сліпенко А.К. Алгебра і початки аналізу. 10 клас : Підручник.−Тернопіль : Навчальна книга−Богдан, 2004. − 456 с.

6. Афанасьєва О.М., Бродський Я.С., Павлов О.Л., Сліпенко А.К. Алгебра і початки аналізу. 11 клас: Підручник.−Тернопіль: Навчальна книга−Богдан, 2004. − 384 с.

7. Бевз Г.П. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10-11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. –К.: Освіта, 2005. − 255 с.

  1. 8. Шкіль М.І., Колесник Т.В., Хмара Т.М. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 кл. з поглибленим вивченням математики в середніх закладах освіти. –К.: Освіта, 2004. − 318 с.

9. Шкіль М.І., Колесник Т.В., Хмара Т.М. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 11 кл. з поглибленим вивченням математики в середніх закладах освіти. –К.: Освіта, 2001. − 311 с.

10. Афанасьєва О.М., Бродський Я.С, Павлов О.Л., Сліпенко А.К. Геометрія 10 – 11 клас: Підручник – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. − 288 с.

11. Тадеєв В.О. Геометрія 10 клас: Підручник.− Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. 2003. − 384 с.

12. Тадеєв В.О. Геометрія. 11 клас: Підручник.− Тернопіль: Навчальна книга-Богдан. 2004. − 480 с.

13. Бевз Г.П. та інші. Геометрія: Підручник для 10 − 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Вежа, 2004. − 224 с.


Програма розглянута та схвалена на засіданнях:


Вченої Ради Інституту прикладної математики та фундаментальних наук

(Протокол № 46 від « 8 » лютого 2011 р.);


Приймальної комісії Університету

(Протокол № 2 від « 1 » березня 2011 р.)


Директор

Інституту прикладної математики

та фундаментальних наук,

професор П. Каленюк


Відповідальний секретар

Приймальної комісії,

доцент Р. Брилинський


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації